неделя, 10 ноември 2013 г.

БОЖИЯТ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛЕвреи 4:16 –“За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием  милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
І. ЗЕМНИТЕ ПРЕСТОЛИ
Изход 12:29 –“И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитък.
Даниил 5:20 –“Но когато се надигна сърцето му, и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него.”
Лука 1:52 –“Свали владетели от престолите им, и въздигна смирени.
Матей 4:8-9 –„Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.“
Откровение 11:15 –„И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.“
ІІ. САТАНИНСКИЯТ ПРЕСТОЛ
1. Пророчеството или откровението за престола на Сатана
Исая 14:13 –“А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата; Ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север.
2. Пророчеството за съдбата на Сатанинския престол
Псалми 89:44 –“Направил си да престане блясъка му; И тръшнал си престола му на земята.
Притчи 16:18 –“Гордостта предшества погибелта; И високоумието - падането.
3. Престолът на Сатана всред земните царства
Исая 47:1 –“Сниши се, та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска; Седни на земята, а не на престол, дъщерьо халдейска; Защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена.
Престолът наречен:
А.Лъжа
Б. Гордост
В. Измама
4. Престолът на Сатана всред църквите
Откровение 2:13 –“Зная де живееш, там дето е престола на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекал от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, дето живее Сатана.
ІІІ. БОЖИЯТ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛ
1. Това е Небесен престол
Псалми 11:4 –“Господ е в святия Си храм, Господ, Чийто престол е на небето; Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.
2. Това е Христовият престол
Откровение 1:4 –“Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол.
3. Това е Славен престол
Откровение 4:3 –“И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.”
4. Това е Вечен престол
Плачът на Еремия 5:19 -–“Ти, Господи, седиш, като Цар до века; Престолът Ти е из род в род.”
Евреи 1:8 –“А за Сина казва:-“Твоят престол, Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”
5. Това е престолът , от който извира Живата вода
Откровение 22:1 –“След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра, като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.
6. Това е мястото на Божия събор
Откровение 5:11 –“И видях, и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди);
7. Това е благодатен престол
А. Престолът на любовта
Б. Престолът на целението
В. Престолът на Божията сила
Г. Престолът на песента
Откровение 14:3 –“И пееха, като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента, освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
Д. Престолът на Божието правосъдие
Откровение 20:11-15 –“След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”
ІV. ПОКАНЕНИ ИЛИ ИЗБРАНИ -  ПРЕД БОЖИЯ БЛАГОДАТЕН ПРЕСТОЛ 
Матей 22:14 –„Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.“ 
1Петрово 2:9 –“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Тогова, който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина.
Евреи 4:16 –“За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием  милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
1. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да Го прославяме
2. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да Му благодарим
3. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да се храним
4. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да пием от Живата вода
5. Ние се събираме пред Божия благодатен престол да приемем сила от Него
- Слабият да каже: “Силен съм!”
- Бедният да каже:”Богат съм!”
- Болният да каже:”Здрав съм!”

четвъртък, 31 октомври 2013 г.

ПОБЕДАТА ЧРЕЗ МАЛКИТЕ НЕЩАЗахария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
търсената от човека победа
I. ВРЕМЕТО НА ПЛЪТСКОТО ХВАЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГОЛЕМИТЕ НЕЩА
1. Хвалението чрез физическата мощ
2. Хвалението чрез икономическата мощ
3. Хвалението чрез финансовата си мощ
4. Хвалението чрез военната мощ
5. Хвалението чрез природните богатства или сили
· Времето, в което живеем е време на плътска надпревара и хваление с материални неща.
·    Хвалението на Християнина е хваление чрез Бога на Силата и на Славата
II. ПОБЕДАТА НА МАЛКОТО СТАДО
Лука 12:32 –„Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.“
1. Победата на малкото стадо чрез Великия Пастир (Пастиреначалникът)
2. Победата на малкото стадо чрез кошарата на Великия Пастир
·     Кошара на мир
·     Кошара на закрила (прибежище от бурята)
·     Кошара на спокойствие
·     Кошара на истинска почивка
Йоан 10:1 –„Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.“
3. Победата на малкото стадо чрез пасбището на Великия Пастир
Псалми 23:1-2 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.“ 
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
4. Победата на малкото стадо чрез вратата на Божията кошара, преобраз на Христос
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата…“
Матей 16:18 –„ Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
5. Победата на малкото стадо чрез Агнето, преобраз на Христос
А. Агнето - жертвоприношението на Авел
Битие 4:4 –„Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;“
Б. Търсеното агне в жертвоприношението на Авраам
Битие 22:7 –„Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето?“
( Курбан байрам )
В. Пасхалното агне – жертвоприношението на евреите при излизането им от Египет
Изход 12:3 –„Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом.“
Г. Пророчеството за агнето, преобраз на Христа
Исая 53:7 –„Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори
устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.“
Д. Пророчеството чрез Иоан Кръстител за мисията на Божия Агнец
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Е. Христовият призив за грижата към агънцата на малкото стадо
Йоан 21:15-16 –„А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.“
Ж. Откровението чрез победоносната мисия на Агнеца Господен
Откровение 5:6-10 –„И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде та взе книгата из десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите. И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята.“
З. Откровението за престола на Агнеца Господен
Откровение 14:1 –„И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.“
III. ПОБЕДАТА ЧРЕЗ МАЛКИЯ ДАВИД
1. Подценяваните физически качества на малкия Давид
А. Подценяван от баща си
1 Царе 16:6-7, 11 –„И като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му. Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце… Тогава Самуил рече на Есея: Присъствуват ли тук всичките ти чада? И той рече: Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете. И Самуил каза на Есея: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата догде не дойде тук.“
Б. Подценяван от братята си
1 Царе 17:28 –„А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката.“
В. Подценяваният Давид от цар Саул
1 Царе 17:33 –„Но Саул каза на Давида: Ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта си.“
2. Същността на Божията победа, изявена чрез победата на малкия Давид
·  Изненаданият свят, поради неочакваната победа на малкия Давид
·   Божията победа е победа – не чрез сила, нито чрез природна мощ, а чрез Божия Дух
Захария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
3. Победата чрез малкото камъче и малката прашка – преобраз на малката вяра
Матей 17:20 –„Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.“
IV. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКИЯ НЕБЕСЕН КАМЪК
Даниил 2:45 –„Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен, и тълкуванието му вярно.“
1. Характерът на видението
Даниил 2:1 –„В третата година от царуването на Юдовия цар Иоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсади.“
Даниил 2:31-33 –„Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ, който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе; и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед,“
Характерът на образа в съня на Навуходоносор, преобраз на съвременния свят
2. Победата чрез малкия камък, победа над съвременния Голиат
Даниил 2:34-35 –„Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.“
Светът вярва в големите неща, затова търси своя Голиат и го превръща в емблема на победата:
·   Финансовият Голиат
·     Икономическият Голиат
·      Милитаристичният Голиат и пр.
Обратно на човека, Бог върши велики дела чрез малки неща, за да изявява Мощта и Величието Си.
3. Растящият камък на нашата земя
А. Този камък дойде от небето
Б. Този камък не се върна обратно при Бога
В. Този камък остана на земята и я изпълни
Г. Този камък е нашата Канара – Господ Исус Христос
Матей 7:24-25 –„И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.“
Матей 28:20б –„… Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. “
Лука 2:25-32, 52 –„И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона, той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: - Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде; Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил… А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“
V. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКОТО КВАС ИЛИ МАЯ
Лука 13:20-21 –„И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? Прилича на квас, който жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.“
VI. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКОТО ВЯРА, ОПРИЛИЧЕНА НА СИНАПОВО ЗЪРНО
Матей 17:20 –„Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.“
VII. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКАТА ЛЕПТА НА БЕДНАТА ВДОВИЦА
Лука 21:1-3 –„Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;“
VIII. ПОБЕДИТЕЛИ ЧРЕЗ БОГА НА СИЛАТА И НА СЛАВАТА, ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС - "ЕКС ФАКТОРЪТ" ( Х Factor) В НАШИЯ ЖИВОТ
Захария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“

неделя, 13 октомври 2013 г.

МОЯТА ПРОПОВЕДМатей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
Матей 28:19 –“-Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух.
Чрез тази проповед желая да присъединим гласа си към милионите Божии чада и да кажем:
І. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Лука 2:12-14 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери
множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините.
ІІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне; И денят на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той.
Матей 4:23-24 –“Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
ІІІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕ
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки краста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исуса посред. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста.
1Коринтяни 1:23 –“а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
ІV. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Матей 28:1а-2, 5-6 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето… А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ.
1Коринтяни 15:12 -“Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите.”
V. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Д.А.1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.
Марк 16:19 –„И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.“
Д.А.7:54-56 –“А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд, и те скърцаха със зъби на него. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога.
VІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ, ЧЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЩЕ ДОЙДЕ ОТНОВО
1Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
Откровение 19:11 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
Откровение 20:11 –“След това видях един голям бял престол и онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
2Петрово 3:9 –“Господ не забавя това, което е обещал, според, както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
1. Проповедта за очакването на Църквата при Христовото пришествие (Господният ден)
Йоан 14:3 –“И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.
Откровение 20:6 –“Блажен и свят оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с него хиляда години.”
2. Очакваната съдба на Сатана и всички негови ангели при Христовото пришествие
Откровение 20:10 –“И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, дето са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове.
3. Очакваната съдба на природата при Христовото пришествие
2Петрово 3:10-12а –“А Господният ден ще дойде, като крадец, когато небето ще премине с бученето, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
4. Равносметката на всеки, който очаква (проповядва) Христовото пришествие:
2Петрово 3:15-18 –„И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.“
5. Моята лична молитва:
А. Да чуя думите Му
Матей 25:21 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Б. Да видя славата Му
1Коринтяни 1:9 –“А, според, както е писано: Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало; всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят.
В. Да почувствам ръката Му
Откровение 21:4 –“Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
- Какво е твоето очакване при Христовото пришествие?
- Каква е твоята проповед?
- Каква е твоята молитва?