неделя, 31 октомври 2010 г.

НОВОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Новозаветните будители - Божието обещание, Божията любов и Божията благодат,
дадени на човечеството през вековете
- Днес за светските будители се говори и пише много (песни, книги и пр.)
- Но ние ще размишляваме за духовните будители и тяхното въздействие върху човечеството през вековете
I. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ НОВОЗАВЕТНИ БУДИТЕЛИ
1. Бог Отец, Новозаветният Будител
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Дарителят на Божията любов Агапе, Будителят на грешниците по света
2. Христос (Божият Единороден Син), Новозаветният Будител на грешниците по земята
Евреи 1:1-2 –“Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,”
Откровение3:20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”

Христос, Дарителят на спасението
3. Словото Божие, Новозаветният Будител
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Йоан 1:1-5,14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Словото Божие, Дарителят на Небесната светлина
5. Святият Дух, Новозаветният будител
Йоан 14:15-18 –“ Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.”
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Святият Дух, Дарителят на Божията сила
6. Църквата Христова, Новозаветният будител
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Марк 16:15-16 –“ И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
Църквата Христова, Пътеводителят на човека грешник до Бога и Вечността
II. ПЛОДОВЕТЕ НА НЕБЕСНИТЕ ДАРИТЕЛИ,
ДАДЕНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Матей 7:16 –“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?”
1. Вярата в Бога, Създателят на всичко видимо и невидимо
Лука 17:5 –“И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.”
2. Надеждата, Божият дар чрез Небесните Будители
1 Йоан 3:3 –“ И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
3. Любовта, Божият дар Агапе, дадена на спасения грешник чрез Небесните Будители
1 Йоан 1:1 –“Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха,за Словото на Живота ”
4. Силата (плодът на Святия Дух), Небесен дар за Църквата Христова
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
III. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ОТ НОВОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ
Нуждата от Новозаветните Будители е нужда на всички хора по лицето на земята
1. Нужда на малки и големи
2. Нужда на бедни и богати
3. Нужда на учени и прости
4. Нужда на болни и здрави
5. Нужда на мъже и жени
6. Нужда на бели и черни хора
Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
7. Денят на Небесните Будители
Йоан 10:29 –“Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.”
1 Йоан 1:7-10 –“Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.”
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 17:17 –“Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
2Коринтяни 5:18-20 –“ А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

петък, 15 октомври 2010 г.

ДУХОВНА СЪПРОТИВА

1 Петрово 5:8-9 –“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.”
- Духовната съпротива на Християнина
В тази проповед няма да размишляваме за физическата съпротива в материалния свят, а за духовната съпротива в невидимия свят, т.е. -съпротивата срещу невидимите тъмни сили.
I. БИТКАТА НА ТЪМНИТЕ СИЛИ, ПРИЧИНАТА ЗА ДУХОВНАТА СЪПРОТИВА
1. Битката на дявола против Бог, причината за първата духовна съпротива
Исая 14:12 -15 –“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Щe бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.”
2. Битката на дявола против човешкия род чрез съмнението
Битие 3:4-5 –“ А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.”
3. Битката на дявола против Христа, Спасителят на света
Матея 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.” 
4. Последната съпротива на Христа срещу дявола 
Откровение 20:10 –„И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.“ 
II. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛИЧНА ДУХОВНА СЪПРОТИВА НА ХРИСТИЯНИНА ПРОТИВ ДЯВОЛА
Стара евангелска песен казва:
“Борба непрестанна е този наш живот
- против Сатана и плътта, и греха.
Но ние сме войници – ще ги победим
и верно за нашия Вожд ще стоим!” 
Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;”
 1. Духовната съпротива на Християнина против дявола, за да упази ума си
Първото нещо, което дяволът се стреми да нарани, е умът на човека
2. Духовната съпротива съпротива на Християнина против дявола, за да упази душата си
3. Духовната съпротива на Християнина против дявола, за да упази езика си
Яков 3:5-6 –“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла.”
III. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕМЕЙНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА НА ХРИСТИЯНИНА ПРОТИВ ДЯВОЛА
1. Атакуваният от дявола татко
2. Атакуваната от дявола майка
3. Атакуваните от дявола деца
Днес нашето семейство е повече от всякога под многоразлични атаки на дявола
А. Алкохол                      Г. Блудство
Б. Наркотици                  Д. Непокорство
В. Домашно насилие      Е. Алчност – пари, имоти и пр.
IV. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЦЪРКОВНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА ПРОТИВ ДЯВОЛА
Матей 26:40-41 –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.”
Настоящото време, времето на спящата Църква
V. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА ПРОТИВ ДЯВОЛА
1. За да бъде опазен града ни
2. За да бъде опазено селото ни
3. За да бъде опазено Отечеството ни
4. За за бъзе опазен света
1 Петрово 5:9 –“Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.”
 VI. ОРЪЖИЕТО В СЪПРОТИВАТА ПРОТИВ ТЪМНИТЕ СИЛИ
Ефесяни 6:10-20 –„ Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,…“

 1. Характерът на нашата съпротива или на нашия враг
Ефесяни 6:12 –„ Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“ 
2. Облеклото на съпротивяващия се на дявола 
Ефесяни 6:11 – Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“ 
3. Обувките на съпротивяващия се на дявола 
Ефесяни 6:15 – и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.“