четвъртък, 26 ноември 2009 г.

БЛАГОДАРНОСТТА, БОЖИЯ ПОВЕЛЯ

1 Солунци 5:16-18
“Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
Ефесяни 5:20 –“и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,”
I. ХАРАКТЕРЪТ НА БЛАГОДАРНОСТТА КЪМ БОГА
1. Благодарността е Божествен атрибут
2. Благодарността е силата на Християнина
Благодарни, независимо (въпреки)от обстоятелствата
Пример за разликата между светски (невярващ) човек и Християнин, изпаднали в едни и същи обстоятелства
И двамата мъже бяха болни от рак и умираха в болките си. Във времето, за което говоря нямаше обезболяващи лекарства. Невярващият човек направо виеше от болки и огласяваше с виковете си квартала.
Физическите му болките бяха премесени с отчаяние, ужас и роптание.
Християнинът безмълвно понасяше болките. Веднъж, когато неговият син му поднасе чаша с лимонада, за да утоли жаждата си, той отказа с думите:”Благодаря, синко, но не от това се нуждая в момента. Това, за което ожидам е да видя моя Спасител, Който да ме заведе при реката на Живата вода. Там ще коленича и ще пия, ще пия...” Това бяха думите, с които този човек си премина с мир във Вечността.
3. Благодарността е оръжието на Християнина против кризите в живота
“Научил съм тайната – да съм сит и да съм гладен!”
4. Ден на Благодарността е ден за възпоменание
А. Възпоменание на Божиите милости в живота на човека
Текстът на стара евангелска песен апелира към Християнина:
"Милостите Божии припомни!
Всички поотделно повтори!
Припомни си какво е Той сторил;
и ще видиш колко благ към теб е бил!"
Нека Денят на благодарността провокира всеки Християнин да си припомни с благодарно сърце поне една Божия милост в своя живот!
Аз лично, в този възпоменателен ден възкресих в паметта си великата Божия милост, която Той показа към мен и моето семейство през далечната 1969 година. Трябваше да преминем нелегално границата между Югославия и Италия. Напрежението, неизвестността, страховете от многоразличен характер бяха толкова големи, че казах на децата си: “Деца, ако тази нощ не побелее косата ми, никога няма да побелее!” Но всичко мина благополучно. Днес, 40 години по-късно, когато се връщам мислено към това преживяване, мога само да възкликна: Благодаря Ти, Боже, за Твоята безгранична милост!
Дано този пример да провокира и други хора, да благодарят на Бога за свободата, която Бог ни е подарил! И молитвата ми е: Нека да посветим тази свобода в служба на Бога, а не на суетата и чревоугодничеството!
Б. Ден на благодарността, Ден за възпоменание на Божиите съработници на тази земя
По примера на Божията благодарност чрез възпоменание!
Евреи 6:10 –“Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.”
Благодарни на Бога чрез благодарността към посветените в служба на Бога хора, чрез които Той излива благословенията си на тази земя!
Деяния на апостолите 2:15 –“А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;”
Ефесяни 2:10 –“Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”
5. Сърцето на благодарния човек
Псалми 23:5 –“чашата ми се прелива.”
II. БЛАГОДАРСТВЕНАТА ОДА НА ХРИСТИЯНИНА КЪМ БОГА
1. Благодарни сме ти, Боже, за Твоята любов
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоаново –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.”
А. Изявлението на благодарността към Бога за Неговата любов чрез любовта към ближния
Йоан 13:35 –“По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.”
Б. Благодарни на Бога, а неблагодарни към човека, израз на лицемерна благодарност (фарисейщина)
1Йоаново 4: 20 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.”
В. Истинската благодарност е благодарността, подплатена с дела
1 Йоана 3:17 –“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?”
Ако някой твърди, че е благодарен на Бога,а е неблагодарен към човека, истината не е в него
2. Благодарни сме ти, Боже, за Твоя Единороден Син, нашият Спасител, Лекар, Пастир
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
Откровение 3:20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”
3. Благодарни сме ти, Боже, за Твоето Слово
А. Благодарни за Светлината чрез Словото Божие
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Б. Благодарни за Вярата чрез Словото Божие
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
В. Благодарни за поучението чрез Словото Божие
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”
4. Благодарни сме ти, Боже, за Святия Дух
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Д.А. 2:1, 4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място... И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
5. Благодарни сме ти, Боже, за Твоята Църква
Матей 16:18 “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
6. Благодарни сме ти, Боже, за Твоето творение
Псалми 19:1-3 –“За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им,”
III. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН ЧРЕЗ БЛАГОДАРСТВЕН ЖИВОТ
Благодарственият ден не трябва да бъде веднъж в годината, а всеки ден
1 Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
Евреи 13:7 –“Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им.”
Ефесяни 2:10 –“Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”

събота, 21 ноември 2009 г.

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Марк 3:31-35 –“Дохождат, прочее, майка Му (на Исус) и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Йоан 19:26-27 –“А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Въпросът, който стои пред всеки Християнин на празника "Ден на Християнското семейство" е следният:
- Какво съдържание е вложено в Новозаветното понятие “Християнско семейство”?
Без осъзнаване същността и важността на това понятие, празнуването на празника е безсмислено и се превръща във формалност (традиция)
Нека в светлината на Библията да потърсим отговора на този въпрос!
За целта ще разгледаме понятието “семейство” в Сторозаветната и в Новозаветната диспенсация
1 Коринтяни 15:22 –“Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.”
I. СЪЗДАДЕНОТО ОТ БОГ ТРАДИЦИОННО СЕМЕЙСТВО
Битие 1:26-29 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.”
1. Създаденото от Бог традиционно семейство
“И Бог създаде човека по Своя образ... мъж и жена ги създаде.” (Битие 1:27)
2. Благословеното от Бог традиционно семейство
(Божието благословение е доверие, дадено на кредит)
“И Бог ги благослови...” (Битие 1:28)
“И Бог каза:... и стана... И Бог каза: ...и стана така...” (Битие 1:3, 9)
3. Неоправданото доверие, причината за Божието разочарование и огорчение
Битие 6:5-6 –“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.”
4. Преобразеното традиционно семейство, вследствие падението
Бог създаде традиционното семейство за утроба на доброто, но дяволът го преобрази в утроба и на злото
А. Раждането на страха в традиционното семейство
Б. Раждането на лицемерието в създаденото от Бог традиционно семейство
В. Раждането на лъжата в традиционното семейство
Г. Раждането на заблудата в традиционното семейство
Д. Раждането на безотговорността в традиционното семейство
1). Освобождаване от личната отговорност чрез прехвърляне на вината
- “тя ми даде от дървото, та ядох.” (Битие 3:12)
- ”Змията ме подмами, та ядох.”. (Битие 3:13)
- “пазач ли съм аз на брата си?” (Битие 4:9)
2). Вместо разкаяние - оправдания и обвинения към Бога
“Жената, която си ми дал за другарка,...” (Битие 3:12)
Прехвърлената вина на Бог, за нарушените от човека правила:
- създаденото от Бога дърво “приятно за очите, дърво желателно”
- сътворената от Бога Ева
- змията, проклятието и пр.
Е. Раждането на убийството в създаденото от Бога традиционно семейство
1). Раждането на духовното убийство в традиционното семейство
2). Раждането на физическото убийство в традиционното семейство
Битие 4:8 –“А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.”
Ж. Създаденото от Бога традиционно семейство, превърнато чрез човешкото непослушание в утроба на греха и недоверие към Бога
Битие 3:1-11
5. Закриляното от Бога семейство
1Коринтяни 7:10-11 –“А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си); и мъж да не напуща жена си.”
Разводите, най-силното оръжие на Сатана против създаденото от Бога семейство
- разводът помежду съпруг и съпруга
- разводът (раздялата) помежду родители и деца
Ако дяволът успее да разбие семейството, разбива всичко
II. СЪЗДАДЕНОТО ОТ ХРИСТОС НОВОЗАВЕТНО СЕМЕЙСТВО
1Коринтяни 15:21-22 –“Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.”
Марк 3:31-35 –“ Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. И в отговор (Исус) им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Йоан 19:25-27 –“А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Чрез празника “Ден на Християнското семейство”, нека да възпоменем точно това семейство – семейството, създадено от Христос
1. Семейството, което върши Божията воля
2. Семейството, което се грижи за изпадналите в нужда
3. Семейството, което е създадено от Христос за храм на Бога
Филимон 1-3 –“Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква: Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.”
Деяния на апостолите 2:46-47 –“ И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,”
III. НОВОТО СЕМЕЙСТВО, СЪЗДАДЕНО ОТ ХРИСТОС
1. Значението на семейството в обществото
В дома (семейството) се решават всички житейски дилеми
А. Вяра или неверие
1). Вяра в Бога, в Словото Божие
или:
2). Атеизъм, материализъм, суеверие, многобожие и пр.
Б. Любов или омраза
1Йоан 3:1-3 –“ Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
В. Мир или война
(Разбирателство или нестихващи семейни битки)
Г. Честност или корупция
Д. Добро или зло
(Морал или порочност)
Семейството е утробата на всепобеждаващата сила на доброто
2. Изгубеното значение на създаденото от Бога традиционно семейство, поради падението на членовете на семейството
А. Бог създаде традиционното семейство, като инструмент за благословение на целия човешки род
Б. Чрез падението, традиционното семейство се превърна в причина за проклятието на човешкия род
3. Проблемите в съвременния свят, вследствие деградирането на традиционното семейство
А. Проблемите, породени от липсата на “първите седем години”
Б. Проблемите, породени от липсата на Богобоязливия дом (семейство)
В. Проблемите породени от липсата на духовната Църква
“Вие сте солта на земята... Вие сте виделината на света.” (Матей 5:13, 14)
4. Възстановяване на изгубените от традиционното семейство ценности (поради падението) чрез създаденото от Христос Новозаветно (Християнско) семейство
Йоан 13:34 –“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.”
1Петрово 2:4-5 –“При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”
А. Възвърнатото чрез Христос благословение в семейството
Римляни 8:2 –“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта,”
Б. Плодовете на Святия Дух, поставеният от Христос белег за Християнското семейство
Матей 7:16 –“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?”
Галатяни 5: 22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
- Любовта в Христовото семейство
- Радостта в Христовото семейство
- Мира в Христовото семейство
- Грижовността в Христовото семейство
- Гостоприемството в Христовото семейство
Деяния на апостолите 4:32 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.”
- Благодарността в семейството (задоволство, а не роптание)
Колосяни 3:14 –“А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.”
Филипяни 4:11б-13 –“Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
IV. ДИЛЕМАТА В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Разликата между традиционното и Христовото (Християнското) семейство
А. Създаденото от Бога традиционно семейство е преобраз на естественото (физическото, билогическото) семейство
1). Семейство, подчинено на биологичните (генетичните) закони или законите на физическото осиновяването
2). Семейство, в което непослушните наследници, обвинят за грешките си татко, че е създал и тях, и проблемите им
3). Семейство, чиито членове получават благата си не поради заслуги, а по наследсвено право
- “Ако имаш вуйчо владика, ще станеш поп!”
- Семейство, в което “Каин” очаква полагащото му се по закон наследство на първороден, независимо, че е братоубиец
Б. Христовото семейство е духовното семейство
Марк 3:35 –“Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
1). Христовото семейство е подчинено не на биологични, а на духовни закони
1 Петрово 2:9 –“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:”
Йоан 3:3, 6 –“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам,ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”
2). Наследството в Христовото семейство не се дава по юридическо право, а по духовни заслуги
Матей 7:20 –“И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.”
2. Личната дилема в Ден на Християнското семейство
Кое семейството възпоменава Християнинът чрез празника - Ден на Християнското семейство?
- Биологичното си семейство (независимо дали е Християнско или не)
или:
- Христовото семейство (Новозаветното Божие семейство)
1 Петрово –“Вие, обаче, сте избран род...”
Ефесяни 2:19-20
–“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,”
Христос Исус – Крайъгълният камък, който свързва в едно Стария и Новия Завет (пророците и апостолите)
3. Равносметката на Христовата Църква в Ден на Християнското семейство
А. Равносметката на Пастира
Б. Равносметката на дякона
В. Равносметката на мисионера
Г. Равносметката на евангелизатора
Д. Равносметката на мирянина
Марк 3:34-35 –“И в отговор (Христос) им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”

петък, 13 ноември 2009 г.

БРАНИТЕЛИ НА ДУХОВНИЯ МОРАЛ

Марк 11:12-19 -"А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма , и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да принесе някой какъвто и да било съд през храма. И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано:"Домът Ми ще се нарече Молитвен дом за всичките народи?" а вие го направихте "разбойнически вертеп". И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсиха начин как да го погубят, защото се боеше от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му. А всякога на мръкване Той излизаше вън от града."
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХРАМА ГОСПОДЕН
Храмът Господен (Църквата Христова) наричаме Божието посолство на земята
В това "посолство" Небесният Посланик (Святият Дух) урежда дипломатическите отношения между двете царства
1. Архитектурата на храма Господен
А. Дворът на Храма - символ на човешкото сърце
Б. Святото място - символ на човешката душа
В. Пресвятото място - символ на човешкия дух
2. Триединният храм е служел и служи за следните цели:
А. Присъствието на Бога в пресвятото място
Б. Служението на свещеника в святото място
В. Служението на грешника в двора на скинята Господня
II. ПОЛИТИКА (БИЗНЕС) И РЕЛИГИЯ
Марк 11:12-19
1. Политика (бизнес) и религия
( Дяволът и Бог - под един покрив )
Матей 6:24 –"Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона."
2. Лаудикийската църква, преобраз на тогавашното състояние на храма
Откровение 3:14 –"До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. 15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. 16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. 17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, 18 то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. 19 Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. "
3. Политика (бизнес) и Църква, преобраз на вълка в овча кожа
III. БОГ И НЕГОВИЯТ ХРАМ
1. Земният храм на Бога
Деяния на апостолите 2:46 -"И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,"
2. Телесният храм на Бога
Римляни 12:1 -"И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение."
1Коринтяни 3:16 -"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?"
3. Семейният храм на Бога
Филимон 1:1-2 -"Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква."
IV. ЧИСТАЧИТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ
1. Постоянната нужда от поддържане чистотата на храма
А. Пример с ДНА - Бургас
В годините, когато бях Пастир на ЕПЦ-Бургас, предвид на увеличения брой на децата в Неделното училище и недостатъчната материална база на Църквата, наех под наем зала в Дома на народната армия в града. Докато уреждах подробностите по договора с директора, в коридорите срещах предимно лица с пагони, които си отдаваха чест, като се разминаваха. Непосредствено след подписването на договора, посетих децата, за да се уверя лично, че условията отговарят на договорените. С голяма изненада установих, че коридорите бяха превърнати в търговски базар.
За един ден всичко бе генерално променено. Помещението бе изпълнено със сергии, търговци и клиенти
Б. Точно това представлява нашето сърце
За един ден (или миг) дяволът може да разпъне сергиите си
- на сребролюбието
- на материализма
- на славолюбието
- на комарджийството
- на суетата и пр.
2. Себеназначилият се чистач на чуждия храм
Матей 7:3-5 -"И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око. Или как ще речеш на брата си: Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първом извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око."
От това погрешно себеназначение идват всичките ни проблеми
3. Себечистачът на храма
( Всеки за себе си )
1Коринтяни 3:16 –"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?"

понеделник, 9 ноември 2009 г.

ОТМЕСТЕТЕ КАМЪКА

Йоан 11:38-39 -"Исус прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия Му казва, Господи, смърди вече, защото е от четири дена в гроба."
I. ЧОВЕКЪТ ПОД КАМЪКА
Характерът на камъка, похлюпил човека днес
- Камъкът на отчаянието
- Камъкът на депресията
- Камъкът на беднотията
- Камъкът на болестта
- Камъкът на унижение
- Камъкът на страха
- Камъкът на лъжата
- Камъкът на омразата
- Камъкът на гордостта
- Камъкът на насилието
- Камъкът на простотията
- Камъкът на надменността
II. ЖИВОТЪТ ПОД КАМЪКА
Йоан 11:39б -"Марта, сестрата на умрелия Му казва, Господи, смърди вече, защото е от четири дена в гроба."
(Миризмата на похлупения с надгробния камък)
III. ЗАПОВЕДТА НА БОГА ДА ОТМЕСТИШ КАМЪКА, ПРЕДИ ДА ЧУЕШ СЛОВОТО МУ
Йоан 11:39а, 41, 43 -"Казва Исус: Отместете камъка...И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна нагоре очи и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша... Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!"
1. Словото към апостолите
Йоан 11:11б -"...Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя."
2. Словото към Марта
Йоан 11:25 -"Исус й рече: Аз съм Възкресението и Животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее."
3. Словото към гробарите
Йоан 11:39а -"...Отместете камъка..."
4. Словото към Отца
Йоан 11:40б -"Отче, благодаря Ти, че Ме послуша..."
5. Словото към народа
Йоан 11:42б -"...Това казах, заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти Си Ме пратил."
6. Словото към Лазар
Йоан 11:43 -"Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
7. Словото на Христа до близките на покойника
Йоан 11:44б -"...Разповийте го и оставете го да си иде."
А. "Разповийте го" :
- от одеждата на смъртта
- от одеждата на суеверието
- от одеждата на материализма
Б. "и оставете го да си иде":
- оставете го да пее
- оставете го да се моли
- оставете го да свидетелства (да благовества)
- оставете го да проповядва
IV. ЖИВОТЪТ СЛЕД СМЪРТТА
Йоан 11:43-44а -"Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе..."

събота, 7 ноември 2009 г.

АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ

АНГЕЛИТЕ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Евреи 1:14 –“Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?”
І. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ
ОТ РОЖДЕНИЕТО ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА

1. Христовото въплощение бе обявено чрез ангела Господен
Лука 1:30-31 –“И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.”
2. Христовото име бе дадено чрез ангела Господен
Матей 1:21 –“Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им.”
3. Христовото рождение бе изявено чрез ангела Господен
Лука 2:10-12 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките людe. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Помазаник Господ. И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла.”
4. Христос бе обслужван чрез ангелите Господни
Матей 4:11 -“Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха, та Му прислужваха.”
5. Христос бе укрепван от ангела Господен
Лука 22:43 –“И яви му се ангел от небето, та Го укрепяваше.”
6. Христос бе възкресен чрез ангела Господен
Матей 28:2-3 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше, като блескавица, и облеклото му бяло, като сняг.”
7. Христовото възнесение, придружено чрез ангелите Господни
Д.А. (Деяния на апостолите) 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
ІІ. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ В ЖИВОТА НА ЦЪРКВАТА
1. Ангелът Господен в служението на евангелист Филип
Д.А.8:26 –“А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа”
2. Ангелът Господен в служението на Корнилий
Д.А.10:1-3 –“Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!”
3. Ангелът Господен при апостол Петър в затвора
Д.А.12:6-7 –“И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана пред него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.”
4. Ангелът Господен в мисионерското пътуване на апостол Павел
Д.А.27:23-24 –“Защото ангел от Бога , Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе.”
ІІІ. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ ПРЕДИ И СЛЕД ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА
Деянието на ангелите, Божиите служебни духове
В Книгата Откровение – от 1 гл. до 22 гл. се споменават 56 пъти Божиите ангели
- Ангелите на печата
- Ангелите на язвите