неделя, 29 януари 2017 г.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ Ø Пожертвователността - белегът на Християнина
Ø Жертвоприношението - условието за задълбочения Християнски живот
Матей 6:33-44 -И като отидоха, людете ги видяха, и мнозина ги познаха; и от всичките градове се стекоха там пеша, и ги изпревариха. И Исус като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир ; и почна да ги поучава много неща. И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено, и вече е късно; разпусни ги да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А Той в отговор им рече: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим за двеста пенязи хляб и да им дадем да ядат? А Той им каза: Колко хляба имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: Пет и две риби. И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева. И те насядаха на редици, по сто и петдесет. И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и петте риби на всичките. И всички ядоха и се наситиха. И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите. А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.
Д.А.10:1-4 -Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
I. Жертвоприношението в Стария И В НОВИЯ ЗАВЕТ
1. Жертвоприношение за грях
А. Жертвоприношението за грях - в Старозаветната диспенсация
Левит 4:13-14 -Ако цялото общество израилтяни съгрешат от незнание, като сторят нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стават виновни, а това нещо се укрие от очите на обществото, когато се научи греха, който са сторили, тогава обществото да принесе юнец в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане.
Б. Жертвоприношението за грях - в Новозаветната диспенсация
Йоан 3:16 –Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Иоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
2. Жертвоприношение за престъпление
А. Жертвоприношението за престъпление - в Старозаветната диспенсация  
Левит 5:14-15 -Господ още говори на Мойсея, казвайки: Ако някой наруши закона, като от незнание съгреши относно просветените Господу вещи, то за престъплението си да принесе Господу овен от стадото без недостатък, според твоята оценка в сребърни сикли по сикъла на светилището, за принос за престъпление.
Б. Жертвоприношението за престъпление - в Новозаветната диспенсация
Исая 53:5-6 -“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония;... И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
3. Примирително жертвоприношение
А Примирителното жертвоприношение - в Старозаветната диспенсация
Левит 6:12 А да се направи огъня, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;не бива да угасва; всяка заран свещеникът да тури дърва на него да горят, и да нарежда всеизгарянето на него, и да изгаря на него тлъстината на примирителните приноси.
Б. Примирителното жертвоприношение - в Новозаветната диспенсация
Римляни 5:8-11 –“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот! И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.”
4. Жертвоприношение за мир
А. Жертвоприношението за мир - в Старозаветната диспенсация
Левит 7:28-30 -“Господ още говори на Мойсея, казвайки: Говори на израилтяните, като речеш: Който принася примирителни жертви Господу, нека принесе приноса си Господу от примирителната си жертва. Със своите ръце да принесе Господните чрез огън приноси; да донесе тлъстината с гърдите, щото гърдите да се движат за движим принос пред Господа.”
А. Жертвоприношението за мир - в Новозаветната диспенсация 
Ø Световният мир – чрез Новозаветното жертвоприношение
Лука 2:11, 13-14 –“Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ… И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята МИР между човеците, в които е Неговото благоволение.
Римляни 5:1 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“
Ø Вътрешният мир на човека - чрез Новозаветното жертвоприношение
Исая 53: 5 –„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,”
Ø Общественият мир чрез Новозаветното жертвоприношение
Матей 5: 23 -“И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.”
5. Жертвоприношение при ръкополагане
А. Жертвоприношение при ръкополагане – в Старозаветната диспенсация  
Левит 8:1-13 -“Господ още говори на Моисея, казвайки: Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена и коша с безквасните; и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане. И Моисей стори според както му заповяда Господ;... След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети. Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети. После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея. ”
Б. Жертвоприношение при ръкополагане – в Новозаветната диспенсация  
Матей 10:37-39 –„Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.“
Матей 4:18-22 –„И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика. И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.“
6. Хвалебствено жертвоприношение – в Старозаветната и в Новозаветната диспенсация
Псалми 30:11-12 -Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякал си ми вретището и препасал си ме с веселие. За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.
Хвалебствената ода на Дева Мария – олицетворение на неразделната връзка между Старозаветното и Новозаветното хвалебствено жертвоприношение.
Лука 1:46-55 -„И Мария каза: - Величае душата ми Господа, И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой. Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове. Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име. И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят. Извърши силни дела със Своята мишца; Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени. Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни. Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост. (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века. “
Евреи 13:15- „Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.“
Ефесяни5:19 –„и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“
7. Благодарствено жертвоприношение – в Старозаветната и в Новозаветната диспенсация
Левит 22:29, 31 -„И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета... И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.“
Ефесяни 5:20и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
1 Солунци 5:18Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
8. Социалното жертвоприношение – в Старозаветната и в Новозаветната диспенсация
Социалното жертвоприношение е морален и духовен дълг на всеки човек!
А. Социалното жертвоприношение в Старозаветната диспенсация
Левити 19:9-10 -„Когато жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краищата на нивата си и да не събереш падналите в жетвата си класове. Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш пабирък от лозето; да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ вашият Бог.“
Б. Социалното жертвоприношение в Новозаветната диспенсация
Матей 25:34-40 -“Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромните Мои братя, на Мене сте го направили.”
ІII. ОЛТАРЪТ НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО В НОВИЯ ЗАВЕТ
1. Не! - на гробището!
Това е олтарът на езическото, будисткото жертвоприношение.
2. Не! - на капището!
Това е олтарът на дяволското жертвоприношение.
3. Да! - на Бога чрез човека!
Притчата за Добрия самарянин:
Лука 10:30-37 -В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците? Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.”
Евреи 13: 16- „А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.“
IV. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО
1. Спасението, след жертвоприношението
Лука 19:8-10 -“А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение в този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото.
А. Преди спасението на Закхей - хората бяха негова жертва
Б. След спасението - той се превърна в доброволен пожертвователен дарител
2. Благословението, след жертвоприношението на петте хляба и двете риби
А. Празните торби, преди жертвоприношението
Йоан 6:5-9 -Исус,като повдигна очи и видя, че иде към Него народ, каза на Филипа: Отгде да купим хляб да ядат тия. (А това каза за да го изпита; защото Той си знаеше какво щеше да направи.) Филип му отговори: За двеста динария хляб не ще им стигне, за да вземе всеки по малко. Един от учениците Му, Андрей, брат на Симона Петра, Му каза: Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.
Б. Пълните кошове, след жертвоприношението
Марк 6:43 -И Дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите. А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.
Йоан 6:13 -И тъй, от петте ечемичени хляба събраха, и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали на тия, които бяха яли.
3. Възнаграждението, след жертвоприношението
Ø Всеки пожертвователен човек има опитности с Божиите благословения в своя личен живот.
Ø Ако човек е откликвал на нуждите на хората, според Божията повеля – рано или късно Божието благословение ще го намери
Еклесиаст 11:1 -“Хвърли хляба си по водата, Защото след много дни ще го намериш!“
4. Божият отчет на жертвоприношението
Д.А.10:1-4 - Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
Бог, както води всеки грях на отчет, така Той води на отчет всяка милостиня и жертвоприношение.

Псалми 51:15-19 –“Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала. Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим. Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда...“

петък, 27 януари 2017 г.

НОЖ И МИР
Матей 10:34 –„Да не мислите, че дойдох да поставя МИР на земята. Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ.“
I. ЗАЩО - НЕ МИР, А НОЖ (МЕЧ) - КАЗВА ХРИСТОС?
·  Може ли Този, Който е утробата на ЛЮБОВТА, да казва: Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ?
· Може ли Този, Който е Апостолът на ЛЮБОВТА, (проповядвана словом и изявявана делом) - да казва: Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ?
· Може ли Този, Който каза: Повърни ножа си на мястото му (в ножницата), защото всички, които се залавят за нож - от нож ще загинат; да казва: Не дойдох да поставя МИР на земята, а НОЖ?
· Може ли Този, за Чиято Мисия ангелите пяха: На земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение, да казва: Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ?
1. Духовната война - причината за МЕЧА, преди МИРА
Ефесяни 6:12 „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“
Поради ЗЛОТО на тази земя, никога МИРЪТ не върви, преди МЕЧА (ножът), а се налага обратното - МЕЧЪТ да върви, преди МИРА.
2. Пророчеството за МЕЧА, преди МИРА
Битие 3:15 –„Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.“
„Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ.“
3. Пророческата икона за МЕЧА, преди МИРА
Православната и Католическата Църква имат една пророческа икона - за меча, преди мира.
На тази картина ще видите Христос, възседнал бял кон, с копие (меч) в ръка да пробожда стария змей, който се намира под краката на коня.
Откровение 19:11-15 –„След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.“
II. ХАРАКТЕРЪТ НА МЕЧА ИЛИ ОРЪЖИЕТО, ДОНЕСЕНО ПРЕДИ МИРА
„Не дойдох да поставя МИР, а НОЖ.“
1. Духовният характер на МЕЧА, преди МИРА
2 Коринтяни 10:4 –„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.“
2. Правдата - характерът на ДУХОВНИЯ МЕЧ
2 Коринтяни 6:3-10 –„Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение; но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата; всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като измамници, но пак истинни; като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани; като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.“
3. Светлината – характерът на МЕЧА, преди МИРА
Римляни 13:12 –„Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.
III. ВЪОРЪЖЕНИ С МЕЧА, ПРЕДИ МИРА
1. Въоръжени с МЕЧА, преди МИРА – по примера на Немия
А. Въоръжените строители с МЕЧА, преди МИРА
Неемия 4:17-18 -„Всеки един от ония, които градяха стената, и които носеха товарите, и които товареха, работеше работата с едната си ръка, а с другата държеше оръжието; и всеки от зидарите имаше меча си опасан на кръста си и така градеше. А тоя, който свиреше с тръбата беше до мене.“
Б. Въоръженото семейство с МЕЧА, преди МИРА
Неемия 4:13 –„Затова поставих зад по-ниските места в стената, зад по-изложените места - поставих людете по семействата им с мечовете им, с копията им и с лъковете им.“
2. Въоръженият Християнин с МЕЧА, преди МИРА
Ако искаш да имаш МИР, трябва да бъдеш въоръжен!
МЕЧЪТ на Християнина, преди МИРА:
А. Вярата в Бога
Ефесяни 6:16 –„А освен всичко това, вземете вярата за щит…“
Б. Пребъдване в Словото Божие.
Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“
В. Изпълнени със Святия Дух
Ефесяни 6:17 –„Вземете тоже за шлем спасението и МЕЧА НА ДУХА, който е Божието слово.“
Г. Господната Вечеря – МЕЧЪТ, ПРЕДИ МИРА
- Меч против ГРЕХА
- Меч против БОЛЕСТТА
- Меч против САТАНА
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез КРЪВТА НА АГНЕТО...“

Проповедта е публикувана в ТОМ ШЕСТИ - „Библейски проповеди“ - 1994