събота, 30 юли 2011 г.

ЛЕПКАВ ТОВАР

Спомням си случай от моето детство. - Бяхме на разходка в гората. Предстоеше ни да минем по една много тясна пътека. Преди да тръгнем по нея, майка ни предупреди да бъдем много внимателни, защото в тази част на гората има едно растение, наречено “лепка”, което се залепва здраво по дрехите на хората и много трудно се отлепва. Не внимавах ли достатъчно не знам, но в крайна сметка се “запознах” лично с лепката. Това, което остана, като спомен от моя опит е, че когато се опитвах да я изтръгна от дрехите си, лепката се разпадаше на малки здраво “вкопчени” в дрехата ми части и изискваше голямо усърдие, за да се освободя напълно от нея.
Днес няма да ви говоря повече за тази лепка, която се закача по дрехите, а ще насоча вашето внимание към една друга - духовна лепка, която се закача по душите, умовете и сърцата на хората.
Ще потърсим отговор на въпросите:
1). Какво представлява духовната лепка? ( За да я разпознаваме и да се предпазваме)
2). Какво означава лепкав товар и как може да се освободим от него?I. ШИРОКОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЯВОЛСКИЯ ПЛЕВЕЛ, НАРЕЧЕН “ДУХОВНА ЛЕПКА”
1. Лепката по децата
2. Лепката по юношите
3. Лепката по татко и майка
4. Лепката по дядо и баба
5. Лепката по управниците ни
Лепката не прави изключение никому
- Днес лепката е по малки и големи
- Днес лепката е по учени и прости
- Днес лепката е по бедни и богати
- Днес лепката е по бели и черни
6. Подценяване на опасността от лепката
Днес лепката в душата може да е само една, но ако тя не бъде изчистена своевременно, много бързо и неусетно се превръща в лепкав товар.
Грехът е лепката на дявола, а товарът на греха е лепкавият товар.
II. ХАРАКТЕРЪТ НА ДЯВОЛСКАТА ЛЕПКА
1. Телевизия
2. Вестници
3. Интернет
4. Лоши приятели
5. Лепката, наречена “суета”
6. Лепката, наречена “политика”
7. Лепката, наречена “страст”
III. ЧОВЕКЪТ ПОД ТОВАРА, НАРЕЧЕН “ЛЕПКА”
(Примерът с овцата, чиято вълна е набита с лепки)
1. Молитвата на човека под товара, наречен “лепка”
2. Вървежът на човека под товара, наречен “лепка”
3. Почивката на човека под товара, наречен “лепка”А. Човек не може да си почива под товара, наречен “лепка”Б. Човек не може да спи под товара, наречен “лепка”В. Човек не може да се храни под товара, наречен “лепка”
IV. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛЕПКАВИЯ ТОВАР
Матея 18:12 –“Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?”
Марка 16: 3-4 -“И думаха помежду си:Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям, А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.”
Исая 1:18-20, 53:5 –“Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях... Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
1. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - моралът на съвременния свят
2. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - суета
3. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - сребролюбие
4. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - порок
5. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - грях
6. Освобождаване от лепкавия товар, наречен - лоши приятели
7. Избягвай лепкавия товар!
8. Избягвай лепкавите хора!
9. Избягвай лепката, наречена - изкушения!
Дяволската лепка (за разлика от природната) не ходи по дрехите. Тази “лепка” се закача по душата, сърцето, ума на човека и много бързо, и неусетно се превръща в лепкав товар.
Освобождаването от лепкавия товар е непосилно за човека без помощта на Бога.

неделя, 24 юли 2011 г.

ДАРЪТ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Ефесяни 2:8-9 –“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами себе си; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.”
І. СЪЗДАДЕНИ ОТ БОГ ПО БЛАГОДАТ
Битие 1:26 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.”
ІІ. ВЪЗЛЮБЕНИ ОТ БОГ ПО БЛАГОДАТ
Йоан 3:16
–“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. ”
ІІІ. СПАСЕНИ ОТ БОГ ПО БЛАГОДАТ
Ефесяни 2:8-9
–“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами себе си; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.”
1Петрово 1:18-19
–“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на Агнец без недостатък и пречист.”
ІV. СЛУЖЕЩИ ОТ БОГ ПО БЛАГОДАТ
1Петрово 2:9
–“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Тогова, който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина.”
1Коринтяни 12:11
–“А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, като му угодно.”
V. ВЪЗКРЕСЕНИ ОТ БОГ ПО БЛАГОДАТ
Йоан 14:1-3
–“Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене! В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.”
1Солунци 4:13-17
–“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
Възкресени в мигновение на око
1Коринтяни 15:52-“една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.”
VI. НАСЛЕДНИЦИ ПО БЛАГОДАТ
1Коринтяни 2:9 –“А, според, както е писано: Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало; всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят.”
Откровение 21:1-4 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новият Ерусалим да слиза из небето от Бога, приготвен, като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негови люде. И сам Бог техен Бог ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.”

неделя, 10 юли 2011 г.

БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ

Римляни 1:20 –“Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото човеците остават без извенение.”
Бог казва: “Без пардон!”

І. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е ГРЕШНИКЪТ, ЗАЩОТО ЗА НЕГО Е ПИСАНО:

“Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” (Исая 1:18)
“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.” (Йоан 1:14)
“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!” (Йоан 1:29)
“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16)
ІІ. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е ЧОВЕКЪТ, ПОРАДИ ПОГРЕШНО АДРЕСИРАНАТА ИЗПОВЕД
“Защото има само един Бог, и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.” (1Тимотей 2:5)

ІІІ. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е СЛАБИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО ИСУС КАЗВА:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” (Д.А.1:8)
Характерът на слабостта
1. Моралната слабост
2. Икономическата слабост
3. Духовната слабост

ІV. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е БЕДНИЯТ ЧОВЕК, ЗА КОГОТО Е ПИСАНО:
“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.” (Филипяни 4:19)

V. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е СТРАХЛИВИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО ЗА НЕГО Е ПИСАНО:
“Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.” (Йоан 16:2)
“Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него; Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас; ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".” (2 Тимотей 2:11-13)
VІ. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е БОЛНИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО ЗА НЕГО ПРОРОКЪТ КАЗВА:
“И с Неговите рани ние се изцелихме. ” (Исая 53:5)
“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.” (Марк 16:17-18)
VІІ.БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е ЖАДНИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО ЗА НЕГО ХРИСТОС КАЗВА:
“Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.” (Йоан 7:37б)
“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?” (Йоан 4:10 )
VІІІ. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е УМОРЕНИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО КЪМ НЕГО СА ОТПРАВЕНИ ДУМИТЕ НА ХРИСТА:
“Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.”(Матей 11:28)
ІХ. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е ЖИВЕЕЩИЯТ В МРАК ЧОВЕК, ЗАЩОТО НЕ Е ПОТЪРСИЛ СВЕТЛИНАТА НА ЖИВОТА
“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.” (Йоан 8:12)
“Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.” (Псалми 119:105)
“Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене.; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” (Псалми 23:4)
Х. БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ (БЕЗ ПАРДОН) Е ЕГОИСТИЧНИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО ЗА НЕГО СЛОВОТО КАЗВА:
“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?” (1Йоан 3:17)
“И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.” (Лука 12:16-21)

неделя, 3 юли 2011 г.

ГОСПОД ИДЕ

( МАРАНАТА )
Д.А. 1:9-11 –“ като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”

I. МАРАНАТА (ГОСПОД ИДЕ)

БЛАГОВЕСТИЕТО НА ПРИРОДАТА
Псалми 19:1 –“...Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.”

Откровение 9:2 –“И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта.”
Исая 13:10
–“Защото небесните звезди и съзвездия Не ще дадат светенето си; Слънцето ще потъмнее при изгряването си, И луната не ще сияе със светлината си.”
Матей 24:29
–“А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.”
II. МАРАНАТА (ГОСПОД ИДЕ)
БЛАГОВЕСТИЕТО НА СВЕТА
2 Тимотей 3:1 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.”
Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”
Лука 18:8 –“Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”
III. МАРАНАТА (ГОСПОД ИДЕ)
БЛАГОВЕСТИЕТО НА СЛОВОТО
Йоан 1:1-5, 11-14
–“ В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана... У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
IV. МАРАНАТА (ГОСПОД ИДЕ)
БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦЪРКВАТА

2Коринтяни 5:19-20 –“ сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”