петък, 11 януари 2019 г.

ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА ЗА ОМРАЗАТА В ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА


Матея 24:9б –“...и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.
ОМРАЗАТА, АТРИБУТ НА ДЯВОЛА

I. ОМРАЗАТА Е НЕЧЕСТИВ ДУХ
Омразата в нейната начална форма, може да бъде сравнена с малка снежинка, на която много хора не обръщат внимание, а други й се радват.
Тези хора забравят, че от тази снежинка се образуват снежните преспи, в които много хора намират смъртта си.
От тази същата снежинка се образуват и опасните лавини, които помитат всичко по пътя си.

Това е омразата! Първоначално тя се появява, като бяла безвредна снежинка. Неусетно тя се превръща на лавина, която завлича човека, семейството му, Църквата, обществото.
- Омразата носи в себе си най-големият негативен заряд.
- Нейната енергия може да предизвика мъртво вълнение във всяко море или океан.
- Това е енергията, която задвижва мелницата на злото в света.
- Омразата е енергия, която задвижва вятърните турбини за производството на негативна енергия.
- Ако може да се генерира омразата в света, тя ще превъзхожда по сила атомната енергия на най-голямата атомна централа в света.
Чашата, като преобраз на човека
Псалом 23:5б –“...
чашата ми се прелива
Прелива се от какво? - От любов или от омраза?
1.     Човекът, който мрази себе си
Чашата на личната омраза
2.     Човекът, който мрази ближния си
“...
чашата ми се прелива
3.     Човекът, който мрази природата
“...
чашата ми се прелива
4.     Човек, който мрази Бога
“...
чашата ми се прелива
Йоана 3:20 –“Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
1Йоана 4:20-21 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.

5.     Човекът, пряк или косвен инструмент на дяволския атрибут, наречен омраза
Себеправедният човек
Лука 18:11-12 –“Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже,благодаря Ти,че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.
6.     Съюзът (ортаклъкът) с дявола, косвеният инструмент на дволската омраза
Лука 9:54-55 –“Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].
II. ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА (БИБЛИЯТА) ЗА ЦЕРЕНИЕТО НА ОМРАЗАТА
1.  Звукът на Старата камбана за Церението на омразата - чрез Божията любов
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
1Йоана 3:1 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

2. Звукът на Старата камбана за Церението на омразата – чрез Библейските повеления
Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.

3. Звукът на Старата камбана за церението на омразата - чрез Христовото присъствие
Матей 26:51-52 –“И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат.

Второзаконие 32:35 –“На Мене принадлежи възмездието и въздаянието; Ногата им с време ще се подплъзне; Защото близо е денят на погиването им, И приготвеното за тях наближава.

Из книгата“Звукът на старата камбана“ – 2007 – П-р Д-р Стефан Банков

понеделник, 7 януари 2019 г.

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА СМИРЕНИЕ


Марк 1:7 –“И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.”
І. СМИРЕНИЯТ ИЗБОР НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”
Матей 19:29 –“И всеки, който е оставил къщи и братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
ІІ. СМИРЕНОТО ОБЛЕКЛО НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Матей 3:4а –“А тоя Йоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си;…
Матей 11:8 –“Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
ІІІ. СМИРЕНАТА ТРАПЕЗА (ХРАНА) НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Матей 3:4б –“…а храната му беше акриди и див мед.
Лука 1:13-17 –“Но ангелът му рече: Не бой се, Захарие; защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан. Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение. Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и на непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
ІV. МЕСТОРАБОТАТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ, ИЗРАЗ НА СМИРЕНИЕ
Матей 3:5-6 –“Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
1.     Той нямаше офис
2.     Той нямаше бюро
3.     Той нямаше кола
4.     Той нямаше телефон
5.     Той нямаше секретар
6.     Той имаше само Бога
Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите. (Захария 4:6б)
V. СМИРЕНАТА ИЗПОВЕД НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Йоан 1:19-23 –“И, ето, свидетелството което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос. И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм. На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си? Той рече: "Аз съм глас на едного, който вика в пустинята; Прав направете пътя за Господа!", както рече пророк Исая.
Йоан 1:29-30 –“На утрешния ден Йоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света! Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
Йоан 3:28-29 –“Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.”
VI. ИОАН КРЪСТИТЕЛ – ПРИМЕР ЗА СМИРЕНИЕ
Образът на Йоан Кръстител е бил и ще бъде през вековете, най-добрият пример за подражание. Той ни показва как ние трябва да се обхождаме помежду си – с уважаваме, с почит и със смирение.
Матей 18:1-4 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете, като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си, като това детенце, той е по-голям в небесното царство.
Лука 19:2-4 –“И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.”
Чрез смирението си Йоан Кръстител издигна духовен пиедестал за служението на Божия Единороден Син
Йоан 3:22-31 –“След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше. Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха. Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница. И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването. И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.
Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.”

Из книгата "Практично Християнство "- П-р Д-р Ст.Банков – 2004
Част Пета - "Йоан Кръстител, според Светото писание"