неделя, 30 август 2009 г.

ТЕБЕ ЩО ТИ Е

Йоан 21:22 –"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."(Божието Слово до призваните)
I. ПРОБЛЕМЪТ НА АПОСТОЛА, ПОРАДИ СТРЕМЕЖА МУ ДА ВЪРВИ - НЕ СЛЕД ИСУСА, А ПРЕД ИСУСА - ПРОБЛЕМ И НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК
1. Какво означава, да върви човек - не след Исуса, а пред Исуса, или встрани от Него?
А. Да върви по своя си път, а не по Божия път
Б. Да бъде свободен да лавира, вместо да спазва точно Божиите заповеди
Отговорът на въпроса:Какво означава да върви човек - не след Исуса, а пред Исуса?-ще откриете в думите:»Господи, нека бъде Твоята воля, но според моята!»
2. Примери от живота на апостол Петър - за погрешния вървеж:
А. Апостолът вървеше - не след Исуса, а пред Исуса, когато искаше да Го отклони от разпятието
Матей 16:21-23 -"От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти Ми си съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките."Б. Апостолът демонстрира, че иска да върви пред, а не след Исуса, когато се отрече от Него
Матей 26:33-34 -"А Петър в отговор Му рече: Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: Истина ти казвам, че тая нощ, преди да пее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене."
В. Апостолът демонстрира, че иска да върви - не след Исуса, а пред Исуса в Гетсиманската градина
Матей 26:51-52 -"И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат."3. Погрешната апостолска доктрина, тогава и днес, следствие от погрешния вървеж – вървежът пред, а не след Исуса
- Изборът на «ножа», вместо Кръста
- Изборът на политиката, вместо посвещението (в служение за Бога и Църквата)
II. ПРИЧИНАТА ЗА ПРОБЛЕМА НА АПОСТОЛА
Причината за проблема на апостола (да върви след Исуса) - проблем на всеки един от нас.
- Апостолът нямаше проблем да върви навсякъде – отляво, отдясно или пред Исуса
- Апостолът имаше проблем - да върви след Исуса
1. Духовното възгордяване на апостола, причината, да не желае да върви след Исуса, а пред Исуса
Матей 16:16-17, 22 -"Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос (*Месия, Помазаник), Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, Който е на небесата... Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе."
2. Физическата сила (или темперамент) на апостола - причината да не желае да върви след Исуса, а да се стреми да бъде винаги пред Него
Матей 26:51 -"И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото."
3. Политичният характер на апостола - причината да не върви след Исуса, а пред Исуса
Матей 26:69-70 -"А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш."

III. БОЖИЯТ ВЪПРОС И ЗАПОВЕД, ТОГАВА И ДНЕС

Йоан 21:22 -"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."

1. Христовият апел до призваните
Йоан 15:16 -"Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде."Матей 19:21 -"Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровища на небесата; и дойди, та ме следвай!"
Марк 10:21 -"Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родителите си и ще ги умъртвят."

Лука 9:23 -"Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва."

А. Божият въпрос: "Тебе що ти е?" означава:
Всеки да гледа към собственото си призвание
Б. Човекът и неговият проблем, тогава и днес
Човек, независимо кой е той, обича да гледа:
- не към своето благословение и призвание
- не към своето служение
- не към своя молитвен живот
- не към своята жертва и пр.
- но към призванието, към молитвата, към живота, към благословението,
към жертвоприношението на другите
Човек обича да гледа:
- не своя апартамент, а апартамента на другия
- не своя тоалет, а тоалета на другия
- не проблемите и благословенията на своето семейство, а тези на другите семейства
В. Неправилният вървеж (не след Христос, а пред Него), утроба на всички пороци
2. Определеното от Бога място за неговите избрани
Йоан 21:22 -"Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене."
А. Да вървим не след човека, а след Христос
Да стъпваме в стъпките на Христос, а не в стъпките на брата, на децата, на родителите и пр.
Пример с последиците от погрешния вървеж на Каин (Битие 4 глава)
Б. Да вървим не след земното богатство, а след Исуса
В. Да вървим не след суетата, а след Христос
Г. Да вървим не след парите, а след Бога
Д. Да вървим не след богатството, а след Христос
Христос ни казва: "Ти върви след Мене!"
Когато вървим след Христа, ние ще намерим:
(Псалом 23)
А. Зеленото пасище
Б. Тихите и бистри води
В. Божия мир
Г. Светлината на живота
Д. Спасението на нашата безсмъртна душа
Е. Царството Небесно
3. Страданието, поради любопитството, тогава и днес
Когато човек тръгне по пътеката на любопитството, той непременно отива на погрешното място:
- отива там, където отиде Ева
- отива там, където отива Лотовата жена
- отива там, където отиде блудният син
- отива там, където отиде апостолът
- отива при светския огън, огънят на духовния компромис
4. Какъв ще бъде твоят избор днес?- Ще се вслушаш ли в Христовия апел или ще го пренебрегнеш?
«...тебе що ти е? Ти върви след Мене.»- Ще тръгнеш ли след Исуса?
- Или ще продължиш да вървиш пред Него и встрани от Него? – Този избор означава, да вървиш без Бог в живота си?
За правилния избор на Християнина, стара евангелска песен казва:
»Един Водител има верен -
Той пътя нивга не греши .
Стъпка по стъпка Той пред Мене
върви и сочи пътя ми.»

Правилният избор на Християнина е възпят и от Псалмопевеца:
Псалми 16:8 –«Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.»