неделя, 26 юни 2011 г.

СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН

Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Оазисът на Божията многообразна Сила за всеки ден
I. ХРИСТОС Е НАШАТА ВСЕКИДНЕВНА СИЛА 
Исая 61:1-3 –“Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене”
 1 Коринтяни 1:23-25 –“ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.”
Пребъдването в Христа - всекидневната сила на Християнина
Йоан 19:34 -Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.

II. КРЪСТЪТ НА ХРИСТА Е СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН
 1 Коринтяни 1:18-20 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля". Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?”
Кръстът на Христа - всекидневната сила на Християнина:
- Кръвта на Христа е нашето изкупление
1 Петрово 1:18-19 -като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато  - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.
- Раните на Христа са нашето целение
Исая 53:5 -...На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.
III. БОЖИЕТО СЛОВО Е СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН
 1. Създаденият свят чрез Словото Божие - Сила за всеки ден
Евреи 11:3 –“С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”
2. Държаният свят чрез Словото Божие - Сила за всеки ден
Евреи 1:3 –“Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, ”
 3. Живото Слово, Сила на човек за всеки ден
Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето”Йоан 1:1-5 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана. ” 
IV. СВЯТИЯТ ДУХ Е НАШАТА СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Захарий 4:7 -"...Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;"

1. Водени при Бога чрез силата на Святия Дух
Йоан 16:8 –“И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;”
2. Изповедта на грешника чрез Святия Дух - Сила за всеки ден
1Йоан 4:15 –“Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.”
 3. Служещи на Бог чрез Святия Дух - Сила за всеки ден
А. Ние пеем в Богослужението чрез Святия Дух – Сила за всеки ден
Захарий 2:10 –“Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ.”Римляни 15:9 –“и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: - "Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея".”

Б. Ние хвалим Бог чрез помазанието на Святия Дух – Сила за всеки ден
Д.А.16:25-26 –“Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.”
В. Ние се молим чрез Святия Дух – Силата на Християнина за всеки ден
Римляни 8:26:27 –“Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.”
Г. Ние благовестваме чрез Святия Дух, Силата на Христинина за всеки ден
Д.А.8:29-31, 35 –“А Духът рече на Филипа: Приближи се и придружи тая колесница. И Филип се завтече та го чу като прочиташе пророка Исаия, и каза: Ами разбираш ли каквото четеш? А той рече: Как да разбера, ако ме не упъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него... А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса...”
 Д.А.2:14-17 –“А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня; но това е казаното чрез пророк Иоила: -"И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар;”...
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

V. БОЖИИТЕ АНГЕЛИ - НАШАТА СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Д.А.10:3 -Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!
Д.А.12:7 -И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.
Д.А.8:26 -А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.

 


събота, 11 юни 2011 г.

ПЕТДЕСЯТНАТА ТРИЛОГИЯ

ПЕТДЕСЯТНИЦА – ПРОЯВЛЕНИЕТО НА БОГ ДУХ СВЯТИ -
ВЧЕРА, ДНЕС И ВО ВЕКИ
 

Д.А.1:8; 2:1-3; 2:14-19а –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…
И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях… А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им прого-вори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня; но това е казаното чрез пророк Иоила: И в последните дни, казва Бог, ще излея Духа Си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу - кръв и огън, и пара от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси.”

Иоил 2:28-32
ВЪВЕДЕНИЕ: РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДУХОВЕ

1). Святият Божий Дух (Божият Дух)
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.” 
Псалми 104:30 –“Изпращаш ли Духът Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.” 
Псалми 51:11 –“Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.” 
Исая 63:11 -„Тогава людете Му си спомниха за старите Моисееви времена, и казваха: Где е Оня, Който ги възведе от морето Чрез пастирите на стадото Си? - Где е оня, който положи Светия Си Дух всред тях?
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”
2). Служебни духове
Евреи 1:7, 14 –“И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си силни като ветрове, И служителите Си като огнен пламък"... Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?”
Откровение 1:4 –“Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол,”
3). Човешки духове 
Йов 32:8 –“ Но има дух в човека; Вдъхновението на Всемогъщия го вразумява.”
Матей 26:41 –“Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.”
4). Животински духове
Еклисиаст 3:21 –“Кой знае духът на човешките чада, че възлиза горе; И духът на животното, че слиза долу на земята?”
5). Нечестиви духове
Марк 5:13 –“Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.” 
1Коринтяни 12:10 –“на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете...” 
Матей 12:45 –“Тогава отива и взема при себе си седем друг духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото...”
Лука 9:55 -“А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух...”
І. СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
Когато говорим за Старозаветната Петдесятница, ние нямаме предвид деня, определен в Стария Завет за възпоменаване на многогоразличната Божия благодат – 50 дни след Пасхата (Благодарственият ден на евреите ) - Левити 23:9-11, 15-16
Когато говорим за Старозаветната Петдесятница, ние имаме предвид следното:
ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СВЯТИЯ БОЖИЙ ДУХ В СТАРОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
1. Вековното присъствие на Святия Божий Дух на земята
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”
2. Създаденият човек чрез Божия Дух
Битие 2:7 –“ И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.” 
Битие 6:3 –“И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека...”
Йов 33:4 –“Духът Божий ме е направил; И дишането на Всемогъщия ме оживотворява.”
3. Притежателите на Божия Дух в Старозаветната диспенсация
Битие 41:38 –“И Фараон каза на слугите си: Можем ли да намерим човек, като тоя, в когото има Божия Дух?”Числа 14:24 –“Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследва.”И.Н.14:10-11 –“И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Моисея, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам.”
4. Вдъхновяваният човек чрез Божия Дух 
Йов 26:4 –“Към кого си отправил думи? И чий дух те е Вдъхновявал?”
А. Вдъхновеният от Бога човек
Б. Вдъхновеният от дявола човек
В. Вдъхновеният от плътта човек
Римляни 7:21-23 –“И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.”
5. Воденият чрез Божия Дух човек
Псалми 143:10 –“ Научи ме да правя волятя Ти, защото Ти Си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.”
Стара евангелска песен възпява Божието водителство чрез Святия Дух: "Води ме, Отче, за ръка! В този път Ти Сам ме призова...”
6. Освобождавани чрез Божия Дух
Псалми 51:12 –“Повърни ми радостта на спасението Си; И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.”
А. Освобождавани от грехове
Б. Освобождавани от болести
В. Освобождавани от дявола
Г. Освобождавани от лоши човеци
7. Подпираният човек чрез Божия Дух
Притчи 18:14 –“Духът на човека ще го подпира в немощта му; Но унилият дух кой може да подига?”
8. Осветени чрез Божия Дух
Притчи 20:27 –“Духът на човека е светилото Господне, което изпитва най-вътрешните части на тялото.”
Изход 34:29
–“И като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше понеже бе говорил с Бога.”
9. Уякчени чрез Божия Дух
Захарий 4:6б –“ Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;” 

ІІ. НОВОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА

Когато говорим за Новозаветната Петдесятница, ние нямаме предвид точно определения ден за възпоменаване на многогоразличната Божия благодат, изявена чрез Святия Дух – 50 дни след Възкресение Христово (Пасхата) - Д.А.2:1-3; Матей 26:1-2
Когато говорим за Новозаветната Петдесятница ние имаме предвид следното:
ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СВЯТИЯ БОЖИЙ ДУХ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
1. Проявлението на Святия Дух в Нозаветната диспенсация - чрез Божиите дарби
1Коринтяни 12:4-11, 28 –“Дарбите са различини; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.... И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.”
Исая 61:1-3; Матей 3:16; 1Коринтяни 1:26-29
2. Проявлението на Святия Дух в Нозаветната диспенсация - чрез Божиите плодове
Галатяни 5:22-25 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духът живеем, по Духът и да ходим.”
 3. Проявлението на Святия Дух в Нозаветната диспенсация - чрез Божията сила, предадена на Христовата Църква
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята”
А. Сила да се обичаме
Б. Сила да се борим
В. Сила да служим
Г. Сила да се жертваме
Д. Сила да се молим
Е. Сила да пеем

III. ПЕТДЕСЯТНИЦА ВЪВ ВЕЧНОСТТА 
Матей 25:6-10 –“А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.”
 ОБОБЩЕНИЕ:
1). Петдесятница не е обикновено историческо събитие
Петдесятница е и миналото, и настоящето, и бъдещето на Христовата Църква
2). Петдесятница не е обикновен Християнски празник
Петдесятница не трябва да се свежда само до ознаменуване на петдесетия календарен ден след Великден (Пасхата), като еднократен Празник на многоразличната Божия благодат и сила, изявена чрез Святия Дух
Както и да наречем този ден (Рожден ден на Църквата, или ден на Святия Дух и пр.) ограничим ли Петдесятница в рамките на един ден - това би било равносилно на духовно невежество.

3).Новозаветната Петдесятница представлява изявление на многоразличната
Божия благодат в ежедневния живот на всички Новородени Християни
4).Новозаветната Петдесятница е всекидневна Сила
за живот и Служение чрез Святия Божий Дух

Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята”Йоана 14:14-17 –“ Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете. В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.”
Марка 16:15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”