събота, 30 април 2016 г.

ВЕЛИКДЕНСКАТА ТРИЛОГИЯ
ПЪРВА ЧАСТ:
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА
ВТОРА ЧАСТ:
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА НОВОРОДЕНИТЕ
ТРЕТА ЧАСТ
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

ПЪРВА ЧАСТ:
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА
ВЕЛИК ДЕН! – ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

Лука 18:31-33 –„И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим, и ще се изпълни, в Човешкия Син, всичко що е писано чрез пророците. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят, и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят, и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне“
Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
І. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ХРИСТОВИЯ ВЕЛИКДЕН
1. Откровението чрез Святия Дух за Христовото Възкресение
Притчи 1:23б –Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.“
2. По пътя към Великден
А. Пътят към Великден минава през Ерихон
·        Церението на Вартимей
Лука 18:35-43
·        Спасението на Закхей
Лука:19:1-10
Б. Пътят към Великден минава през Храма Господен
·        Почистването на Храма Господен
Матей 21:12-16
В. Пътят към Великден минава през Гетсиманската градина
Матей 26:36-42
Г. Пътят към Великден минава през Голгота
Матей 27:33-46
Д. Пътят към Великден минава през мрачния гроб
·        Охраняваният гроб
Матей 27:59-65
·        Запечатаният гроб
Матей 27:66
Е. Подкупът след Великден
Матей 28:12-15
3. Молитвата на апостола за Силата на Великден
Филипяни 3:10-11 –„за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите.“
4. Обещанието чрез Словото Божие за Славния Великден след Новорождението
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас. “
5. Обещанието на Словото Божие за Славния Великден на Църквата Христова
1 Солунци 4:16-17 –„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
ІІ. ВЕЛИКДЕНСКОТО ЗНАМЕНИЕ В УТРОТО НА ПЪРВИЯ ДЕН
Матей 27:65-66 –„Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.“
1. Затвореният гроб чрез приваления камък
2. Запечатаният гроб – символ на еврейското недоверие в светските власти
3. Охраняваният гроб чрез римската стража (римските „голиати“)
4. Появата на Божия ангел в утрото на първия ден на седмицата
5. Отваленият камък от Христовия гроб, преобраз на многоразличните камъни, с които дяволът днес е погребал човечеството
·        Камъкът (плочата) на скръбта
·        Камъкът, наречен - депресия
·        Камъкът, наречен - болести
·        Камъкът, наречен - сиромашия
·        Камъкът, наречен – многоразлични нужди
Днес е Великден - Ден на Победа!  
Дерзайте! Няма тежък камък, който да не може да бъде отместен от Бога!
Лука 18:27 –„А Той каза: Невъзможното за човеците за Бога е възможно.“
ІІІ. ОБЕЩАНИЕТО ЗА ВЕЧНИЯ ВЕЛИКДЕН –СЛЕД ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Д.А. 1:10-11 –„И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
Йоан 14:1-3 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
1 Солунци 4:15-18 –„Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“
1.     Великден без предатели
2.     Великден без светска стража
3.     Великден без гробища
4.     Великден без надгробни камъни
5.     Великден без лъжци
6.     Великден без подкупи
7.     Вечният Великден – Велик Ден без нощ
Откровение 21:23, 25, 27 –„ И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето… Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там);… И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. “ АМИН!

ВТОРА ЧАСТ:
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА НОВОРОДЕНИТЕ

Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ОБЕЩАНИЯ ДО НОВОРОДЕНИТЕ
Йоан 3:3 –„Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.“
І. ВЕЛИКДЕНСКОТО ОБЕЩАНИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ВЯРАТА В БОГА
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
1.     Вярата я разглеждаме, като дар Божий
Лука 17:5 –„И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.“
2.     Великденското обещание за възкресението на Новозаветната Вяра
Римляни 10:17 –„И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
3.     Новозаветната вяра е Спасителната Вяра
Лука 7:50 –„И рече на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.“
Марк 16:16 –„Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.“
ІІ. ВЕЛИКДЕНСКОТО ОБЕЩАНИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА НАДЕЖДАТА В БОГА
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
1.     Оазисът на Възкресената Надежда
Псалми 71:5-6 –„Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си. Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе ще бъде винаги хвалението ми.“
2.     Съживени чрез Възкресената Надежда
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
3.     Възродени чрез Възкресената Надежда
1 Петрово 1:3 –„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,“
4.     Наследници на Вечния, според Възкресената Надежда на Новорождението
Тита 3:5-7 –„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.“
ІІІ. ВЕЛИКДЕНСКОТО ОБЕЩАНИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛЮБОВТА АГАПЕ
1.     Утробата на Любовта Агапе
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2.     Наследници на Божията любов Агапе
1 Йоан 3:1-2 –„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.“
3.     Новозаветната любов – белегът за разпознаване на Новородените
Йоан 13:35 –„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“
Йоан 15:9 –„Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.“
Пример с корабното въже:
Изискването при изработване на корабни въжета е свързано с осигуряване на сила (здравина), която трябва да удържи цял кораб; и да противоустои и на най-свирепата буря. За целта се спазва специална производствена технология.
·        Всяко въже трябва да бъде направено от три поотделно изработени здрави звена, усукани едно в друго.
Корабното въже е преобраз на нашето духовно въже, изработено от Вярата, Надеждата и Любовта, вплетени в едно неразделно цяло.
Единствено въжето, изработено от тези три Атрибути на Бог, дадени на човека, може да удържи нашата житейска ладия и да я пази от корабокрушение.
При липсата на някой от тези елементи, нарушава се цялостта, отслабва силата и устойчивостта. В момент на изпитание, това става причина за скъсване на въжето и за потъване, или разбиване на лодката.
·        Корабните въжета обикновено се изработват от манила.
Освен, че не отстъпват по издръжливост на стоманите въжета, въжетата от манила са гъвкави и устойчиви на всякаква вода, в т.ч. и солена. Мнозина са чували за качествата на манилата и решават да се възползват от тях. Но малцина знаят тайната, че при намокряне тези въжета се свиват. Ако това не е предвидено, има опасност, вместо да удържат лодката, да създадат непредвидено напрежение, и да я обърнат.
Затова, преди да бъдат пуснати в употреба, корабните въжета от манила, трябва предварително да се потопят във вода (да се намокрят), да се изсушат и едва тогава могат спокойно да бъдат пуснати в открито море. Специалистите твърдят, че дори и да настъпи последващо свиване, то ще бъде по-леко изразено и няма да бъде фатално.
Така е и с Християнина! За да бъде пуснат в бурното житейското море, първо трябва да бъде подготвен чрез потапяне във вода – Новороден.
·        Водното кръщение – Великата повеля на Христа, представлява точно такава подготовка.
·        Христос даде личен пример за значимостта на Водното кръщение.
Марк 1:8-11 –„И като проповядваше (Иоан Кръстител), казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
Марк 16:16 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен…“
ІV. ВЕЛИКДЕНСКОТО ОБЕЩАНИЕ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА НОВОРОДЕНИТЕ
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
1.     Великденското обещание за обновяване плътския ум на Новородените
Римляни 12:1-2 –„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“
2.     Великденските обещания за преобразяване сърцето на Новородените
Д.А.4:32 –„А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.“
3.     Великденските обещания за възкресяване душата на Новородените
4.     Великденските обещания за възкресяване съвестта на Новородените
5.     Възкресената съвест на Новородените – най-ефикасното оръжие срещу злото в света
А. Възкресената съвест на Новородените – оръжие в борбата против насилието
Б. Възкресената съвест на Новородените – оръжие в борбата против алкохолизма
В. Възкресената съвест на Новородените – оръжие в борбата против криминализма
Г. Възкресената съвест на Новородените – оръжие в борбата против блудодеянието
Д. Възкресената съвест на Новородените – оръжие в борбата против корупцията и пр.
1 Петрово 5:8-10 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими]…“

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!
„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“ ( Римляни 8:11 )

ТРЕТА ЧАСТ:
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Йоан 11:23-26 –„Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне. Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?“
І. ЗНАМЕНИЯТА ПРИ ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕ
Матей 27:45-46, 50-54 –„А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? … А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина). А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.
1.     Тъмнината, при Христовото разпятие на Голгота
2.     Раздраната завеса на Храма, при Христовото разпятие
3.     Земетръсът, при Христовото разпятие
4.     Разпуканите скали, при Христовото разпятие
5.     Разтворените гробове, при Христовото разпятие
6.     Възкресението на Старозаветните светии, при Христовото разпятие
Знаменията при Христовото разпятие – белегът на Бога за Христовата Божественост
ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕТО
Д.А. 1:9-11 –„…Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
1Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
ІІІ. УЧАСТВАЩИТЕ В НОВОЗАВЕТНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
1.     Участието на Господа Исуса Христа
2.     Участието на Църквата Христова (участието на живите и на мъртвите)
3.     Участието на Божиите ангели
4.     Присъствието на Божия тромпет
5.     Откровението за Божието Небесно Царство
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
6.     Участието на света
Матей 24:30 -„Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.“
7.     Откровението за дяволския ад
Откровение 1: 17-18 –„…Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.“
ІV. ЗНАМЕНИЯТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Матей 24:29-31 –„А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия“
ІV. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА ТАЙНАТА НА ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Матей 24:36, 42 –„А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец… Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.“
V. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ СЛОВОТО БОЖИЕ ЗА ИЗНЕНАДАТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Матей 24:37-39 –„И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Матей 24:43-44 –„Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.“
VІ. РАЗДЯЛАТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Матей 24:40-41 –„Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.“
VІІ. ПРОМЯНАТА НА ЦЪРКВАТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
1 Коринтяни –„ Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.“
VІІІ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА СЛЕД ВЕЛИКОТО ПРИШЕСТВИЕ
1 Коринтяни 2:9 –„А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".“
Откровение 21 и 22 глава –„…Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града… И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. “
ІХ. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ПРИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
Д.А. 1:9-11 –„И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
Йоан 14:1-3 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! – НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!
„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
(Римляни 8:11)