неделя, 20 февруари 2011 г.

ЗАВРЪЩАНЕ

Лука 15:17-21 –“А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и прред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син.”
Завръщане при Бога
Предметът “Завръщане” е един от най-общирните предмети в Библията, затова може да бъде разглеждан под различни теми
Например:
- Завръщане при Бога, като при Спасител
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Лука 19:5, 8 –“Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти... А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.”
- Завръщането на Бога (Мараната)
Откровение 22:17 –“И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.”
Д.А.1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
- Завръщането на човек в царството на тъмнината
2 Петрово 2:22 –“С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.”
- Завръщане на дявола
Матей 12:43-45 –“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.”
- Завръщане на света
- Завръщане на старите приятели
- Завръщане към старата професия и пр.
Затова, когато размишляваме върху проповедта “Завръщане”, пред нас изпъкват въпросите:
- Завръщане при кого?
- Завръщане на кого?
- Завръщане - защо?
- Завръщането и последиците от него
I. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ЗАВРЪЩАНЕТО ПРИ БОГА
Исая 53:4, 6 –“Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен... Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
1. Подмаменият от просперитета човек
Яков 4:13-17 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”
Матей 4:1-11
2. Съдбата на подмамения от просперитета човек
Лука 15:13-16 –“И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше.”
3. Завръщане при Бога, Оазисът на нашия живот
Моделът на завръщането при Бога – завръщането на блудния син
Лука 15:17а –“А като дойде на себе си рече:...”
-Той доброволно напусна бащиния дом
-Той по свое желание замина за далечна страна
-Той беше посрещнат от дявол
-Той изхарчи всичките си пари
-Той изпадна в лишение
- Той се събуди (излезе от духовната кома)
- Той се изповяда
II. РЕШЕНИЕТО ПРЕДИ ЗАВРЪЩАНЕТО
Лука 15:17-20а –“А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си...”
1. Човекът в кома
Упойката на дявола, преди падението
Лука 15:17а –“А като дойде на себе си рече:... “
Днес светът е в кома
А. Свят, който има очи, но не вижда
Б. Свят, който има уши, но не чува
В. Свят, който има сърца, но не обича
Г. Свят, който има уста, но не благовества и не призовава Бог
2. Изповедта на човека след кома
Лука 15:18-19 –“Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. ”
3. Решението, приведено в действие
Пътят до ада ще бъде постлан с добри решения, които не са били превърнати в действия
III. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ОТ ЗАВРЪЩАНЕТО ПРИ БОГА
(МОДЕЛЪТ НА ЗАВРЪЩАНЕТО)
Лука 15:20-24 –“И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.”
1. Готовността на Отца
2. Завръщане при моралното облекло
3. Завръщане при идентичността
4. Завръщане при вечния “Обущар”
5. Завръщане на Божията трапеза
6. Завръщане при Библията
7. Завръщане в Църква
- завръщане към Божия страх
- завръщане към молитвата
- завръщане към гостоприемството
- завръщане към любовта, а не към омразата
8. Завръщане при Бога на многоразличната благодат
Псалми 103:1-5 –“Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.”
1). Бог, Който прощава
2). Бог, Който изцелява
3). Бог, Който се грижи
4). Бог, Който те пази
5). Бог, Който те благославя
VI. РАДОСТТА, ПОРАДИ ЗАВРЪЩАНЕТО
Лука 15 глава
– Главата на Радостта, поради завърналите се ( или намерените )
1. Радостта, поради намерената овца
Лука 15:5 –“И като я намери, вдига я на рамената си радостен.”
2. Радостта, поради намерената драхма
Лука 15:9 –“И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила.”
3. Радостта, поради завръщането на изгубения син
Лука 15:23-24 –“докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.”
4. Радостта в небето, поради завърщането
Лука 15:7 –“Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.”

петък, 18 февруари 2011 г.

ОЖИВОТВОРЕНИТЕ СВЕТИЛНИЦИ

Матей 25:1-8 –“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.”
Откровение 1:9-20
( Тайната на светилниците )
I. НУЖДАТА ОТ СВЕТЛИНА
 Най скъпото нещо, както за всяко живо същество, така и за растителното царство, е светлината
1. Светлината, първото творение на Бог
Битие 1:3-5 –“И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.” 
Битие 1:14-19 –“И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.”
 2. Водени чрез духовната светлина
Неемия 9:12 –“При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат.”
 3. Възпятата духовна светлина в Стария Завет
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”Псалми 84:11 –“Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.”
4. Откровението за духовната светлина, пътеводителят при Бог
Лука 16:29 –“Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.”
А. Мойсей – Десетте Божии заповеди
Б. Пророците – Откровението за Бога и Неговото спасение
II. ХРИСТОС, БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН, АРХИТЕКТ И СТРОИТЕЛ НА БОЖИЯ СВЕТИЛНИК – ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Пренебрегваният от света “Х” (екс) фактор - Христос
1. Двете основни мисии на Христос (като Бог) на тази земя
Матей 16:16 –“Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”
А. Христос дойде, като Спасител
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:” 
Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.”
Б. Христос дойде, като Архитект и Строител на Църквата
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
 2. Новият храм, Църквата Христова, изградена не с тухли или дървен материал, а с живи камъни
1 Петрово 2:5 –“и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”
3. Опасността от духовно слънчево затъмнение
А. Характерът на духовното слънчево затъмнение- Слънчево затъмнение в природата се получава тогава, когато друго небесно тяло (Луната) застане между Слънцето и Земята- Духовно слънчево затъмнение имаме тогава, когато дадена личност застане между нас и Христос, Слънцето на Правдата
Откровение 1:17-20 –“И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире, тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.”Б. Изборът за име на Църквата
Откровение 3:7-8 –“До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми.”
Ако аз лично трябва да избера новото име на Филаделфийската Църква, то ще бъде едно от имената:
1). Давидовият ключ
2). Отворената врата
III. ХАРАКТЕРЪТ НА ОЖИВОТВОРЕНИЯ СВЕТИЛНИК - ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Съвременната Църква е изправена пред голяма опасност, поради духовното затъмнение. Това духовно Слънчево затъмнение може да бъде католическо, православно евангелско и пр.
Христовата Църква, за да бъде оживотворен Светилник, трябва да бъде изградена, не според изискванията на различните вероизповедания и деноминации, а съобразно изискванията на Словото Божие (Библията).
Според Библията:
1. Църквата е Сол
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.”
2. Църквата е Квас 
Матей 13:33 –“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.”
3. Цървата е Светлина
Матей 5:14-16 –“ Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
 4. Силата на оживотворения Светилник (Църквата Христова, в частност – Християнина)
Лука 12:32 –“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.” 
1 Коринтяни 1:26 -29 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.”
Силата на Църквата не се мери с количество, а с качество:
- Една Църква може да бъде голяма, но – мъртва.
- Друга може да е малка, но жива.
2 Коринтяни 10:5 –“Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.”Захарий 4:6 –“Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”
А. Християни, посрещащи Христа - не със свещи в ръце, а с горящи сърца
Матей 25:1-13
Б. Служители на Бог, не с кандилници в ръце, а със запалени сърца (светилници)
В. Служители на Бога, заредени със свято гориво (горивото на Святия Дух), а не със “свята” вода
Г. Заблудата, слабостта на Църквата
Вместо просветление - спекулация
1). Най новата реклама за “шампоан”
Осветена от простосмъртен човек обикновената чешмяна вода се превръща в "свята" вода и придобива “чудодейни” свойства, а именно:
Всеки, поръсен с този “чудотворен шампоан”, посредством босилекова китка, става свидетел на “чудото” - косата му става не само чиста, но и здрава, и буйна... Добър бизнес, няма що!
2). Ваксината против “свинския грип”, наречена “свята вода”
Помнете!
Ние сме пазени от болестите, не чрез "свята вода", а чрез Святия Божий
Йоан 17:17-19 –“Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.” 
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.” 
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”