неделя, 18 юни 2017 г.

ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВОЙоан 21:21-22 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане? Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!“
I. ФАТАЛНО ЛЮБОПИТНИЯТ ЧОВЕК
Фаталното любопитство съществува, от създаването на човека до днес!
1.     Фаталното любопитство на Ева
В градината имаше много по-добри плодове...
Битие 3гл.
2.     Фаталното любопитство на Давид
2 Царе 11:3 -„И Давид прати да разпитат за жената...“
3.     Фаталното любопитство на Петър
Йоан 21:21-22 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане? Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!
ІІ. ПРИЧИНА ЗА ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
1. Недискриминиращата Божия благодат - причина за фаталното любопитство
Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 21:22 -Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!
2. Многоразличните дарби на Святия Дух - причина за фаталното любопитство
1Коринтяни 12:7-11 -А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух; а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същия Дух, който разделя на всеки по особно, както му е угодно.
3. Многоразличната икономическа благодат на Бога - причина за фаталното любопитство
Пример - Притчата за талантите
Матей 25:14-15 -Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите си слуги, и им предаде имането си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна.
ІII. ДУХЪТ НА ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
Йоан 21:21 -Него, прочее, като видя, Петър, казва на Исуса: Господи, а на тоя какво ще стане?
Ø Любопитството - причина за крамолите, завистта, омразата, разделението, клюките, предателството и пр.
Ø Нездравото любопитство - духът на последното време
1. Духът на неблагодарност – утроба на фаталното любопитство
Ø Благословеният, но заслепен любопитник
Ø Неблагодарността заслепява човека
Йоан 21:15-17 -А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси агънцата ми! Пак му казва, втори път: Симоне Ионов, любиш ли ме? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси овците ми! Казва му трети път: Симоне Ионов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, за дето трети път му рече: Обичаш ли ме?; и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: Паси овцете ми!
А. Петър беше благословен с най-голямото благословение - да му говори Бог
Б. Петър бе благословен да бъде Пастир на всички овце (бели и черни, млечни и по-малко млечни, мериносови и грубовълнести…)
В. Петър бе благословен да се грижи за всички агънца (младежите от Църквата – мъжки и женски, кротки и не толкова кротки)
Ø Какво повече искаше апостол Петър?
2. Духът на ревност и завист – причина за фаталното любопитство
А. Заслепеният от ревност (завист) човек
«Който завижда, не вижда»
Б. Мотивите за въпросите на любопитния човек
Ø Да научиш нуждите на хората, за да злорадстваш и да се почувстваш значим и успешен на фона на чуждите проблеми?
или:
Ø Да научиш нуждите на хората, за да ги подкрепиш в молитва?
Всевиждащият Бог знае истинските мотиви за любопитството ни!
Псалми 139:4 -Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
3. Последиците от духа на фаталното любопитство
Ø Духът на любопитството ограби апостол Петър!
Нездравото любопитство отне радостта на апостола и не му позволи да размишлява върху своето призвание, да се радва на призванието си, да се посвети на призванието си.
Ø Апостол Петър пренебрегна всичко, с което Бог го беше благословил и прояви любопитство да узнае, не това, което ще получи от Бога, а какво Бог ще даде на другите.
Точно, както ние много често правим!
Вместо «Господи, а на мене какво ще стане? Какво очакваш от мен? Говори слугата Ти слуша!» - «Господи, а на тоя какво ще стане?»
IV. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ФАТАЛНОТО ЛЮБОПИТСТВО
1. Любопитството - примамка на дявола
2. Любопитството - причина за омразата
След като любопитният човек разбере, че друг е получил нещо, сърцето му може да се изпълни с омраза.
3. Любопитството - причина за завистта
4. Любопитството - причина за безплодния живот
Ø Любопитният човек губи много ценно време, което би могло да бъде оползотворено за стойностни неща.
Ø Любопитството отдалечава човека от Бога, от Църквата, от служението
Духът на хваление и благодарност се замества с дух на гадаене:
- Той от къде го има това нещо?
- Колко ли струва това нещо?
- Кой му го е дал? и пр.
Последиците много често са фатални!
5. Любопитството – утроба на предателството
Моят личен съвет срещу духа на предателството е: Съпротивете се срещу нездравото любопитство, ако не желаете да се превърнете в плячка на дявола!
V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ПРОТИВ ФАТАЛНИЯ ЛЮБОПИТНИК
Йоан 21:22 -"Исус му казва: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е ? Ти върви след Мене!"
1.     Любопитството е най-унизителната професия!
Ø Тя не трябва да бъде сравнявана с работниците от комунални услуги, които събират градския боклук!
Ø Това е дейност, достойна за уважение, защото осигурява обществената чистота и служи за прехрана на работещите, и на техните семейства.
Ø Любопитните също събират градския боклук, но не за да го изхвърлят, а за да го складират в сърцата си и в умовете си, докато се превърнат те самите в ходещо бунище, разнасящо зараза.
2.     Предупреждението на апостол Павел за опасността от засилващото се фатално любопитство в последното време
За подобни нездрави любопитковци се отнася предупреждението на апостол Павел до Тимотей:
„Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.“ (2 Тимотей 3:5-7)
3.     Предупреждението на Христос до Църквата Христова
(чрез реакцията Му към нездравото любопитство на апостол Петър):
Ø Ако Аз искам той да бъде Пастир, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене, не след човека!
Ø Ако Аз искам той да бъде Дякон, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене, не след човека!
Ø Ако Аз искам той да бъде облечен така, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да бъде на тази работа, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да има това образование, тебе що ти е? -
Ти върви след Мене!
Ø Ако Аз искам той да живее в това жилище, град или държава - тебе що ти е? Ти върви след Мене!
Лука 9:59-62 -А на друг каза: Върви след Мене! А той рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си! Но той му каза: Остави мъртвите да погребат своите мъртви; а ти иди та разгласявай Божието царство! Рече и друг: Ще дойда след тебе, Господи; но първом ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е за Божието царство.
Любопитният не гледа напред, а настрани, затова, не само изкривява собствената си бразда, но нанася поражение и на невинни хора!
3. Любопитството е грях, причиняващ страдание и духовна смърт
1Петрово 4:15 -Никой от вас да не страда, като (убиец, или крадец, или злосторец, или) такъв, който се бърка в чужди работи."
Нека да се вслушаме в апела на освободения от нездравото любопитство, апостол Петър и Бог ще ни благослови!

неделя, 11 юни 2017 г.

ТОВА НЕ ЗНАЧИ ДО ТУКЙоан 11:17-23„И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири дни в гроба. А Витания беше близо до Ерусалим, колкото петнадесет стадии; и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брат им. Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде. Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.“
I. СМЪРТТА, ДЕМОНЪТ НА СТРАХА - ТОВА НЕ ЗНАЧИ ДО ТУК
Йоан 11:20-21 -„Марта, прочее, като чу, че Исус идел, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи. Тогава Марта рече на Исуса: "Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми.“
Ø Марто, това не значи до тук! - „Исус й рече:
Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;“ ( Йоан 11:25 )
II. БРАТОПРОДАЖНИЧЕСТВОТО, ДЕМОНЪТ НА БРАТОУБИЙСТВОТО - НЕ ЗНАЧЕШЕ ЗА ЙОСИФОВИТЕ БРАТЯ ДО ТУК
Битие 37 глава
Битие 50:20-21 -„Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да спаси живота на много люде, както стана и днес. Прочее, не бойте се; аз ще храня вас и челядите ви. И утеши ги и говори им любезно.“
1. Страхът, поради братовата ревност
2. Омразата, поради братовата ревност
3. Заговорът, поради братовата ревност
III. ЗАПЛАХАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГУЛИЯТ - ТОВА НЕ ЗНАЧИ ДО ТУК
1. Това не значеше до тука за Агар и нейното дете в пустинята
Битие 21:14-20 -„Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й; даде й още детето и я изпрати. А тя отиде и се заблуди в пустинята Вирсавее. Но изчерпи се водата в меха; и майка му хвърли детето под един храст и отиде та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си рече: Да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака. И Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото гдето е. Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ. Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие. Бог беше с момчето, което като порасна, засели се в пустинята и стана стрелец. “
2. Свършекът на брашното и олиото на вдовицата от Наин, - това не значеше до тук
3 Царе 17:12-17- „А тя рече: Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната и, ето, събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми да го изядем и да умрем. А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза; но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си; защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята. И тя отиде та стори според каквото каза Илия; и тя и той и домът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия.
V. БОЛЕСТТА - ТОВА НЕ ЗНАЧИ ДО ТУК
Матей 9:20-22 -„И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. “
Ø Това не значи до тук – когато диагнозата е смъртоносна
Йоан 11:3-4 –„И тъй, сестрите пратиха до Него да Му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен. А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.“
Ø Това не значи до тук – когато лекарите кажат, че повече е невъзможно!
„Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно. ( Марк 10:27 )
IV. ГОНЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА НЕ ЗНАЧИ ДО ТУК
1. Разпятието на Христа не значеше до тук
Матей 28:5-6 -„А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: дойдете, та вижте мястото, дето е лежал Господ.“
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
2. Поставяне на апостолите в окови, това не значеше, че Църквата беше до тука
Д.А.12:4-8 -„И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене. “
3. Гонението на съвременната Христова Църква – това не значи до тук
Йоан 15:20-21 –„Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.“
Матей 16:18„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Откровение21:2-3 -Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.