събота, 30 юни 2012 г.

ГОСПОДНА ТРАПЕЗА - КАКВО Е ТОВА?

ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР
Матей 26:26-28а –“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защо-то това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете. ”
Лука 24:29-32 –“Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях.И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?”
Псалми 118:24 –“Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.”
І. ГОСПОДНА ТРАПЕЗА - КАКВО Е ТОВА - ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ, ЗАЩОТО ТОВА Е ПЕЧАТЪТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ БОГА
ДЕН
Псалми 118:24 –“Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него. ”
1. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото е денят за възпоменание на Великата пасха
Матей 26:17 –“А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?”
2. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото чрез нея ние възпоменаваме деня на Христовото разпятие
Йоан 19:14-17 –“Беше денят на приготовление за пасхата, около шестия час; и той казва на юдеите: Ето вашият цар! А те извикаха: Махни Го! Махни! Разпни Го! Пилат им казва: Вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар, освен Кесаря. Затова той им Го предаде да бъде разпнат. И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота. ”
3. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото чрез нея ние възпоменаваме деня на Христовото възкресение
Матей 28:1-2, 5-6 -“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. ”
ІІ. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА – ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ ( НЕ ТРАУР ), ПОРАДИ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Псалми 103:1-5 –“Благославяй, душе моя, Господа! И всичко що е вътре в мене, нека хвали святото Му име! Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния! Той е, Който прощава всичките ти беззакония; Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от ров живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. ”
1. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието спасение
2. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието церение
3. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието изкупление
4. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията венчавка
5. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията грижа
6. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията сила
ІІІ. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА – ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ ЧРЕЗ ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ
Псалми 20:7-8 -“Едни споменават колесници, а други коне. Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха; А ние станахме и се изправихме. ”
1. Господната трапеза е траур за всички, които не възпоменават Бога, а възпоменават:
- конете си
- колесниците си
- бойните си лъкове
- бойните си стрели
- оръжието си и пр.
2. Траурът отнема:
- силите на човека
- радостта на човека
- песента на човека
- вярата на човека
- надеждата на човека и пр.
3. Господната трапеза не е траур, а триумф - за тези, които възпоменават Господното име
Лука 22:19-20 -“И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. ”
А. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовото тяло
Б. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовата кръв
В. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовото Слово
Г. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовия Дух

събота, 23 юни 2012 г.

НАДЕЖДА - КАКВО Е ТОВА?

Евреи 6:18-20 –“Така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поствената пред нас надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата; гдето Исус, като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века, според Мелхиседековия чин.”
Колосяни 1:27 –“на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците превъзходната слава на тая тайна, (*богатството на славата) сиреч, Христос между вас надеждата на славата.”
Надежда, какво е това? - В света има многоразлични надежди, които объркват човека в търсенето на верния отговор.
І. ЗЕМНА [ПРИРОДНАТА] НАДЕЖДА НА ЧОВЕКА
1Коринтяни 9:10 –“или го казва несъмнено, заради нас? Да; заради нас е писано това; защото, който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще ще участва в плода.”
1. Надеждата е ръката, която държи ралото
(С надежда човек оре.)
2. Надеждата е ръката, която пръска семената
(С надежда човек сее.)
3. Надеждата е ръката, с която човек държи сърпа
(С надежда човек жъне.)
4. Надеждата на безумния богаташ:
- Той беше богат с материални блага
- Той беше богат в егоизъм
- Той беше богат в омраза към другите
- Той беше богат в саможивост
Надеждата на безумния богаташ беше свързана само с личното му благополучие и с нищо друго.
ІІ. СУЕТНА НАДЕЖДА
Ефесяни 2:12 –“В онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство, и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда, и без Бога на света.”
1. Суетната надежда е надеждата без Бога
Яков 4:13-17 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”
2. Суетната надежда е надеждата на егоистичния човек
Лука 12:15-21 –“И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в сърцето си, думайки: Какво да правя, защото няма где да събера плодовете си? И рече: Ето, как ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата ти: а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.”
3. Суетната надежда е корестолюбивата надежда
Деяния на апостолите 16:19 –“А господарите й, като видяха, че излезе надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила, та ги завлякоха на пазара пред началниците.”
IІІ. САТАНИНСКА НАДЕЖДА

1. Сребролюбието, сатанинска надежда
1Тимотей 6:10 –“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.”
2. Славолюбието, сатанинска надежда
Матей 4:8-9 –“ Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”
3. Материализмът (материалолюбието), сатанинска надежда
Марк 8:36 –“Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си (*душата си)?”
ІV. БОЖЕСТВЕНА НАДЕЖДА
1. Бог, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:13а –“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването…”
Колосяни 1:27 –“на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците превъзходната слава на тая тайна, (*богатството на славата) сиреч, Христос между вас надеждата на славата.”
2. Святият Дух, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:13б –“…тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножи надеждата ви.”
3. Словото Божие, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:4 –“всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.”
4. Християнската надежда е жива надежда
1Петрово 1:3 –“ Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,”
5. Божествената надежда е спасителна надежда
Римляни 8:24 –“Защото с тая надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда?”
6. Божествената надежда е утроба на Радостта
Римляни 5:2 –“Посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп чрез тая благодат, в която стоим, и се радваме, поради надеждата за Божията слава.”
Римляни 12:12 –“Радвайте се в надеждата; в скръб бивайте твърди; в молитва постоянни.”
7. Божествената надежда е по-добрата надежда
Евреи 7:19 –“(понеже законът не е усъвършенствувал нищо), и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.”
8. Божествената надежда е пребъдваща надежда
Йоан 15:4 –“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.”
1 Йоаново 2:28 –“Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.”
9. Божествената надежда е неугасваща надежда, независеща от обстоятелствата
Римляни 5:3-5 -“И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.”
V. НАДЕЖДА - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ БОЖЕСТВЕНА НАДЕЖДА
Човекът без надежда е, като кораб без котва!
Ефесяни 4:14 –“за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;...”
Евреи 6:18б-19а –“...да се държим за поствената пред нас надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва...”

събота, 16 юни 2012 г.

СЪН - КАКВО Е ТОВА?

Притчи 6:9-11 –“До кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, - Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник; и немотия, като въоръжен мъж.”
Сънят – неговото положително и отрицателно влияние върху човека
І. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА ОТ СЪН
1. Прогресът чрез съня
На тази земя всичко по своему спи своя сън
А. Спи природата
Б. Спи животинското царство
В. Спи човекът
Сънят е основен решаващ фактор за правилното развитие на флората и фауната на земята
2. Сънят, според природоучителите:
А. Сънят е храна
Б. Сънят е почивка
Еклесиаст 5:12 –“Сънят на работника е сладък…”
В. Сънят е лекарство
3. Сънят е дар от Бога
ІІ. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
СИЛАТА НА СЪНЯ

1. Сънят приспива цялата природа
2. Сънят приспива и най-кръвожадните зверове
3. Сънят побеждава и най-силния човек
4. Сънят побеждава и най-въоръжения човек
( Заспалият войник на поста си )
ІІІ. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
ХАРАКТЕРЪТ НА СЪНЯ
1. Сънят може да е нощен или дневен
(За някои хора сънят може да бъде денонощен)
2. Сънят може да е физически (естествен) или духовен
3. Характерът на духовния сън:
А. Сънят може да се казва мързел
Б. Сънят може да се казва страх
В. Сънят може да се казва индиферентност
Г. Сънят може да се казва отчаяние (живот в просъница)
Псалми 102:1,3,7–“Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа... дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище...Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив.”
Д. Сънят може да се казва материализъм
Е. Сънят за много хора се нарича атеизъм (сънят на дявола)
ІV. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
ВИДОВЕТЕ ЛЮЛКИ ЗА ПРИСПИВАНЕ
1. Потребността на човека от люлка за приспиване:
- Майчината люлка
- Люлката - физическа умора
Еклесиаст 5:12 –“Сънят на работника е сладък…”
- Люлката - хапче за сън и пр.
2. Божията люлка
- Библията – Божията люлка за здравословен сън
Винаги съм препоръчвал на измъчваните от безсъние хора: Чети, преди лягане Словото Божие и дяволът ще престане да смущава съня ти! Това е изпитана рецепта! Тя е записана в Божието Слово:
Матей 4:1-11 –“...Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.”
Защото е писано: “и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:7)
- Молитвата - Божията люлка за здравословен сън
Яков 5:15 –“И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца...”
3. Дяволската люлка
2 Тимотей 3:1-5а –“ А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му;...”
- Люлката – наркотици
- Люлката – алкохол
- Люлката – суета
- Люлката – материализъм
- Люлката – алчност, егоизъм, себичност, лицемерие и пр.
ІV. СЪН - КАКВО Е ТОВА
ИЗПОЛЗВАНИЯТ СЪН

1. Използваният от човека сън
А. Естествен ежедневен сън - за поддържане функциите на организма
Б. Сън чрез упойка при операция
В. Принудителен сън, използван от криминалистите
2. Използваният от Бога сън
Псалми 127:2б –“...и в сън Господ дава на възлюбения си.”
А. Сънят на Адам
Битие 2:21-22а –“Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека...”
Б. Сънят на Яков
Битие 28:10-15 –“Яков, прочее, излезе от Вирсавее и отиде към Харан. И, като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло; и взе от мястото един камък, та го тури за възглавница, и легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака;земята, на която лежиш ще дам на тебе и на потомството ти.Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.”
В. Сънят на Йосиф
Битие 37:5-9 –“А Йосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече. Той им рече: Чуйте, моля, той сън, който видях: Ето ние връзвахме снопи на полето; и моят сноп стана и се изправи и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха: Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече, поради сънищата му и поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си, казвайки: Ето, видях още един сън, че слънцето и луната, и единадесет звезди ми се поклониха.”
Г. Сънят на Фараон
Битие 41:1-7 –“Като изминаха две години Фараон сънува, че стоеше при Нил(*Еврейски: реката). И, ето, седем крави, хубави и тлъсти, излизаха из реката и пасяха в тръстиката. А, ето, след тях излизаха из реката други седем крави, грозни и мършави, и стояха при първите крави на речния бряг. И грозните, мършави крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогава Фараон се пробуди. А като заспа сънува втори път; и, ето, седем класа пълни и добри израстнаха из едно стъбло. А, ето, след тях израстнаха други седем класа тънки и прегоряли от източния вятър. И тънките класове погълнаха седемте дебели и пълни класове. А като се събуди Хараон, ето, беше сън.”
2. Използваният от дявола сън
А. Използваният от дявола сън за победата над Самсон
Съдии 16:16-20 –“И понеже му досаждаше всеки ден с думите си, и толкоз настояваше пред него, щото душата му се притесни до смърт, той й откри всичкото си сърце, като й рече: Бръснач не е минавал през главата ми, защото аз съм Назирей Богу още от утробата на майка си; ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мене, та ще стана безсилен, и ще бъда, като всеки друг човек. И като видя Далила, че й откри цялото си сърце, прати да повикат филистимските началници, като каза: Дойдете и тоя път, защото той ми откри цялото си сърце. Тогава филистимските началници дойдоха при нея, та донесоха и парите в ръцете си. И тя го приспа на коленете си, па повика човек та обръсна седемте плитки на главата му; и тя започна да го оскърбява. И силата му се оттегли от него. Тогава тя рече: Филистимците връх тебе, Самсоне! И той се събуди от съня си и си каза: Ще изляза, както друг път и ще се отърся. Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него.”
Б. Използваният от дявола сън в Гетсиманската градина, като оръжие срещу Христовите апостоли
Матей 26:40, 43-45а –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра; Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене?... И като дойде пак намери ги заспали; защото очите им бяха натегнали. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Тогава дохожда при учениците и казва им: Още ли спите и почивате?”
В. Използваният от дявола сън за ограбване на човека
Лука 12:39 –“Но това да знаете, че ако домакинът беше знаял в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата ”
V. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
СЪНЯТ - БЕЛЕГЪТ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Спящата Църква в последното време
Матей 25:5 –“И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха.”
Какво прави човек, като спи?- Нищо!
- Спящата Църква не се моли
- Спящата Църква не пее
- Спящата Църква не свидетелствува (не говори)
- Спящата Църква не живее
2. Божието предупреждение до духовно спящия човек
Матей 24:42 –“Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ”
3. Божият зов до духовно спящия човек
Ефесяни 5:14 –“Затова казва: Стани, ти, който спиш! И възкресни от мъртвите! И ще те осветли Христос.”