понеделник, 20 април 2009 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПРАЗНИКЪТ НА ВСИЧКИ ПРАЗНИЦИ
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - АДРЕНАЛИНЪТ НА ХРИСТИЯНСТВОТО

1Коринтяни 15:14 –“И, ако Христос не е бил възкръсен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.”
(“Празна”- изпразнена от съдържание, т.е. без смисъл)

І. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНО ЩЕ БЪДЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде Своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
Лука 2:11-14 –“ Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Помазаник Господ. И това ще ви бъде знака: ще намерите Младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: -Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”

ІІ. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНО ЩЕ БЪДЕ ЕВАНГЕЛИЕТО

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Матей 4:23-25 –“Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Йордан.”

ІІІ. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНА ЩЕ БЪДЕ СВЕТА НЕДЕЛЯ
Йоан 20:19 –“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
ІV. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНА ЩЕ БЪДЕ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Лука 24:49
–“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.”
Д.А.2:1-4
–“И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”

V. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНО ЩЕ БЪДЕ ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Д.А.1:9-11
–“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях,”

VІ. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНА ЩЕ БЪДЕ ЦЪРКВАТА
1. Празна ще бъде нейната вяра
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос;”
Евреи 11:1
–“А вярата е даване твърда увереност за неща, за които се надяваме -имаме убеждение за неща, които не се виждат.”
2. Празна ще бъде нейната надежда
Евреи 6:18 –“Така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поствената пред нас надежда.”
Тита 2:13
–“Очаквайки да се сбъдне блажената ни надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,”
3. Празна ще бъде нейната любов
Матей 22:37-30 –“А Той му рече:"Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум." -Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си.”
1Йоан 3:1-3 –“ Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”

VІІ. БЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПРАЗНО ЩЕ БЪДЕ ОЧАКВАНЕТО ЗА НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

1Коринтяни 15:14 –“И, ако Христос не е бил възкръсен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.”
Тита 1:2 -“служещ в надеждата за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже. ”
1Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”


четвъртък, 16 април 2009 г.

ЗАВЕТЪТ НА БЛАГОДАТТА

ПРЕДВЕЛИКДЕНСКАТА ГОСПОДНА ТРАПЕЗА

1Коринтяни 11:23-26 -"Защото Аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи, и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е Новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той."

I. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ХРИСТА
1. Пророчеството за предателството на Христа от приятеля Му

Псалом 41:9 -"Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене."
2. Пророчеството за тридесетте сребърника, цената на Христовото предателство
Матей 27:3-8 -"Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшини, и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв, и като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци. Затова оная нива се нарича Кръвна нива, както се нарича и до днес."
Захарий 11:12-13 -"Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, хубавата цена, с която си оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря."
3. Пророчеството за целувката на предателството

Матей 26:48-49 -"А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го! И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю! И Го целува."
Притчи 27:6б -"...А целувки от неприятел - изобилни."

II. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТОВОТО ТЯЛО ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

1Коринтяни 11:23-24 -"Защото Аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи, и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоменание."
1. За възпоменание на Христовото тяло чрез примера на Господната трапеза

Йоан 13:1-5, 14 -"А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. и когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде), като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си (*дрехите си), взе престилката и се препаса. После наля вода в омивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан... И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви омих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете."
2. За възпоменание на Христовото тяло чрез медната змия
Йоан 3:14 -"И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия Син,"
3. За възпоменание на Христовото тяло чрез Голготския кръст

Йоан 19:17-18, 34 -"И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исуса посред. А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста....Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода."


III. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТОВАТА КРЪВ ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА
1Коринтяни 11:23, 25 -"Защото Аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб...Така взе и чашата след вечерята рече: Тая чаша е Новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание."
1. За възпоменание чрез Христовата кръв на Новия завет

Матей 26:28 -"Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете."
2. За възпоменание чрез Христовата кръв на Завета на изкуплението

1Петрово 1:18-19 -"Като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот - не със сребро или злато; но със скъпоценната кръв на Христа, като на Агнец без недостатък и пречист"
3. За възпоменание чрез Христовата кръв на Новозаветното светилище

Евреи 10:19, 22-24 –"И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дързост да влезем в светилището... нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода; нека държим непоколебимо надеждата, която изповядаме, защото е верен Оня, Който се е обещал; и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела."

сряда, 8 април 2009 г.

ПРЕДВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ

ЦВЕТНИЦА
Исая 1:16, 18 -"Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло... Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви, като мораво, ще станат бели, като сняг; ако са румени, като червено, ще станат, като бяла вълна."
Исая 52:11б -"...Очистете се вие, които носите съдовете Господни."

I. ПОЧИСТВАНЕТО НА ХРАМА ГОСПОДЕН, ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Марк 11:15-18 -"И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма почна да изпъжда ония, които продаваха и ония, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъби. И не позволяваше да принесе никой какъвто и да било съд през храма. И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано: "Домът ми ще се нарича Молитвен дом за всичките народи", а вие го направихте разбойнически вертеп? И главните свещеници и книжници чуха това, и търсиха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се чудеше на учението Му."

II. ПОЧИСТВАНЕТО НА ФАРИСЕЙСКАТА ЧАША ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН
Матей 23:25-26 -"Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие."
1. Външността на чашата е преобраз на външността на човека
- Лъскав
- Парфюмиран
- Гримиран и пр.
2. Вътрешността на чашата е преобраз на духовната вътрешност на човека
- Мрачен
- Злобен
- Завистлив
- Егоист и пр.
3. Очистването на чашата от двете страни, преди Великден
А. Отвън е наше задължение
Б. Отвътре само Христос може да я очисти (чрез хляба и виното)
1). Хлябът, преобраз на Словото Божие
2). Виното, преобраз на Святия Дух

III. ПРЕДВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЪРКВАТА ПО ПРИМЕРА НА ХРИСТА - ИЗМИВАНЕ НОЗЕТЕ НА ХРИСТОВИТЕ УЧЕНИЦИ
Йоан 13:1-9 -"А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби. И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде), като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че е от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и Се препаса, после наля вода в омивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохождаха при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми омиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя ти не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър Му каза: Ти няма да омиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако не те омия, нямаш дял с Мене. Симон Петър му казва:"Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата."
1. Христос, примерът на смирението
2. Християнство е, не рязане на нозете, а миене на нозете
3. Християнство е, не цапане на нозе, а миене на изцапаните нозе
4. Християнство е, като видиш някой с изцапани нозе, да ги измиеш с водата на молитвата и да ги избършеш с престилката на любовта