сряда, 29 април 2020 г.

ПЛЕВЕЛИ


Матей 13:24-30 -Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ПЛЕВЕЛИТЕ
Пророчеството за плевелите - чрез Господа Исуса Христа
Матей 13:24-30
II. ХАРАКТЕРЪТ НА ПЛЕВЕЛИТЕ
1. Плевелите имат класове, но без зърно (плод)
2. Плевелите имат листа, но бодат
3. Плевелите имат цвят, но без аромат
4. Плевелите имат измамителна красота, но са отровни
Преобраз на плевел – порочен човек, облечен в красиви дрехи
Осия 10:4 -"Говорят празни думи, като се кълнат лъжливо, когато правят завети; За това, осъждението пониква, като отровна плевел в браздите на нивата."
II. УСПЕХЪТ НА ПЛЕВЕЛИТЕ
1. Сеячът на плевелите
А. Той е неприятел на човека, на Бога и на Църквата
Б. Той се страхува от светлината и работи само в тъмнината
2. Успехът на плевелите е в тяхната измама
3. Успехът на плевелите е в тяхната кратковременна сила
А. Те не се нуждаят от дъжд
Б. Те не се нуждаят от поливане
В. Те не се нуждаят от култивиране
Г. Те не се нуждаят от натоварване
IV. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕЛИТЕ
1. Плевелите растат навсякъде
2. Растат във всеки човек
3. Растат в бедни и богати
4. Растат в учени и прости
5. Растат в малки и големи
6. Растат във всяко семейство
7. Растат на улицата
8. Растат в училището
9. Растат на работата
10. Растат в правителството
11. Растат в Църква…
V. СЪДБАТА НА ПЛЕВЕЛИТЕ
1. Самозабравилите се плевели, поради Божията любов и търпение
Матей 13:29 -"А Той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да оскубите заедно с тях и житото."
2. Жетвата на плевелите
Матей 13:30а -"Оставете да растат и двете заедно до жетвата..."
3. Събирането на плевелите
Матей 13:30б -"... а във време на жетва ще река на жетварите:
 Съберете първо плевелите..."
4. Изгаряне на плевелите
Матей 13:30в -"... и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми."
(Пример с пожарите по полетата за изгаряне на плевелите, семето и
корените им.)
Проповедта е публикувана в Том 13 - «Библейски проповеди» - 
П-р д-р Ст.Банков – 2014г.

петък, 24 април 2020 г.

ЗАВЕТЪТ НА МИРА


Лука 2:12 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла.
Йоан 14:17 –“Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
Йоан 20:26 –“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам!
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЗАВЕТА НА МИРА
Исая 7:9, 9:6 –“Ефрем, чиято глава е Самария, А глава на Самария Румелиевия син. Ако не вярвате това, вие няма да се утвърдите… Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде": Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира.
ІІ. ОБЯВЕНИЯТ ОТ НЕБЕТО ЗАВЕТ НА МИРА
Лука 2: 12-14 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
ІІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА НЕБЕСНИЯ МИР
1.     Душевен мир - чрез прощението на нашите грехове
Римляни 5:1, 10:9-10 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос… Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава; и с уста прави изповед, и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в него, не ще се посрами.
1Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.”
2.     Физически или телесен мир – чрез изцеление на нашите болести
Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.
Матей 9:21-22 –“защото си думаше:"Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея." А Исус, като се обърна и я видя, рече:"Дързай, дъщерю! Твоята вяра те изцели." И от същия час жената оздравя.
2 Коринтяни 5:1-2 –“Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога сдание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в тоя дом и стенем, като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище,
3.     Социален мир
Псалми 37:25 –“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен; Нито потомството му да проси хляб.
Псалми 23:5а –“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми…
Матей 6:26 –“Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
ІV. ОБЕЩАНИЯТ ОТ БОГА МИР
(Мир за всички)
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.
Йоан 6:53 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
Римляни10:9 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш.
Йоан 14:26-27А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.

неделя, 22 март 2020 г.

ИСУС ХРИСТОС - СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА


( ВЪВЕДЕНИЕ )
Божествената сила е най-търсената от човека сила, от създанието на света и до днес.
За тази сила Бог ни говори в Старозаветната диспенсация чрез пророк Захария:
Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; (Захария 4:6)
За тази сила пророк Елисей каза на господаря си:
И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. (4 Царе 2:9)
За тази Божествената сила Бог ни говори и в Новия Завет:
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. (Деяния на апостолите 1:8)

Живеем във време, в което забелязваме все по-осезателно духовната инфлация на силата на Църквата.
Едновременно с това, все по-осезателно забелязваме засилващата се ярост на дявола, причина за духовната инфлация на Църквата.
Откровение 12:12 –“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Тези два фактора са повод да насоча вашето внимание върху поредица от проповеди, обединени с общото заглавие: ”ИСУС ХРИСТОС, СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА”
От Божествена сила безспорно се нуждае всеки – в личен и в обществен план.
От Божествена сила се нуждае преди всичко семейството ни, върху което дяволът връхлита с все по-голяма ярост, с цел да го разбие. Защото успее ли в намеренията си да разбие семейството ни, разбива не само мама и татко, но разбива и децата, разбива Църквата, разбива обществото.
От Божествена сила се нуждае и Отечеството ни (управниците ни).
Защото:”Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.
(Псалми 11:10)
Последиците от липсващата в обществото ни Божествена сила стават все по-осезателни.
- Днес ние имаме най-много самоубийства
- Днес ние имаме най-много болни (душевно и физически)
- Днес ние имаме най-много разводи
Всичко това се дължи на факта, че днес ние имаме най-слаба Църква.
Христос казва:Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее (обезсили), с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.“ (Матея 5:13)
В заключение на въведителните размишления към предмета “Исус Христос – Силата на Църквата”, желая да подчертая неговата значимост.
Сила в личен план, силно семейство, силни приятели, силна Църква, силна държава – това са копнежите на всеки простосмъртен човек, без оглед на възрастта, пола, цвета на кожата, произход, образовани, култура, социално положение и пр.
Но много малко хора, за съжаление, търсят тази сила от Всесилния Бог, Единственият, който може да зареди човека с истинската непреходна Божествена сила.
Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; (Захария 4:6)

Поради изгубената сила на Църквата, съвременният човек търси своята сила на неправилните места, което е причина за деградиращото ни общество.
имащи вид на благочестие, но отречени от силата Му; тоже от такива страни. (2 Тимотей 3:5)

Помнете!
Само Христос може да зареди с Божествена сила човека, семейството, Църквата, държавата.
- Христос се въплоти в човешка плът, за да бъде Божествената (Божията) Сила - винаги с нас
Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). (Матей 1:23)
- Христос възкръсна, за да бъде Божествената сила винаги в нас
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. (Матей 28:18-20)
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
( Галатяни 2:20 )

Моят апел чрез настоящата книга е:
НЕКА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ХРИСТОС - ОАЗИСЪТ НА БОЖИЯТА СИЛА!!!

П-р Д-р Стефан Банков

Из книгата:“ИСУС ХРИСТОС – СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА“ - 2006