събота, 21 ноември 2015 г.

ДЕНЯТ НА БОЖИЕТО И НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВОБитие 1:26-31 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те щe ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така. И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
І. СЪЗДАДЕНОТО ОТ БОГА СЕМЕЙСТВО
Битие 1:26, 2:7, 2:18, 21 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята… И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа… И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му направя похдящ помощник… Тогава Господ даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
1.     Важността на създаденото от Бога семейство
Както жизнено са важни: водата, сушата, тревата, плодовете, слънцето, луната, звездите и пр.; така е важно и семейството.
2. Магнетизмът на създаденото от Бога семейство
Битие 2:24 –“Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
3. Изпитанието на създаденото от Бога семейство
Битие 2:18-20 –“И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му направя походящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека не се намери.
А. Изпитанието на Адам
Б. Изпитанието на Ева
В. Изпитанието на Адамовите синове
ІІ. БЛАГОСЛОВЕНОТО ОТ Бога семейство
Битие 1:27-28 –“И Бог създаде човека по своя образ ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”
1. Благословената утроба на създаденото от Бога семейство
А. Клонирането - религията на дявола
Б. Семейната утроба - Божията заповед за размножаването на човечеството
2. Мисията на създаденото от Бога семейство
“Напълнете земята и обладайте я!”
3. Завоевателният характер на създаденото от Бога семейство
А. Напълнете земята
Б. Обладайте земята
В. Владейте над морските риби
Г. Владейте над въздушните риби
Д. Владейте над всяко живо същество, което се движи по земята
4. Прехраната на създаденото от Бога семейство
Битие 1:29 –“И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те щe ви бъдат за храна.”
ІІІ. ЦЕЛТА НА БОГА ЧРЕЗ СЪЗДАДЕНОТО ОТ НЕГО СЕМЕЙСТВО
1. Отговорността на създаденото от Бога семейство
Семейството – инкубаторът на:
- доброто и злото
- на вярата и на неверието
- на радостта или на скръбта
- на песента или на страха и пр.
2. Грижата и трудолюбието, чрез създаденото от Бога семейство
Битие 2:15 –“И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.”
3. Общението на Бога със създаденото от Него семейство
Битие 3:8-9 –“И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога,като ходешие из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата. Но Господ Бог повика човека и рече:Где си?”
ІV. ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
·        Защо разглеждаме Старозаветното и Новозаветното семейство, като неразделно цяло?
Христос – Мостът между Старозаветната и Новозаветната диспенсация:
Ефесяни 2: 14-16 –„Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.“
Галатяни 3:22 –„Но писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват. А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“
1. Характерът на Християнското (Новозаветното) семейство
Матей 12:46-49 –„Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми!“
Матей 10:36-39 –„и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.
39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.“
2. Моралът на Християнското семейство
Ефесяни 5:22, 25 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като
длъжност към Господа… Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.”
1Петрово .3:1-4 –“Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някой от тях не се покоряват на словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате в страх и чистота. Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, но скришният в сърцето живот (*човек) с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.”
Ефесяни 6:1-4 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си,(което е първата заповед с приложено обещание,) за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи,не раздразняйте децата си, но възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне.”
3. Богатството на Християнското семейство
Матей 6:19, 31-34–„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…
И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.“

ХРИСТОС - ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА ЗА НАШЕТО СЕМЕЙСТВО - В БОРБАТА МУ ПРОТИВ ДУХА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО

четвъртък, 19 ноември 2015 г.

ПОГЛЕД ВЪРХУ БИБЛЕЙСКАТА ГРАНИЧНА БРАЗДА1 Йоаново 2:15-17 –„Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.“
2 Тимотей 4:9-11 –„Постарай се да дойдеш скоро при мене; защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация. Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.“
Римляни 7:21-23 –„И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.“
Библията – Интернационалната гранична бразда помежду царството небесно и света
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ГРАНИЧНАТА БРАЗДА
1. Интернационалният характер на граничната бразда
Гранична бразда - Разстояние под формата на бразда, определящо границата между две държави, между два имота.
-          старобълг. синоръ (ХІІІ в.) от гръцки σύνορα „граница“ (sün „с“ + oros „ров“).
-          бразда - дълъг недълбок ров в почвата; трайна следа.
2. Физическата гранична бразда
·        Всяка държава е обградена с така наречената гранична бразда, която определя точното й географско местонахождение
·        Граничната бразда между отделните земеделски имоти
3. Духовната гранична бразда – браздата определяща границата помежду доброто и злото
4. Граничната бразда - браздата на живот и смърт
·        Всяко преминаване през гранична бразда (физическа или духовна) представлява углавно деяние*
*углавно деяние – действие, което подлежи на съд и наказание (престъпление)
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА НЕВИДИМИТЕ ГРАНИЧНИ БРАЗДИ, ПРЕОБЪРНАТИ НА ПРОПАСТИ В НАШИЯ ЖИВОТ
1. Политическата гранична бразда
·        Бразда, която разделя обществото
·        Бразда, която разделя членовете на семейството
·        Бразда, която разделя скъпи приятели, съседи, колеги и пр
2. Социалната гранична бразда
·        Гранична бразда помежду бедни и богати
·        Гранична бразда помежду слаби и силни
·        Гранична бразда помежду учени и прости и пр.
3. Етническата гранична бразда
Граничната бразда, която обособява етническите махали (квартали).
Бразда, която отделя определени етнически групи от останалото население на държавата, в която живеят.
·        Граничната бразда на ромските квартали (махали)
(В самите ромски квартали има невидими гранични бразди, които разделят българските от турските роми.)
·        Граничната бразда на арменските квартали
·        Граничната бразда на еврейските квартала и пр.
В много градове по света вече има създадени гранични етнически бразди между българските емигранти и местното население.
Граничната етническа бразда е наричана с различни имена – общност, лоби, махала, квартал, гето и пр.
4. Религиозната гранична бразда
·        Религията е организирана система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. (от Уикипедия)
Религиозните мирогледи които свързват своите последователите, в същото време създават невидима гранична бразда, която се превръща във все по-трудно преодолима пропаст между тях и останалата част на човечеството.
·        Понятието религия понякога се използва като аналогично на вяра, система от вярвания и дори набор от задължения.[
Понятието „религия“ не означа вяра в Бога! Напълно погрешно е да бъдат уеднаквявани понятията „религия“ и „Библейска вяра“!
Религията представлява избраният от човека начин за изповядване на вярата му.
5. Разделеното общество чрез поставената от Бога духовна бразда
Тази бразда представлява разделителната линия помежду:
·        Доброто и злото
·        Морала и разврата
·        Светлината и тъмнината
Лука 16:19-21, 26 –„Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му… И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.“
6. Тенденцията на тъмните сили за заличаване на граничната бразда и последиците от това
А. Да бъде заличена духовната гранична бразда помежду доброто и злото
Б. Да бъде постигнат чрез антихриста, свят без граници – с един цар (управление), с една столица, с едни (общовалидни) закони -
Откровение 20:8 –„и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.“
1 Йоаново 2:18 –„Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.“
ІІІ. ПОУКАТА ОТ НЕУДЪРЖИМОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ В ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ ВЕК
1. Наближаващото преминаване на граничната бразда при Христовото Пришествие
Лука 17:26 -30 –„И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.“
Ноевият потоп и Лотовите дни ни подсказват паниката от изненадата (поради незнайния ден и час) на предизвестеното от Божието Слово Христово Пришествие; когато милиарди ще се втурнат да прекосяват браздата, помежду Бог и света.
Лука 17:31 –„В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. “
·        В оня ден мнозина от тези, които днес викат: „Дойди Господи!“ – ще се намерят в Христовите думи:
Матей 7:22-23 –„ В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“
·        В оня ден други ще казват: „Търсим по-добър живот!“
·        В оня ден, трети ги чуваме да казват: „Търсим социални помощи, търсим хляб и риба – без пари и без плата!“ и пр.
2. Граничната бразда помежду членовете на семейството при Христовото пришествие
Лука 17:34 –„Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.“
3. Граничната бразда на работното място при Христовото пришествие
Лука 17:35-36 –„Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави. [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].“
4. Граничната бразда в Храма (Църквата Господна)
Лука 18:10-13 –„Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.“
5. Гранична бразда помежду страхливите и дръзновените
6. Гранична бразда помежду духовно чистите и мръсните
7. Гранична бразда помежду вярващи и невярващи и пр.
Лука 17:33 –„Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.“
ІV. ЦЕНАТА, КОЯТО Е ГОТОВ ДА ПЛАТИ ПЪТЕШЕСТЕНИКЪТ, ПРИ ПРЕКОСЯВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА БРАЗДА
Друга важна поука, която трябва да извлечем от преселението на народите в 21-ия век е: Цената, която пътешественикът е готов да заплати, за да премине отвъд граничната бразда.
1.     Един е готов да заплати с пари, като индулгенции*
*индулгенция - опрощение на греховете срещу заплащане
2.     Друг е готов да поеме риска (при прекосяване на браздата) да заплати с непредвидими средства:
·        Страдания
·        Болести
·        Глад
·        Смърт
3.     Непредвидената цена за преминаване помежду царството на морала и царството на блудството, поради заличената бразда:
·        Браздата между нуждата и суетата
·        Браздата между вярата и суеверието (традициите, езическите ритуали)
·        Браздата между истината и лъжата
·        Браздата между законността и беззаконието (криминализъм във всичките му форми)
4.     Цената, която човек е готов да заплати, за да премине през духовната бразда от царството на омразата в Царството на Любовта
·        Това е двустранно охранявана гранична бразда
1 Йоаново 5:19 –„Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.“
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
Откровение 5:5 –„Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата."
·        Цената за преминаването през граничната бразда от смъртта в Живота е вече платена завинаги
Йоана 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йона 3:13 –„И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.“
1 Йоаново 1:6-10 –„Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.“
Евреи 3:7-8 –„Затова, както казва Светият Дух: - "Днес, ако чуете гласа му, Не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята“
Матей 24:33 –„Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“
Лука 21:25-27 -„И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“

ПОМНЕТЕ!
Десетте Божии заповеди са духовната бразда, която разделя Царството на Христа (Светлината) от царството на тъмнината.