неделя, 25 март 2012 г.

БОГ И КОРУПЦИЯ

Марк 11:15-17 -“И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да принесе някой какъвто и да било съд през храма. И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано:"Домът Ми ще се нарече Молитвен дом за всичките народи?" а вие го направихте "разбойнически вертеп".”
I. ДУХОВНАТА КОРУПЦИЯ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
Законът на Левитите:
- Да нямат земя
- Да нямат градове
- Да се издържат от дарението на братята си
1. Духовната корупция в първосвещеническия дом
1Царе 2:12-17 -“А Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познават Господа. Тия свещеници постъпваха към людете така: когато някой принасяше жертва, като се вареше месото, слугата на свещеника дохождаше с тризъбна вилица в ръка и забождаше я в тенджерата или в котела, или в котлето, или в гърнето; и каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така постъпваха в Сило в всичките израилтяни, които дохождаха там. Даже и преди да изгорят тлъстината, слугата на свещеника дохождаше, та казваше на човека, който принасяше жертвата: Дай на свещеника месо за печене, защото няма да приеме от тебе варено месо, но сурово. И ако човекът му речеше: Нека изгорят първо тлъстината, и сетне си вземи колкото желае душата ти, тогава му казваше: Не, но сега ще дадеш, и ако не, ще взема на сила. Така грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа; защото човеците се отвращаваха от Господната жертва.”
2. Духовната корупция в царския палат
1Царе 15:12-14 -“И на утринта като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила, казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник (*ръка), обърна се, та замина и слезе в Галгал. И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед! Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда що слушам?”
Корупцията идва от култа:
- Саул си издигна паметник
- Саул взе това, което Господ му забрани
Притчи 16:18 –“Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.”
3. Корупцията на обикновения вярващ, причината за загубата на един цял народ
Исус Навин 7:1 -“А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото; защото Ахан, син на Кармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе обреченото, така че Господният гняв пламна против израилтяните.”
II. ДУХОВНАТА КОРУПЦИЯ В ХРАМА ГОСПОДЕН
1. Духовната корупция, оръжието на Сатана против Христа
Матей 4:1-10 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече: Ако си Божий Син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма, и му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:- "Ще заповяда на ангелите си за тебе; и на ръце ще те дигат. Да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: Писано е още:"Да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, оказва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано; защото е писано:"На Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш.”
2. Духовната корупция, причината за отхвърлянето на Христа
Корупцията в дома Господен
Марк 11:17 -“И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано:"Домът Ми ще се нарече Молитвен дом за всичките народи?" а вие го направихте "разбойнически вертеп".”
III. ДУХОВНАТА КОРУПЦИЯ, ОРЪЖИЕТО НА САТАНА ПРОТИВ ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
1. Духовната корупция, причината за падението на Юда Искариотски
- В ранната Църква името на Юда е било най-авторитетното, до момента на неговото падение
- Днес името на Юда Искариотски е най-антипатичното име в света – символ на корупция и духовна девалвация
1 Тимотей 6: 10 –“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби, ”
2. Духовната корупция, оръжието на Сатана, с което порази Анания и Сапфира
Деяния на апостолите 5:1-5 -“А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донеси една част, и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обвзе всички, които чуха това.”
3. Духовната корупция, оръжието на Сатана, с което воюва в ранната Църква след Петдесятница
Деяния на апостолите 6:1-4 -“А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, загдето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава, дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добро ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези. И тъй, братя, изберете между вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на словото.”
Духовната корупция в Църквата, причина за избора на дяконите
4. Духовната корупция, оръжието на Сатана за изпитанието на апостол Петър
Деяния на апостолите 8:14-24 -“А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Иоана, които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух.; защото Той не беше слязал още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Святия Дух. А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затуй покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тоя помисъл на сърцето ти; понеже виждам, че си с горчива жлъчка и си вързан с неправда. А Симон в отговор рече: Молете се вие на Господа за мене, да ме не постигне нищо от онова що рекохте. ”
5. Духовната корупция днес
- Индулгенциите
- Облозите
- Търговията в Църква
Съвременната Църква се е преобърнала на търговско дружество
( Вземане на пари за правене на молитви, венчавки, погребения и пр.)
Матей 10:8 -“Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.”

петък, 16 март 2012 г.

ГОСПОД Е СИЛА МОЯ

Псалми 43:2 –“Понеже Ти си Бог на силата ми, защо си ме отхвърлил? Защо ходя нажален, поради притеснението от неприятеля?”
І. СИЛА ЧРЕЗ БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
Йоан 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене! В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.”
Матей 28:20 –“като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и, ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века.[Амин].”
ІІ. СИЛА ЧРЕЗ ВЯРА В БОГА
Матей 17:20 –“Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра, колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.”
Евреи 11:1 –“А вярата е даване твърда увереност за неща, за които се надяваме -имаме убеждение за неща, които не се виждат.”
ІІІ. СИЛА ЧРЕЗ БОЖИЕТО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Лука 22:31-32 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито;- но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.”
ІV. СИЛА ЧРЕЗ БОЖИЯТА ГРИЖА
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
Матей 6:25-26 –“За това ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете! Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?”
V. СИЛА ЧРЕЗ БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ
Исая 53:5 –“ Но Той биде наранен, поради нашите престъпления; Бит биде, поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.”
VІ. СИЛА ЧРЕЗ БОЖИЕТО ПОМАЗАНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ
Евреи 1:7 –“И за ангелите казва: "Който прави ангелите Си силни, като ветрове, И служителите Си, като огнен пламък. "”
Матей 10:1 -“И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.”
Марк 16:15-20 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
VІІ.СИЛА ЧРЕЗ ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Деяние на апостолите 1:8-11 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.”
VІІІ. СИЛА ЧРЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
1. Възкресение за добри дела
Римляни 8:11 –“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”
2. Възкресение за Вечен живот
1Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
ГОСПОД Е СИЛА МОЯ!
- Сила чрез Словото Си
- Сила чрез Името Си
- Сила чрез Дарбите Си (Дарбите на Святия Дух)
- Сила чрез Ангелите Си
ГОСПОД Е СИЛА МОЯ ЧРЕЗ СВОЕТО ВСЕМОГЪЩЕСТВО!
- Всевиждащ - Всезнаещ - Всеможещ - Всесилен

неделя, 11 март 2012 г.

ПОСЛЕДНАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ

Лука 13:6-9 –“Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я, защо да запраздня земята?А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.”
І. ХРИСТОВАТА ПРИТЧА ЗА СМОКОВНИЦАТА
Лука 13:6 –“Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери.”
1. Лозето на стопанина - преобраз на Христовата Църква
2. Посадената смоковница - преобраз на Новородения човек
3. Очакваният плод от Новородения човек
ІІ. ОТНОШЕНИЕТО НА БОГА КЪМ БЕЗПЛОДНАТА СМОКОВНИЦА, ПРЕОБРАЗ НА БЕЗПЛОДНИЯ ХРИСТИЯНИН
Лука 13:7 –“И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я, защо да запраздня земята?”
1. Търсеният от Бога плод
2. Божието разочарование, поради ненамерения плод
3. Божието решението за безплодната смоковница
ІІІ. ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ЛОЗАРЯ
- ЗА ПОСЛЕДНАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ

Лука 13:8-9 –“А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.”
1. Подарената от Бога последна благодат, поради застъпническата молитва на Лозаря
2. Обещанието в застъпническата молитва на Лозаря
3. Съдбата на смоковницата след последната Божия благодат
Лука 13:9 –“и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.”

събота, 3 март 2012 г.

ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

Матей 2:1-2 –“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Исая 7:14 –“За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас).”
Матей 1:21-23 –“Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:»Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарекат Емануил (което значи, Бог с нас).»”
Захария 9:9 –“Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.”
Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефрато, Ако и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене един, който ще бъде владетел на Израил; Чийто произход е от начало, от вечността.”
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Матей 20:28 –“също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.”
Исая 49:15 –“Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.”
ІІІ. СТОЛИЦАТА НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Матей 5:35б –“…нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.”
Откровение 21:11-12 –“И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога, и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен, като кристал.”
ІV. ПРИШЕСТВИЕТО НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
1. Той дойде, като Агнец Господен
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
2. Той влезе в Ерусалим, възседнал на осле
Матей 21:5 –“Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък, и възседнал на осел, и на осле, рожба на ослица.”
3. Той ще дойде при вик на Архангел
1 Солунци 4:16 –“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;”
4. Той ще дойде да управлява света
Откровение 19: 11-16, 19 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите... И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия”
V. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ – ОСВОБОДИТЕЛ ОТ РОБСТВОТО НА ГРЕХА
Исая 1:18-“Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.”
Исая 61:1-3
–“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Римляни 7:22-25а
-“Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ.”
VІ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ – ОСВОБОДИТЕЛ ОТ РОБСТВОТО НА
САТАНА
Марк 5:1-7
–“И тъй като минаха отвън езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го вързвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробището и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.”
VІІ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ – ОСВОБОДИТЕЛ ОТ РОБСТВОТО НА БОЛЕСТТА
Лука 13:10, 16-17 –“И една събота Той поучаваше в една от синагогите;... А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? И като каза това, всичките Му противници се посрамиха, и целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.”
Исая 53:5
–“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.”
VІІІ. ГВАРДИЯТА ИЛИ ВОЙСКАТА НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
1Петрово 2:9
–“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Тогова, който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина.”
Йоан 15:16
–“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”
Матей 28:18-19
–“Тогава Исус се приближи при тях, та им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух.”
Марк 16:15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
Днес Господ Исус Христос (в образа Му на Цар Освободител) продължава да освобождава:
- Той е Цар Освободител на малки и големи
- Той е Цар Освободител на учени и прости
- Той е Цар Освободител на бедни и богати
- Той е Цар Освободител на бели и черни
4 Царе 6:15б-17 –“И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим? А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя , и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.”