петък, 15 септември 2017 г.

БЕЛЕЗИТЕ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВАМатей 16:18 –„...на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
I. ВЯРАТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 17:20 „Той (Исус) им каза:...Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. “
Римляни 10:7И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. “
II. МОЛИТВАТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 6:9-15 –А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]. Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.“
Филипяни 4:6 –„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;“
III. БЛАГОДАРЕНИЕТО И ХВАЛЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
1 Солунци 5: 16-18 -„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. “
Псалми 66:2 -„Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.“
IV. ОБЩЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
1 Йоана 1:6-7 „Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.“
2 Коринтяни 6:14 -„Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?“
V. ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 25: 34-40 -„Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“
VI. ЛЮБОВТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 22: 36 -„Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си". На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
Йоан 17:20-26 -„И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.“
VII. СВЯТИЯТ ДУХ - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Йоан 14:15-17 -„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...“
VIII. БЛАГОВЕСТИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 24:14 -„И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.“
Матей 28:19-20 -„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. “
IХ. ВИДЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Даниил 10:7 -„Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. “
Даниил 10:14 и сега дойдох да те направя да разбереш що има да стане с людете ти в послешните дни; защото видението се отнася до далечни дни.“
Д.А.26:13-15, 19-20 -„по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш... Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение; но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.“
Д.А. 16:9-10 -„И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.“
Д.А. 18:9-11 -„И Господ каза на Павла нощем във видение: Не бой се, но говори и не млъквай; защото Аз съм с тебе, и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много люде в тоя град. И той преседя там година и шест месеца та ги поучаваше в Божието слово.“
Х. УЧЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Йоан 6: 60 -„И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша? “
Йоан 6:68-69 -„Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.“

2 Тимотей 4:1-5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“

Тази Библейска заръка на апостол Павел, се отнася, не само за Пастирите и духовните работници, но и за всички учители и възпитатели на младото поколение. Каквото семе те ще посеят в сърцата и умовете на нашите деца, такова и ще поникне в нивата, наречена България.
Сей земеделецо! Днес му е времето! Хвърляй добри семена!

БЛАГОСЛОВЕНА УЧЕБНА ГОДИНА!
Нека да не забравяме, че отговорността за децата, не е единствено на учителите! Църквата е училище! Семейството също е училище!
Бог да пази България от зловредното семе на погрешните религии и фалшивите учения!
АМИН!

вторник, 5 септември 2017 г.

ЧОВЕКЪТ В ОКОВИ4 Царе 25:6-7 „И хванаха царя та го въведоха при вавилонския цар в Ривла; и издадоха присъда против него, именно, заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха очите на Седекия, и като го вързаха в окови заведоха го във Вавилон. “
I. ИНДУСТРИАЛЕЦЪТ* НА ОКОВИТЕ
*Индустриалец - човек свързан с дадено промишлено производство за масова употреба на населението.
1. Видове окови:
А. Материалистични окови
Б. Физически окови
В. Деморализиращи окови
Г. Духовни окови
2. Разнообразното производство на сатанинските окови:
Ø Сребролюбие
Ø Алчност
Ø Вещомания
Ø Порок
Ø Комарджийство
Ø Разврат
Ø Лъжа
Ø Пиянство
Ø Криминализъм
Ø Работохолизъм, пристрастяване към хобитата - окови на Сатана
Ø Погрешната религия, езичеството, суеверието – окови на Сатана
Разнообразието на сатанинските окови е неизчерпаемо.
II. ТЪРГОВЕЦЪТ НА ОКОВИТЕ В СВЕТА
Псалми 1:1-2 -„Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.“
1. Бизнесменът на комарджийски стоки и инструменти
2. Барът - мястото на търговеца, където се продават окови за всички
3. Учителят може да се превърне в търговец на окови
4. Приятелят – може да е търговец на светските окови
5. Родителите – могат да бъдат търговци на окови
1Коринтяни 7:23 -
„С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.“
III. СВЕТЪТ В ОКОВИ
Всички ние се оплакваме от оковите си, но за съжаление, трябва да признаем, че в повечето случаи, тези окови не са ни наложени насила от никой. Ние самите си ги купуваме и си ги носим доброволно.
1. Оковите около врата на човека
Божиите удове могат да бъдат преобърнати от Сатана в окови.
(Ум, зрение, слух, мирис, вкус и пр…)
2. Оковите на ръцете
Всеки човек се е хванал за нещо, което често се преобръща на окови.
3. Оковите чрез физическата болест
Всяка физическа немощ може да бъде превърната в окови за човека
4. Зависимостта – окови на човека
Всеки човек е привързан към нещо и някого, което лесно води до пристрастяване.
Пример: Окован в окови затворник чака влак на гарата. Оковите подхождат напълно на дрехите, с които е облечен.
Недалече от него стои елегантно облечен мъж, интелегентен на вид. Той крачи нервно по перона и пали цигара след цигара.
Той също, както затворникът, е окован; но в едни други окови - оковите на порока.
Най-грозното нещо е да видиш човек, издигнал се в обществото - президент, професор, директор на полицията, управител на фирма, а окован в оковите на порока.
IV. ОСВОБОДИТЕЛЯТ НА ОКОВАНИТЕ В ОКОВИ ЧОВЕЦИ
2Коринтяни 3:17 -
„А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,“
Римляни 8:15 -„Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче! “
1. Христос - Освободителят от сатанинските окови
Йоан 3:16 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Исая 61:1, 58:6 -„Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;...Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? “
Псалми 103:3 –„Той е, Който прощава всичките ти беззакония...“
2. Освобождението на окования от болестта човек
Псалми 103:3 –„Той е, Който...Изцелява всичките ти болести;“
Исая 53:5 –„И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Йоан 15:7 –„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
Матей 8:17 –„за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".“
3. Бранената свобода
Галатяни 5:1 -Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго.

Кой дух живее в нас?
Ø Духът на света, който ни превръща в светски роби
или:
Ø Духът на Бога, Който е Свобода
2Коринтяни 3:17 -„А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,“