вторник, 25 март 2008 г.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

"А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида... А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син... Защото за Бога няма невъзможно нещо. "
(Лука 1:26-32, 34-35, 37)


ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ СЛЕД БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Лука 1:41-48а –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. И Мария каза: Величае душата ми Господа; И зарадва се духа ми в Господа Спасителя мой; Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си;”

І. СРЕЩАТА ПРЕДИ ПЕСЕНТА

Лука 1:41-45 –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.”

1. Елисавета щом чу Марииния поздрав
2. Елисавета се изпълни със Святия Дух
3. Елисаветината изповед след срещата с Дева Мария
4. Благословение, а не обвинение

ІІ. ВДЪХНОВЕНИЕТО НА ДЕВА МАРИЯ

Лука 1:46-49 –“И Мария каза: Величае душата ми Господа; И зарадва се духа ми в Господа Спасителя мой; Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си; и, ето, от сега ще ме ублажават всичките родове. Защото Силният извърши за мене велики дела; И свято е Неговото име.”

Лука 1:34-37 –“А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. Защото за Бога няма невъзможно нещо.”

Вдъхновението на Дева Мария чрез Святия Дух

ІІІ. ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ВЛИЯНИЕ
НА ИСУС ХРИСТОС

Лк.1:51-52 –“Извърши силни дела със Своята мишца;Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от пре- столите им, и въздигна смирени.”

1. Песента за делата на Христос
2. Песента за горделивите по сърце

ІV. ПЕСЕНТА НА ДЕВА МАРИЯ ЗА НОВОЗАВЕТНАТА БЛАГОДАТ

Лука 1:51б -55 –“Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свалипвладетели от престолите им, и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост. (Както бе говорил на бащите ни) към Аврама и към неговото потомство до века.”

1. Новозаветната диспенсация, диспенсацията на смирените
Лука 1:51б –“Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.”

1Пет.5:5 –“Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да! Всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.”

1Кор.1:26-31 –“Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри спо- ред човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали." ”

2. Песента на Дева Мария за гладните
Лк.1:53 –“Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.”

3. Песента на Дева Мария за Авраамовото потомство
Лука 1:54-55 –“Помогна на слугата си Израиля, за да помни да покаже милост, (Както бе говорил на бащите ни.) към Аврама и към неговото потомство до века.”

понеделник, 24 март 2008 г.

СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Живеем във време, в което забелязваме все по-осезателно духовната инфлация на силата на Църквата.
Едновременно с това, все по-осезателно забелязваме засилващата се ярост на дявола, причина за духовната инфлация на Църквата.
“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.” (Откровение 12:12)
Тези два фактора са повод да насоча вашето внимание върху поредицата от проповеди, обединени с общото заглавие: ”СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА”
От Божествена сила се нуждае всеки – в личен и в обществен план.
От Божествена сила се нуждае преди всичко семейството ни, върху което дяволът връхлита с все по-голяма ярост, с цел да го разбие. Защото успее ли в намеренията си да разбие семейството ни, разбива не само мама и татко, но разбива и децата, разбива Църквата, разбива обществото.
От Божествена сила се нуждае Отечеството ни (управниците ни).
Защото:”Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.“
(Псалми 11:10)
Последиците от липсващата в обществото ни Божествена сила стават все по-осезателни.
- Днес ние имаме най-много самоубийства
- Днес ние имаме най-много болни (душевно и физически)
- Днес ние имаме най-много разводи
Всичко това се дължи на факта, че днес ние имаме най-слаба Църква.
Христос казва: “Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.” (Матея 5:13)
Поради изгубената сила на Църквата, съвременният човек търси своята сила на неправилните места, причина за деградиращото общество.
“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;” (Захария 4:6)
Затова моят апел към вас е: Нека да се върнем при Бога, Оазисът на силата на Църквата!

събота, 22 март 2008 г.

ХРИСТОС В НАС - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Матея 17:14-21
“И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата; доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят. Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене. И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].”

І. ЧОВЕКЪТ БЕЗ БОГА И НЕГОВАТА СИЛА

1. Силата в обществото
А. Икономическа сила
Б. Финансова сила
В. Политическа сила

2. Силата в семейството
А. Силата помежду мъжа и жената
Според една православна традиция, който желае да господства над партньора си в брака, при венчавката трябва да успее да го настъпи.
Б. Силата помежду родители и деца
Изход 20:12 –“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.”
Ефесяни 6:1-4 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание), "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята". И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.”
Примерът с гаванката на безбожника:
Един син се отнасял зле с болния си възрастен баща. Настанил го да живее в срутена постройка,предназначена за отглеждане на животни. Сипвал му храната в примитивен дървен съд (гаванка). Един дин бащата видял, че синът му дяла нещо от дърво и проявил любопитство какво е това. Синът му отговорил:”Приготвям ти гаванката, от която ще те храня, когато остарееш и те преместя в колибата при дядо.”

3. Силата чрез обединението
А. Обединена Европа В. Обединена Африка
Б. Обединена Азия Г. Обединена Америка

ІІ. СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙСТВО, СЕМЕЙСТВО БЕЗ СИЛА

1. Блудният син в семейството
Днес всеки от нас играе или е играл ролята на една от четирите личности, описани в Притчата за блудния син (Лк.15:11-32)
А. Ролята на бащата
Б. Ролята на блудния син
В. Ролята на по-големия брат
Г. Ролята на слугата в дома Господен
За жалост днес блудният син не е музеен експонат.
Това е реалността в нашия дом
Днес майка и татко нямат сили да се справят с блудния син или с блудната дъщеря на 21 век

2. Обладаният от демони син
Матея 17:14-15 –“И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата. ”

3. Умрелият син
Лука 7:11-12 –“А скоро след това, Исус отиде в един град наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града.”
Това е днес състоянието на нашата младеж
А. Хукнали по света
Б.Обладани от нечестиви духове
В. Накрая мъртви , носени към гробищата
Г. Срещата с Исуса
Спасение, церение, възкресение

ІІІ. ДРАМАТА В ПОДНОЖИЕТО НА ПЛАНИНАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

1. Изповедта на страдащия баща
Матея 17:18 –“И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.”
А. Синът ми е болен
Б. Синът ми се хвърля в огън
В. Синът ми пада във вода

2. Изповедта на Христовите ученици
Матея 17:19 –“Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? ”
Учениците без Христос приличат на вааловите пророци на планината Кармил. Те искаха да изпреварят Христа, но още не беше им казано
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

3. Христос в нас, силата на Църквата
Йоана 15:5 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
А. Борбата срещу този род (дявола)
Б. Изоставеният пост
В. Пренебрегнатата молитва

четвъртък, 20 март 2008 г.

ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Деяния на апостолите 1:11
“Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”

І. ХАРАКТЕРЪТ НА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ (МАРАНАТА), СИЛАТА НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

1Солунци 4:13-18
–“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.”

1. Образователният характер на обещанието за Христовото пришествие
1Солунци 4:13-14 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. ”

2. Гласът на тромпета, преди Христовото пришествие
1Солунци 4:16а –“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба;”

3. Възкресението на мъртвите при Христовото пришествие
Йоана 11:25-26 –“Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?”
1Солунци 4:16б –“и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; ”

4. Грабването на Църквата при Христовото пришествие
1Солунци 4:17 –“после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. ”

5. Насърчителният характер на Христовото пришествие
1Солунци 4:18 –“И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.”

ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ
ЗА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

1. Различни доктрини за Христовото пришествие
А. Първа доктрина:
Христос ще вземе от тази земя Църквата си, преди голямата скръб
Б. Втора доктрина:
Църквата отчасти ще участва в голямата скръб
В. Трета доктрина:
Църквата ще участва от началото до края в голямата скръб

2. Христовото пришествие, силата на Църквата, включва в себе си:
А. Грабването на Църквата
Б. Участието й на великата Господна трапеза
В. Завръщането на Църквата с Христос на тази земя
Г. Хилядагодишното царство или милениума

3. Времето на Христовото пришествие (Мараната), силата на Църквата
Матея 24:3, 35 –“И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?... А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.”

ІІІ. ОЧАКВАНОТО ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Деяния на апостолите 1:11
–“които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
1Солунци 4:13-14 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност...”

1. Очакваното Христово пришествие, сила против духа на заблужданието
Матея 24:4 –“Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;”

2. Очакваното Христово пришествие, сила против духа на охлаждението
Лука 18:8б –“… Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”

3. Очакваното Христово пришествие, сила против духа на предателството
Лука 12:53 –“Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.”

4. Очакваното Христово пришествие, сила против духа на последното време
2 Тимотей 3:1 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена...”
Псалми 27:14 –“Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! Чакай Господа!”

сряда, 19 март 2008 г.

ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Деяния на апостолите 1:9 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.”

І. ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА БОГОУГОДНИТЕ

1. Възнесението на Енох
Евреи 11:5 –“С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.”
2. Възнесението на Илия
4Царе:2:11 –“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.”
3. Възнесението на Мойсей
Второзаконие 34:5 –“И тъй,Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа. И Господ го погреба в долината в Моавската земя срещу Ветфегор; а до днес никой не знае где е гробът му.”
4. Възнесението на Христос
Деяния на апостолите 1:9 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.”
5. Възнесението на Църквата по примера на Христовото Възнесение, силата на Църквата
Йоана 14:34 -“И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].”

ІІ. ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ В ОБЛАКА, ИЗЯВЛЕНИЕ НА БОЖИЯТА СЛАВА

1. Картината на Христовото Възнесение, изявление на Божията слава
“…те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.” (Д.А.1:9б)

2. Божието водителство чрез Облака на Неговата слава:
А. Божието водителство чрез Облака в пустинята
1). Говорещ в Облака
Числа 11:25 –“Тогава Господ слезе в облака и говори с него, и като взе от духа, който беше на него, тури го на седемдесетте старейшини; и като застана на тях духът, пророкуваха, но не повториха.”
Псалом 90:7–“В облачния стълб Той им говореше; Те опазиха свидетелствата Му И повеленията, които им даде.”
2). Вървящ в Облака
Изход 13:21-… -“ И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем.”

Б. Божието водителство чрез Облака при Христовото кръщение
Матея 16:16-17 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата… и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”

В. Божието водителство чрез Облака на Планината на преображението
Лука 9:34-35 –“И докато казваше това, дойде облак та ги засени; и учениците се уплашиха като влязоха в облака. И дойде из облака глас който каза: Този е Моят Син, Избраник Мой; Него слушайте.”
Марка 9:7-8 -“И яви се облак и ги засени; и глас дойде из облака,който каза: Този е Моят възлюблен Син; Него слушайте. И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса.”

Г. Божието водителство чрез Облака при Христовото Възнесение
Деяния на апостолите 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”

Д. Облакът при пришествието
1). Седящ на Облак
Откровение 14:14 -15 –“И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на Човешкия Син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си и жъни защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла. ”
2). Идещ с Облак
Откровение 1:7 –“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.”
Марка 13:26 -“Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.”

ІІІ. СЪБИТИЯТА, ПРЕДИ И СЛЕД ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ


1. Църквата, преди Христовото възнесение
А. Срещата с учениците по пътя за Емаус
Лука 24: 13, 31-32 –“И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим… И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? ”
Б. Срещата с учениците при заключена врата
Лука 24:36-40 –“И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.
В. Срещата с Тома
Йоана 20:24-29 –“А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.”
Г. Срещата с учениците при Тивериадското езеро
Йоана 21:1, 4, 6-7 –“Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:…А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус… А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я) извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е…”

2. Църквата при Христовото възнесение
А. Обещаната сила на Църквата в служението
Лука 24:48-53 –“Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе. И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови; И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето. И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост;и бяха постоянно в храма [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин].”
Б. Обещаното повторно идване на Христос, силата на Христовата Църква
Деяния на апостолите 1:9 -"И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
3. Църквата след Христовото възнесение
Облечената в сила Църква, след Христовото Възнесение чрез изявлението на Святия Дух
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
А. Срещата със Савел
Деяния на апостолите 22:6-8 -“И когато вървях и приближих Дамаск, къде пладне, внезапно блесна от небето голяма светлина около мене. И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, Савле, защо Ме гониш. А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И рече ми: Аз съм Исус Назарянинът, Когото ти гониш.
Б. Дръзновението на свидетелите на Христовото възнесение
Лука 24:48-53 –“Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе
Деяния на апостолите 4:13 –“А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.”
В. Съживлението в Ранната Църква след Христовото Възнесение
Деяния на апостолите 2:33, 43, 47б -“И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате… И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите… А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. "
Г. Единството в Ранната Църква след Христовото Възнесение
Деяния на апостолите 2:44-47 –“И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде…”

ІV. ЗНАЧЕНИЕТО НА ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

1. Създателят на Новото небе и Новата земя, Силата на Христовата Църква
Йоана 14:1-3 -“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.”

2. Ходатаят Христос, силата на Христовата Църква
1 Йоана 2:1-2 “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.”
Застъпническата молитва на Христа, силата на Църквата
Йоана 17:9-10, 24-“Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

3. Подкрепителят Христос, силата на Христовата Църква
Филипяни 4:13 –“За всичко имам сила чрез Оногова, Който ме подкрепява. “
Колосяни 1:11 –“подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост
А.“Стоящ отдясно на Бога”
Деяния на апостолите 7:55-56 -“А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога.”
Б.“Даде ми се всяка власт”
Матея 28:18 –“Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.”

4. Утешителят след Христовото Възнесение, силата на Църквата
Йоана 16:7 -“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
5. Възнесението на Църквата по примера на Христовото възнесение
Йоана 14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене… В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].”

вторник, 18 март 2008 г.

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

1Коринтяни 15:1-11
“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква, Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене. И тъй, било че аз се трудих повече, било че, така проповядваме и те и аз, и вие така сте повярвали.”

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Матея 12:40 –“Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.”
Матея 16:4 –“Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Иона. И остави ги и си отиде.”

ІІ. СТРАХЪТ ОТ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Матея 27:63-66
–“Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.”
Матея 28:2-4 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.”

ІІІ. НАДЕЖДАТА НА ЦЪРКВАТА ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Римляни 8:11 –“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”
1Солунци 4:13-14 -“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. ”

ІV. ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

1Коринтяни 15:20-23
–“Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.”

неделя, 16 март 2008 г.

КРЪСТЪТ НА ХРИСТА - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

1Коринтяни 1:17-18 -“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ХРИСТОВИЯ КРЪСТ, СИЛАТА НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

Йоана 3:14-15 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.”
Матея 23:34 –“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;”

ІІ. ДВУСТРАННИЯТ СЪЮЗ ПРИ ПРОИЗНАСЯНЕ ПРИСЪДАТА ЗА КРЪСТНАТА СМЪРТ НА ХРИСТОС, СИЛАТА НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

1. Според Мойсеевия закон Христос трябваше да бъде убит с камъни
Ако това беше смъртната присъда на Христос, то имаше опасност да не се изпълни пророчеството на Исая:
Исая 53:5 -“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
Убийството чрез камъни може да бъде осъществено по безкръвен начин без рани.
(Международната аптечна емблема, емблемата на Голгота)
А. Христос бе осъден от евреите
Лука 23:21 –“А те крещяха, казвайки: Разпни Го! разпни Го!”
Б. Христос бе разпнат, според римляните
Само римляните са имали закон за разпятие
Йоана 19:20 –“Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки.”

2. Съюзът помежду евреи и римляни
Римляни 8:28 –“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение”

ІІІ. ДВУСТРАННИЯТ КРЪСТ, СИЛАТА НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Матея 10:37-38 –“и пак на друго място писанието казва: "Ще погледнат на Него, Когото прободоха". След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите; помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му.”

събота, 15 март 2008 г.

БОЖИЕТО СЛОВО - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Йоана 1:1-5 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана.”

Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

І. СЛОВО, ЧРЕЗ КОЕТО СВЕТОВЕТЕ БЯХА СЪЗДАДЕНИ

Битие 1,2 глава –“И Бог каза:... стана така…”

ІІ. СЛОВО, ЧРЕЗ КОЕТО СВЕТОВЕТЕ БЯХА ПОТОПЕНИ


Битие 6:5-7, 13а,17 –“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, гадини, и въздушни птици, - понеже се кая, че ги направих… И рече Бог на Ноя: …И, ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко що се намира на земята, ще измре.”

ІІІ. СЛОВО, ЧРЕЗ КОЕТО ЧОВЕЦИТЕ СЕ СПАСЯВАТ

Римляни 10:17, 10:10 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово… Защото със сърце човек вярва и се оправдава; и с уста прави изповед, и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в него, не ще се посрами."”

ІV. СЛОВО, ЧРЕЗ КОЕТО БОЛНИТЕ СЕ ИЗЦЕЛЯВАТ

Псалми 107:20
-“Изпраща Словото Си, та ги изцелява; И оттървава от ямите, в които лежат.”

V. СЛОВО, ЧРЕЗ КОЕТО ЦЪРКВАТА ВОЮВА

Ефесяни 6:12-13, 17
–“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. За това, вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и, като надвиете на всичко да устоите…вземете тоже за шлем спасението, и мечът на Духа, който е Божието слово.”
1Петрово 5:8-9 –“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.”
Яков 4:6-7 –“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас”

VІ. БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНО ЧРЕЗ ХРИСТОС, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Йоана 1:14 -И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.
Йоана 6:60-69 –“И тъй, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в Себе Си, че учениците Му негодуват против това, рече им: Това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да възлиза там, където е бил преди? - Духът е, който дава живота; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да Го предаде. И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене, ако не му е дадено от Отца. Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него. Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете? Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че Ти си [Помазаникът, Син на живия Бог].”

1. “Ти имаш думи на церение
Матея 8:8 –“Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само дума, и слугата ми ще оздравее.”

2. “Ти имаш думи на освобождение”
Матея 8:25-34 –“Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! Загиваме! А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: какъв е Тоя, че и ветровете, и вълните (морето) Му се покоряват. И когато дойде на отвъдната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама, хванати от бяс, които излизаха от гробищата тъй свирепи, че никой не можеше да мине по оня път. И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас ,Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше. И бесовете Му се молеха: Ако ни изпъдиш , изпрати ни в стадото свине. и рече им: Идете.И те, като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна по стръмнината в езерото и загина във водата. А свинарите побягнаха, и като отидоха в града, разказаха всичко, и това що бе станало с хванатия от бяс. И, ето, цял град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от тяхните предели.”

3. “Ти имаш думи на вечен живот”
Йоана 15:5 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
Лука 19:1-10 –“Слез това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исус кой е, но не можеше, поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, та се покачи на една черница, за да го види; понеже през оня път щеше да мине. И Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение в този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото.”

Да се хванем здраво за Божието Слово и да се държим, като корабокрушенец за спасителен пояс (”като удавник за сламка”)

петък, 14 март 2008 г.

СВЯТИЯТ ДУХ-СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА СВЯТИЯ ДУХ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА
Иоил 2:27-28 –“И ще познаете, че аз съм всред Израиля, и че съм Господ вашият Бог, и че няма друг; И людете Ми няма никога да се посрамят. И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения.”

ІІ. ТАЙНАТА ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА
(Святият Божий Дух, преди всичко друго)
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”
Матея 3:13-17 –“Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор Му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан Го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
Матея 4:1 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.”
Лука 4:1 –“А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дни, ”

ІІІ. ИЗЛИВАНЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА
Лука 24:46-49 –“Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Помазаникът трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.”
1. Обещанията за Святия Дух
Йоана 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
2. Изливането на Святия Дух
Деяния на апостолите 2:1-4 –“ И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”

ІV. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА
1. Благословението чрез Дарбите на Святия Дух, силата на Църквата
1Коринтяни 12:1-11 –“При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. За това ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух не казва: Да бъде проклет Исус! И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, като му е угодно.”

2. Благословението чрез Плодовете на Святия Дух, силата на Църквата
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

V. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА
1. Служението на Църквата да бъде сол чрез Святия Дух
2. Служението на Църквата да бъде светлина чрез Святия Дух
3. Служението на Църквата да бъде квас чрез Святия Дух
4. Служенито на Църквата да бъде благовестител на Евангелието (евангелист) чрез Святия Дух
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

четвъртък, 13 март 2008 г.

ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Йоана 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ,
СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Исая 6:8 –“После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефрато, Ако и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене един, който ще бъде владетел на Израил; Чийто произход е от начало, от вечността.”
Матея 1: 20 -23 –“Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:"Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарекат Емануил (което значи, Бог с нас).”
Исая 11:2 - “И Духът Господен ще почива на него. Дух на мъдрост и на разум. Дух на съвет и на сила. Дух на знание и на страх от Господа.”

ІІ. РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТОС, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Йоана 1:14 -“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.”
Исая 9:6 -“Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде": Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира. Управлението Му и мира непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство; за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда, от сега и до века. ”
Лука 2:12-14 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: - Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. ”

ІІІ. СЛУЖЕНИЕТО НА ХРИСТОС, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА

Исая 42:1, 3 –“Ето Моя Служител, Когото подкрепям, Моя Избраник, в Когото благоволи душата ми; възложих Духа Си на Него… Смазана тръстика няма да пречупи; И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие, според истината.”
Захария 4:6б -“...Не чрез сила, не чрез мощ; Но чрез Духът Ми, казва Господ на Силите. ”
Исая 61:1-3 -“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. ”
Матея 14:27 –“И учениците, като Го видяха, ходещ по водата, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дързайте! Аз съм; не бойте се! ”
Йоана 14:1, 12, 27- “Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене!... Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца… Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. ”
Римляни 8:15 -“Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче! ”
Матея 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.
1Петрово 1:18-19 -“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

събота, 8 март 2008 г.

ЖЕНАТА - ПРЕОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА

ОСМИ МАРТ - ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕНАТА

Еф.5:25 -"Мъже любете жените си, както и Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея."

Еф.5:33 -"Но и вие, всеки до един да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си."

I. РАЗЛИЧНАТА МАТЕРИЯ (СУРОВИНА),
ОТ КОЯТО Е НАПРАВЕНА ЖЕНАТА

1. За възпоменание на духовното творение на жената
Бит.1:27 -"И Бог създаде човека по своя образ; по Божият образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде."

2. Създаването на мъжа
Бит.2:7 -"И Господ образува човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човек стана жива душа."
Направен от неодушевена материя - пръст

3. Създаването на жената
Бит.2:21-22 –"Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека."
- Направена от одушевена вече материя
- Направена от съществуващия вече човек
Затова може би жената е по-чувствителна от мъжа, защото първичната
суровина, от която са направени, е различна.

II. ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ЖЕНАТА

1. Как светът гледа на жената
- Светът използва тялото на жената с рекламна цел – бизнес
- Шоубизнес, билбордове, вестници, списания, търговия и пр.
Еремия 5:8 –“Заран те са като нахранени коне; Всеки цвили подир жената на ближния си.”

2. Как Христовата Църква гледа на жената
Като олицетворение на вяра, надежда, любов, нежност, грижа, закрила, възпитание, гостоприемство и пр.
Пример със Статуята на свободата (САЩ-Ню Йорк)
Както жената, изваяна от твореца-склуптор издига неугасващия факел, така и създадената от Бога жена трябва да издига неугастващия огън на Божията слава, който да озарява света чрез непреходните Християнски добродетели.

3. Жената в светлината на Словото Божие
А. Тя е човек
Бит.1:27 –«И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.»
Б. Тя е жена
Бит.2:22 -"И Господ направи жена от реброто, което взе от човека, и я приведе при човека."
В. Тя е слава на мъжа
1Кор.11:7б -"... а жената е слава на мъжа."
Пр.12:4 -"Добродетелната жена е венец на мъжа си;"
Пр.31:10 - "Кой може да намери добродетелна жена; Защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни."
Г. Тя е майка
Бит.3:20 -"И човекът наименува жена си Ева [Живот], защото тя беше майка на всички живи."
Тя е утробата, чрез която се изпълнява Божиите пророчества:
Бит.1:27-28 ; Ис.44:24; 49:5; Йов 31:15 ;
Пс.139:13-16 –«...Обвил си ме в утробата на майка ми...»

III. СЛУЖЕНИЕТО НА ЖЕНАТА

1. Служението на жената в семейството:
А. Строителят на семейството
Пр.14:1 - "Всяка мъдра жена съгражда дома си;а безумната го събаря със своите си ръце."
Мъжът е доставчикът, а жената - строителят
Б. Котвата на семейния кораб
В. Слънцето в слънчевата система, наречена Семейство
Жената играе основна роля за създаване на магнетизма, който поддържа тази система
Г. Нощният часовой в семейството
Няма човек в света, който да е давал повече дежурства (дневен и нощен караул) от жената
Безсънните нощи на майката
Д. Семейната лоза
Пс.128:3 -"Жена ти ще бъде, като плодовита лоза всред дома ти..."
- Под сянката на домашната лоза се събира семейството за общение, за почивка
- Чрез плодовете на лозата се храни семейството и пр.
2. Служението на жената в обществото
3. Служението на жената в Църквата
Лк.10:38-42
- Зад всяка добра Църква стои добрата Християнка
- Жената, учителката не само в семейството, в училище, в
обществото, но и в Църквата
Тит.2:4 -"За да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си."
4. Библейски образи на жени
[Анна - 1Цар.1гл.; Рут ; Лидия - Д.А.16:14]
А. Жената с голямата вяра
Мт.15:22-28 ; Лк.8:43-48 ; 4Цар.4:8-37
Б. Жената на милостинята
Д.А.9:36
В. Добродетелната жена
Пр.31:10-31
- Зад всеки добър мъж стои добрата жена
- Зад всяко добро дете стои добрата майка
- Зад всеки добър дом стои добрата домакиня
- Зад всяка добра Църква стои добрата Християнка

IV. ЗАПЛАТАТА НА ЖЕНАТА

1. Жената е единствената в света, която работи през целия си живот на ненормиран работен ден
2. Жената е най-ниско заплатения работник
3. Жената извършва най-непризнателния труд

Тя си ляга най-късно, става най-рано
Нейният телевизор много често е готварската печка
Слушането на радио за нея е изслушване проблемите на децата и съпруга й
Нейната почивка е на опашката

- Ден на жената трябва да бъде, не веднъж в годината, а всеки ден
- Цветя трябва да й се поднасят, не веднъж в годината, а всеки ден
Защото тя заслужава това!

четвъртък, 6 март 2008 г.

АПОСТОЛСКАТА ИЗПОВЕД

2Тим.4:7 –“Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата упазих;”
[ Не началото, а края спасява ]

І. АПОСТОЛСКАТА ИЗПОВЕД ЗА СВЪРШЕНИЯ ОТ НЕГО ПЪТ

2Тим.4:7 –“Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата упазих;”

Едно от нещата, с които човекът се различава от останалото животинско царство са многоразличните му пътища. Животните за разлика от човека имат само един път.

1. Изповедта на апостола за пътя на грешника
Рим.7:21-24 –“И тъй, намирам, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?”
Пс.1:1 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи;”
Пр.14:12 -“Има път, който се вижда прав на човека; Но краят му е пътища към смърт.”

2. Изповедта за пътя на Божията любов
Йн.3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
Йн.14:12 –“Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.”

3. Изповедта за пътя на Божия мир
Рим.3:17 –“И те не знаят пътя на мира.”
Рим.5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос;”

4. Изповедта на патриарх Яков за свършека на неговия път
Бит.48:15-16 –“И като благослови Иосифа рече:Бог, пред Когото ходиха бащите ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл през целия ми живот до тоя ден; Ангелът, Който ме откупи от всяко зло, нека благослови момчетата; и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраама и Исаака; и нека нарастат в множество всред земята.”

ІІ. АПОСТОЛСКАТА ИЗПОВЕД ЗА ОПАЗЕНАТА ОТ НЕГО ВЯРА
2Тим.4:7 –“Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата упазих;”

1. Изповедта на апостола за опазване не на суеверната вяра, а на вярата, която изхожда от Словото Божие
Словото Божие, оазисът на нашата вяра
Рим.10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
Мт.13:3-4 –“И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха”
Як.2:19-20 –“Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш! И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?”

2. Изповедта на апостола за опазената вяра в Христа Исуса Христос, оазисът на нашата вяра
Йн.6:57 –“Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.”
Йн.11:25 –“Исус й рече: Аз съм Възкресението и Животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.”
Йн.14:19 –“ Още малко, и светът няма да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще вижеете.”

3. Изповедта на апостола за опазената вяра чрез Святия Дух
1Кор.12:9 –“на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух.”
Кор.4:13 –“А като имаме същия дух на вяра, според писаното:"Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;”

ІІІ. ИЗПОВЕДТА НА АПОСТОЛА ЗА ОЧАКВАНАТА ОТ НЕГО НАГРАДА

2Тим.4:7-8 –“Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата упазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.”


1. Обещаната от Бога земна награда на Християнина
Пс.1:1-3 ––“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благоуспява.”

2. Обещаната от Бог вечна награда
Мт.25:21 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”

3. Пророчеството за наградата на Християнина
А. Наградата за небесното облекло (тоалетът) на Християнина
От.3:4 –“Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си, и те ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни.”
Б. Наградата за юридическата дарба на Християнина
1Кор.6:1-3 –“Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели, а колко повече житейски работи?”
В. Наградата на Християнина, наречена “Божият нетленен венец”
1Кор.9:24-25 –“Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки гимнастик се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен.”
Йн.17:24 –“Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.”

понеделник, 3 март 2008 г.

ОСВОБОДЕНИ ЧРЕЗ ИСТИНАТА

Йн.8:31-36 -"Тогава Исус каза на повярвалите в Него Юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете Истината, и Истината ще ви освободи. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство, и никога не сме били никому слуги, както казваш ти:"Ще станете свободни"? Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, е слуга на греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни."

I. ДУХОВНО ПОРОБЕНИЯТ ЧОВЕК

Лк.13:11-12, 16 –"И ето, една жена, която имаше дух, който й причиняваше немощи за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече й:Жено, одсвободена си от немощта си... А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?"

1. Вързани чрез въжето на неверието
2. Вързани чрез въжето на гордостта
3. Вързани чрез въжето на съмнението
4. Вързани чрез въжето на болестта
5. Вързани чрез въжето на страха
6. Вързани чрез въжето на порока
Йоана 8:33б-34 –“...никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.

II. ТЪРСЕНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ

1. Търсеното освобождение чрез богатството
Лк.8:43 -"И ето една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, и беше иждивила за лекари целия си имот, без да може да се излекува от никого."
2. Търсеното освобождение чрез подкупи
3. Търсеното свобождение чрез лъжата
-Освобождението чрез лъжата е измамно мимолетно освобождение
-Чрез лъжата Сатана завързва човека с многоразлични въжета и го прави напълно зависим
Връзва го с едно въже за сърцето, с друго за стомаха, с трето за мислите, с четвърто за устата, с пето за краката, с шесто за ръцете и пр.
4. Търсеното освобождение чрез Христос
Йоана 8:36 –“Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”
Търсиш ли искрено освобождение от дяволските въжета, ще го намериш само чрез Христос, Истината и Животът
Йоана 14:6 –“Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”

III. ХРИСТОС, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Ис.61:1 -"Духът на Господа Иеова е на Мене; защото Ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил Ме е да превържа сърце- съкрушените; да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните."
Йоана 8:32 –“И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”

1. Пророчеството за истинския Цар Освободител
Захария 9:9а –“Радвай се много Синова дъщерьо; Възклицавай, Ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят Цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява...”
2. Условието за духовната свобода на човека
А. Ти трябва да осъзнаеш, че си вързан от нещо
Б. Ти трябва да пожелаеш да бъдеш свободен
В. Ти трябва да решиш да потърсиш Освободителя си
Г. Ти трябва да дойдеш при Освободителя си
Примерът с Притчата за блудния син
Лк.15:11-24
Помни! Никой няма да ти каже истината, освен твоят татко или майка
- Приятелите ти ще скрият истината от тебе, както я скриха от блудния син
- Светът ще скрие истината от теб, както я скри от блудния син
3. Освободен чрез Истината, Христос
Само Христос може да те освободи от въжетата, с които си вързан
А. От въжето, наречено лъжа
Б. От въжено, наречено завист
В. От въжено, наречено омраза
Г. От въжено, наречено насилие
Д. От въжено, наречено кражба
Е. От въжено, наречено суета
Ж. От въжето, наречено неверие
Йн.8:31-32 –«Тогава Исус каза на повярвалите в Него Юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете Истината, и Истината ще ви освободи.»

IV. БРАНИТЕЛИ НА СВОБОДАТА
Матея 12: 43 –“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.”
Ако желаеш да бъдеш свободен, брани свободата си!
1Петрово 5:8-9 –"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата..."
Гал.5:1, 13 –"Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго."