понеделник, 11 февруари 2008 г.

ПЛОДОВЕТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ - ВЪВЕДЕНИЕ

Галатяни 5:19:26 –“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.”

Единственото нещо, което не може да бъде имитирано и което служи, като белег за разпознаване на Християнина от останалите хора в света, това са плодовете, които той произвежда.
За тези плодове Христос казва:“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.” (Матея 7:16-18)

Важността и специфичния характер на тези плодове, Христос определя с думите: “Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.” (Йоана 15:1-5)

Тези текстове от Словото Божие дават яснота по въпросите: Защо плодовете на истинския Християнин не могат да бъдат имитирани? Защо плодовете служат, като белег за разпознаване на Християните?
Тези текстове ни въвеждат и към темата на нашите размишления, поместени в десет поредни проповеди, обединени с общото заглавие: ”ПЛОДЪТ НА ДУХА”
Предвид на това, че в този свят има многоразлични духове, които посяват семето си в човека и търсят благоприятна почва да се развиват и да раждат плодове, държа още във въведението към темата, дебело да подчертая, че нашите размишления се отнасят за плодовете на Святия Дух.
За този Дух, за който се отнася Словото:“А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.” (Йоана 7:39)
“А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.” (Йоана 14:26)
Основните въпроси, на които търсим отговор в отделните проповеди са следните:
I.НУЖДАТА ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
Когато говорим в общ план за нуждата на света от плодовете на Святия Дух, можем да използваме много успешно сравнението с празните делви на сватбата в Кана Галилейска.
“Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе. Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.” (Йоана 2:5-10)
Ние бяхме тези празни и никому ненужни делви. Христос дойде, за да ни напълни не с обикновена вода, а с най-доброто вино (плодът на лозата, преобраз на плода на Духа); за да развеселим ”сватбарите” в този нещастен коварен свят.

Следващият основен въпрос, по който разискваме в отделните проповеди е:
II. ДАРИТЕЛЯТ НА ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
За да ви представя в общ план този въпрос, ще си послужа отново с цитат от Словото Божие:
“Не се заблуждавайте, любезни мои братя; Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна. ” -Як.1:16-17

Третият въпрос, на който се сприраме във всяка от проповедите е:
III. ХАРАКТЕРЪТ НА ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
Това е обширна тема и тя трябва да бъде развита индивидуално, за всеки отделен плод на Святия Дух.
Преди да пристъпим към разглеждане на този въпрос, налага се ясно да подчертаем разликата между Дарбите на Святия Дух и Плодовете на Святия Дух.
Дарбите на Святия Божий Дух се дават на определени от Бога хора, на определено от Бога време, с определена цел (“…както му е угодно.…”-1Коринтяни 12:4-12).
Плодовете на Святия Божий Дух се изискват от всеки Християнин, който претендира, че е приел Святия Дух. Това твърдение предстои да бъде подкрепено чрез стихове от Словото Божие в хода на нашите размишления.
В Посланието на апостол Павел до Галатяните е разкрито естеството на очаквания от Християнина плод: “А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”(Гал.5:22-23)
Този текст ни убеждава във факта, че плодовете на Святия Дух са напълно различни от плодовете на природата и от плодовете на човешкото ни естество.

Друг основен въпрос, който потвърждава значимостта и актуалността на разглежданата тема, е въпросът относно:
IV. СЛУЖЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИНА ЧРЕЗ ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
Словото Божие алегорично представя Християнина, като плодоносно дърво, посадено от Бога с особена цел.
В книгата на пророк Исая четем: “...Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда, Насадени от Господа, за да се прослави Той...”(Ис.61:1-5)
В книгата на пророк Еремия четем: “Защото ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод.” (Ер.17:8)
Словото Божие много ясно ни разкрива метаморфозата (преобразяването) на Християнина чрез Святия Дух.
Господ иска от нас, не да лежим под смоковницата (като Натанаил, преди да бъде призован - Йоана 1:48). Но Господ иска ние самите да бъдем преобразени на двищежа смоковница и чрез плодовете на Духа да храним гладните, да привдигаме падналите, да утешаваме наскърбените, “за да се прослави Той”.

Когато разглеждаме поотделно всеки от плодовете, трябва да спрем вниманието си и на въпроса за:
V. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЛИПСВАЩИТЕ ПЛОДОВЕ НА ДУХА
В Евангелието на Лука, Христос, чрез Притчата за смоковницата, ясно ни предупреждава за тревожните последици от липсата на духовни плодове:
“Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята?” (Лк.13:6-7)
Бог е дал на всеки от нас правото на свободен личен избор в живота. Различните последици, в зависимост от нашия избор, ясно са описани в Словото, с което ще завърша въведението към темата "ПЛОДЪТ НА ДУХА":
“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните; Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.” (Псалом 1)

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН СЕБЕОБУЗДАНИЕ

Гал.5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Як.3:2 –“Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.”
2Тим.1:7 –“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”

Аз твърдо вярвам, че плодовете на Святия Дух не напразно започват с плода, наречен “Любов” и завършват с плода, наречен “Себеобуздание”.
Липсата на себеобуздание може да стане причина за обезсмисляне на всички останали плодове на Святия Дух

І. НУЖДАТА В СВЕТА ОТ ПЛОДА НА ДУХА, НАРЕЧЕН СЕБЕОБУЗДАНИЕ

Пр.6:16-19 -“Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за невинна кръв, Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло, Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.”

1.Себеобуздание чрез контролиране на езика
Як.3:5 –“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!”

2. Себеобуздание чрез контролиране на погледа
Мт.5:28 –“Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.”

3. Себеобуздание чрез контролиране на мислите
Мт.9:4 –“А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си?”

4. Себеобуздание чрез контролиране на чувствата
Евр.10:34 –“Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.”

5. Себеобуздание чрез контролиране на слуха
Як.1:19 –“Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;”

6. Себеобуздание чрез контролиране на тялото
Рим.12:1 –“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”
ІІ. СЕБЕОБУЗДАНИЕТО, ПЛОДЪТ НА ДУХА, БОЖИЯТ ДАР НА ЦЪРКВАТА

2Тим.1:7 –“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”
Пример със свидетелството на един Християнин:
Преди да се покае, той бил известен с необуздания си нрав и приятелите му в съответствие с неговия характера му измислили прякор Кибрита. След като повярвал в Исус Христос, Святият Божий Дух така преобразил човека, че познатите му започнали да го наричат вместо Кибрита, Памука.

ІІІ. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЛИПСВАЩОТО СЕБЕОБУЗДАНИЕ, ПЛОДЪТ НА ДУХА
1. Липсващото себеобуздание на Мойсей
Чис.20:10-12 –“И, като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим ли вода из тая канара? Тогава Моисей дигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.”

2. Липсващото себеобуздание на братята Йоан и Яков
Лк.9:54-55 –“Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].”

3. Характерът на човека с липсващото себеобуздание
Пр.25:26 –“Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.”
Еф.4:26 –“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;”
Пс.38:9 –“Не бивайте като кон или като мъска, Които нямат разум; За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат, Иначе, не биха се приближавали при Тебе.”
Примерът с кравата, която давала много повече мляко от останалите крави в стопанството, но имала лош навик, който обезсмислял нейната млечност. В края на издояването, тя ритала ведрото и изливала млякото си. След безуспешните опити да бъде обуздана, в крайна сметка се озовала в кланицата.
4. Фаталните последици от липсващото себеобуздание, плодът на Духа - унищожаване на всички останали плодове

петък, 8 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН КРОТОСТ

Гал.5:22-23 -“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Мт.5:5 –“Блажени кротките, защото те ще наследят земята.”

І. ХАРАКТЕРЪТ НА КРОТОСТТА

Кротостта, за която ще размишляваме не се покрива с понятието:
- апатия
- индеферентност
- липса на позиция
- търпимост към греха
- лицемерна привидна доброта
Кротостта, за която ще размишляваме е кротостта, която е плод на Святия Божий Дух

1.Човешката кротост
Човешката кротост (като една от чертите на човешкия характера) не е кротостта, която е плод на Святия Дух
2. Животинската кротост
Кротостта на агънцето, зайчето и пр., не е кротостта, която е плод на Святия Дух
3. Божествената кротост, изявена чрез Христа
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
Зах.9:9 –“Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.”
Мт.21:5 –“Речете на Сионовата дъщеря: "Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".”

ІІ. НУЖДАТА ОТ КРОТОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Чис.12:3 –“А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята.”
Мт.5:5 –“Блажени кротките, защото те ще наследят земята.”

1.Бог помни вика на кротките
Пс.9:12 –“Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него, Не забравя викането на кротките.
2. Бог слуша желанията на кротките
Пс.10:17 –“Господи, послушал си желанието на кротките; Ще утвърдиш сърцето им; Ще направиш внимателно ухото Си,”
3. Бог укрепява кротките
Пс.147:6 –“Господ укрепява кротките, А нечестивите унижава до земята.”
4. Бог украсява кротките
Пс.149:4 –“Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.”
1Пет.-3:4 –“но скришният в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.”

ІІІ. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ КРОТОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Увещанието чрез кротостта, плодът на Святия Дух
2Тим.2:24-25 –“А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината”

2. Мъдростта на Божия служител чрез кротостта, плодът на Святия Дух
Як.3:13 –“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.”
Як.3:17 –“Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.”

3. Поправлението чрез кротостта, плодът на Святия Дух
Гал.6:1 –“Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.”
А. Поправление не чрез викане
Б. Поправление, не чрез заплашване
В. Поправление, не чрез насилие
Г. Поправление чрез кротостта, плодът на Духа
Еф.4:1-2 –“И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов, ”

четвъртък, 7 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН ВЯРНОСТ

Гал.5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

І. ХАРАКТЕРЪТ НА ВЯРНОСТТА

1.Човешката вярност
А. Вярността помежду приятели
Б. Вярността в семейството
В. Вярността в обществото
За този вид вярност се отнася саркастичното определение:
- Един човек – хайдутин
- Двама човека – чета
- Трима човека – чета с предател
Предателят беше помежду апостолите
Мт.26:16 –“И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.”
Предателят е и днес помежду нас
2 Тим.3:1-2, 4 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат… предатели…”

2. Животинската вярност
За този вид вярност известен мислител е казал:
”Колкото повече изучавам хората, толкова повече обиквам кучето си.”
Но и на тази вярност човек не може да разчита

3. Божествената вярност
Вт.32.1:30 –“Как би могъл един да прогони хиляда, И двама да обърнат в бяг десет хиляди, Ако Канарата им не би ги предала, И Господ не би ги предал!”
Вт.32:4 –“Той е Канара; делата му са съвършени, Защото всичките Му пътища са прави, Бог на верността е, и няма неправда в Него; Справедлив и прав е Той.”
Ис.38:18-19 –“Защото преизподнята не може да Те хвали; смъртта не може да Те славослови; Ония, които слизат в рова, не могат да се надеят на Твоята вярност. Живият, живият, той ще те хвали, както аз днес; Бащата ще извести на чадата си Твоята вярност.”
1Кор.10:13 –“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.”

А. Бог е верен в любовта Си
Б. Бог е верен на обещанията Си
В. Бог е верен на Себе Си
Г. Бог управлява чрез верността
В стара Християнска песен Божията вярност е възпята с думите:
”Всичко тук се променява; (цитирано дословно) Той не се мени!”

ІІ. НУЖДАТА ОТ ВЯРНОСТ, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Нуждата от вярност помежду хората
2. Нуждата от вярност в семейството
3. Нуждата от вярност в Църквата
4. Нуждата от вярност в обществото (в държавата )
5. Нуждата от вярност към Бога

ІІІ. СИЛАТА НА СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРНОСТТА,
ПЛОДЪТ НА ДУХА


Мт.25:21 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”
1Кор.10:13 –“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.”
1Сол.5:24 –“Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това.”
2Сол.2:15 –“И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез наше слово или чрез наше послание.”
От.2:10 -“Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.”

ІV. ИЗЧЕЗНАЛАТА ВЯРНОСТ, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Осия 4:1 –“Слушайте словото Господно, израилтяни; Защото Господ има спор с жителите на тая земя; Понеже няма вярност, нито милост; Нито знание за Бога по земята.”

- Ако в съвременния свят има остър дефицит от нещо, то това нещо безспорно е вярността, плодът на Святия Божий Дух
- Вярността е най-търсеният “плод” в света
- Духовната суша е причината за липсата на този плод на Святия Дух, наречен Вярност
Примерът с Диоген , който запалил през деня фенер, за да търси между многото хора човека.
Търсеният от Диоген човек е олицетворение на търсената вярност помежду хората.
1. Изчезналата вярност в семейството
2. Изчезналата вярност в обществото
3. Изчезналата вярност в Църква
4. Изчезналата вярност към Бога
( В личен и в обществен план )
5. Изчезналата вярност, плодът на Святия Дух,проблемът, причина за всички проблеми
Изчезналата вярност, плодът на дух, причина на спора на Бог с човечеството (т.е.причина за Божието неблаговоление)
Осия 4:1 –“Слушайте словото Господно, израилтяни; Защото Господ има спор с жителите на тая земя; Понеже няма вярност, нито милост; Нито знание за Бога по земята.”

сряда, 6 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН МИЛОСЪРДИЕ

Гал.5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

За милосърдието можем да кажем следното:
- Милосърдието е познато на всички
- Милосърдието се очаква от всички
- Милосърдието се търси от всички
Милосърдието, плодът на Святия Дух, разглеждаме, като:
- Утроба, от която се раждат знамения

І. НУЖДАТА ОТ МИЛОСЪРДИЕТО, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Лк.10:30-34 –“В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.”

1. Еднаквата нужда от милосърдието за различните хора:
А. Малки и големи
Б. Учени и прости
В. Слаби и силни
Г. Богати и бедни
Д. Стари и млади
Трябва да признаем, че духовната суша днес е повредила плода на духовното дърво, наречено милосърдие, и този плод е на изчезване

2. Липсващото милосърдие, плодът на Духа, в съвременното семейство
Еф.5:22, 25 -“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;… Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,”
Еф.6:1, 4 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;… И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.”

3. Липсващото милосърдие, плодът на Духа, в съвременната Църква
2Тим.3:1-8 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.”

ІІ. БОГЪТ НА МИЛОСЪРДИЕТО

Изх.34:5-6 -"И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. Господ застана пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с верност."

Пс.92:2 –“Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти, и верността Ти всяка нощ.”

III. ОЧАКВАНОТО ОТ ЦЪРКВАТА МИЛОСЪРДИЕ, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Очакваното от Църквата милосърдие по примера на Божието милосърдие
Лк.3:36 –“Бъдете [прочее] милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.”
Еф.4:32 –“А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.”

2. Очакваното милосърдие, плодът на Духа, в ежедневието на Християнина
Лк.6:27-30, 6:38 –“Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят, благо- славяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай нещата си от този, който ги отнема… Давайте, и ще ви се дава; добра мярка,натъпкана, с търсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.”

3. Очакваното милосърдие, плодът на Духа, в служението
Мт.5:11-16 –“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”

4. Лишеното от милосърдие, плодът на Духа, служение
Лк.9:52-55 –“И проводи пред Себе Си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за Него. Но не Го приеха, защото лицето Му беше обърнато към Ерусалим. Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].”

5. Милосърдието, плодът на Духа, е достойнството, честта и стойността на човека
Пр.19:22 -“Милосердието на човека е чест нему; и сиромах човек е по-добър от едного, който разочаровава.“
Пс.103:4 –“Който изкупва от ров живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости.”
(Венчани от Бога с милосърдие, плодът на Духа)

ІV. МИЛОСЪРДИЕТО, ПЛОДЪТ НА ДУХА, УТРОБА НА ЗНАМЕНИЕТО

Знамението чрез милосърдието, плодът на Святия Дух
Д.А.3:1-7 –“Един ден, когато Петър и Иоан отиваха в храма в деветия час, часът на молитвата, някои носеха един човек куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените Красни врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да в влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ни. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила.”

V. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ЧРЕЗ МИЛОСЪРДИЕТО, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Гал.5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,…”

Пс.1:3 –“Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”

Ис.61:3 –“Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”

VІ. РАЗЛИЧНАТА ЗАПЛАТА НА МИЛОСЪРДНИТЕ И НА КОРАВОСЪРДЕЧНИТЕ

2Царе 22:26 –“Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш,”

Каквото си направил, това ще ти се направи
Авд.15 –“Защото денят Господен е близо против всичките народи; Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.”

1. Заплатата на милосърдните
Мт.25:32-46 –“И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.”

2. Заплатата на коравосърдечните
Мт.25:41-46 –“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.”

вторник, 5 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН МИЛОСТ

Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Липсващата милост, поради духа на времето
Съвременният човек става все по-коравосърдечен и безмилостен

I. МИЛОСТТА, БОЖИЯТ АТРИБУТ

1. Милостта, истинското име на Бога
Изход 34:5-6 -"И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. Господ застана пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с верност."
2Коринтяни 1:3 –“Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.”

2. Милостта, истинският характер на Бога
Изход 34:7а -“Който пази милост за хиляди поколения... “

3. Милостта на Бога, новата песен на Старозаветните светии
Псалом 23:6 -“Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея завинаги в дома Господен. “
Псалом 103:17 -“Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят, и правдата Му върху внуците. “
Псалом 106:1 -“Алилуя! Славете Господа, защото е благ! Защото Неговата милост трае до века.“

4. Милостта, истинското име на Новия Завет
Ис.55:3 -“Приклонете ухото си и дойдете при Мене! Послушайте и душата ви ще живее; и Аз ще направя с вас вечен завет; според верните милости, обещани на Давида.“

II. НУЖДАТА ОТ МИЛОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Забравената милост
Мт.23:23 -“Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! Защото давате десятъка от гьозума, копъра, и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта, и верността; но тия трябваше да правите, а ония да пренебрегвате.“
Забравената милост, поради склонността на човек да избира по-лесните неща:
А. По-лесно е човек да мрази, отколкото да обича
Б. По-лесно е човек да лъже, отколкото да казва истината
В. По-лесно е човек да обижда, отколкото да насърчава
Г. По-лесно е човек да наказва, отколкото да помилва
Д. По-лесно е човек да бъде коравосърдечен, отколкото милостив
2. Животът, поради завета на милостта
П.Ер.3:22-23 -“Че по милост Господня ние се не довършихме, понеже чезнат щедротите Му. Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята верност.“

3. Спасението, поради завета на милостта
1Тим.1:13-16 -“При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие; и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Верно е това слово, и заслужава пълно приимане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, всичкото си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.“

III. СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА ЧРЕЗ МИЛОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Матея 9:13 -“Но идете и научете се що значи тая дума: Милост искам, а не жертва; защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].“


1. Милостивата любов
Божието изискване е не просто да се обичаме, но и любовта ни да бъде милостива
1Коринтяни 13:4 - “Любовта дълго търпи и е милостива...”

2. Милостивото правосъдие
Захария 7:9 –“Така е говорил Господ на Силите, като е рекъл: Съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си;”
Пр.14:31 –“Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя. А който е милостив към сиромаха, показва почит Нему.”

3. Милостивото служение
А. Милостивото служение е доброволно служение
Римляни 12:8б –“...който показва милост, да я показва доброволно.”
Милостивият Божий служител показва милост:
- не, защото е наивен
- не защото не вижда
- не защото не чува
- не защото не разбира
- но защото самият той е придобил Божията милост
- и е призван да я изявява на хората

Б. Милостивото служение е смирено служение
Михей 6:8 –“Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? ”

В. Милостивото служение е безкористно служение
Юда 21:23 –“Пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.”

Г. Милостивото служение е социално служение
То надхвърля рамките на отделната личност, на отделната Църква
Д. Милостивото служение е обединяващо служение
1). Обединеният човек чрез милостивото служение
("Сърцето дава, но ръката го не пуска")
2).Обединеното общество чрез милостивото служение
Сплотени чрез милостивата (благотворителна) кауза
3). Обединената Църква чрез милостивото служение
Силата на Ранната църква
Д.А.2:44-47 –“И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”

4. Изгубената сила на Църквата, поради липсващата милост, плодът на Духа
Църква, която е настроена само да получава милост, но не и да раздава, се преобръща на Мъртво море и в нея животът умира
Мт.9:13 -“Но идете и научете се що значи тая дума: Милост искам, а не жертва... ”
Както колорадският бръмбар унищожава плода на картофите, така и егоистичния дух на материализма разяжда плода на Духа, наречен милост и го унищожава.

IV. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ЧРЕЗ МИЛОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Бог, Производителят и Притежателят на милостта
Поради Божията милост Неговите благословения достигат до нас и ни превръщат в проводници на милостта, плодът на Духа.

1. Преобразени чрез милостта, плодът на Святия Дух
Престоялата земя, символ на закоравялото сърце
Осия 10:12 –“Посейте за себе си по правда, Пожънете с милост, Разработете престоялата си земя; Защото е време да потърсите Господа, Докле дойде и ви научи правда.”
Езекил 36: 26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко (милостиво) сърце.”

2. Благославени с милост, за да благославяме
Евр4:15 16 –“Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.”
Лука 10:33-37 –“Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците? Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.”

2. Утешени, за да утешаваме
2Кор.1:3 –“Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.”
Захария 7:9б –“... показвайте милост и състрадание всеки към брата си,”

4. Двустранното благословение чрез милостта, плодът на Святия Дух
А. Благословеният получател на милостта
Б. Благословеният носител на милостта
Мт.5:7 -“Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“

5. Новозаветното пожелание за благословение:
Юда 2 -“Милост, мир и любов да ви се умножат.“
Гал.6:16 -“И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях, и на Божия Израил.“

понеделник, 4 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН БЛАГОСТ

Гал.5-22-23 –“ А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

Думата “благост” произхожда от думата “сладко”

I. ОАЗИСЪТ НА БЛАГОСТТА

1. Измамителната благост
Лука 12:19 –“И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се.”

2.Човешката благост
Матея 7:11 –“И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!”

3. Божествената благост
Еремия 31:12-14 –“И те ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион И ще се стекат към благата Господни, Към житото, виното и дървеното масло, И към рожбите на овцете и на говедата; И душата им ще бъде като напоявана градина, И те няма да изнемощеят вече. Тогава ще се зарадва девицата в хорото, И юношите и старите заедно; Защото Аз ще обърна жалеенето им в радост, И ще ги утеша, и ще ги развеселя подир скръбта им. Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто; И людете Ми ще се наситят с Моите блага, казва Господ.”

4. На тези, които не са опитали Божията благост, Господ казва:
Псалом 34:8 –“Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.”
Псалом 25:8 –“Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя Си.”


II. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ БОЖИЯТА БЛАГОСТ, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Словото Божие, Оазисът на благостта
Еремия 29:10 –“Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място.”
Думи в Словото Божие, коренът на които е “благ”
1). Благ ; 2). Благост; 3). Благовестие; 4). Благовестител; 5). Благовремие; 6). Благоволение; 7). Благозвучие; 8). Благоденствие; 9). Благодеяние; 10). Благоденствие; 11). Благодарен; 12). Благодарение; 13). Благодарност; 14). Благодат; 15). Благодатен; 16). Благополучен; 17). Благоприличен ; 18). Благоприятен; 19). Благословен; 20). Благославям; 21). Благочестив; 22). Блажен; 23). Благоухание
2. Богът на благостта
Лука 18:19 –“А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.”

3. Святият Дух, Оазисът на Божията благост
Йоана 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Неемия 9:20 –“И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява и не отне манната Си от устата им, и даде им вода, когато бяха жадни.”
Псалом 143:10 –“Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.”

III. УЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ЗА БОЖИЯТА БЛАГОСТ, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Божията благост, плодът на Святия Дух, изявена в Християнина
1 Йоана 3:17 –“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?”
Галатяни 6:6 –“А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.”
Ефесяни 4:32 –“а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.”

2. Служението на Християнина чрез Божият благост, плодът на Святия Дух
Колосяни 3:12 –“И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.”

3. Молитвата на Християнина за Божията благост, плодът на Святия Дух
Псалом 143:10 –“ Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.”

4. Покаянието на човека чрез Божията благост, плодът на Святия Дух
Римляни 2:4 –“Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?”

5. Напътствани чрез Божият благост, плодът на Святия Дух
Псалом 25:8 –“Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя Си.”

6. Насищани с блага чрез Божията благост, плодът на Святия Дух
Неемия 9:20 –“И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява и не отне манната Си от устата им, и даде им вода, когато бяха жадни.”
Псалом 37:25-26 -“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб. Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.”

7. Спасени чрез Божията благост, плодът на Святия Дух
1Петрово 2:1-3 –“И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, "че Господ е благ;"”


събота, 2 февруари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ

Гал.5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

Екл.7:8 –“По-предпочително е свършването на работата,нежели започването й; По-добър е дълготърпеливият, нежели високоумният.”

І. ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО, БОЖИЯТ АТРИБУТ

2Пет.3:9 –“Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.”

1. Божието дълготърпение, изявление на Божествената милост
1Тим.1:16 –“Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.”

2. Целта на Божието дълготърпение
Божието дълготърпение е шансът на човека за покаяние и спасение
1Пет.3:20–“които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.”
(“но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои,но всички да дойдат на покаяние.” – 2Пет.3:9б)

3. Резултатът от Божието дълготърпение в наши дни
(Вместо очакваното покаяние, резултатът е обезверяване)
“Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” –Лука 18:8б

4. Краят на Божието дълготърпение
Матея 25:1-6 –“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!”

Матея 25:14-16,19 –“Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта… След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,”

ІІ. ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО НА СВЕТСКИЯ ЧОВЕК

1. Дълготърпението пред телевизора
2. Дълготърпението в киносалоните
3. Дълготърпението по стадионите
4. Дълготърпението по ресторантите
5. Дълготърпението по опашките
(За да увеличим камарата от вещи в живота си)

ІІІ. НУЖДАТА ОТ ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Гал.5:22–“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност…”

1. Липсващото дълготърпение, плодът на Святия Дух
2Тим.3:1-4 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,”

2. Опасността от липсата на дълготърпение, плодът на Святия Дух
1). Липсата на дълготърпение, плодът на Духа, причина за духа на роптанието
Матея 19:27 –“Тогава Петър в отговор Му рече: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние, прочее, какво ще имаме? ”
2). Липсата на дълготърпение, плодът на Духа, причина за прибързани погрешни решения с фатални последици
Бит.16:3-4 –“И той влезе при Агар и тя зачна; и като видя че зачна, господарката й стана презряна в очите й. Тогава Сарайя рече на Аврама: Поради тебе ми дойде тая обида. Дадох слугинята си в твоите обятия; а като видя, че зачна, аз станах презряна в очите й. Господ нека съди между
мене и тебе.”

3. Нуждата от дълготърпение, плодът на Святия Дух, по примера на земеделеца
Як.5:7-11 –“И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив”

4. Зависимостта между дълготърпението, плодът на Святия Дух, и качествения живот на Християнина
Еф.4:1-2 –“И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани… с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов, ”
А. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на нашата вяра
Б. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на нашата надежда (символизирана с котвата)
В. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на нашата любов
1Кор.-13:4 –“Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,”
Г. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на нашия труд
Екл.7:8–“По-предпочително е свършването на работата, нежели започването й; По-добър е дълготърпеливият, нежели високоумният.”
Кол.3:23-24 –“Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.”
(Дълготърпението на Християнина в очакване на наследството по примера на дълготърпението на земеделеца в очакването на плода-Як.5:7-11 )
Д. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на нашето служение
2Тим.2:24 –“А Господният слуга... трябва да бъде… търпелив;”
2Тим.3:10-11 –“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.”
1). Дълготърпение във физическите битки
2Кор.6:4-6 –“но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,”
2). Дълготърпение в духовните битки
Рим.9:22 –“А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел.”
3). Дълготърпение в молитвата
Дан.10:12 –“Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.”
Яков1:6- 8 –“Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.”

Е. От дълготърпението, плодът на Духа, зависи качеството на цялостния живот на
Христовата Църква
Кол.3:12 –“И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.”
Дан.12:12-13 –“Блажен, който изтърпи…”
Откровение 14:12 –“Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.”