неделя, 23 април 2017 г.

ЗАЩО ИМАМЕ САМО ТОМИНА НЕДЕЛЯЙоан 20:24-29 –„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.“
Според Светото писание (Словото Божие - Библията):
Ø Абсолютно погрешно е апостол Тома да бъде превръщан в символ на неверие и да му бъдат прикачвани етикети (прякорът „Неверни“)!
Ø Не само не е правилно, но нещо повече – грях е пред Бога, името на апостол Тома да бъде превръщано в нарицателно, като символ на безверие (съмнение, недоверие), по една единствена причина – реакция в момент на шок.
Ø За да се замислим, преди да се поддадем на инерцията и да направим грешка, като погледнем на «Томина неделя», като на Ден за възпоменаване на съмнението (недоверието); нека да потърсим в Библията отговора на няколко въпроса!
І. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «МА̀РТИНА НЕДЕЛЯ» ИЛИ «МАРИИНА НЕДЕЛЯ»
( Например: Неделята на миришещия гроб? )
Йоан 11:32-34, 38-44 –„И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.... Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба. Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава? И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! 44 Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха Марта и Мария в момент на шок?
ІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «ПЕТРОВА НЕДЕЛЯ»
Матей 26:73-74 –„След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.“
Ø Колко по-верен от Тома "Неверни" беше апостол Петър в момент на изпитание?
ІІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯТА НА СТРАХЛИВИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛ»
Марк 14:50-52 –„Тогава всички Го оставиха и се разбягаха. И някой си момък следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го хванаха. А той, като остави плащаницата, избяга гол.“
Ø Колко по-верен от Тома "Неверни", който се усамоти в мъката си, беше този гол дезертьор?

ІV. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА РАЗКОЛЕБАНАТА ВЯРА», ПОРАДИ ПРЕПЯТСТВИЯТА
РАЗКОЛЕБАНАТА ВЯРА, ПОРАДИ ПРЕД ТЕЖКИЯ КАМЪК НА ХРИСТОВИЯ ГРОБ
Марк 16:1-3 –„А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям,“
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха Мария Магдалина и Дева Мария в момента на изпитание?
V. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА УПЛАШЕНИТЕ АПОСТОЛИ»
Йоан 20:19-20 –„ А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! 20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.“
Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха апостолите?
Ø Тома заключи сърцето си и се усамоти, поради мъката
Ø Апостолите заключиха вратата на стаята, поради страх
VІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА ОБЕЗСЪРЧЕНИТЕ ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ»
Лука 24:13-16, 30-31 –„И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удържаха да Го не познаят... И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха;...“
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха тези двама ученици?
( Отдалечаването от Ерусалим – преобраз на отдалечаването от Църквата.)
VІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ НЕДЕЛЯ «НА ОТЧАЯНИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ»
Йоан 21:1-9 –„Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб.“
Нека да обобщим, казаното до тук!
Реакцията на апостол Тома, при съобщението за Възкресение Христово, с нищо не е по-различна от реакцията на останалите апостоли и на другите Христовите последователи.
Вярата на всички тях бе разколебана, след Христовото разпятие, и всички до един се смутиха.
Йов 14:1 –„Човекът роден от жена е кратковременен И пълен със смущение.“
Исая 48:11б –„...Да! не ща да дам славата Си на друг.“
VІІІ. ТОМИНА НЕДЕЛЯ – ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ПОЖЕРТВОВАТЕЛНАТА ЛЮБОВ
1.     Томина неделя не е ден за възпоменание на неверието, а е ден за възпоменание на пълното доверие в Христос и на готовността за саможертва
Йоан 11:7-8, 16 -“А подир това казва на учениците: Да отидем пак в Юдея! Казват Му учениците: Учителю, сега Юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш?... Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. И заради вас, радвам се, че не бях там, за да повярвате; обаче, нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него!”
Човекът, произнесъл тези решителни слова, не би могъл да бъде наречен „Неверни“!
2.     Просветената любов на апостол Тома – пример за подражание
Ø Апостол Тома, както и останалите ученици, вярваше безрезервно в Христос, но не се доверяваше напълно на човешките свидетелства.
В това няма нищо грешно! Напротив! Апостол Павел препоръчва подобен подход на Християните.
Филипяни 1:8 –„Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово. И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.“
Ø Тома не повярва на учениците, че са видели Христос, но за разлика от много други, Го позна на мига, когато Го видя.
Ø Той искаше да има лична среща, лична опитност с Христос! Подобен стремеж също е достоен за уважение, а не повод за ирония!
Йоан 20:24-29 –„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.“
3.     Изявената на дело пожертвователна любов на апостол Тома
Апостол Тома се изявява, като един от най-жертвоготовните Христови ученици, не само на думи, но и на дело
„След като минало известно време от слизането на Святия Дух в деня Петдесетница, апостолите хвърлили жребий, за да се види кой къде ще отиде да проповядва Божието Слово. На апостол Тома се паднал нелекият жребий да отиде в Партия, Мидия и далечна Индия. Из земите на Индия апостол Тома удивил хората с много чудеса и мнозина повярвали в проповядваното от него ново учение.
След проповедите си на Евангелието в Индия апостол Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола... Но дори и царят, който пожелал смъртта на Тома, скоро приел християнството, убеден от изцелението на сина си... след като се покръстил.“

Този всеотдаен Християнин, апостол Тома, заслужава нашето уважение и възпоменание на пожертвователната му любов и безрезервната му вяра в Исус Христос!

петък, 21 април 2017 г.

ТИЯ СА НАПИСАНИ, ЗА ДА ПОВЯРВАТЕЙоан 20:19-31 –“А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са. А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой! И Бог мой! Исус Му казва: Понеже Ме видя [Томо], ти повярва. Блаженни са ония, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.
І. ХРИСТОС ЕМАНУИЛ - СЛЕД ВЕЛИКДЕН
Матей 1:22-23 -„А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).“
Исая 53:12 –„Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.“
1. Христовото явление на Старозаветните светии
Ефесяни 4:9-10 –“(А това «възлезе» що друго значи, освен, че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).”
2. Христовото явление пред Мария Магдалина, след Възкресението
Йоан 20:16 -„Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!“
Марк 16:9-11 –„Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че тя Го видяла, не повярваха.“
3. Христовото явление пред апостол Петър, след Възкресението
Лука 24:33-34 –„И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.“
1 Коринтяни 15:3-8 -„Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене...“
Йоан 1:41-42 –„Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос). Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър).“
4. Христовото явление пред двама от учениците по пътя към Емаус, след Възкресението
Лука 24:13-33 –„И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим.  И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 16 но очите им се удържаха да Го не познаят... И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?...“
5. Христовото явление пред единадесет от Неговите ученици, след Възкресението
Марк 16:14 -„После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.“
3. Христовото явление пред апостол Тома, след Възкресението
Йоан 20:24-28 А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!“
ІІ. ХРИСТОВИТЕ АПОСТОЛИ - СЛЕД ВЕЛИКДЕН
Йоан 20:19-21 -„А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“
1. Заключената врата, поради страха, след Великден
Йоан 20:19 –“А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите…
2. Явяването на Христос посред учениците, при заключена врата
Йоан 20:20 –“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа.
Лука 24:36-43 „И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене? И дадоха Му част от печена риба [и меден сок]. И взе та яде пред тях.“
3. Благословението, след Великден
А. Благословението - чрез Христовия мир
Йоан 20:19 –“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!
Йоан 14:25-27 –„Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“
Филипяни 4:6-7 -„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“
Б. Благословението - чрез Христовия ум
Лука 24:44-45 -„И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.“
1 Коринтяни 2:16 –„Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? " А ние имаме ум Христов.“
В. Изпратените от Христа апостоли
Йоан 20:21б –“Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
Г. Благословените апостоли със Святия Дух, преди Петдесятница
Йоан 20:22 –“И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.
Д. Прощаването на греховете - в Христовото име
Йоан 20:23 –“На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.
Лука 24:46-47 -„И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.“
Свидетели сме на много спекулации, свързани с примитивното тълкуване на Библейския текст: “На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.”
Пример за подобно изопачено тълкуване на Библейски текст, е стихът, поради който в народното съзнание, апостол Петър е „райският ключар“.
„Ще ти дам ключовете на небесното царство;“ (Матей 16:19)
Доктрината за прошката е обширна. Ще се огранича само с едно пояснение. Това е моето верую, изградено върху Словото Божие (Библията):
Ø Ние, простосмъртните човеци имаме право и задължение, да даваме прошка само за греховете (прегрешенията) на хората, но само относно живота на тази земя!
Матей 6:9, 12 –„Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!... и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;“
Ø На никой простосмъртен човек не е дадено от Бога правомощие да заема Божието място и да изпраща човеците в рая или в ада!
Исая 48:11-12 –„...Да! не ща да дам славата Си на друг... Аз съм същият, Аз първият, и Аз последният.“
1 Йоаново 1:9 –„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.“
5. Мисията на благословените от Христос апостоли
Марк 16:15-20 -„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;  змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“
ІІ. ТОМА, ПРЕДИ И СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Йоан 20:24-31 –“А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой! И Бог мой! Исус Му казва: Понеже Ме видя [Томо], ти повярва. Блаженни са ония, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тоя книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.
1.Тома, преди Възкресение Христово
А. Тома беше един от избраните Христови апостоли
Лука 6:13-16 -“И като се съмна, повика учениците си, и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли; Симона, когото и нарече Петър, и брата му Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеева и Симона, наречен Зилот, Юда, Якововият брат, и Юда Искариотски, който и стана предател. ”
Б. Тома беше дръзновен и посветен апостол
Йоан 11:7-8, 16 -“А подир това казва на учениците: Да отидем пак в Юдея! Казват Му учениците: Учителю, сега Юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш?... Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него!”
В. Тома се отдели от останалите апостоли, след Христовото разпятие
Ø Тома прие по различен начин разочарованието и се усамоти в болката си
Йоан 20:24-27 -“А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.”
2. Тома, след Възкресение Христово
А. Реакцията на Тома, при съобщението за Христовото Възкресение
Йоан 20:24-25 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
Ø Тома не повярва свидетелството на останалите апостоли, но и другите апостоли не повярваха свидетелството на жените, преди личната среща с Христос
Лука 24:9-11 –“И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. А бяха Магдалина Мария, и Иоана, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха.”
Йоан 20:19-20 –“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа.”
Б. Срещата на Тома с Христос, при заключената врата
Йоан 20:26-27 -“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.”
4. Изповедта, след срещата с Христос
Йоан 20:28 Тома в отговор Му рече: Господ мой! И Бог мой!”
5. Обещаното блаженство на Христовите последователи, след Възкресението
Йоан 20:29-31 Исус Му казва: Понеже Ме видя [Томо], ти повярва. Блаженни са ония, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тоя книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.
6. Благословението на Христовите последователи, чрез общение (пребъдване) с Христа
Поуката, чрез примера на апостолите - за живот със или без Христа:
Йоан 21:1-6 –“Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби.”
Йоан 15:5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.