събота, 27 юли 2013 г.

ЦЪРКВАТА - ХРАМ ИЛИ РАЗБОЙНИЧЕСКИ ВЕРТЕПМатeй 21:12-13 –“И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.”
I. ЦЪРКВАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЯСТО ЗА РАСОВА ДЕСКРИМИНАЦИЯ
Галатяни 3:28 -“Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.”
Колосяни 3:11 -“А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, "че праведният чрез вяра ще живее"”
II. ЦЪРКВАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЯСТО ЗА СОЦИАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ
Яков 2:1-14 -“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници.  Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона.  Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?”
Разделената Църква:
- На стари и млади
- На бедни и богати
- На традиционалисти и модернисти
- На учени и прости
III. ЦЪРКВАТА НЕ Е МЯСТО ЗА ГНУСНА ПЕЧАЛБА
1 Петрово 5:2 -“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; ”
Юда 11 -“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство. ”
1 Тимотей 3:8 -“Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, ”
Тит 1:7,11 -“Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба;… чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат. ”
IV. ЦЪРКВАТА Е – ОАЗИСЪТ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1. Оазис на прощението
( Църквата е място, където можеш да бъдеш опростен и да прощаваш.)
Матей 18:21-22 -“Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем.
2. Оазис на любовта
( Църквата е място, където да обичаш и да бъдеш обичан. )
Йоан 13:34 -“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
3. Оазис на служение
( Църквата е място, където да служиш и да ти служат. )
Матей 20:26 -“Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;
4. Оазис на взаимопомощта
( Църквата е място, където да помагаш и да ти се помогне. )
Лука 3:11 -“А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
5. Оазис на молитвата
( Църквата е място да се молиш за другите и те да се молят за тебе. )
Яков 5:16 -“И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
6. Оазис на Божия мир
( Църквата е място, където да служиш за мир и да получаваш мир. )
Йоан 14:27 –„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Римляни 12:18 -“ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
Матей 5:9 -“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
V. ПОДМЕНЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЦЪРКВАТА – ПРОБЛЕМЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
1. Отслабените съпротивителни сили на човека, поради подменените ценности на Църквата:
- Подменената вяра
- Подменената надежда
- Подменената любов
2. Подменените ценности на Църквата Христова, поради пренебрегнатото авторско право на Библията
Нека помним!
Върху всяка дума от Божието Словото има поставен от Всевишния – «копирайт» (знак за охраняване на авторските права)!
Пренебрегването на този знак е игра с огъня!
Откровение 22:19 –“и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга”
- Пренебрегване на Божия копирайт чрез безразборни преводи
- Пренебрегване на Божия копирайт чрез изопачени тълкувания
- Пренебрегване на Божия копирайт чрез подмяна на Библийските правила и норми - с човешки такива
(«Какво работи в наша полза»)
3. Отговорността за подменената ревност на Църквата
Псалми 69:9 –“Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.”
Второзаконие 4:23-24 –“Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил; защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.
Матeй 21:12-13 –“И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.”

събота, 20 юли 2013 г.

ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТАЕвреи 1:1-2 –“Бог, Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете.
Откровение 3:20 –“Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
І. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ ЗЕМЕТРЪСИТЕ
Матей 24:7 –“Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
ІІ. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ НАВОДНЕНИЯТА В СВЕТА
(Цунами – вълната на смъртта)
ІІІ. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ ГЛАДА В СВЕТА
ІV. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ПОЖАРИ В СВЕТА
V. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ СУШАТА В СВЕТА
VІ. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ ВОЕННОТО НАСИЛИЕ В СВЕТА
VІІ. ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ МНОГОТО БОЛЕСТИ В СВЕТА
VІІІ.ЧУКАЩИЯТ БОГ НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА ЧРЕЗ СМЪРТТА В СВЕТА
1Коринтяни 15:55-57 –“О смърт, де ти е победата?О, смърт, де ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодарение Богу, който ни дава  победата чрез нашия Господ Исус Христос.

вторник, 16 юли 2013 г.

БОГЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИФилипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
І. ИЗПРЕВАРЕНАТА ЦЪРКВА
1. Изпреварената Църква от дявола
А. Днес имаме много повече болни
Б. Днес имаме много повече гладни
В. Днес имаме много повече бездомни
2. Гласът на Бога в огнената пещ на социалните нужди
Псалми 77:10 –“Тогава рекох: Това е слабост за мене да мисля, че десницата на Всемогъщия се изменява.”
ІІ. СЪЗДАДЕНИЯТ ОТ БОГА СВЯТ БЕЗ СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ
Битие 1:26-27а –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ ; по Божия образ го създаде…
Битие 2:8-9 –“И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото за познаване доброто и злото.
ІІІ. ПРИЧИНАТА ЗА СОЦИАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ В СВЕТА
1. Социалният проблем, бичът срещу човечеството
(Бичът на дявола “разделяй и владей”)
2. Грехът
3. Злобата
4. Омразата
5. Егоизмът
6. Алчността
7. Социалните оплаквания, бичът на днешното време
Причината:
А. Хората са озверени
(Богатият става все по-богат, а бедният става все по-беден.)
Б. Народът не познава Бог
(Народът вярва в съществуванието на Бог, но не Го познава.)
В. Народът няма Бог
Народът се интересува само от няколко неща:
1). Какво ще ядем
2). Какво ще пием
3). Какво ще облечем
4). Къде ще живеем
Хората не се интересуват от Бог, от Църква, от Християнство
ІV. БОГЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне; И денят на въздаянието от нашия Бог; Да утеша  всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той.
Думите на популярна Християнска песен:
“Слабият нека каже: “Силен съм!”
Бедният:”Аз съм богат!”
Болният:”Аз оздравях!”
Филипяни 4:13 –“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
1. Богът на социалните грижи в Стария Завет
А. Бог, Който храни
Изход 16:32 –“Тогава рече Мойсей: Ето какво е заповядал Господ: Напълнете един гомор с нея, за да се пази за всичките ви поколения , за да могат и те да видях хляба, с който ви храних в  пустинята, когато ви изведох из Египетската земя.
Б. Бог, Който пои
Числа 20:8 –“Вземи жезъл и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говори на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им.
В. Бог, Който облича
Второзаконие 29:5 –“А аз ви водех за четиридесет години по пустинята, през което време дрехите ви не овехттяха на вас,и обущата ни на един от вас не овехтяха на ногата ти.
Г. Бог, Който лекува
Числа 21:8-9 –“И Господ рече на Мойсея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. И тъй Мойсей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия  ухапеше някого, той като погледнеше на медната змия оставаше жив.
3Царе 17:16 –“Делвата с брашното не се изпразни, нито кърчагът с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия.
2. Богът на социалните грижи в Новия завет
Лука 9:13-14 –“Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен, - да отидем ли и да купим храна за всички тия люде? (Защото имаше около пет хиляди мъже). И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души”
Матей 6:25-26 –“За това ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете! Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
Матей 6:33 –“Но първом търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
3. Богът на надеждата на социално отхвърлените
А. Богът на надеждата за психично болните
Надеждата на Гадаринския беснуем
Марк 5:1-17 –“И тъй като минаха отвън езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го вързвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробището и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти). И Исус го попита: как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната. А там по бърдото пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молеха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото. А ония, които ги пасяха, побягнаха и известиха това по града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легион, че седи облечен и смислен; и убояха се. И ония, които бяха видяли, разказваха им за станалото с хванатия от бесовете, и за свините. И те почнаха да му се молят да си отиде от техните предели.
Б. Богът на надеждата за хората с увреждания
Надеждата на куция в името на Исуса Христа Назарянина
Д.А.3:6 –“Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянинът, стани и ходи.
4. Богът на социалните промени
1 Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
А. Социално променения Закхей
Лука 19:5-10 –“И Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение в този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото.
Б. Социално променения апостол Петър
Матей 17:27 –“Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.
В. Божиите обещания за промяна на социалния ни живот
Матей 6:33 –„Но първо търсете Неговото царство и Неговата
правда; и всичко това ще ви се прибави.“
Матей 18:19 –„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.“
Матей 26:41 –„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.“
Исая 55:1-2 –„О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто.“