събота, 26 ноември 2016 г.

ПОДПОРАТА В ДЕНЯ НА БЕДСТВИЕТОПсалми 18:18 -"Стигнаха ме в деня на бедствието ми.
Но Господ ми стана подпорка."
·        Днес никой не мисли за бедствието.
·        Никой не иска да говори за бедствието.
I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ НА БЕДСТВИЕТО
Матей 7:24-27 -"И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се уприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и валя дъжда, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тия Мои думи и не ги изпълнява, ще се уприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и валя дъждът, придойдоха реките, и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо."
Бедствието е неминуемо!
1. Никой не може да предвиди времето на бедствието
2. Никой не може да предвиди силата на бедствието
3. Никой не може да предвиди характера на бедствието
4. Никой не може да каже, че няма да го сполети бедствието
·        Пътят на урагана ( на бедствието ) се променя от течението на вятъра.
·        Бедствието може да постигне млади и стари, бедни и богати, учени и
прости.
Днес никой не се приготвя за бедствието.
Днес е времето за gut life.
II. Загубата, поради бедствието
Иов 1:13-19; 2:7; 3:1, 25 -"И един ден... дойде вестител при Иова, та
рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях, Савците нападнаха, та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя... Докато още говореше той, дойде друг, та рече: Огън от Бога падна от небето, та изгори овците и слугите, и ги погълна... Тоя като още говореше, дойде и друг, та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите, и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа... Тоя, като още говореше, дойде и друг, та рече: Синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, ето дойде силен вятър от пустинята, та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата, та умряха... Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа, та порази Иова с лоши цирки  от стъпалата на нозете му до темето му. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел... Иов проговаряйки рече: ...онова, от което се боях, случи ми се. И онова, от което треперех, дойде върху мене."
1. Икономическата загуба, поради бедствието
2. Телесните и здравословни загуби, поради бедствието
3. Моралните загуби, поради бедствието
4. Духовните загуби, поради бедствието
III. ПОДПОРАТА (ПОМОЩТА) В ДЕНЯ НА БЕДСТВИЕТО
Как бедствието може да бъде преобразено:
·        Превърнато - не на нещастие, а на щастие
·        Не на трагедия и отчаяние, а на вдъхновение – поезия, музика, творчество
·        Не на смърт, а на Вечен живот
Дали бедствието ще те убие или съживи и вдъхнови, зависи от следното:
С кого си в деня на бедствието?
Иов 35:10 -"Но пак никой не казва: Де е Бог, Творецът ми, Който дава песен в нощта."
Псалми 18:18 -"Стигнаха ме в деня на бедствието ми. Но Господ ми стана подпорка."
1. Търсената помощ или подпора в деня на бедствието:
·        В парите
·        В имота
·        В приятели
·        В скривалището
Пример с приготовлението на американците за природните бедствия (ураган, торнадо и пр.). Имат оборудвани за целта помещения, снабдени с най-необходимото – консерви, пакетирана храна, вода, завивки и пр.
2. Търсената подпора от Господа в деня на бедствието
Псалми 18:1-3 -"Любя те, Господи, сило моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог, канара моя, на когото се надявам. Щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален; така ще бъда избавен от неприятелите си."
3. Мирът в деня на бедствието
Исая 26:3-4 -"Ще упазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Иеова е вечна канара."
4. Непроменяемата подпора в деня на бедствието
Яков 1:17 -"Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка на променение."

петък, 18 ноември 2016 г.

КРАДЕЦЪТ В НОЩТАЙоан 9:4-5 –„Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света.“
Божието предупреждение за духовната опасност от тъмнината на дявола, която наричаме: “крадецът в нощта“.
І. ЩО Е НОЩ?
1. Нощта е Божие творение
Творението (създаването) и предназначението на нощта разкриваме чрез Словото Божие.
Битие 1:4-5 –„И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.“
2. Определеното от Бога време за нощната тъмнина - след залязване на слънцето
Битие 1:14-19 –„И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.“
3. Нощта - преобраз на дяволската тъмнина
·        В настоящата проповед „Крадецът в нощта“, ние няма да размишляваме върху природната нощ, създадена от Бога.
·   В настоящата проповед ще размишляваме за една друга нощ. Нощ, която настъпва, не след залез слънце; а нощ (тъмнина), която може да настъпи по всяко време на деня.
Лука 23:44-45 –„А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето...“
Нощта, причинена от дяволската тъмнина - бункерът на дявола, в който той се укрива по всяко време, и на всяко място.
Дяволската тъмнина настъпва изненадващо.
·         Понятието пладнешки разбойник*
---------------------------------------------------------
*По пладне означава - в средата на деня, когато слънцето е най-високо на небосвода; по обяд. - Ще видя звезди по пладне. Предстои ми голямо изпитание или трудности.) – Тълковен речник
---------------------------------------------------------
ІІ. КРАДЕЦЪТ ПОД ПРИКРИТИЕ В ТЪМНИНАТА  НА ДЯВОЛСКАТА НОЩ
1.     Дяволът – творецът на тъмнината, инкубаторът на злото
2.     Духовната тъмнина е - тъмнината на Сатана, с която той покрива вярата в Бога
Днес тъмнина покрива земята, а не вяра в Бога.
Псалми 103:1-5 –„Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.“
3.     Духовната тъмнина е - тъмнината на Сатана, с която той покрива Спасителната надежда на човечеството
Псалми 42:11 –„Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя: Той е помощ на лицето ми и Бог мой.“
Римляни 15:13 –„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.“
4.     Духовната тъмнина е - тъмнината на Сатана, с която той покрива Божията любов към света
1 Йоан 3:1-3 –„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.“
Днес на земята има всичко друго, но не и любов.
Помнете! Под камък (на тъмно) нищо не вирее!

5.     Духовната тъмнина е тъмнината, която дяволът използва за своята работа на крадец под прикритие
В тъмнината на нощта той краде упованието на човека в Бога.
Лука 1:37 –„Защото за Бога няма невъзможно нещо.“
·        Няма нищо лошо в това – човек да уповава на природата
·        Но без Бог, природата се превръща в пустиня – и на полето,
и в душата
Иоил 1:11-12 –„ Посрамете се, земеделци, и лелекайте, лозари, За пшеницата и за ечемика; Защото жетвата на нивата се изгуби. Лозата изсъхна и смоковницата повехна; Нарът, палмата и ябълката, Дори всичките полски дървета изсъхнаха; И радостта изчезна измежду човешките чада.“
(Шум на комбайни бръмчат в ушите ни, а глад свири в стомаха ни.)
Агей 1:6-7 –„Посяхте много, но малко събрахте; Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате; Обличате се, но никому не му е топло; И надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец. Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.“
6.     Духовната тъмнина е тъмнината, която дяволът използва за да плаши хората
Но уповаващият на Бога човек казва: „Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.“ (Псалми 23:4)
Матей 1:23 –„"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).“
ІІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХОВНАТА ТЪМНИНА (КРАДЕЦЪТ В НОЩТА) – ДЯВОЛСКИЯТ БУНКЕР** ЗА ПРИКРИТИЕ
(**Бункер - военно отбранително съоръжение )
Амос 8:9-12 –„В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден. Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина. Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.“
1.     Пророчеството за откраднатата светлина, причината за духовния мрак върху земята
Амос 8:9 –„В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден.“
2.     Пророчеството за духовната горчивина всред човеците
Амос 8:10 –„Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина.“
3.     Пророчеството за духовния глад и за духовната жажда по лицето на земята
Амос 8:11-13 –„Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят. В оня ден красивите девици И юношите ще примират от жажда.“
Иоил 3:15 –„Слънцето и луната ще потъмнеят, И звездите ще оттеглят светенето си.“
Матей 24:24 –„ защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.“
4.     Откраднатият от дявола живот
(Дяволската бездна, покрита с тъмнина)
Йоан 3:19-21 -„И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.“
Римляни 13:11-12 –„И това вършете като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.“
Да пазим България от крадеца в нощта!