събота, 29 март 2014 г.

ЦЕННИТЕ КНИЖА НА БОГАЙоан 1:1-5, 14 -"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина."
I. ЦЕННИ КНИЖА НА МЕЖДУНАРОДНАТА (СВЕТОВНАТА) БОРСА
1. Ценните книжа на всяка държава
2. Страхът от притежаването на държавни ценни книжа
- Страхът от политически срив
- Страхът от икономически срив
- Страхът от финансова инфлация
3. Ценните книжа на международната борса - с вечна стойност
Матей 24:14 -"И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът."
- Книжа, които никога не променят стойността си
- Книжа, които са независими от инфлацията
- Книжа, които имат вечна застраховка
Ценните книжа на Бога са съхранени във Вечната Книга – Библията
II. ЦЕННИТЕ КНИЖА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БОРСА - ЗА БОЖИЯТА МЪДРОСТ
Иов 28:12-13, 15-18 -"Но мъдростта где ще се намери? И где е мястото на разума? Човекът не познава цената й; и тя не се намира в земята на живите... Не може да се придобие със злато; И сребро не може да се претегли в замяна с нея. Не може се оцени с офирско злато, със скъпоценен оникс и сапфир. Злато и кристал не могат се сравни с нея; Нито може да се размени с вещи от най-чисто злато. Не ще се спомене корал или кристал за покупката й. Защото цената на мъдростта е по-горна от скъпоценните камъни."
Псалми 19:7 -"Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е верно; дава мъдрост на простия."
III. ЦЕННИТЕ КНИЖА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БОРСА - ЗА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
Псалми 119:105 -"Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми."
IV. ЦЕННИТЕ КНИЖА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БОРСА - ЗА НЕБЕСНОТО НАСЛЕДСТВО
Псалми 19:7, 10 -"Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е верно; дава мъдрост на простия... Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита."
V. ЦЕННИТЕ КНИЖА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БОРСА - ЗА ВЕЧНИТЕ ДЕВИДЕНТИ
Псалми 1:1-3 -"Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благоуспява."
 VI. ценните книжа на човешката душа - за вечното спасение
Йоан 1:1-4, 11-13 -"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците... У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога."
VII. ЦЕННИТЕ КНИЖА ЗА СПАСИТЕЛНАТА ВЯРА НА ЧОВЕКА
Римляни 10:17 -"И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово."
VIII.ЦЕННИТЕ КНИЖА НА БОГА НА СВЕТОВНАТА БОРСА - ЗА ОБЕЩАНАТА ГРИЖОВНОСТ
Ефесяни 3:20 -"А на Този, Който според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим."
Филипяни 4:19 -"А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса."
IХ. предлаганите от бога ценни книжа на международната борса
Исая 55:1-3 -"О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите. И вие, които нямате пари дойдете купете, та яжте. Да! Дойдете купете вино и мляко без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб; И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо; И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и дойдете при Мене. Послушайте и душата ви ще живее. И Аз ще направя с вас вечен завет, според вярните милости, обещани на Давида."

ЦЕННИТЕ КНИЖА НА БОГА 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА БОРСА 
Аудиопроповедпетък, 21 март 2014 г.

ПЪРВА ПРОЛЕТЙоан 3:3-8 -Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духът е дух. Недей се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите от горе! Вятърът духа дето ще, и чуеш шума му; но не знаеш от де иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
I. ПРИРОДНАТА ПЪРВА ПРОЛЕТ 
Матей 6:28-30 -И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове, как растат; не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е обличал, като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци?
1. Пролетта - най-голямото чудо на тази земя, създадено не от човека, а от Твореца
2. Пролетта  - най-голямото геологическо чудо
Земята (пръстта, почвата) под силата на пролетта  се преобразява:
- На захарна фабрика - за производство на захар
- На химическа фабрика - за производство на бои
3. Пролетта - най-голямото ботаническо чудо
А. Ботаниката е наука, която се занимава с растителното царство
Б. Възкресението на растителното царство под силата на пролетта е знамение:
- Знамение са листата
- Знамение са цветовете
- Знамение са плодовете
4. Пролетта - най-голямото биологическо чудо
Пролетта има въздействие не само върху почвата и растителното царство, но и върху биологическия живот на природата
II. ПРИРОДНАТА ПЪРВА ПРОЛЕТ - ПРЕОБРАЗ НА ДУХОВНАТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Йоан 3:3 -
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство.
1. Пролетта е знамение, което:
- Радва                - Обединява
- Топли                - Твори
- Вдъхновява      - Ражда
2. Празнуване на Първа пролет
Милиони цветя се отглеждат и на този ден се покосяват, за да се принесат в жертва на богинята «Първа пролет".
Първа пролет не се празнува отвън! Тя се чувства, и празнува вътре в човека!
3. Първа пролет за човека без Бога
Варосаната гробница - преобраз на безбожника
Матей 23:27 -Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.
Точно това ние правим, когато празнуваме Първа пролет без Бога (без душевната пролет). Когато ние поднесем букет на някой, който няма тази Първа пролет в душата си, ние полагаме букета цветя върху един мъртъв гроб.
4. Първа пролет с Бога
Не може да има Първа пролет, ако първо не настане Първа пролет в душата, в съзнанието, чувствата, мислите и сърцето на човек.
Подаряваните цветя на Първа пролет са символ на пожелание за възкресение, за усмивка, радост, възхищение, стимул за живот, събуждане от зимния сън.
III. ПРИРОДНАТА ПЪРВА ПРОЛЕТ - ПРЕОБРАЗ НА СОЦИАЛНАТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Ние се нуждаем не само от Първа пролет в душата и сърцето на човека, но се нуждаем и от Първа пролет в социалния ни живот.
1. Пролет в отношенията ни
2. Пролет в мислите ни
3. Пролет в поведението ни
4. Пролет в социалния ни живот
Първа пролет трябва да настъпи не само в природата, но трябва да настъпи:
- В сърцето на човека
- В семейството
- В Църквата
- В икономиката
- В държавата
 ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ !

БОГ И ПЪРВА ПРОЛЕТ

петък, 7 март 2014 г.

ЧЕСТИТ ОСМИ МАРТНека в този ден да възпоменем

Жената – отражение на Божията слава!

Историческата картина, запечатана в Словото Божие (Евангелието на Лука 1:39-55) описва срещата на две точно такива жени: Елисавета (майката на Йоан Кръстител) и Мария (майката на Исус).
Този Библейски текст, адресиран до всички жени по лицето на земята; нека служи, не толкова за поздрав, отколкото за насърчение и пример за подражание!
„През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,  и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
И Мария каза: - Величае душата ми Господа, 
И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой. 
Защото погледна милостиво 
на низкото положение на слугинята Си; 
И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове. 
Защото Силният извърши за мене велики дела;
И свето е Неговото име. 

И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония
които Му се боят. Извърши силни дела със Своята мишца; 

Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. 
Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени. 
Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни. 
Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост. 
(Както бе говорил на бащите ни). 
Към Авраама и към неговото потомство до века.“ АМИН!!!

ВИДЕОЗАПИС
НА ОСМОМАРТЕНСКО ТЪРЖЕСТВО ПОД НАДСЛОВ:

„Жената – отражение на Божията слава“

 Църква „Оазис“-Бургас – 2003 г.
Организатор и лектор: Емилия Маринова

ПЪРВА ЧАСТ:

ВТОРА ЧАСТ:

ТРЕТА ЧАСТ: