неделя, 9 август 2015 г.

НОВИЯТ ВЪРВЕЖ2Коринтяни 5:7 „защото с вярване ходим, а не с виждане"“
1Коринтяни 13:12-13 –„Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов...“
I. ВЪРВЕЖЪТ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ЧОВЕК
1. Вървежът на естествения човек, воден чрез:
·        Зрение
·        Слух
·        Обоняние
·        Вкус
·        Чувства
2. Вървежът на естествения човек, воден чрез други спомагателни средства:
·        Воденият за ръката човек
·        Воденият човек чрез белия бастун
·        Воденият от ориентировъчни знаци
3. Воденият човек чрез зрението на екстрасенса
·        Екстрасенсът на дявола
·        Екстрасенсът на Бога
II. ВЪРВЕЖЪТ НА НОВОРОДЕНИЯ ЧОВЕК
2Коринтяни 5:7 -"защото с вярване ходим, а не с виждане"
1. Вървежът на Новородения човек е Новият вървеж
А. Вървежът на стария човек - през лозята и градините на ближния
·        Вървеж през просото
·        Вървеж без страх Божий)
Б. Вървежът на Новия човек - вървежът на честността
2. Вървежът на Новородения човек - чрез очите на вярата
Евреи 11:27 –„С вяра (Мойсей) напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.“
Битие 21:19 –„Тогава Бог й отвори очите (на Агар), и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие.“
3. Вървежът на Новородения човек - чрез очите на пророка
4Царе 6:8-20 „(8) А сирийският цар, като воюваше против Израиля, съветваше се със слугите си, та каза: На еди-кое-си място ще разположа стана си. (9) Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: Пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. (10) И Израилевият цар прати до мястото, за което Божият човек му каза и го предупреди; и опази се от там не еднъж, нито дваж. (11) И сърцето на сирийския цар се смути поради това нещо; за туй свика слугите си та им каза: Не щете ли да ми обадите, кой от нашите е за Израилевия цар? (12) А един от слугите му каза: Никой, господарю мой царю; но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. (13) И рече: Идете, научете се где е, за да пратя да го заловят. И известиха му казвайки: Ето, в Дотан е. (14) Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града. (15) И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим? (16) А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. (17) И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. (18) И когато слязоха към врага, Елисей се помоли Господу казвайки: Моля Ти се, порази тия люде със слепота. И порази ги със слепота, според както каза Елисей. (19) Тогава Елисей им рече: Не е тоя пътят, нито е тоя градът; дойдете подир мене, и ще ви заведа при човека, когото търсите. И отведе ги в Самария. (20) И когато стигнаха в Самария, Елисей рече: Господи, отвори очите на тези за да видят. И Господ отвори очите им, та видяха; и, ето, бяха всред Самария. (21) А когато ги видя, Израилевият цар рече на Елисея: Да ги поразя ли, татко? да ги поразя ли? (22) А той отговори: Не ги поразявай. Поразил ли би ти ония, които би пленил с меча си и с лъка си? Сложи им хляб и вода, за да ядат и пият; и нека отидат при господаря си.“
А. Скритата засада на дявола – стих 8
Б. Видяната засада - не чрез естествените очи, а чрез очите на вярата – стих 9
·        Шестото чувство на човека
·        Екстрасенс – свръхсетивен човек
В. Смущението на сирийския цар – стих 11
( Предположението му, че между тях има шпионин, който ги издава на Израилтяните. )
Г. Скритата обсада на града в тъмнината на нощта – стих 14
(Мисията на дявола в тъмнината)
Д. Божията бдителност срещу плановете на дявола – стих 15-17
·        Обсадата в нощта, видяна с физическите очи на слугата
Стих 15а„И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше обиколила града.“
·        Викът в безизходицата, в агонията
Стих 15б„И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим?“
Примери с Христовите ученици - "Ах, Господи Боже мой, какво ще правим?"
Матей 14:30-31
„Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?“
Матей 8:24-25 „И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше. Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме!“
·        Видението, вследствие отправената с вяра към Бога молитва на пророка
Стих 17 И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.“
4. Вървежът на Новородения човек чрез Божието водителство
Притчи 20-24 -Стъпките на човека се оправят от Господа; Как, прочее, би познал човек пътя си?
III. СПИРКИТЕ НА ПЪТУВАЩИЯ ИЛИ ВЪРВЯЩ ЧОВЕК
1. Спирките на естествено вървящия човек
А. Спирката, която е диктувана от вкуса на човека
Б. Спирката, която е диктувана от обонянието на човека
В. Спирката, която е диктувана от чувствата на човека
2. Спирките на Новородения човек
А. Спирката на Милосърдието
( Спирката, наречена Добрият Самарянин )
Б. Спирката на Светлината
Новороденият човек за разлика от светския човек, никога не желае да върви или да стои в тъмнината.
В. Спирката, наречена Божията Църква
·        Спирката на Благодарението
·        Спирката на Хвалението
·        Спирката на Общението
·        Спирката на Божията закрила
Псалми 91 –„Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем, От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си, Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.“