събота, 25 юни 2016 г.

БОЖИЯТ ЗАВЕТ ЗА ПРОСПЕРИТЕТНИЯ ЖИВОТдоктрината за благословения живот

Малахия 3:10-11 –„Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него. 11 И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на Силите.“
I. Търсеното от човека благословение:
1. Търсеното богатство по земята
2. Търсеното богатство под земята
3. Търсеното богатство във водата - реки, езера, морета и океани
4. Търсеното богатство под водните басейни
5. Търсеното богатство в Космоса
Днес, колкото човек повече търси, открива и експлоатира, толкова повече обеднява. Какво означава да имаш:
·      Най-много болници от глава на населението и в същия момент - и най-много болни?!
·        Най-много полицаи и най много престъпления
·        Най-много учители и най-много неграмотни
Никога в света е нямала толкова мини, заводи, обработваеми площи, океанско корабостроене и корабоплаване, високи технологии и пр. - и в същия момент човечеството преживява криза след криза.
Това са дължи на безбожното богатство! То не насища, не радва, не обогатява...
II. ПРЕДЛАГАНОТА УСЛОВИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕННИЯ ЖИВОТ
В света има три различни доктрини за благословен живот:
1. Предлаганото ни богатство - чрез социалистическата рецепта
( социалистическото «евангелие» за забогатяване )
2. Предлаганото ни богатство - чрез капиталистическата рецепта
( капиталистическото «евангелие» за забогатяването )
3. Предлаганото условие на Бога за благословен живот - чрез Божието Евангелие (Словото Божие – Библията)
Малахия 3:10 –„Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.
Лука 6:38 -„давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.  
А. Началото (историята) на десятъка
Битие 14:20 -„благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десетък от всичко.“
Б. Донесете (т.е."Дайте!") - условие за благословен живот
Пример:
Един наш познат бил на гости на свой приятел в друг град. Той го почерпил с бадеми собствено производство. Сортът бил такъв, че бадемите се белели с ръце, като фъстъци. След като ги опитал и видял, че са прекрасни и на вкус, гостът не скрил възхищението си и благодарил на приятеля си. Когато домакинът изпращал госта си, дал му бадеми за из път. Въпреки, че огладнял много по време на пътуването, нашият познат се въздържал и не изял всичките бадеми, а запазил част от тях с намерение да ги посее, когато се прибере. Така и направил! Бадемите поникнали, пораснали и след години вързали плод.
Един ден приятелят му (който някога му дал бадемите за из път) го посетил. На трапезата имало поставени същите бадеми – едри и вкусни. Гостът с изненада разбрал, че те са плод от неговите бадеми; и с удоволствие откликнал на поканата на домакина да разгледа бадемовата му гора.
В. Целта на жертвоприношението
  Малахия 3:10 –„Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него. “
·        За Божието дело (За да има храна в дома Ми)
·        За нашето благословение
4. Определеното място (олтар) за определеното от Бога жертвоприношение
Малахия 3:10а –„Донесете всичките десетъци във влагалището... “
А. Олтарът в Стария завет за жертвоприношението бе в Господната Скиния
Б. Олтарът в Новия завет за жертвоприношението е в Христовата Църква
III. БЛАГОСЛОВЕНИТО СЛЕД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО
Малахия 3:10 –Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него. “

И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите - и ще видите!
1. Опитността след жертвоприношението:
А. Авраам донесе, опита и видя Божията слава
Б. Яков донесе, опита и видя Божията слава
В. Елисей донесе, опита и видя Божията слава
Г. Петър донесе, опита и видя Божията слава
Лука 5:8-11 –„А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха, също и Яков и Иоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега човеци ще ловиш. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.“
Д. Младежът даде пет хляба, опита и видя Божията слава
Йоан 6:9-13 –„Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора. Исус рече: накарайте човеците да насядат. А на това място имаше много трева; и тъй, насядаха около пет хиляди мъже на брой. Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите колкото искаха. И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи за да не се изгуби нищо. И тъй, от петте ечемичени хляба събраха, и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали на тия, които бяха яли.“
Е. Корнилий даде, опита и видя Божията слава
Ж. Тавита донесе, опита и видя Божията слава
Д.А.9:36-41 –„А в Иопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния. И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна. И той й подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и представи им я жива.“
2. Божието обещание за дарителя
·  Обещание за преблагословение
·  Обещание за Божия закрила
Малахия 3:11 –„И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на Силите.“
 1993 г.

събота, 18 юни 2016 г.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦАЙоил 2:28 -29 –„И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.“
Зависимата интернационална Петдесятница - от Бог Отец, Бог Син (Господ Исус Христос) и Бог Дух Святи
І. ИСТОРИЯТА НА СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА, УТРОБАТА НА НОВОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Старият Завет, огледало (отражение) на Новия Завет
А. Авраамовото жертвоприношение
Битие 22 глава
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Б. Великата пасха
Изход 12 глава
Йоан 6:53-54 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“
В. Огненият и облачен стълб
Неемия 9:12, 19-21 –„При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат… Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята; облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води из пътя, нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат. И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява и не отне манната Си от устата им, и даде им вода, когато бяха жадни. Даже Ти ги храни четиридесет години в пустинята, та нищо не им липсваше; дрехите им не овехтяха и нозете им не отекоха.“
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. “
Г. Медната змия
Числа 21:8-9 –„И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.“
Исая 53:5 –„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Йоан 3:14 –„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,“
Д. Еврейската Петдесятница, преобраз на Новозаветната Петдесятница
2. Божието пророчество за растящия камък
Даниил 2 глава
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
3. Божият закон чрез Старозаветната Петдесятница
Левит 23:10-12 –„Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;“
4. Божият закон чрез Старозаветната Петдесятница – за грижата към чужденците
Второзаконие 24:19 –„Когато жънеш жетвата на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да се не връщаш да го вземеш; нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти.“
Д.А.2:1-4 –„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
5. Божият закон чрез Старозаветната Петдесятница - за Божията грижа към бедните
Рут 2:6-10 – И слугата, настойникът на жетварите, рече в отговор: Тая млада жена е моавката, която се върна с Ноемин от Моавската земя; и тя рече: Да бера, моля, класове, и да събера нещо между снопите подир жетварите. И тъй тя дойде та стоя от сутринта до сега, само че си почина малко в къщи. Тогава Вооз рече на Рут: Чуеш ли, дъщерьо моя? не ходи да събираш класове на друга нива, и да си не отидеш от тук, но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата, гдето ще жънат, и ходи подир тях; ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе; и когато си жадна, иди при съдовете та пий от онова, което момчетата са налели. И тя падна на лице та се поклони до земята, и рече му: Как придобих аз твоето благоволение, та да ме пригледаш, като съм чужденка?“
Наричаме Книгата Рут от Стария Завет – Международната театрална постановка на име: „Беден и богат“. Тя илюстрира следното:
·        Как бедният чрез Божията грижа преживява.
·        Как богатият дарява чрез Божията любов.
Рут е прабаба на цар Давид.
От Давидовия род се роди Исус Христос, Спасителят на света.
Матей 1:5 –„Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;“
Лука 2:4 –„И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),“
В САЩ има една Петдесятна деноминация, наречена „Шейкър“.
( Родителите на един от американските президенти са членували в нея.)
Членовете на тази деноминация вярват, че всеки Християнин е, като житен сноп. Този сноп не трябва да се разклаща от еврейският свещеник, по примера на Старозаветната Петдесятница. Този жив житен сноп трябва да се разклаща ( раздрусва, като шейкър ) – от Бог Дух Святи!
ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
Йоил 2:28 -29 –„И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.“
1.     Пророчеството за проявлението на Бог Дух Святи на земята
2.     Пророчеството за Божията недискриминираща Благодат
·        Благодат за малки и големи
·        Благодат за бедни и богати
·        Благодат за слаби и силни
·        Благодат за бели и черни
Петдесятница е за всички хора по лицето на земята.
ІІІ. ПЕТДЕСЯТНИЦА – УТРОБА НА ЗЕМНИ И НЕБЕСНИ ЯВЛЕНИЯ
1 Коринтяни 1:26-28 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,“
1.     Значение върху синовете и дъщерите на нашата земя
2.     Знамение върху стари и млади
3.     Знамение върху слуги и слугини
4.     Знамения на небесата
Йоил 2:30-31 –„И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.“
ІV. ЗАВИСИМАТА НОВОЗАВЕТНА ПЕТДЕСЯТНИЦА – ОТ БОЖИЕТО ТРИЕДИНСТВО
1.     Зависимата Новозаветна Петдесятница, на първо място - от Бог Отец, Създателят на човека, участващ в Новозаветната Петдесятница
Битие 1:26-27 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     Зависимата Новозаветна Петдесятница – от Божията любов Агапе
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
3.     Зависимата Новозаветна Петдесятница – от Божия Агнец
Йоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
Йоан 6:53-54 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“
4.     Зависимата Новозаветна Петдесятница – от Бог Дух Святи
1 Коринтяни 1:26-29 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
Д.А.2:1-4 –„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
1 Коринтяни 12:27-28 –„А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици. Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?“
V. НОВОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА Е ДУХОВНАТА МЕБЕЛИРОВКА НА ПОСТРОЕНАТА ОТ ХРИСТА ЦЪРКВА
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
1.     Бог Отец – Създателят на строителния материал за Църквата Христова
Битие 1:26-27 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     Господ Исус Христос – Архитектът и Строителят на Новозаветната Църква
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
1Петрово 2:5 –„и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.“
2Коринтяни 3:16-17 –„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“
3.     Бог Дух Святи – Мебелировчикът на Новозаветната Църква чрез Плодовете и Дарбите на Святия Дух
1 Коринтяни 1:26-31 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".“
1 Коринтяни 12:27-28 –„А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици. Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?“
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“