събота, 23 септември 2017 г.

МИР ЧРЕЗ ХРИСТАЙоан 14:27 -Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
I. Човекът във война
1. Война със себе си
2. Война с ближния
3. Война с дявола
Тази война често съвпада с войната със себе си, или с «ближния»=
Матей 10:28„Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.“
4. Война с Бога
·        Погрешните учения на последното време – предпоставка за войната с Бога
·        Доктрината за просперитета – една от основните причини за войната на съвременния човек с Бога
«Не ме интересува - обещал си и трябва да ме благословиш! Ако има Бог – защо съм болен, или безработен?!» И пр. и пр…
Кой не е чувал тези думи? А колко от нас са се опитвали да изследват генезиса* на подобни разочарования, плод на погрешни очаквания?
(*Генезис - Произход, история на зараждането )
Погрешните учения неусетно превръщат пастирите (евангелизаторите, мисионерите, просветителите и пр…) от благовестители на Божия мир – в ортаци на дявола.
II. МИР ЧРЕЗ ПОБЕДАТА
Винаги, когато говорим за мира, мирът ни говори за войната!
1.     Победата над греха
·        Грехът - причината за войната
2.     Победата над нуждите
·        Обявената война на човека чрез неговите нужди
Матей 6:25 -„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?“
3.     Победата над болестта
·        Мирът чрез вярата в Христа
Исая 53:5 -„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.“
4.     Победата над материалните нужди
·        Мирът чрез вярата в Христа
Филипяни 4:6-7 –„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
6. Победата над Сатана
(В светлината на Божието Слово)
Победата на Сатана, не е чрез сключване на примирие с него, а е чрез съпротива в Христовото име!
1 Петрово 5:8-9 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.“
Матей 10:34 –„Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. „“
Откровение 12:11 -„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. „“
III. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ХРИСТОВИЯ МИР
1. Силата чрез Мира
2. Радостта чрез Мира
3. Приятелството чрез Мира
4. Мирът - белегът на нашето спасение
Римляни 5:2-9 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“ АМИН!!!

петък, 15 септември 2017 г.

БЕЛЕЗИТЕ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВАМатей 16:18 –„...на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
I. ВЯРАТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 17:20 „Той (Исус) им каза:...Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. “
Римляни 10:7И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. “
II. МОЛИТВАТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 6:9-15 –А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]. Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.“
Филипяни 4:6 –„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;“
III. БЛАГОДАРЕНИЕТО И ХВАЛЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
1 Солунци 5: 16-18 -„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. “
Псалми 66:2 -„Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.“
IV. ОБЩЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
1 Йоана 1:6-7 „Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.“
2 Коринтяни 6:14 -„Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?“
V. ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 25: 34-40 -„Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“
VI. ЛЮБОВТА - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 22: 36 -„Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си". На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
Йоан 17:20-26 -„И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.“
VII. СВЯТИЯТ ДУХ - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Йоан 14:15-17 -„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...“
VIII. БЛАГОВЕСТИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Матей 24:14 -„И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.“
Матей 28:19-20 -„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. “
IХ. ВИДЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Даниил 10:7 -„Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. “
Даниил 10:14 и сега дойдох да те направя да разбереш що има да стане с людете ти в послешните дни; защото видението се отнася до далечни дни.“
Д.А.26:13-15, 19-20 -„по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш... Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение; но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.“
Д.А. 16:9-10 -„И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.“
Д.А. 18:9-11 -„И Господ каза на Павла нощем във видение: Не бой се, но говори и не млъквай; защото Аз съм с тебе, и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много люде в тоя град. И той преседя там година и шест месеца та ги поучаваше в Божието слово.“
Х. УЧЕНИЕТО - БЕЛЕГЪТ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА
Йоан 6: 60 -„И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша? “
Йоан 6:68-69 -„Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.“

2 Тимотей 4:1-5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“

Тази Библейска заръка на апостол Павел, се отнася, не само за Пастирите и духовните работници, но и за всички учители и възпитатели на младото поколение. Каквото семе те ще посеят в сърцата и умовете на нашите деца, такова и ще поникне в нивата, наречена България.
Сей земеделецо! Днес му е времето! Хвърляй добри семена!

БЛАГОСЛОВЕНА УЧЕБНА ГОДИНА!
Нека да не забравяме, че отговорността за децата, не е единствено на учителите! Църквата е училище! Семейството също е училище!
Бог да пази България от зловредното семе на погрешните религии и фалшивите учения!
АМИН!