понеделник, 21 септември 2015 г.

ЗАВИСИМИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕКФилипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
Матей 6:31-32 –“И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?  (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.”
Бог грижи се за нас – в този свят и във Вечността
I. ЗАВИСИМОСТТА НА ЧОВЕК ОТ БОГА - ЧРЕЗ СЪЗДАДЕНАТА ОТ НЕГО ПРИРОДА
1. Зависимият човек от храната, произведена чрез създадената от Бога природа
Битие 2:9, 16 –“И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото... И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;”
2. Зависимият човек от водата, произведена чрез създадената от Бога природа
3. Зависимият от Бога човек чрез създадените от Него природни закони определящи различните сезонни времена (пролет, лято, есен, зима)
II. ЗАВИСИМИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК В СТАРОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ

Псалми 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.”
1. Зависимите от Бога Адам и Ева
Битие 3:17 –“А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена  си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със  скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.”
2. Зависимият от Бога Ной
3. Зависимият от Бога Авраам
4. Зависимият от Бога Яков ( Израил )
5. Зависимият от Бога Пророк
З Царе 17:2-4 –“И Господното слово дойде към него и рече: Иди
от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу Иордан. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там.”
III. ЗАВИСИМИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК (ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО) И В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
1. Духовно зависимият човек от Божията многоразлична благодат
А. Духовно зависими чрез въплотения в нас Христос
Галатяни 2:20а –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене...”
Когато Христос живее в нас, Неговите удове стават наши удове - Той говори чрез нашата уста, обича чрез нашето сърце, слуша чрез нашите уши, работи чрез нашите ръце и пр.
Духовно зависимият човек:
-         от Божиите очи
-         от Божиите ръце
-         от Божиите нозе
-         от Божията уста
-         от Божието сърце
-         от Божия ум
-         от Божието спасение
-         от Божията мъдрост
Яков 1:5 –“Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.”
Б. Духовната зависимост на човека чрез Словото Божие
Матей 4:4 –“А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб
ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
В. Духовно зависими чрез пребъдващия в нас Божий Дух (Святият Дух)
1 Коринтяни 2:10-16 –“А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух. А ние          получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва. Защото, "Кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов.”
2. Материално зависимият от Бога човек
А. Зависимостта на човека от Бога - чрез храната
Матей 14:16-21 –“А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби. А Той рече: Донесете ги тук при Мене. Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.”
Б. Зависимостта на човека от Бога - чрез водата и виното
Йоан 2:1-11 –“1 На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там. Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат. А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе. Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.”
В. Зависимостта на човека от Бога - чрез парите
Матей 17:27 –“Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.”
3. Всестранните нужди на човека, удовлетворени чрез Възкръсналият Христос
Блажени са всички, които уповава на Бога, а не на човека!
Йоан 21:3-7, 10-14 –“ Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е...  И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб. Исус им казва: Донесете от рибите, които сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? понеже знаеха, че е Господ). Дохожда Исус, взема хляба, и им дава, също и рибата. Това беше вече трети път как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите.”
Матей 6:25-26 –“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?”

ЗАВИСИМОТО СПАСЕНИЕПсалми 95:7 –“Защото Той е наш Бог И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да чуете гласа Му, не закоравявайте сърцето си.”
Зависимото тристранно спасение на човека:
І. ЗАВИСИМОТО СПАСЕНИЕ ОТ ТВОЯТА ВЯРА В БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
1. Вяра, че има Бог
2. Вяра, че ти си възлюбен
3. Вяра, че тази любов е за твоето спасение
ІІ. ЗАВИСИМОТО СПАСЕНИЕ ОТ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Исая 53:4-6 –“Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите  рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, както овци. Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни.
1. Пророчеството на Иоан Кръстител за Спасителя на света
Йоан 1:29 –“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!
2. Спасителният призив на Господа Исуса Христа
Йн.11:28 –“И като рече това, отиде да повика скришом сестра си Мария, казвайки: Учителят е дошъл и те вика.
3. Пророчеството за спасителната кръв на Господа Исуса Христа
1Йоан 1:7 –“Но, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
Ако ние спрем до тук с Божията любов и с Христовото разпятие на Голготския кръст, нищо не ни ползва. Затова ще продължим с третия  и то много важен елемент от нашето спасение:
ІІІ. ЗАВИСИМОТО СПАСЕНИЕ ОТ ТВОЯ ИЗБОР
Лука 15:11-28 –“Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми делът, който ми се пада от имането. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. И отиде та се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха сви-нете; но никой му не даваше. А като дойде на себе си, рече: Колцина наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших про-тив небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът:Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си:Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле та го заколете, и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите и попита що е това. А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди, и не искаше да влезе; и баща му излезе и го молеше.
1. Изборът на пътя към Бога или към греха
2. Животът в царството на Бога или на греха
3. Събуждането на грешника в царството на греха
4. Изповедта, преди завръщането на грешниците
5. Приемане на Божията любов
6. Отхвърляне на Божията любов
Лука 15:28 –“И той се разсърди, и не искаше да влезе; и баща му излезе и го молеше.

четвъртък, 3 септември 2015 г.

ЗАБРАВЯНЕ НА ЗАДНОТОФилипяни 3:13-18 –„Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. Само нека [имаме за правило да] живеем според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме] Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; “
Забравяне на задното - условието за духовния прогрес
I. ЖИВЕЕЩИЯТ ЧОВЕК С ТОВАРА НА МИНАЛОТО
( ЗАДНОТО )
1. Характерът на човек - причината за съжителството му със злото  на миналото
А. Човек по природа е:
1). Зломислещ, а не доброжелателен
Михей 2:1 -„Горко на ония, които измислюват беззаконие и изхитруват зло на леглата си.“
2). Злопаметен, а не добропаметен
3). Злотворен, а не благотворен
2. Живеещият човек в боклука на миналото:
А. Във всяка къща, апартамент, канцелария има кофа за боклук
Б. Пред всяко жилище има казани (контейнери) за боклук
В. След падението на човека, грехът го преобрази на машина за боклук
Г. Ние всички правим боклук, но въпросът е: Кой, кога и къде изхвърля боклука?
3. Боклукът - демонът на миналото и последиците от него
·        Какво става с неизхвърления боклук?
·        Какво става с неизхвърления морален боклук или с изхвърления на погрешно място боклук от миналото?
А. Ние всекидневно живеем, натоварени с боклука на миналото
Някои носят кофата с боклук; други казана с боклук. Трети са  прегърбени под тежестта на контейнера с боклук. - Събират всичкия боклук (личен, семеен, църковен) и го носят ежедневно със себе си.
Б. Ние се храним, натоварени с боклука на миналото
В. Ние работим, натоварени с боклука на миналото
Г. Ние служим на Бога с боклука на миналото
Нека да се опитаме да вникнем в съдържанието на Библейския текст:
Филипяни 3:13 -„Братя, аз не считам, че още съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,“
Виждали ли сте някой човек да отива на гости, на работа или на Църква, носейки със себе си боклукчийско кошче ( кофа ) или, нарамил на гърба си боклукчийския казан?
Реакцията при подобна гледка ще е от рода на:"О! Каква излагация!"
Но ние не правим ли същото, натоварени с друг вид боклукчийско кошче, торба, кофа или казан?
4. Боклукчийската яма
Даваме ли си сметка, че нашите семейства, Църква и канцеларии са превърнати на боклукчийска яма, в която хората отиват да изсипват боклуците си?
5. Какво става със стария неизхвърлен на определеното
А. Боклукът замирисва
Б. Боклукът плесенясва
В. Боклукът се превръща на микроби, причинители на зараза и смърт
Г. Замърсената рана, натрупана с боклук, никога не заздравява, затова няма и церение
Д. Точно това става с боклука на неморалния човек
II. ЗАБРАВЯНЕ НА ЗАДНОТО (ЗАБРАВЯНЕ НА БОКЛУКА НА ДЯВОЛА) - УСЛОВИЕТО ДА ВЪРВИМ НАПРЕД
Филипяни 3:13 –„Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,“
1. Задното - демонът против бъдещето, против развитието,
против духовния растеж на човека
2. Забравяне на задното - условието на Християнина да стигне до поставената пред него от Бог цел на тази земя и във Вечността
Ти трябва да забравиш задното!
Забравяне на задното ще рече:
Да забравиш кой си ти, а да помниш - кой е Христос и какво може да направи от тебе.
·        Той може да направи от бедно овчарче - свещеник, като Давид
·        От слугиня да направи от тебе царица, като Естир
·        От говедар - да направи пророк, като Амос
·        От беден рибар - апостол, като Петър
·        От селянче, като Давид - цар на Израил
·        От блудница, като Мария Магдалина - дякониса, светица
3. Божието Слово към потъналия човек в боклука на миналото:
Забрави кой и какъв е баща ти, майка ти, родът ти, месторождението ти и пр.! - Господ ти казва, както каза на Аврам:"Излез из ..."
Битие 12:1 -„Тогава Господ каза на Аврама: Излез из Отечеството си, измежду рода си, и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.“
III. ЗАБРАВЯНЕ НА ЗАДНОТО - УСЛОВИЕТО НА БОГА, ЗА ДА БЪДЕМ  НАСЛЕДНИЦИ НА СЛАВНОТО БЪДЕЩЕ
Филипяни 3:13 –„Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,“
1. Прицелната точка на Апостола:
Апостолът имаше:
А. Минало, като всеки човек
Б. Настояще
В. Бъдеще
Той не криеше боклука на миналото си. Той бягаше от него.
2. Имаш ли прицелна точка?
Или ще кажеш: Колкото искаш прицелни точки в моя живот.
3. Каква е твоята прицелна точка?
4. Кой е поставил пред тебе твоята прицелна точка?
5. Как вървиш? - Спускаш ли се или тичаш към поставената пред теб прицелна точка?
А. С любов или с омраза?
Б. С хваление или с оплакване ?
В. С благодарност или с роптание?
Г. С радост или гняв?
Филипяни 3:13 –„Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,
Бягай, Лоте за душата си и не се обръщай никога назад!

Проповедта е проповядвана през 1995г. , в залата на Бургаската филхармония - при откриване на Църква“Оазис“-Бургас