неделя, 30 август 2009 г.

ТЕБЕ ЩО ТИ Е

Йоан 21:22 –"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."
(Божието Слово до призваните)
I. ПРОБЛЕМЪТ НА АПОСТОЛА, ПОРАДИ СТРЕМЕЖА МУ ДА ВЪРВИ НЕ СЛЕД ИСУСА, А ПРЕД ИСУСА - ПРОБЛЕМ И НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК
1. Какво означава, да върви човек не след Исуса, а пред Исуса, или встрани от Него?
А. Да върви по своя си път, а не по Божия път
Б. Да бъде свободен да лавира, вместо да спазва точно Божиите заповеди
Отговорът на въпроса:Какво означава да върви човек не след Исуса, а пред Исуса?-ще откриете в думите:»Господи, нека бъде Твоята воля, но според моята!»
2. Примери от живота на апостол Петър за погрешния вървеж:
А. Апостолът вървеше не след Исуса, а пред Исуса, когато искаше да Го отклони от разпятието
Матей 16:21-23 -"От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти Ми си съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките."
Б. Апостолът демонстрира, че иска да върви пред, а не след Исуса, когато се отрече от Него
Матей 26:33-34 -"А Петър в отговор Му рече: Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: Истина ти казвам, че тая нощ, преди да пее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене."
В. Апостолът демонстрира, че иска да върви не след Исуса, а пред Исуса в Гетсиманската градина
Матей 26:51-52 -"И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат."
3. Погрешната апостолска доктрина тогава и днес, следствие от погрешния вървеж – вървежът пред, а не след Исуса
- Изборът на «ножа», вместо Кръста
- Изборът на политиката, вместо посвещението (в служение за Бога и Църквата)
II. ПРИЧИНАТА ЗА ПРОБЛЕМА НА АПОСТОЛА
Причината за проблема на апостола да върви след Исуса, проблем на всеки един от нас.
- Апостолът нямаше проблем да върви навсякъде – отляво, отдясно или пред Исуса
- Апостолът имаше проблем да върви след Исуса
1. Духовното възгордяване на апостола, причината да не желае да върви след Исуса, а пред Исуса
Матей 16:16-17, 22 -"Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос (*Месия, Помазаник), Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, Който е на небесата... Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе."
2. Физическата сила или темперамент на апостола, причината да не желае да върви след Исуса, а да се стреми да бъде винаги пред Него
Матей 26:51 -"И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото."
3. Политичният характер на апостола, причината да не върви след Исуса, а пред Исуса Матей 26:69-70 -"А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш."
III. БОЖИЯТ ВЪПРОС И ЗАПОВЕД, ТОГАВА И ДНЕС
Йоан 21:22 -"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."
1. Христовият апел до призваните
Йоан 15:16 -"Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде."
Матей 19:21 -"Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровища на небесата; и дойди, та ме следвай!"
Марк 10:21 -"Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родителите си и ще ги умъртвят."
Лука 9:23 -"Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва."
А. Божият въпрос: "Тебе що ти е?" означава:
Всеки да гледа към собственото си призвание
Б. Човекът и неговият проблем, тогава и днес
Човек, независимо кой е той, обича да гледа:
- не към своето благословение и призвание
- не към своето служение
- не към своя молитвен живот
- не към своята жертва и пр.
- но към призванието, към молитвата, към живота, към благословението, към жертвоприношението на другите
Човек обича да гледа:
- не своя апартамент, а апартамента на другия
- не своя тоалет, а тоалета на другия
- не проблемите и благословенията на своето семейство, а тези на другите семейства
В. Неправилният вървеж (не след Христос, а пред Него), утроба на всички пороци
2. Определеното от Бога място за неговите избрани
Йоан 21:22 -"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."
А. Да вървим не след човека, а след Христос
Да стъпваме в стъпките на Христос, а не в стъпките на брата, на децата, на родителите и пр.
Пример с последиците от погрешния вървеж на Каин (Битие 4 глава)
Б. Да вървим не след земното богатство, а след Исуса
В. Да вървим не след суетата, а след Христос
Г. Да вървим не след парите, а след Бога
Д. Да вървим не след богатството, а след Христос
Христос ни казва: "Ти върви след Мене!"
Когато вървим след Христа, ние ще намерим:
(Псалом 23)
А. Зеленото пасище
Б. Тихите и бистри води
В. Божия мир
Г. Светлината на живота
Д. Спасението на нашата безсмъртна душа
Е. Царството Небесно
3. Страданието, поради любопитството, тогава и днес
Когато човек тръгне по пътеката на любопитството, той непременно отива на погрешното място:
- отива там, където отиде Ева
- отива там, където отива Лотовата жена
- отива там, където отиде блудният син
- отива там, където отиде апостолът
- отива при светския огън, огънят на духовния компромис
4. Какъв ще бъде твоят избор днес?
- Ще се вслушаш ли в Христовия апел или ще го пренебрегнеш?
«...тебе що ти е? Ти върви след Мене.»
- Ще тръгнеш ли след Исуса?
- Или ще продължиш да вървиш пред Него и встрани от Него? – Този избор означава, да вървиш без Бог в живота си?
За правилния избор на Християнина, стара евангелска песен казва:
»Един Водител има верен -
Той пътя нивга не греши .
Стъпка по стъпка Той пред Мене
върви и сочи пътя ми.»
Правилният избор на Християнина е възпят и от Псалмопевеца:
Псалми 16:8 –«Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.»