събота, 18 ноември 2017 г.

ПОБЕДАТА НА ДЕРЗАЕЩИЯ ЧОВЕКЙоан 16:33 -Това ви казах за да имате в мене мир. В светът имате скръб; но дързайте аз победих светът.
I. ЗАГУБЕНОТО ДЕРЗАНИЕ В ПОСЛЕДНОТО  ВРЕМЕ
Лука 21:7, 26 „И попитаха Го казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?... Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.“
1. Изгубеното дръзновение, поради изгубената вяра
Ø Изгубената вяра в Бога
Ø Изгубената вяра в ближния
2. Изгубеното дръзновение, поради изгубения морал
II. ПОВЕЛЯТА НА БЛАГОВЕСТИТЕЛЯ ЗА НЕОБХОДИМОТО ДЕРЗАНИЕ
Исая 41:6 -„Всеки помогна на другаря си, И рече на брата си: Дерзай!“
Кажи на брата си: Дерзай!
III. КАЖИ НА БРАТА СИ:"ДЕРЗАЙ В БУРЯТА!"
Матей 14:24-27 -„А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.“
1. Победа на дерзаещия човек - над душевните бури
2. Победа на дерзаещия човек - над материалните бури
3. Победа на дерзаещия човек - над естествените
(природните) бури
IV. КАЖИ НА БРАТА СИ: "ДЕРЗАЙ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ БОЛЕСТТА!"
1. Дерзай във войната срещу болестта, по примера на дерзаещата жена
Матей 9:20-22 -„И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.“
2. Дерзай във войната против болестта по примера на дерзаещия Вартимей
Марк10:46-52Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.
3. Дерзай във войната против болестта, по примера на дерзаещата майка
Матей 15:21-28 -„И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.“
V. КАЖИ НА БРАТА СИ: "ДЕРЗАЙ В БИТКАТА СРЕЩУ ГРЕХА !"
Матей 9:2 -„И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.“
1.     Дерзай във войната против греха, по примера на разбойника на Голгота
Лука 23:42-43 -„И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.“
2. Дерзай във войната против греха, по примера на Закхей
Лука 19:1-10 -„След това Исус влезе в Ерихон, и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.  
VI. В КАКВО ДЕРЗАЕ СЪРЦЕТО ТИ?
1. В човек ? - Ще се измамиш!
2. В богатство ? - Ще се разочароваш!
3. Във власт ? - Ще пропаднеш!
4. Обещаната победа на дерзаещите в Исуса:
Ø В Словото
Ø В раните на Голгота
Ø В пролятата кръв на Христа
Йоан 1:1-3, 14 -„.В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
Исая 53:5 –„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
Римляни 8: 31-37 –„И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? (защото, както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане"). Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“

неделя, 12 ноември 2017 г.

БЛАГОВЕСТИЕТО ЗА БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ ЧРЕЗ ХРИСТАМатей 11:2-6 –„А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате: Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен оня, който не се съблазнява в Мене. “
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕБЕСНИЯ СПАСИТЕЛ
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и
ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Д.А.4:14 –„А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха какво да противоречат.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
IІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА НЕБЕСНИЯ ПАСТИРОНАЧАЛНИК
Йоан 10:11 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за
овцете.“
Йоан 6:35 –„Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“
Днес ние няма да размишляваме върху: Пророчеството за Небесния Спасител
Днес ние няма да размишляваме върху: Пророчеството за Небесния Пастироначалник
Днес ние ще размишляваме върху - БОЖЕСТВЕНОТО ЦЕРЕНИЕ
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕБЕСНОТО ЦЕРЕНИЕ - ЧРЕЗ РАНИТЕ НА ХРИСТА ИСУСА
Исая 53:5а –„... и с Неговите рани ние се изцелихме.“
IV. ОТКРОВЕНИЕТО НА ХРИСТОС ЗА НЕБЕСНОТО ЦЕРЕНИЕ
Матей 11:2-6 –„А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате: Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.“
V. КАКТО ХРИСТОС Е СПАСИТЕЛ НА НАШИТЕ ДУШИ, ТАКА ХРИСТОС Е И - ЛЕКАР НА НАШИТЕ БОЛЕСТИ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йоан 19:17-18, 34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота... Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
Исая 53:5а „... и с Неговите рани ние се изцелихме.“
VІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ЦЕРЕБНИЯ ДАР НА ХРИСТА, ПРЕДАДЕН НА ЦЪРКВАТА
Матей 10:8 –„Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте“
VІІ. НОВОЗАВЕТНАТА МИСИЯ НА ХРИСТА, ПРЕДАДЕНА НА ЦЪРКВАТА
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.“
С тази Божествена Дарба и Сила, ние се молим за болните!
VІІІ. ЦЕРЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ - ЧРЕЗ ХРИСТОВАТА КРЪВ, ПРОЛЯТА НА ГОЛГОТА И - ЧРЕЗ НАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
За церение на болните са нужни две неща:
1.     На първо място: Нужно е Вяра в Бога
Римляни 10:17 –„И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
2.     На второ място: Нужно е нашето свидетелство
В много случаи Бог допуска болести в нашия живот, които Бог иска, след нашето целение да бъдат превърнати на свидетелство.
Когато се молим за болните, нека да им казваме:
·        И аз бях болен!
·        И аз бях паднал!
·        И аз бях немощен!
Но Господ ме изцери! АМИН