неделя, 14 май 2017 г.

ТАЙНАТА НА БОЖИЯТА ВОЛЯЕфесяни 1:9-11 -"Като ни е открил тайната на Своята воля според благото намерение, което е направил в Себе си, което да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да събере в Христа всичко - това, което е на небесата, и това, което е на земята - в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действува всичко по решението на Своята воля."
I. БОЖИЯТА ВОЛЯ – СИЛАТА, ЧРЕЗ КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ, ПАЗЕНИ И ДВИЖЕНИ СВЕТОВЕТЕ
1.    Волята на природата - изявена чрез, създадените и контролираните от Бога, природни закони
Битие 1:1 –„В начало Бог създаде небето и земята.“
Псалми 19:1 –„Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.“
Битие 7:1, 4 –"Тогава Господ рече на Ноя:... Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи;"
2.    Волята на държавата - изявена чрез държавните закони
Матей 22:17-21 -"Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не? А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. Той им каза: Чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога. "
3.    Волята на човека - изявена чрез неговото съзнание
Ние всички сме създадени със свободна воля и ако хората в материалния свят, не обединят своята воля, според държавната воля, ще настъпи анархия.
Така е и в духовния свят! Ако хората не се подчинят и обединят под Божията воля, ще настъпи катастрофа в света.
Какво означава думата „воля“?
Ø Воля означава - желание, стремеж
Ø Воля означава - способност на човека да осъществява своите желания
4.    Волята на Бога:
Ø Тайната на Божията воля
Ø Благото намерение на Божията воля
Ø Целта на Божията воля
Ø Времето на Божията воля
II. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА - ПО БОЖИЯТА ВОЛЯ
1.     Човекът пропадна, поради своята воля
Ø Свободната воля, дадена от Бога на човека, не означава свободия
(
*Свободия - прекалена свобода, която носи негативни последици)
Ø Свободната воля на човека е подчинена на определени правила
(духовни, морални, материални, физически, икономически и пр.)
Ø Човекът пропадна, поради нарушаване на определените от Бога граници на човешката воля.
Битие 1:27-28 –„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.“
Битие 3:2-3, 6 –„Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете... И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
2.     Човекът бе спасен, поради Божията воля
Божията Спасителна воля е еднаква за всички човеци по лицето на земята:
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
3.     Тайната на Божията спасителна воля включва:
A. Божието предузнание
Б. Божието предопределение
B. Божието призвание
Г. Божието спасение
Д. Божието прославяне
Е. Божията закрила
Ж. Възкресението на Църквата
III. СЪЗДАДЕНАТА ЦЪРКВА, СПОРЕД ТАЙНАТА НА БОЖИЯТА ВОЛЯ
Ефесяни 1:10 -"...което да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да събере в Христа всичко - това, което е на небесата, и това, което е на земята."
Да събере в едно:
- Църквата
- Християните със Святия Дух
- Християните с ангелите Господни
- Християните с Бога Отца
1. Църквата е родена чрез Божията воля
Матей 16:18 -"Пък и аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая Канара ще съградя моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят."
2. Църквата е пазена чрез Божията воля
Д.А.26:9-15 - "И аз си мислех, че трябваше да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и върших в Ерусалим. Понеже затварях в тъмница мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях. И, като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове. По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръка от главните свещеници, по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене. И, като паднахме всинца на земята, чух глас, който ми казваше на Еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш."
Да се бориш против Божията воля означава - да риташ срещу остен.
3. Благословението на Църквата чрез тайната на Божията воля
1Солунци 5:16-19 -"Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете; защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духът не угасяйте."
A. Тайната на Божията воля е - радостта на Християнина
Б. Тайната на Божията воля е - молитвата на Християнина
B. Тайната на Божията воля е - благодарението на Християнина
Г. Божията воля дава сили на Християнина
Д. Божията воля поражда желание в Християнина
Е. Божията воля дава смелост на Християнина
Ж. Божията воля ни прави повече от победители
Д.А.1:7-8 -„Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
4. Разкриване (запознаване) с тайната на Божията воля
Римляни 8:27 -"А Тоя [Святият Дух], Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайствува за светиите по Божията воля."
Йоан 14:26 –„А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“
IV. ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ
1.     Кои са противниците на Божията воля? ( Според Божието Слово – Библията – Светото писание):
Ø Всеки един от нас, в даден момент, при определени обстоятелства, може да се превърне в противник на Божията воля!
Ø Христовите апостоли ставаха противници на Божията воля, при определени обстоятелства.
Матей 16:22-23 -„Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.“
Списъкът на противниците на Божията воля, описани в Библията, е толкова дълъг, че не е справедливо да даваме пример за човешка съпротива против Божията воля, точно чрез тези гиганти на Христовата вяра.
Ø Повече от възмутително е - да прикачваме на най-ревностините Христови последователи, прякори от рода на Тома –„Неверни“, поради моментна слабост - при положение, че те до края на дните си те са останали верни  на убежденията си и мнозина от тях са платили за това с живота си.
Ø Затова, според мен няма по-голяма мерзост от това – имитатори на Божиите апостоли, днес да отъждествяват предателство си към съвременната Христова Църква, с моментната слабост на апостол Петър (който горчиво са разкая, миг по-късно – Матей 26:69-75) или с когото и да е друг от Христовите апостоли (с изключение на Юда Искариотски).
2.     Покорни на Божията воля – по примера на Христос
Матей 26:39 –„И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.“
Лука 22:42 -"Отче, ако щеш, отмини ме с тая чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде."
3.     Апелът на Божието Слово към противниците на Божията воля
Яков 4:13-14 –„Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.“
Матей 6:9-10 –„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;“ АМИН!

Проповедта е публикувана в съкратен вид в книгата “Послание до Ефесяните“-1996 г. – П-р Д-р Ст.Банков

неделя, 7 май 2017 г.

ПРИЗИВЪТ ЗА ТВЪРДОСТТА НА ХРИСТИЯНИНА1Коринтяни 15:58 -"За това, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте всякога в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен."
I. СТОЙТЕ ТВЪРДИ ВЪВ ВЯРАТА
1Коринтяни 16:13 -"Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се."
Петрово 5:8-9 - Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. "Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…"
1.     Атакуваната вяра на човека – в обобщен план
(«Обезвереният човек» - Колко страшно звучи! И колко близо е до понятието «озвереният човек»!)
2.     Атакуваната вяра - в Бога
Битие 3:1 -"А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше направил. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от какво да било дърво в градината?"
3.     Атакуваната вяра - в Църквата
4.     Атакуваната вяра - в семейството
Ако дяволът не успее да разбие (или помрачи) вярата ти, то това не означава, че ще те остави.
(«Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.»  Матей 4:11 – Прочетете Матей 4-1-10!)
Следващото нещо, което дяволът ще атакува, ако не успее да разбие вярата ни е - духовната ни свобода!
II. СТОЙТЕ ТВЪРДИ В СВОБОДАТА
Галатяни 5:1 -"Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго."
1. Атакуваната свобода от различните секти
2. Атакуваната свобода от човешки наредби
3. Атакуваната свобода от духа на материализма
4. Атакуваната свобода от духа на суеверието и пр.
Ако дяволът не успее да разбие вярата или свободата на Християнина, другото към което се стреми е - да разбие единството.
III. СТОЙТЕ ТВЪРДИ В ЕДИНСТВОТО
Филипяни 1:27 -"Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било, че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се сподвизавате единодушно за вярата на благовестието."
1Коринтяни 12:13 -"Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме."
Примерът с единството на Църквата може да бъде приложен към всяко едно единство – единството на партньорството, семейството, приятелството, бизнеса и пр.
1.     Разцепването на Църквата, по примера за разцепването на дебело дърво
Как се цепят дебели дървета? За тези, които не знаят как - ще поясня.
Към тях човек се приближава, не само с брадва, но и с няколко железни ками (клинове).
С брадвата (ако не искаме да съжаляваме за хубавата брадва) трябва само да се отбележи слабото място на дървото, върху което трябва да се забие първата кама (клин). До първата кама се забива втората, до нея се забива третата и т.н.
Независимо колко е дебело дървото, то в един момент се пука, като зряла диня.
2.     Камите, които дяволът използва, за да разцепва Църквата:
Ø Камата, наречена - лъжа
Ø Камата, наречена - клюка
Ø Камата, наречена – страх
Ø Камата, наречена – завист
Ø Камата, наречена лицемерие (фарисейщина)
Последната кама е най ефикасната от всички ками на дявола, защото е най-трудно забележимата, почти невидима.
(Припомнете си рафинирания «набожник» Тартюф!)
За тази кама на дявола, Словото Божие ни предупреждава чрез Христовите думи:
Лука 12:1-2 –"… Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. "
Ако дяволът не успее да ни разбие чрез изброеното до тук (да отнеме вярата ни и да ни депресира, да отнеме свободата ни и единството ни); това съвсем не означава, че се е отказал да ни довърши.
Неговата пълна победа настъпва тогава, когато успее да ни откъсне от Господ.
IV. СТОЙТЕ ТВЪРДИ В ГОСПОДА
Филипяни 4:1 -"За това, любезни и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, любезни мои."
1Петрово 5:8-9 -"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему…"
Съпротивете си, когато:
Ø Дяволът идва и ти казва: Бог не те обича! - Отиди там, където някой ще те обича!
Ø Дяволът идва и ти казва: Бог не се грижи вече за теб. Отиди при някого, който ще се грижи за теб!
Ø Дяволът идва и ти казва: Бог не те закриля! Отиди някъде, където ще бъдеш закрилян!
1Петрово 5:8-9 -"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света."
V. СТОЙТЕ ТВЪРДИ В СКРЪБТА
Римляни 12:12 -"Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни."
VI. СТОЙТЕ ТВЪРДИ - ДО ГОСПОДНОТО ПРИШЕСТВИЕ
Яков 5:7-11 -"И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. "