неделя, 27 май 2018 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА - УТРОБАТА НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ


Марк 1:7-11 –„И като проповядваше (Иоан), казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
Йоан 16:7 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
Йоил 2:18-34
ПЕТДЕСЯТНИЦА – ЗАВЕТЪТ НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ
В Стария Завет има няколко пророчества, които, като Витлеемска звезда, водят Старозаветните светии към Новозаветната диспенсация.
Например:
Ø Пророчеството чрез Ной (известно, като Ноевият потоп)
Битие 6:9-13 –„Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. И Ной роди три сина: Сима, Хама и Яфета. И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.“
Чрез това пророчество, ние разглеждаме Ноевия ковчег, като преобраз на Христос – Новозаветния ковчег, който ни защитава, не от водния потоп, а от греховния, дяволския потоп.
Колосяни 3:3 –„защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.“
Ø Пророчеството чрез Аврамовото изпитание със сина му Исаак, преобраз на Божието жертвоприношение
Битие 22:1-3 –„След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака; и, като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отиде на мястото, за което Бог му беше казал.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Ø Пророчеството чрез Йосиф
Битие 37 глава
Чрез това пророчество Бог ни запознава с мисията на Добрия Пастир
Йоан 10:11 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“
Ø Пророчеството чрез мисията на Мойсей
Изход 3 глава
Ø Откровението чрез овчарчето Давид
1 Царе 17:45-47 –„А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.“
Захарий 4:6 –„...Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
І. СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
Левити 23:9-12, 16 –„Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;... до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.“
Нека да се спрем на по-важните неща в Библейския текст!
Господ говори още на Моисея, казвайки:
1.     Говори на израилтяните, като им кажеш:
2.     Когато влезете в земята
3.     Земята, която Аз ви давам
4.     И пожънете жетвата й
5.     Да донесете
6.     На свещеника
7.     Един сноп
8.     От първите плодове
9.     И той да подвижи снопа
10.  Пред Господа,
11. За да ви бъде приет
12.Това да бъде вечен закон
Левити 23:14 б –„Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.“
В САЩ има деноминация, известна под името „The Shakers“ - Люлеещи се пред Господа. (Родът на американския президент Ричард Никсън произхожда от тази деноминация).
Евреите в храма, или пред Стената на плача, не коленичат в молитвите си, а се люлеят, като Старозаветния житен сноп.
Матей 5:17 –„ А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:...Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.“
ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО
ЗА ХАРАКТЕРА НА НОВОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРОРОК ИОИЛ
Иоил 2:18-31
ІІІ. участващите в новозаветната петдесятница
Ø  ПЕТДЕСЯТНИЦА – ДЕНЯТ НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ
Ø  БОГ ОТЕЦ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЧОВЕКА – ПЪРВИЯТ НОВОЗАВЕТЕН БУДИТЕЛ
1.     Създаденият от Бога човек
Битие 1:26-27 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     Търсеният ( от Бог Отец ) Небесен Будител
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
3.     Изпратеният от Бога Будител – Господ Исус Христос
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ІV. БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН –
НЕБЕСНИЯТ НОВОЗАВЕТЕН БУДИТЕЛ
Битие 3:15 –„Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.“
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Марк 1:8 –„Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“
1.     Христос Исус, Божият Единороден Син –
Небесният Будител - чрез НЕБЕСНАТА СВЕТЛИНА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
2.     Христос Исус - Небесният Будител на живите
Откровение 3:20 –„Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
3.     Христос Исус - Небесният Будител на мъртвите
Йоан 11:7-11 –„А подир това, каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. Казват Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.“
4.     Христос Исус - Небесният Будител на заспалите
Матей 26:40 –„Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене?“
V. обещаният и изпратен от бога небесен будител –
БОГ ДУХ СВЯТИ
Йоан 14:15-18 –„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“
Йоан 16:7-13 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.“
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
1.     Обещаният от Бога Будител – чрез Дарбите на Бог Дух Святи
1 Коринтяни 12:27 –„А вие сте Христово тяло, и по отделно части
от Него.“
2.     Обещаният от Бога Будител – чрез Плодовете на Бог Дух Святи
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“
3.      Недискриминиращата Петдесятница – чрез Бог Дух Святи
1 Коринтяни 1:26-31 –„ Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;  тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".“
VІ. ПЕТДЕСЯТНИЦА ОЗНАЧАВА: ПРЕДАЙ НАТАТЪК!
1.     Ранните Християни, избрани от Бога за Будители
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
Матей 28:10 –„Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“
Матей 28:19 –„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,“
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
2.     Апостол Павел, избраният от Бога Будител на Македония
Д.А. 13:1-2 –„А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.“
Д.А.16:6-10 –„И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия; и като дойдоха срещу Мизия опитаха се да отидат във Витания, но Исусовият Дух не им допусна. И тъй, като изминаха Мизия, слязоха в Троада. И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.“
3.     Светите братя Кирил и Методи – Славянските Будители
VІІ. Участващите в божието благословение чрез петдесятница
1.     Мъже и жени
2.     Малки и големи
3.     Учени и прости
4.     Бедни и богати
5.     Силни и слаби
6.     Бели и черни
Д.А. 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

вторник, 22 май 2018 г.

ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? - В КНИГАТА НА ЖИВОТА


Откровение 21:1-2а, 27 -И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим... И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в Агневата книга на живота.
I. ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? - В КНИГАТА НА АГНЕЦА ГОСПОДЕН
1. Вечно учещият се човек
А. Човек се учи от миналото - затова пише историята
Б. Човек се учи от настоящето - затова ходи на училище, чете книги, вестници, гледа телевизия, слуша радио и пр… т.е. – стреми се да бъде «в крак с времето»
В. Човек трябва да се учи и от бъдещето – чрез Божието Слово (Библията)
2. Книгата Откровение [Книгата на Бъдещето] ни запознава с трите най-важни Истини за човека
А. Истината за Агнеца Господен
Б. Истината за подсъдимите грешници
В. Истината на Живота – Истината, наречена Книгата Библия
3. Свидетелството за имената ни в Книгата на Агнеца Господен
Ефесяни 1 глава
Филипяни 4:3 -Да! И тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тия жени, защото се трудят в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
Евреи 12:22-23 -Но пристъпихте до хълма Сион, до града на Живия Бог, небесният Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните праведници.
4. Книгата на Агнеца Господен -
Агневата книга на живота
Откровение 21:27 -И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим... И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в Агневата книга на живота.
Откровение 5:1-3, 6-9 -И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа... И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата из десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с темян, които са молитвите на светиите.
II. КНИГАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ ГРЕШНИЦИ
Книгата на подсъдимите - «регистърът» на неспасените грешници
·  Помни: Ако името ти не е записано в АГНЕВАТА КНИГАКнигата на Живота – ( Книгата на спасените ), това означава, че е то е записано в една друга книга, наречена «книгата на подсъдимите грешници»!
Откровение 20:12-15 -„Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.“
1. Божият съд ( Вселенският процес)
2. Времето на Божия съд (на Вселенския процес)
3. Мястото на Вселенския процес
Откровение 20:11-12 -„След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
4. Участвуващите в Божия съд - малки и големи, живи и мъртви
5. Обвинението на подсъдимите във Великия Вселенски съд
и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. (Откр.20:12)
Чували сме често думите:" Когато умра, каквото ще да да  става!"
Колко наивно е човек да мисли, че като умре, всичко свършва!
Истината е, че единственото, което свършва е – свършва възможността за покаяние, но не и страданията. Те тепърва започват, за незаписаните в Агневата Книга на Живота.
Никой не трябва да ви заблуждава, че след физическата смърт има, каквато и да е възможност за прощение на греховете!
След физическата смърт има Съд!
Освобождаването на товара от греха става - след лично покаяние, а не чрез пожеланието:«Лека му пръст!»!
Библията (Божието Слово) е категорично по този въпрос!
Ето един Библейски пример:
Лука 16:19:31 –Исус каза на учениците си:„Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му. Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях. А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“

Нека да не отлагаме въпросът с личното покаяние за утре!
Утрешният ден не ни принадлежи!
2 Коринтяни 6:2 „(Защото казва: - "В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден). “
ЗАТОВА:
- Сега е моментът - да повярваш в Бога!
- Сега е моментът – да се покаеш пред Бога!
- Сега е моментът - да приемеш Христос, като личен Спасител!
- Сега е моментът - да се вълнуваме от въпроса:
В КОЯ КНИГА ЩЕ БЪДЕ ЗАПИСАНО ИМЕТО МИ?
А. В Книгата на Агнеца Господен – Книгата на спасените
Името ми там ли е? или:
Б. В книгата на подсъдимите грешници, обречените на вечно наказание
Ти можеш да изтриеш името си от книгата на подсъдимите грешници още сега, чрез «гумата», наречена Вяра, която идва от една друга Книга, наречена Библията (Книгата на Живота).
III. БИБЛИЯТА (СЛОВОТО БОЖИЕ) - КНИГАТА НА ЖИВОТА
Откровение 10:1-3, 8-11 -„И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове.... И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.“
1. Достъпът на всеки простосмъртен човек до Книгата на Живота (Библията – Словото Божие) - чрез Христос Исус, Божият Единороден Син
Йоан 1:1-3, 14 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
Евреи 1:1-2 –„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,“
2. Божията Покана до ВСЕКИ - да приеме Библията, Книгата на Живота
т.е. да приеме Христос в своя живот
Откровение 10:8 -„И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.
А. Тогава Бог (чрез Христа) покани Йоан да вземе разгънатата книга
Йоан се отзова на Божията покана.
„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката...
И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох...“
(Ст.9,10)
Б. Днес Бог поканва и тебе - да приемеш Книгата на Живота -
т.е. Христос в твоя живот
„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28)
Ти ще се отзовеш ли на Божията покана?
3.  Божието поръчението - до призованите към покаяние
Откровение 10:9 -„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж...“
4. Божието предупреждение чрез Откровението на Йоан
Откровение 10:9 -„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
5. Откровението за верността на Божието предупреждение
Свидетелството на покаялите се – тези, които са приели в живота си Христос (Библията, Божието Слово)
Откровение 10:10 -„И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи.
Езекиил 3:1-3, –„И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; изяж тоя свитък, и иди, говори на Израилевия дом. И тъй, отворих устата си; и той ме накара да ям свитъка. И рече ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го изядох; и беше в устата ми сладък като мед.“
А. В устата ми беше сладка, като мед
Точно това е свидетелството на всеки, който приеме Христа!
Сладостта на меда в устата е преобраз:
·        на Божията благодат
·        на Божия мир
·        на Божията радост
·        на молитвата
·        на хвалението
·        на песента
Псалми 119:103 –„Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.
Псалми 19:8-10 -„Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите; Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи. Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.“
Думите на популярна евангелска песен:
«
Моя Библия! Моята книга Си!
колко радост вливаш Ти във мен!
Щом поема Те в своите ръце
и чета тези святи редове -
в миг небето чудно се разгръща;
Бог с Любов поглежда Сам към мен...
И сърцето ми безспир лекува...
с Теб ликува и в най-труден час!
Ти възкръсваш в мен, Ти живееш в мен!
Ти говориш винаги във мен!“

Б. Но като я изядох, коремът ми се вгорчи.
Ø От една страна, горчивината е преобраз на обидите, клюките, лъжите, несправедливите обвинения и хулите против Божиите чада
Йоан 17:14 –„Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.“
На кой човек не му горчи, когато го мразят?
Ø Горчивината в корема може да бъде предизвикана и от Божието изобличение чрез Словото Му
Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“

БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО) - ЗАКРИЛАТА НА ХРИСТИЯНИНА
Ефесяни 6:14-17 –„Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

Проповедта е проповядвана на 18.02.1996 г.