събота, 25 август 2012 г.

ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

2Петрово З:12-18 –“като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.”
I. АПЕЛЪТ ДО ХРИСТИЯНИНА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
- ЗА РОЛЯТА НА НЕГОВИЯ УМ
2Петрово З:12-18
Промяната при Новорождението:
Римляни 12:2 –“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему, и съвършено.”
1 Коринтяни 2:16 – “Защото, кой е познал ума на Господа, за да може да го научи?" А ние имаме умът на Христа.”
Ефесяни 4:23 –“И да се подновявате от обитаващия във вашия ум Дух.”
1. Новото сърце
2. Новият живот
3. Новороденият ум на Християнина
II. ИЗОПАЧИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Историята на изопачението
[Изопачението на Божието Слово започна от Сатана в Едемската градина]
Битие З:1-5 –“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.”
2Петрово З:4-5 –“Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,”
2. Изопаченото Евангелие от неновородените проповедници
2Петрово З:14-16 –“Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.”
2Тимотей З:1-9 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.”
III. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЖИВОТА, ЖИВЯН СПОРЕД ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
1. Беззаконието в Църквата, поради изопаченото Евангелие
2Петрово З:17 –“И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните, и да отпаднете от утвърждението си.”
2. Смъртта поради живота, живян според изопаченото Евангелие
2Петрово З:16 –“Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за свое погубление.”
IV. СЪВЕТЪТ НА БОЖИЕТО СЛОВО ДО ХРИСТИЯНИНА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Предизвестеният Християнин за опасността в последното време
2Петрово З:17а –“И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това...”
2. Съветът за бдителността на Християнина в последното време
2Петрово З:17б –“...пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните, и да отпаднете от утвърждението си.”
3. Съветът за духовния растеж на Християнина в последното време
2Петрово З:18 –“Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега , и до вечния ден. Амин.”

Растете в Божията благодат чрез откровението на Словото Божие!

четвъртък, 16 август 2012 г.

МОЙСЕЕВИЯТ КОВЧЕГ

Изход 2:3 –“Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката.”
І. КОВЧЕГЪТ НА РОБСТВОТО
Изход 1:13-14
–“Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят; огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.”
ІІ. КОВЧЕГЪТ НА СМЪРТТА
(Еничери)
Изход 1:15-16 –“При това, египетският цар заръча на еврейските баби, от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат*(че са на столчетата за раждане), ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.”
ІІІ. КОВЧЕГЪТ НА ЛЮБОВТА
Изход 2:1-3 –“В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син;и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката”
Исая 49:15 –“Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.”
ІV. КОВЧЕГЪТ НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО
Изход 2:5-10 –“И Фараоновата дъщеря влезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това. Тогава сестра му рече на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои детето? И Фараоноватат дъщеря й рече: Иди. И тъй, момичето отиде, та повика майката на детето. И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете, ти ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Мойсей (*Извлечен из вода); Понеже каза тя, извлякох го из вода.”
Мойсей - олицетворение на Божието предопределение
1. Бог имаше план с Мойсей от утробата на майка му
2. Бог имаше план в реката Нил
3. Бог имаше план в египетския дворец
4. Бог имаше план при овцете
5. Бог имаше план при Фараона
6. Бог имаше план до Обещаната земя
7. Бог има план с теб!
Помни! - Божиите планове не са, като нашите планове!
Ние мислим едно, а става съвсем друго, защото Бог го иска така!