четвъртък, 31 октомври 2013 г.

ПОБЕДАТА ЧРЕЗ МАЛКИТЕ НЕЩАЗахария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
търсената от човека победа
I. ВРЕМЕТО НА ПЛЪТСКОТО ХВАЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГОЛЕМИТЕ НЕЩА
1. Хвалението чрез физическата мощ
2. Хвалението чрез икономическата мощ
3. Хвалението чрез финансовата си мощ
4. Хвалението чрез военната мощ
5. Хвалението чрез природните богатства или сили
· Времето, в което живеем е време на плътска надпревара и хваление с материални неща.
·    Хвалението на Християнина е хваление чрез Бога на Силата и на Славата
II. ПОБЕДАТА НА МАЛКОТО СТАДО
Лука 12:32 –„Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.“
1. Победата на малкото стадо чрез Великия Пастир (Пастиреначалникът)
2. Победата на малкото стадо чрез кошарата на Великия Пастир
·     Кошара на мир
·     Кошара на закрила (прибежище от бурята)
·     Кошара на спокойствие
·     Кошара на истинска почивка
Йоан 10:1 –„Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.“
3. Победата на малкото стадо чрез пасбището на Великия Пастир
Псалми 23:1-2 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.“ 
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
4. Победата на малкото стадо чрез вратата на Божията кошара, преобраз на Христос
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата…“
Матей 16:18 –„ Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
5. Победата на малкото стадо чрез Агнето, преобраз на Христос
А. Агнето - жертвоприношението на Авел
Битие 4:4 –„Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;“
Б. Търсеното агне в жертвоприношението на Авраам
Битие 22:7 –„Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето?“
( Курбан байрам )
В. Пасхалното агне – жертвоприношението на евреите при излизането им от Египет
Изход 12:3 –„Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом.“
Г. Пророчеството за агнето, преобраз на Христа
Исая 53:7 –„Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори
устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.“
Д. Пророчеството чрез Иоан Кръстител за мисията на Божия Агнец
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Е. Христовият призив за грижата към агънцата на малкото стадо
Йоан 21:15-16 –„А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.“
Ж. Откровението чрез победоносната мисия на Агнеца Господен
Откровение 5:6-10 –„И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде та взе книгата из десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите. И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята.“
З. Откровението за престола на Агнеца Господен
Откровение 14:1 –„И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.“
III. ПОБЕДАТА ЧРЕЗ МАЛКИЯ ДАВИД
1. Подценяваните физически качества на малкия Давид
А. Подценяван от баща си
1 Царе 16:6-7, 11 –„И като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му. Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце… Тогава Самуил рече на Есея: Присъствуват ли тук всичките ти чада? И той рече: Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете. И Самуил каза на Есея: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата догде не дойде тук.“
Б. Подценяван от братята си
1 Царе 17:28 –„А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката.“
В. Подценяваният Давид от цар Саул
1 Царе 17:33 –„Но Саул каза на Давида: Ти не можеш да идеш против тоя филистимец да се биеш с него; защото ти си дете, а той е войнствен мъж още от младостта си.“
2. Същността на Божията победа, изявена чрез победата на малкия Давид
·  Изненаданият свят, поради неочакваната победа на малкия Давид
·   Божията победа е победа – не чрез сила, нито чрез природна мощ, а чрез Божия Дух
Захария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
3. Победата чрез малкото камъче и малката прашка – преобраз на малката вяра
Матей 17:20 –„Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.“
IV. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКИЯ НЕБЕСЕН КАМЪК
Даниил 2:45 –„Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен, и тълкуванието му вярно.“
1. Характерът на видението
Даниил 2:1 –„В третата година от царуването на Юдовия цар Иоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсади.“
Даниил 2:31-33 –„Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ, който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе; и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед,“
Характерът на образа в съня на Навуходоносор, преобраз на съвременния свят
2. Победата чрез малкия камък, победа над съвременния Голиат
Даниил 2:34-35 –„Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.“
Светът вярва в големите неща, затова търси своя Голиат и го превръща в емблема на победата:
·   Финансовият Голиат
·     Икономическият Голиат
·      Милитаристичният Голиат и пр.
Обратно на човека, Бог върши велики дела чрез малки неща, за да изявява Мощта и Величието Си.
3. Растящият камък на нашата земя
А. Този камък дойде от небето
Б. Този камък не се върна обратно при Бога
В. Този камък остана на земята и я изпълни
Г. Този камък е нашата Канара – Господ Исус Христос
Матей 7:24-25 –„И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.“
Матей 28:20б –„… Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]. “
Лука 2:25-32, 52 –„И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона, той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: - Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде; Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил… А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“
V. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКОТО КВАС ИЛИ МАЯ
Лука 13:20-21 –„И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? Прилича на квас, който жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.“
VI. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКОТО ВЯРА, ОПРИЛИЧЕНА НА СИНАПОВО ЗЪРНО
Матей 17:20 –„Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.“
VII. БОЖИЯТА ПОБЕДА ЧРЕЗ МАЛКАТА ЛЕПТА НА БЕДНАТА ВДОВИЦА
Лука 21:1-3 –„Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;“
VIII. ПОБЕДИТЕЛИ ЧРЕЗ БОГА НА СИЛАТА И НА СЛАВАТА, ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС - "ЕКС ФАКТОРЪТ" ( Х Factor) В НАШИЯ ЖИВОТ
Захария 4:6б –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“

неделя, 13 октомври 2013 г.

МОЯТА ПРОПОВЕДМатей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
Матей 28:19 –“-Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух.
Чрез тази проповед желая да присъединим гласа си към милионите Божии чада и да кажем:
І. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Лука 2:12-14 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери
множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините.
ІІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне; И денят на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той.
Матей 4:23-24 –“Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
ІІІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕ
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки краста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исуса посред. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста.
1Коринтяни 1:23 –“а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
ІV. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Матей 28:1а-2, 5-6 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето… А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ.
1Коринтяни 15:12 -“Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите.”
V. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Д.А.1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.
Марк 16:19 –„И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.“
Д.А.7:54-56 –“А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд, и те скърцаха със зъби на него. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога.
VІ. И НИЕ ПРОПОВЯДВАМЕ БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ, ЧЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЩЕ ДОЙДЕ ОТНОВО
1Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
Откровение 19:11 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
Откровение 20:11 –“След това видях един голям бял престол и онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
2Петрово 3:9 –“Господ не забавя това, което е обещал, според, както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
1. Проповедта за очакването на Църквата при Христовото пришествие (Господният ден)
Йоан 14:3 –“И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.
Откровение 20:6 –“Блажен и свят оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с него хиляда години.”
2. Очакваната съдба на Сатана и всички негови ангели при Христовото пришествие
Откровение 20:10 –“И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, дето са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове.
3. Очакваната съдба на природата при Христовото пришествие
2Петрово 3:10-12а –“А Господният ден ще дойде, като крадец, когато небето ще премине с бученето, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
4. Равносметката на всеки, който очаква (проповядва) Христовото пришествие:
2Петрово 3:15-18 –„И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.“
5. Моята лична молитва:
А. Да чуя думите Му
Матей 25:21 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Б. Да видя славата Му
1Коринтяни 1:9 –“А, според, както е писано: Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало; всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят.
В. Да почувствам ръката Му
Откровение 21:4 –“Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
- Какво е твоето очакване при Христовото пришествие?
- Каква е твоята проповед?
- Каква е твоята молитва?

вторник, 8 октомври 2013 г.

НОВО ПОКОЛЕНИЕНе зная точно кое наричаме:“Мощите на Свети Петър” - дали неговия череп или неговите кости? Но зная със сигурност едно - че ако днес човек търси мощите на апостол Петър, то той ще ги намери в неговите послания и в Книгите на Божието слово, които описват неговия живот.
В тази проповед ние ще се докоснем точно върху това - върху „мощите“ на Свети Петър, чрез думите от неговото послание, върху които ще градим нашата тема:
БЕЛЕЗИТЕ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:9-12 –“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този, Който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Любезни, умолявам Ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата; да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват, като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
І. ИЗБОРЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:9а –“
Вие обаче сте избран род, свят народ …
1. Изборът на Християнина
2. Новият род на Християните
Римляни 10:12 –“Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават
Ефесяни 1:4 –“Както ни е избрал в Него преди създанието на света, да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
Галатяни 6:15 –“Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
ІІ. ИМЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:9а –“Вие обаче сте избран род, царско свещенство…
1. Вие сте царе
2. Вие сте свещеници
3. Вие сте светии
ІІІ. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:9 –“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби…
1Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.
Божието притежание на новото поколение
ІV. ЦЕЛТА НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
2 Петрово 2:9 –„…за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призва…“
Псалми 19:1-3 –“Небесата разказват славата Божия; И Просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи; Без да се чуе гласа им.”
V. ЦАРСТВОТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:9-10 –“…Този, Който ви призва от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.
1. Царството на тъмнината
2. Царството на светлината
Новото поколение се нарича “Божият народ”
VІ. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:11 –“Любезни, умолявам Ви, като пришелци и чужденци на света…
1 Йоан 3:1 –„ Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.“
1. Любовта помежду новото поколение
2. Новото поколение – пришелци на света
3. Новото поколение – чужденци на света
VІІ. ВЪЗДЪРЖАНИЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:11б –“Любезни, умолявам Ви, като пришелци и чужденци
на света, да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата.
 
VІІІ. ВОЮВАНЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:11 –“Любезни, умолявам Ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата.
Ефесяни 6:10-12 –“Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Римляни 7:21-24 –“И тъй, намирам, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
ІХ. ЖИВОТЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:12 –“ да живеете благоприлично между езичниците
Х. ЗЛОСЛОВИЯТА ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:12 –“тъй щото, относно това, за което ви одумват, като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
ХІ. БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ, ДАДЕНО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:12 –“тъй щото, относно това, за което ви одумват, като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
ХІІ. АЛБУМЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
1Петрово 2:1, 12 –“И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване… да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват, като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
·        Светът гледа на нас
·        Светът търси да види добрите ни дела
·        Делата – албумът на новото поколение