петък, 25 ноември 2011 г.

БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН - КАКВО Е ТОВА

Левит 7:11-12 –“Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу: ако я принесе някой за благодарение, то с благодар-ствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.”
2Солунци 5:16-26 –“ Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчествата не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава , и ще извърши това. Братя, молете се за нас. Поздравете всичките братя със свята целувка.”
І. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
ХАРАКТЕРЪТ НА БЛАГОДАРЕНИЕТО
1. Благодарението не е само изискване от Бога, а е Божий атрибут (т.е. характерна черта на Бога)Бог ни благодари по многоразлични начини на тази земя и във вечността
А. Бог ни благодари на тази земя
Деяние на апостолите 10:1-4 –“Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.”
Матей 25:28-29 –“Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.”
Б. Бог ще ни благодари във вечността
Матей 25:31-36 –“А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.”
2. Лицемерното благодарение
А. Характерът на лицемерното благодарение
( Показно благодарение – за пред хората )
Лука 18:11-12 –“Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм, като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия.”
Б. Утробата на лицемерното благодарение:
- себелюбието на човека
- гордостта на човека
- егоизмът на човека
- омразата на човека
- лицемерието на човека
3. Коренът на благодарението в Стария и в Новия Завет
Думата “благодарение” е съставена от две думи – думата “благо” и думата “дар”. Т.е. - дарът на човека ще трябва да бъде благ.
( Кой каквото прави, на себе си го прави! )
Думата ”благо” се среща, като представка в различни думи
- Благо
Битие 45:18 –“И като вземете баща си и челядите си,елате при Мене и аз ще ви дам благата на Египетската земя, и ще се храните с тлъстината на земята.”
Битие 33:11 –“Приеми, моля, подаръка ми (*благословението ми), който ти е принесен; защото Бог е постъпил благо към мене, та имам всичко. И като настояваше, той го прие.”
- Благ
Псалми 34:8 –“Вкусете и вижте, че Господ е благ.”
- Благовестие
Матей 24:14 –“И това благовестие на царството (небесно) ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”
- Благовестител
Деяние на апостолите 21:8 –“ А на утрешния ден тръгнахме и стигнахме в Кесария; и влязохме в в къщата на благовестителя Филип, който бе един от седмината дякони и останахме у него.”
- Благовремие
Ефесяни 5:16 –“като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.”
- Благоволение
Битие 33:10 –“Но Яков отвърна:Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице…”
- Благосклонен
Битие 33:10б –“ … тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже беше благосклонен към мене”
- Благоволявам
1 Царе 12:22 –“ Защото Господ няма да остави людете Си, заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свои люде.”
- Благовоние
Песен на песните 7:8–“…И благовонието на дъха ти, като ябълки.”- Благозвучие
Псалми 81:2 –“… Благозвучна арфа и псалтир.”- Благоденствие
Псалми 118:25 –“О Господи! Молим се изпрати благоденствие!”- Благодеяние
Псалми 103:2 –“Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния!”
- Благословен
Псалми 118:26 –“Благословен да бъде оня, който иде в името Господне.”
- Благодарствена
Левит 22:29 –“И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.”
Левит 7:12 -“ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.”
- Благодарение
Неемия 12:46 –“ Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарения Богу.”
Филипяни 4:6 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо,с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;”
Еремия 30:19 –“И от тях ще изхожда благодарение…”
- Благодарен
Колосяни 3:15 –“И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.”
- Благодарете!!!
1Солунци 5:18 –“За всичко благодарете; защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
ІІ. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
БЛАГОДАРЕНИЕТО, КАТО ДОКТРИНА В СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
1. Благодарението в Стария Завет
Левит 7:12-15 –“Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу:ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.А,освен питите,с благодарствената си примирителна жертва да принесе и квасен хляб. И от приноса си да принесе по едно от всичките тия неща, принос за издигане пред Господа; това да бъде на свещеника, който ръси от кръвта си примирителния принос. И месото на благодарствената му примирителна жертва да се яде същия ден, в който се принася; да не оставя той от него до утринта.”
1Летописи 16:4 –“И определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменуват, да благодарят и да хвалят Господа Израилевият Бог.”
2. Благодарението в Новия Завет
1Солунци 5:18 –“ За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
3. Търсеното от Бога благодарение
Лука 17:17 –“А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?”
ІІІ. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
ВРЕМЕТО НА БЛАГОДАРЕНИЕТО
Благодарение в миналото, в настоящето и в бъдещето
1. Благодарственият ден не е веднъж в годината
2. Благодарственият ден не е семеен празник
3. Благодарственият ден е повече от благодарение само на думи
Благодарението се изразява във всекидневния живот на човека чрез делата на благодарността.
Лука 6:31 –“И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.”
4. Благодарението е за всички и за всичко!
5. Благодарността е начин на живот - белег за възпитанието на човека
6. Благодарността - дълг на Християнина
1Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”

събота, 19 ноември 2011 г.

СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?

Матей 12:46-50 -“Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка ми? И кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той ми е брат , и сестра, и майка.”
І. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1. Създаденото от Бога семейство
Битие 1:27-28 –“И Бог създаде човека по своя образ ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”
2. Служението на създаденото от Бога семейство
Битие 2:15 –“И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.”
( Едемската градина, преобраз на света )
3. Предназначението на Ноевото семейство
Битие 6:17-18, 7:5 –“И, ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко що се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе…И Ной извърши всичко,според както му заповяда Господ.”
( Ноевият ковчег, преобраз на Христовата църква )
4. Предназначението на Аврамовото семейство
(Аврамовото семейство, преобраз на Християнското семейство)
Битие 12:1-5 –“Тогава Господ каза на Аврама: излез из отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена. И тъй, Аврам тръгна, според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години , когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя.”
(“...излез из отечеството си...”- Вавилон, преобраз на земните империи )
5. Божието обещание до Неговото семейство
Битие 28:15-17 –“Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих. А като се събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм го знаел. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго, освен Божий дом, това е врата небесна.”
ІІ. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
ХАРАКТЕРЪТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Ефесяни 5:22, 25 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа… Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,”
Ефесяни 6:1-2 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си, (което е първата заповед с приложено обещание,)”
Изход 20:12 –“Почитай баща си и майка си,(което е първата заповед с приложено обещание,)”
1. Семейството, според Старозаветното битие
Битие 1:27-28 –“И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”
2. Семейството, според Христа (Новозаветното семейство)
Матей 12:46-50 –“Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка ми? И кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той ми е брат , и сестра, и майка.”
[Христос не казва:”Ето моя баща”
Матей 23:9 –“И никого на земята недейте наричайте свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.”]
А. Бащата на Християнското семейство
Б. Майката на Християнското семейство
В. Децата на Християнското семейство
ІІІ. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
ЖИВОТЪТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Домът на Християнското семейство
Откровение 3:20 –“ Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене”
2. Библията на Християнското семейство
3. Молитвата на Християнското семейство
4. Песента на Християнското семейство
5. Трапезата на Християнското семейство
6. Леглото на Християнското семейство
7. Богатството на Християнското семейство
8. Здравето на Християнското семейство
9. Примерът на Християнското семейство
Деяния на апостолите 2:46-47 –“И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”
ІV. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА НА СВЕТА ОТ ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Нуждата на света от духовно здравото семейство
Без духовно здравото семейство няма да има на земята:
- морално здраво село
- морално здрав град
- морално здраво училище
- морално здрава Църква
- морално здрава икономика
- морално здрава държава
А. Личната нужда на човека от Християнското семейство
Б. Обществената нужда на човека от Християнското семейство
В. Нуждата на Църквата от Християнското семейство
2. Нуждата на семейството от ваксина против духовните болести
А. Днес имаме ваксини против повечето физически болести
- има ваксина против туберколоза
- има ваксина против хепатит
- има ваксина против тетанус
- има ваксина против шарка
- има ваксина против детски паралич
- има ваксина против грип и пр.
Има вече дори и ваксини против някои злокачествени тумори.
В диспенсацията на ваксините, неизбежен е въпросът: Има ли ваксина против болестите, разяждащи семейството?
Б. Липсващите духовни ваксини в света:
- липсващата ваксина против лъжата
- липсващата ваксина против омразата
- липсващата ваксина против ревността (недоверието, подозрението)
- липсващата ваксина против изневярата (предателството)
- липсващата ваксина против клеветата
- липсващата ваксина против гордостта
- липсващата ваксина против кражбата
- липсващата ваксина против насилието
- липсващата ваксина против страха
- липсващата ваксина против егоизма
- липсващата ваксина против мързела
- липсващата ваксина против притеснението, безпокойството и пр.
В. Застрашеното здраве на семейството, поради липсващите духовни ваксини
Както физическите болести се предават от човек на човек, така се предава и духовната зараза, която неусетно се превръща в смъртоносна епидемия.
Яков 1:14-15 –“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, агрехът, като се развие напълно ражда смърт.”

Духовната зараза в семейството се предава от татко и майка - на децата, на внуците и пр.
3. Духовната ваксина на Християнското семейство чрез Библията
А. Библията предлага ваксина против абсолютно всички духовни болести
Б. Единствено чрез Библията може да бъде изградена здравата имунна защита на Християнското семейство
Псалми 119:11 –“В сърцето си опазих Твоето слово, за да не Ти съгрешавам.”
Псалми 119:50 –“Това е моята утеха в скръбта ми, че словото Ти ме съживи.”
В. Духовната ваксина не е еднократна ваксина (“Веднъж спасен-вечно спасен”)
Г. Духовната ваксина изисква постоянна духовна диета ( Живот, живян в светлината на Божието слово –Библията )
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.”
Псалми 1:1 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова, нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните; Защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел.”

вторник, 1 ноември 2011 г.

ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ

БУДИТЕЛ, КАКВО Е ТОВА?
Ефесяни 5:14-“Затова казва: Стани, ти, който спиш! И възкресни от мъртвите! И ще те осветли Христос.”
Думата “будител” произхожда от думата “будилник” (часовник), чието предназначение е да събуди някой, който спи.
В тази проповед няма да размишляваме за националните будители, нито за световните такива. Няма да размишляваме и за политическите будители, нито за социалните...
В тази проповед ще говорим единствено и само за духовните будители - будителите, от чието събуждане (духовното пробуждане) зависят всички останали будители.І. СТАРОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ
БУДИТЕЛИТЕ В ЛИЦЕТО НА БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ
1. Божието предупреждение (Божията аларма) чрез будителите
Йон 3:1-5, 10 "И Господното слово дойде втори път към Иона и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй, Иона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни за да се обходи. И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана. И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния; ...И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи."
2. Божията покана чрез будителя
Исая 1:1-8, 18 –“Видението на Амосовия син Исая, което видя за Юда и Ерусалим в дните на Юдовия цар Озия, Иотам, Ахаз и Езекия:- Чуйте , небеса, и дай ухо, земльо. Защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене. Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ви не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие. Роде на злодейци, чада които постъпвате разтленно! Оставиха Господа, презряха Светия Израилев. Отделиха се и се върнаха назад. защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпие и посинения и гноясали рани. Които не са изтискани , нито превързани, нито омекчени с масло... Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.”
2. Божието откровение чрез будителя
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
3. Божият будилник в пустинята
Марк 1:1-8 –“ Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исая:-"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него." Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста, и хранеше се с акридип и див мед. И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а той ще ви кръсти със Святия Дух.”
ІІ. БУДИТЕЛЯТ В ЛИЦЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН ИСУС ХРИСТОС

1. Изпратеният от Бога Небесен Будител

Йоан 1:1-4, 9-14 –“ В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
2. Христос, Будителят на спасителната вяра

Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

3. Христос, будителят на заспалата душа

Матей 6:40 –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра; Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене?”
ІІІ. ЦЪРКВАТА, НОВОЗАВЕТНИЯТ БУДИТЕЛ

1. Църквата, Новозаветният будител чрез кръвта на Агнеца Господен
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.”
2. Църквата, Новозаветният будител чрез Небесната светлина

Матей 5:14-16 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
3. Църквата, Новозаветният будител чрез Святия Божий Дух

- Дарбите на Святия Божий Дух
- Плодовете на Святия Божий Дух

Йоан 16:12-15 –“Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.”
Дали Христовата Църква днес все още изпълнява ролята на Божий будител?!