петък, 17 януари 2014 г.

ЗАБРАВЕНОТО БЛАГОВЕСТИЕ


Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
Забравеното благовестие в последното време:
- Забравеното благовестие за усилните времена
- Забравеното благовестие за Царя на царете
- Забравеното благовестие за Божието царство
- Забравеното благовестие за Конституцията на Божието царство
I. ПРИЧИНАТА ЗА ЗАБРАВЕНОТО БЛАГОВЕСТИЕ - БЛАГОВЕСТИЕТО ЗА ЗЛОТО В СВЕТА
2 Тимотей 3:1-7 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
Галатяни 4:6-8 –“И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;
2 Коринтяни 11:14 –“И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;
Откровение 13:13-17 –“И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити  ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; а да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.
II. ЗАБРАВЕНОТО БЛАГОВЕСТИЕ ЗА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ
1. Забравеното благовестие за въплощението на Царя на царете
Матей 2:1-2–“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски,в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним. 
2. Забравеното благовестие за мисията на Царя на царете
Откровение 1:4-8 –“Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, Който е верният свидетел, първороденият от мъртви те и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за  аскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.
3. Забравеното благовестие за мощта на Царя на царете
Откровение 19:16 –“И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.
III. ЗАБРАВЕНОТО БЛАГОВЕСТИЕ ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО
1. Забравеното благовестие за Божието царство, представлявано на тази земя от Христос чрез Неговата Църква
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят. 
Даниил 2:34-35 –“Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. 
2. Забравеното благовестие за Христовия мир
Йоан 14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
3. Забравеното благовестие за Царството Небесно
Откровение 21:1-2 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
4. Забравеното благовестие за характера на Божието Царство
Откровение 21:3-4 –„И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. ”
Исая 11:6-8 –“Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола.
IV. ЗАБРАВЕНОТО БЛАГОВЕСТИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО – ТУК НА ЗЕМЯТА И ВЪВ ВЕЧНОСТТА
Матей 5, 6 и 7 глава
Псалми 19:7-10 –“Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите; Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи. Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.

сряда, 15 януари 2014 г.

КАЖИ МИ ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБЕМатей 14:22-28 –“И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там самичък. А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха, ходещ по водата, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дързайте! Аз съм; не бойте се! И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.”
Различните гласове (покани), които човек чува по житейския си път
І. КАЖИ МИ ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБЕ
МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ПЪТИЩА В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
1. Нуждата от Божието водителство (Огненият и Облачният стълб), поради многоразличните пътища:
А. Пътят по Вия Делароса (
Via Delaposa – Пътят на скръбта)
Б. Пътят през долината на мрачната сянка
В. Пътят през Божието мисионерско поле
Г. Пътят през Червеното море
Д. Пътят през пустинята
Е. Пътят през реката Йордан
Ж. Пътят през Ерихонските стени
2. Лъкатушещият път
3. Трънливият път
( Всяка роза си има и бодли. )
ІІ. КАЖИ МИ ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБЕ
БОЖИЯТА ПОКАНА ДО НУЖДАЕЩИЯ СЕ ЧОВЕК
Матей 14:28-29а –“И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди.”
Йоан 7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му (от утробата му), както рече писанието.”
Псалми 103:5 –„Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.“
1. Поканата на Бога до трудещите се
Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
2. Поканата на Бога до обременените
3. Поканата на Бога до лутащия се човек (материална суетня*)
( Суетня - суетене, забързани или безцелни движения )
Исая 55:1-2 –“О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите. И вие, които нямате пари дойдете купете, та яжте. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб? И трудът си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо; И душата ви ще се наслаждава в най-доброто.”
ІІІ. Характерът на Божиите покани до трудещите и обременените ХОРА
1. Душевната покана на Бога
Римляни 5:1 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“
2. Физическата покана на Бога
Исая 53:6 –„Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“
3. Материалната покана на Бог до нуждаещия се човек
Матей 6:25-31 –„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?“
IV. КАЖИ МИ ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБЕ, БОЖЕ!
ПРЕДЛАГАНАТА ОТ БОГА СИЛА НА БЕЗПОМОЩНИЯ ЧОВЕК
1. Пътят към Божията сила е Пътят, който минава през Божията трапеза
Йоан 6:35 –“Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее.”
2. Пътят към Божията сила е Пътят, който води до извора на Живата вода
Йоан 4:10 –“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божият дар, и Кой е Оня, Който ти казва, Дай Ми да пия, ти би поискала от Него, и Той би ти дал жива (*текуща) вода.”
Йоан 7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му (от утробата му), както рече писанието.”
2. Пътят към Божията сила е пътят, който води в Божията кошара
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
3. Пътят към Божията сила е пътят, който води под Божиите крила
Матей 23:37 –“Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! ”
Малахия 4:2 –„А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.“
Псалми 91:4 –“С перата си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата  верност е щит и закрила”

Кажи ми да дойда при тебе, Боже!
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“