понеделник, 27 ноември 2017 г.

КЛАДЕНЕЦЪТ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТЧисла 21:16-17 -А от там дойдоха при Вир (*Кладенец). Тоя е кладенецът, за който Господ рече на Мойсея: Събери людете, и ще им дам вода. Тогава Израил изпя тая песен: Бликай, о кладенче; пейте за него!
I. НУЖДАТА ОТ КЛАДЕНЕЦА НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1. Нуждата от водния кладенец - преобраз на нуждата от духовния кладенец
2. Чудото с кладенеца на Божията благодат
Битие 21:17-19 -И Бог чу гласа на момчето; и ангелът Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се; защото Бог чу гласа на момчето от мястото дето е. Стани, вдигни момчето, и крепи го с ръката си, защото ще го направя да стане велик народ. Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде, та напълни мяха с вода и напои момчето.
[Появата на първия кладенец]
3. Откупването на кладенеца на Божията благодат
Битие 21:28-31 -А Авраам отдели седем женски агнета от стадото. И Авимелех каза на Авраама: Какви са тия женски агнета, които си отделил? А той рече: Тия седем женски агнета ще вземеш от мене, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал тоя кладенец. За това той наименува онова място Вирсавее (*Клетвеният кладенец), защото там се заклеха двамата.
Първият кладенец на тази земя бе изкопан от Бог за Агар и откупен от Авраам за Божие притежание.
II. ВОЙНАТА ПРОТИВ КЛАДЕНЦИТЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Битие 26:12-22 -И Исаак посея в оная земя, и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови. Човекът се възвеличаваше и следваше да става велик, додето стана твърде велик. Той придоби овци, придоби и говеда, и много слуги; а Филистимците му завиждаха. И Филистимците затрупаха, и напълниха с пръст всичките кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраама. И Авимелех каза на Исаака: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас. За това Исаак си отиде от там, разпъна шатрите си в Герарската долина и там живееше. А Исаак изкопа изново водните кладенци, които бяха изкопали в дните на баща му Авраама, (защото Филистимците бяха ги затрупали след Аврамовата смърт) и нарече ги по имената, с които баща му ги беше нарекъл. И Исааковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с текуща вода. Но Герарските говедари се караха с Исааковите говедари, казвайки: Наша е водата; за това Исаак нарече Кладенеца Есек (*каране), понеже се караха с него. После изкопаха друг кладенец, па и за него се караха; за това го нарече Ситна (*Вражда). Тогава той се премести от там и изкопа друг кладенец, и за него не се караха; и нарече го Роовот (*Широта), като думаше: Защото сега Господ ни даде пространно място, и ние ще се наплодим в тая земя.
1.     Войната против Авраамовите кладенци - преобраз на духовната война против Църквата
2.     Филистимците - преобраз на царството на тъмнината
3.     Авраам и неговото потомство - преобраз на Църквата
4.     Затрупването на кладенците с пръст - преобраз на затрупването на Църквата с боклук
Битие 26:15 -И Филистимците затрупаха, и напълниха с пръст всичките кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраама.
5. Многоразличните кладенци, които днес филистимците запълват:
Ø Кладенецът, наречен Пастир
Кладенецът, наречен дякон
Ø Кладенецът, наречен духовен служител
Ø Кладенецът, наречен семейство и пр.
III. ЛЮБОВТА НА ИСААК КЪМ КЛАДЕНЕЦА НА БАЩА МУ - ПРЕОБРАЗ НА НАШАТА ЛЮБОВ КЪМ ЦЪРКВАТА НА ХРИСТА
1. Кладенецът, наречен Есек (*Каране)
Ø Кладенецът Каране - преобраз на каращите се с Христовата Църква
Битие 26:18-20 -А Исаак изкопа изново водните кладенци, които бяха изкопали в дните на баща му Авраама, (защото Филистимците бяха ги затрупали след Аврамовата смърт) и нарече ги по имената, с които баща му ги беше нарекъл. И Исааковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с текуща вода. Но Герарските говедари се караха с Исааковите говедари, казвайки: Наша е водата; за това Исаак нарече кладенеца Есек (*каране), понеже се караха с него.
2. Кладенецът, наречен Ситна (**Вражда)
Ø Кладенецът Вражда – кладенецът на враждуващата Църква
Битие 26:21 -После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха; затова го нарече Ситна (**Вражда).
3. Кладенецът, наречен Ровоот (***Широта)
Ø Кладенецът Широта - преобраз на проспериращата Църква
Битие 26:22 -Тогава той се премести от там и изкопа друг кладенец, и за него не се караха; и нарече го Роовот (***Широта), като думаше: Защото сега Господ ни даде пространно място, и ние ще се наплодим в тая земя.
4.     Кладенецът, наречен Савея (Вирсавее – Клетвеният кладенец)
Битие 21:31-33 -На сутринта станаха рано и се заклеха един на друг; после Исаак ги изпрати, и те си отидоха от него с мир. И в същия ден Исааковите слуги дойдоха и му известиха за кладенеца, който намериха, та му рекоха: Намерихме вода. И нарече го Савее; от това, името на града е Вирсавее до днес.
Клетвеният кладенец (Вирсавее) - преобраз на обещаната от Бога благодат
Числа 26:16-17 -А от там дойдоха при Вир (*Кладенец). Тоя е кладенецът, за който Господ рече на Мойсея: Събери людете, и ще им дам вода. Тогава Израил изпя тая песен: Бликай, о кладенче; пейте за него!
Откровение 21:6 –„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.“
 ІV. НОВОЗАВЕТНИЯТ КЛАДЕНЕЦ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1.     Кладенецът на Божията благодат, наречен Христос Исус
Йоан 4:5-7, 9-14 -„И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Иосифа. Там беше Якововият кладенец. Исус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Исус: Дай Ми да пия... Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода? Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; 14 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“
Ø Кладенецът на Божията благодат - откупен от Христос
Както Авраам изкупи Клетвения кладенец (Вирсавее – Бит.21:28-31) чрез агнетата, така Христос, Божият Агнец, изкупи Кладенецът на Божията благодат, за да го направи общодостъпен и безплатен.
Исая 55:1-3 -„О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет, Според верните милости, обещани на Давида.“
Откровение 22:1 –„След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.“
Откровение 22:17 –„...И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“
Ø Христос изчисти и изми с Кръвта си Божиите кладенци, затрупани от Сатана, с калта на греха
Йоан 15:3 –„Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.“
Матея 26:28 –„Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.“
2.     Новозаветният кладенец на Божията благодат, наречен Новороденият Християнин
Ø Христос превърна в Кладенец на Божията благодат всеки Новороден Християнин
„Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.“ (Йоан 7:38)
„Даром сте приели, даром давайте.“ (Матей 10:8)

сряда, 22 ноември 2017 г.

ПЕСЕНТА НА БЛАГОДАРНОСТТАИзход 15:1-3 –„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: - Ще пея Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Иеова.“
Благодарността - чрез песента на хвалението
Ние не подценяваме това, което влиза в нас, чрез нашата уста, положено на благодарствената трапеза.
Но Божието слово отдава по-голямо значение на това, което излиза от нашата уста, а именно:
·        Слово на благодарение
·        Слово на хваление
·        Слово на признателност
І. МОЙСЕЕВАТА БЛАГОДАРСТВЕНА ПЕСЕН НА ХВАЛЕНИЕ
Изход 15:1-3 –„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: - Ще пея Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Иеова.“
1.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божия триумф, над Сатана, плътта и греха
·        Ние готови ли сме да благодарим на Бога - за Неговото славно тържество в нашия живот?
2.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божията сила
·        Ние готови ли сме днес да благодарим на Бога - за Божията сила, дадена на Христовата църква
Д.А 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
3.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божието спасение
Нека да благодарим на Бога за Спасението!
Многоразличният характер на Божието спасение:
Ø Спасение на нашата душа
Ø Спасение на нашето тяло от многоразлични болести (физически, душевни и духовни)
Ø Спасението на нашата празна нощва*
*Нощва - Дървен съд, предназначен за замесване на тесто, присъствал във всяка покъщнина на българите в миналото.
Пълната нощва – символ на ситост, нахраненост, задоволеност
 Псалми 23:1-5 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата (нощвата) ми се прелива.
ІІ. ЖЕНСКИЯТ ХОР НА БЛАГОДАРЕНИЕ В ИЗРАИЛ
1 Царе 18:6-7 –„А като идеха по случай завръщането на Давида от поражението на филистимците, жените излизаха от всичките Израилеви градове та пееха и играеха хоро, в посрещането на царя Саула, с тъпанчета, с радост и с кимвали. И жените, като играеха, пееха ответно и думаха: Саул порази хилядите си, А Давид десетките си хиляди.“
ІІІ. ДАВИДОВАТА ПЕСЕН НА БЛАГОДАРЕНИЕ
2 Царе 22:1-11 –„Тогава Давид изговори Господу думите на тая песен, в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула; и рече: - Господ е скала моя, крепост моя, и Избавител мой; Бог е канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, и рога на избавлението ми; Висока моя кула е, и прибежище ми е, Спасител мой е; Ти ме избавяш от насилие. Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си. Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха; Връзките на ада ме обвиха, Примките на смъртта ме стигнаха В утеснението си призовах Господа, И към Бога мой викнах; И от храма Си Той чу гласа ми, И викането ми стигна в ушите Му. Тогаз се поклати и потресе земята; Основите на небето се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той. Дим се издигаше из ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него. Той сведе небето и слезе, И мрак бе под нозете Му. Възседна на херувими и летя, И яви се на ветрени крила.“
Псалми 14:7-12 –„Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.  Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините; Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат. Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;“
ІV. НОВОЗАВЕТНОТО БЛАГОДАРСТВЕНО ХВАЛЕНИЕ
1.     Новозаветното благодарствено хваление – чрез Небесното войнство
Лука 2:13-14 –„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“
Йоан 3:16
2.     Новозаветното благодарствено хваление след Господната вечеря
Матей (25)-26:30 –„(Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.) И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.“
Благодарността за Божия промисъл - чрез тайнствения химн
3.     Благовестието на апостолите за участие на благодарствената песен в нашия живот
Ефесяни 5:19-20 –„и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,“
Благодарността - Божията повеля (Божият призив) до Христовата Църква!
1 Солунци 5:18, 28 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса...
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. [Амин]“