събота, 22 юни 2013 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ БОГА МЯСТО И ВРЕМЕМатей 3:4-6, 11 –„А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си… Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“
Лука 24:46-49 –„И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
I. ПЕТДЕСЯТНИЦА, АПОСТОЛСКАТА НОВОЗАВЕТНА МЕЧТА
Д.А.20:16 –„Защото Павел бе решил да отмине Ефес, за да не се бави в Азия, понеже бързаше, ако му беше възможно, да се намери в Ерусалим за деня на Петдесетницата.“
·        Петдесятница е: Международният ден на духовната реформация чрез Бог Дух Святи
·        Както чрез Вавилонската кула бяха разпръснати човеците по лицето на земята, така чрез Петдесятница народите бяха съединени в едно.
·        Петдесятница, Божият енергиен хълм, започна от планината Мория, на която планина бе построен Божият град Ерусалим (чието име значи „град, който ще послужи за мир“).
II. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА, НОВОЗАВЕТНИЯТ ДУХОВЕН РЕФОРМАТОР
1.     Откровението за местонахождението на Бог Дух Святи, Духовният Реформатор чрез Петдесятница
Битие 1:1-2 –„В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.“
Битие 2:7 –„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.“
Битие 6:3, 5-7 –„И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години… И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.“
2.     Духовното обезоръжаване на създадения от Бога човек чрез Сатана
Битие 3:4-5 –„А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.“
А. Отнемане авторитета на Словото Божие
Б. Отнемане на Божия страх от човека
В. Отнемане на вярата му в Бога
Г. Отнемане на надеждата на човек в Бог
Д. Отнемане на Божията любов от човешкото сърце и заменянето ѝ със:
- светска, суетна, плътска любов
- лицемерна любов, за която Бог говори чрез апостола:
Яков 2:1-9 -„Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници.“
3.     Нуждата от духовната реформация чрез Петдесятница,
поради духовната инвалидност на човека
Когато говорим за духовната инвалидност на човека, ще кажа:
·        Дяволът е отрязал ръцете на човека
Човекът без Бога е, като човек, който има ръце, но нищо добро не върши с тях.
·        Дяволът е отрязал нозете на човека
Хората днес са с духовно изрязани нозе, затова са неподвижни.
·        Дяволът е отрязал езиците на хората
Причината за липсващото благовестие.
Псалми 135:16-21 –„Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат; Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.  Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях. Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа; Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа; Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.“
4.     Нуждата от духовната Петдесятница, поради глухотата на човека
5.     Дяволът е извадил духовните очи на хората
    „Очи имат, но не виждат;“
1 Коринтяни 1:26-31 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".“
III. УЧАСТИЕТО НА БОЖИЕТО ТРИЕДИНСТВО В ДУХОВНАТА РЕФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
1.     Реформацията чрез Бог Отец
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2.     Реформацията чрез Божия Единороден Син
Матей 1:21-23 –„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).“
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
1 Коринтяни 1:26-31 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".“
3.     Духовната реформация чрез Бог Дух Святи
Матей 3:11 –„Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“
Йоан 16-7 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
Д.А.12:1-11
А. Духовната реформация чрез дарбите на Бог Дух Святи
1). Дарбата „Апостоли“         7). Дарбата „Говорене на езици“
2). Дарбата „Пророци“          8). Дарбата „Тълкуване на езици“
3). Дарбата „Учители             9). Дарбата „Слово на мъдрост“
4). Дарбата „Деятели            10). Дарбата „Слово на знание“
      на велики дела“              11). Дарбата „Разпознаване
5). Дарбата „Помагане“               на духовете
6). Дарбата „Управление“
Б. Духовната реформация чрез Плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“
1). Любов                              6). Милосърдие
2). Радост                              7). Верност
3). Мир                                  8). Кротост
4). Дълготърпение                9). Себеобуздание
5). Благост                                    
IV. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА БОГ ДУХ СВЯТИ, РЕФОРМАТОРЪТ НА НОВОРОДЕНИЯ ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
1.     Откровението за местонахождението на Бог Дух Святи, преди Петдесятница
Битие 1:1-3 –„В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.“
2.     Пророчеството за Бог Дух Святи, Новозаветният Реформатор
Йоил 2:28-32 –„И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни. И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господно ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече Господ, И между оцелелите ония, които Господ ще повика.“
3.     Обещанието на господа Исуса Христа за мисията на Бог Дух Святи, като Реформатор
Йоан 16:7-8 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;“
·        Грехопадението на човечеството
Исая 53:5
·        Оправдани чрез вяра в Христа
Римляни 5:1-2 ; Д.А.4:12
·        Божият съд
Откровение 20:11-15
VI. БОГ ДУХ СВЯТИ, ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯТ ДУХОВЕН РЕФОРМАТОР
1.     Бог Дух Святи, Реформаторът на малки и големи
2.     Бог Дух Святи, Реформаторът на учени и прости
3.     Бог Дух Святи, Реформаторът на слаби и силни
4.     Бог Дух Святи, Реформаторът на бедни и богати
5.     Бог Дух Святи, Реформаторът на бели и черни
V. БОЖИЯТА ЗАПОВЕД ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ (ДУХОВНИЯТ РЕФОРМАТОР) ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
Д.А.2:1-4 –„И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
VII. СВЕТОВНАТА МИСИЯ ЧРЕЗ РЕФОРМАТОРА БОГ ДУХ СВЯТИ
Захария 4:6 –„Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли
вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град
поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не
го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са
в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да
виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на
небесата.“
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
Лука 10:2 –„И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.“
VIII. ХристосТОВИЯТ ПРИМЕР за нуждата НИ от духовна реформация
Матей 3:13-17 –„Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
Матей 4:23-25 –„Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.“
Христос, Божият Единороден Син, преди Неговото служение
се нуждаеше от три неща:
·        Първо: Да бъде кръстен във вода
·        Второ: Да бъде кръстен духовно
·        Трето: Да бъде изпитан
Матей 4:1-11
IХ Световната нужда от Реформатора Бог Дух Святи
1.     Реформация на нашата вяра
2.     Реформация на нашата надежда
3.     Реформация на нашата любов
4.     Реформация на нашия речник
5.     Реформация на нашето благовестие
6.     Реформация на нашата молитва
7.     Реформация на нашата песен
8.     Реформация на нашия дом
9.     Реформация на нашето облекло
10. Реформация на нашето поведение
11. Реформация на нашето семейство и пр. 
Х. ПЕТДЕСЯТНИЦА – НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ БОГА МЯСТО И ВРЕМЕ
Псалми 90:4 –„Защото хиляда години са пред Тебе Като вчерашния ден, който е преминал, И като нощна стража.“
1.     На определеното от Бога време и място, Бог изпрати Сина Си
Галатяни 4:4 –„а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,“
2.     На определеното от Бога време и място, Бог изпрати Святия Си Дух
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
3.     На определеното от Бога време и място, Господ ще дойде за нас
Матей 24:36, 44 –„ А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец… Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“

неделя, 16 юни 2013 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕМатей 17:2 –“И преобрази се пред тях; лицето Му светна, като слънцето, а дрехите Му станаха бели, като светлината.
І. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА БОГА
1.Преображението на Бога при Неговото въплощение в човешка плът
Исая 7:14 –“За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас).
Матей 2:1-2 –“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.
2. Преображението на Господа Исуса Христа при Неговото кръщение
Матей 3:16-17 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;и ето глас от небесата, който казваше:Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
3. Преображението на Господа Исуса Христа през времето на Неговото служение
Матей 17:1-2 –“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина. И преобрази се пред тях; лицето Му светна, като слънцето, а дрехите Му станаха бели, като светлината.”
Матей 4:22-25 –“И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Йордан.
Матей 14:25-27 –“А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.”
4. Преображението на Господа Исуса Христа при Неговото възнесение
Д.А.1:8-9 –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и  облак Го прие от погледа им.
ІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА ДЯВОЛА
1.Той се преобразява на животно
Битие 3:1 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли казва Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
2.Той се преобразява в човек
Йоан 6:70 –“Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол?
Йоан 13:2 –“И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде),
1Йоан 4:3 –“А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е
вече на света.
3. Той се преобразява на светъл ангел
2Коринтяни 11:14 –“И не е чудно; защото сам си Сатана се преправя на светъл ангел;
4. Той се преобразява на пророк
Матей 24:11, 24 –“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Д.А.13:6-8 –“И като преминаха целия остров до Пафа, намериха някой си магьосник, лъжепророк, Юдеин на име Вариисус, който беше с управителя Сергия Павла, един разумен човек. Тоя последният повика Варнава и Савла и поиска да чуе Божието слово. Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се противеше, и стараеше се да отвърне управителя от вярата.”
ІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
Преображението на човека зависи от силите, които живеят или действат чрез него.
1. Преобразеният от дявола човек
Преобразеният чрез греха човек се превръща, от създание по Божия образ и подобие, в обладано от дявола същество:
А. Преобразен на лош, злобен, завистлив
Б. Преобразен на крадец
В. Преобразен на убиец
Г. Преобразен на безверник
Д. Преобразен на комарджия
Е. Преобразен на алкохолик
Ж. Преобразен на блудник
З. Преобразен на егоист
И. Преобразената природа чрез преобразения от дявола човек
2. Преобразеният от Бога човек
Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
А. Човек не се ражда грешник
Той става такъв, поради демонското преображение.
Битие 1:26 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;…“
Б. Човек не се ражда става крадец
Той става такъв, вследствие на греха.
В. Човек става убиец, вследствие на греха
Г. Човек става лъжец, вследствие на греха
Д. Човек става алкохолик, вследствие на греха и пр.
Б. Преображение чрез Новорождението
Йоан 3:3-5 –“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
В. Промяната на човека чрез Божието преображение:
- от тление в нетление
- от смъртни в безсмъртие
- от рушители на строители
- от крадци на дарители
- от блудкави на сол
- от тъмни личности - на светлина
- от обладани в дявола на обладани от Бога
Марк 5:1-6, 15 –“И тъй като минаха отвън езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го вързвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробището и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и Му се поклони;... И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легион, че седи облечен и смислен; и убояха се.
И. Преобразената природа чрез преобразения от дявола човек
3. Изборът на човека - условие за преображение
А. Бога или мамона
Б. Църквата или света
В. Библията или порнографията
Г. Плодовете на Святия Дух или плодовете на дявола
Д. Вярата или атеизма
Второзаконие 11: 26-28 –“Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия: благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам; и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали.
Исус Навин 24:15 –“Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите, - на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу.