събота, 23 март 2019 г.

НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА


Лука 8:25а, 17:5 -И рече им: Где е вярата ви?...
И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.
I. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Новозаветната вяра не е естествена вяра
2. Новозаветната вяра не е демонска вяра
3. Новозаветната вяра не е суеверна вяра
4. Новозаветната вяра е преобразяваща вяра
Тя преобразява човека:
·   Вътрешно и външно
·    Духовно и интелектуално
·    Икономически и морално
II. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Вярата определя същността на човека
А. Вярата преобразява мислите на човека
Б. Вярата преобразява говора на човека
В. Вярата преобразява погледа на човека
Г. Вярата преобразява любовта на човека
Д. Вярата преобразява пожеланието на човека
Е. Вярата преобразява облеклото на човека
Ж. Вярата преобразява поведението на човека
2. Вътрешното преображение на човека чрез вярата
А. Новозаветната вяра се преобразява на сила в човека
Б. Новозаветната вяра се преобразява на дръзновение в човека
В. Новозаветната вяра се преобразява на:
·    лекарства
·    хирург в човека
3. Външното преображение чрез Новозаветната вяра
А. Вярата е ръката на човека
Б. Вярата е нозете на човека
В. Вярата е оръжието на човека
Г. Вярата е лост от първи род
III. НУЖДАТА ОТ НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА
1. Вярата е Божият храм в нас
1Кор
интяни 3:16-17, 6:19 -Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие... Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си.
2. Вярата е певецът в Божия храм, който е в нас
3. Вярата е молитвата в Божия храм, която е в нас
4. Вярата е проповедникът в Божия храм, който е в нас

петък, 15 март 2019 г.

ПОПРАВИТЕЛ НА РАЗВАЛИНИТЕ


Исая 58:9-12 –„Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи, Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне; Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресекнуват. И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.“
І. ПРИЧИНАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, МОРАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ РАЗВАЛИНИ
Стих 9 –„Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи,“
1. Хомотът (или игото) - причината за физическите, моралните и духовните развалини
[Днес, на която и страна да се обърнем, неизбежно ще се сблъскаме с тези развалини.
·        Ние живеем с тези развалини, носим тези развалини, работим с тези развалини...
·        Нещо повече... Ние самите, неусетно (за самите нас) – в един момент се превръщаме в тези развалини...]
Човекът, впрегнат в хомота на развалините:
A. Хомотът (или игото), което дяволът ни налага
Б. Хомот (или иго), което ние сами си налагаме
B. Хомот (или иго), което ние налагаме на другите

2. Соченето с пръст - причината за физическите, моралните и духовните развалини

3.     Нечестивите думи - причината за физическите, моралните и духовните развалини:
A. Лошият език - причината за разваления мир
Б. Лошият език - причината за развалените чувства
B. Лошият език - причината за развалените мисли
Г. Лошият език - причината за разваленото сърце
II. БОЖИЯТ СЪВЕТ ДО РАЗРУШЕНИЯ ЧОВЕК
Стих 10 -„Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне;
1. Материалната жертва на разрушения човек - условие за поправяне
на развалините
Стих 10а -Ако даруваш на гладния желаното от душата ти...
2.   Моралната жертва на разрушения човек - условие за поправяне на разрушените
Стих 10б -И насищаш наскърбената душа; Тогава светлината ще ти изгрява в тъмнината; И мракът ще ти бъде като пладне.
3.   Божият съвет до разрушения рушител
[Човек, като се разруши физически, морално, духовно и умствено, започва да руши всичко около себе си]
Господ казва:
A. Спри да правиш хомот и да го налагаш на другите!
Б. Спри да сочиш с пръст срещу другите и да се заканваш!
B. Спри да злословиш по адреса на ближния!
III. БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ДО РАЗРУШЕНИЯ РУШИТЕЛ
[От рушител, създател на развалините, Бог иска да те направи строител, реставратор на развалините.]
Стих 10-12
1.     Обещаната от Бога светлина на разрушения човек
Стих 10 -Ако даруваш на гладния желаното от душата ти; И насищаш наскърбената душа; Тогава светлината ще ти изгрява в тъмнината; И мракът ще ти бъде като пладне.
2. Обещаното от Бога водителство на разрушения човек
Стих 11а -Господ ще те води всякога...“
3. Обещаното от Бога задоволство на разрушения човек
Стих 11б -Ще насища душата ти в бездъждие...“
4. Обещаната от Бога сила на разрушения човек
Стих 11в -И ще дава сила на костите ти...“
5. Обещаната от Бога радост на разрушения човек
Стих 11г -И ти ще бъдеш, като напоявана градина; И като воден извор, чиито води не пресекнуват.
6. Резултатът от поправената развалина
Стих 12 -И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите
места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те
нарекат Поправител на развалините; Възобновител на места
[пътища] за население.“
Господ обещава, че ще те направи - Поправител на развалините -
в твоето семейство, град, Църква, общество...
Но, ако:
A. Ако се покаеш
Б. Ако спреш да рушиш
B. Ако пожелаеш да бъдеш поправен, реставриран [възстановен]
Стих 12б –„И ще те нарекат Поправител на развалините;
Възобновител на места [пътища] за население.“

Из книгата ”Коментар до Посланието на Ефесяните“ - 1996
П-р Д-р Стефан Банков

събота, 9 март 2019 г.

ЗАЩО БОГ ПОСЛУША КОРНИЛИЙ


Д.А.10:1-8 –„Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш]. И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.“
I. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК С БЛАГОРОДЕН ХАРАКТЕР
1. Той бе известен човек
Д.А.10:1 -
„ Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.“
2. Той бе богобоязлив човек
Д.А.10:2 -
„Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом...“
3. Той бе щедър човек
Д.А.10:2–
„... раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.“
II. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК НА МОЛИТВАТА
1. Той се молеше постоянно
Д.А.10:2б -–
„и непрестанно се молеше на Бога.“
2. Той се молеше с вяра
Д.А.10:3 –„ Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! “
3. Той се молеше с дръзновение
Д.А.10:4–„А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.“
III. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК НА ПОСЛУШАНИЕТО
1.     Той повярва Словото на ангела
Д.А.10:5-6 –„И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш].“
2. Той постъпи така, както Бог му поръча
Д.А.10:7-8 –„И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.“
IV. ПОСЛУШАНИЕТО - УСЛОВИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕН ЖИВОТ
1Царе 15:22 -Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността от тлъстината на овни.