сряда, 28 април 2010 г.

ЯВЛЕНИЕ

2Солунци 2:1-11 –“А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,”
I. ГРЕХОПАДЕНИЕТО (ГРЕХОЯВЛЕНИЕТО) ПРЕДИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
1. Появата на човека на греха
Матей 18:7 –“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!”
2. Появата на порнографиятаДнес ние живеем в морално деградирал свят
- Голотата се приема, като нещо съвсем обикновено
(Няма вестник или списание без гола или полугола жена)
- Порнографията ни заобикаля отвсякъде – билбордове, секс телефони, вестници, списания, телевизионни предавания и пр
3. Появата на телевизионната ера
4. Появата на компютърната ера
II. САТАНОЯВЛЕНИЕТО, ПРЕДИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ
2Коринтяни 11:14 –“И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;”

1. Явлението на Сатана в образа на лъжепророк
(Лъжепророкът е имитаторът на святия Дух)
1 Йоан 4:6 –“Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.”
2. Явлението на Сатана в образа на антихриста
1 Йоана 4:2-3 –“ По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога; а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.”
2 Йоан 7 –“Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.”
3. Явлението на Сатана, имитиращ образа на Бога
Откровение 16:13-14 –“И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.”
З Царе 18:24 –“Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И всичките люде в отговор казаха: Добро е каквото си казал.”
Тогава дяволът не успя да свали огън от небето, но в последното време ще го направи
III. БОГОЯВЛЕНИЕ (МАРАНАТА)
1 Солунци 4:13-18 –“ А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.”
1. Душеспасителната мисия на Бога
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Марк 16:15-16 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
2. Природоявлението, преди Христовото явление (Мараната)
Матей 24 глава
3. Мараната, Христовото Богоявление
Марк 13:26-27 –“ Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.”
Римляни 14:11 –“Защото е писано: -"Заклевам се в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога".”

събота, 17 април 2010 г.

ХРИСТОС ЗА НАС

Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Откровение 1:8 –“Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.”
Христос за нас стана:
1. Спасение
1 Йоан 4:14 –“И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.”
2. Светлина - Йоан 8:12
3. Хлябът на Живота - Йоан 6:35
4. Живата Вода - Йоан 7:37
5. Истинската Лоза - Йоан 15:1
6. Добрият Пастир - Йоан 10:11
7. Строителят на новата диспенсация
Йоан 14 глава
8. Възкресението и Животът
Йоан 11:25 –“Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;”
9. Христос, Ходатаят за Святия Дух
Йоан 16:7 -“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
10. Христос, Весдесъщият Бог
Матей 28:18 –“Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.”
І. ХРИСТОС БЕ ИЗПРАТЕН ЗА НАС
Исая 6:8 –“После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
ІІ. ХРИСТОС ЖИВЯ ЗА НАС В ЧОВЕШКА ПЛЪТ
Йоан 1:14 –“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Матей 4:23 –“Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.”
Йоан 4:34 –“Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.”
Йоан 9:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
ІІІ. ХРИСТОС БЕ РАЗПНАТ ЗА НАС
Римляни 5:8 –“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас”
Римляни 14:9 –“Защото Христос, затова умря и оживя - да господства и над мъртвоти, и над живите.”
ІV. ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА ЗА НАС
Матей 28:6 –“Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ.”
Римляни 6:4 –“Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.”
Римляни 8:11 –“И ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и Вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава във вас.”
V. ХРИСТОС СЕ ВЪЗНЕСЕ ЗА НАС
Деяния на апостолите 1:9 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им”
Д.А.7:55-56 –“А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога. ”
VІ. ХРИСТОС ЩЕ ДОЙДЕ ЗА НАС
Йоан 14:3 –“И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.”
1Солунци 4:13-17 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
Откровение 21:4 –“Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.”
VІІ.ХРИСТОС ЩЕ ВОЮВА СЪС САТАНА, ЗАРАДИ НАС И ЩЕ ГО ПОБЕДИ
Откровение 17:14 –“те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.”
Откровение 19:11 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.”
VІІI. ХРИСТОС ЩЕ СЪДИ СВЕТА, ЗАРАДИ НАС
Откровение 20:11-12 –“След това видях един голям бял престол и онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”

неделя, 11 април 2010 г.

ТОМИНА НЕДЕЛЯ

НЕДЕЛЯТА НА ОБЪРКАНИТЕ ХРИСТИЯНИ
Йоан 20:19-25 –“А вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, когато вратата на стаята, дето бяха учениците беше заключена, поради страха от Юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им:"Мир вам!" И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече:"Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас." И като рече това, духна върху тях, та им каза:"Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени им са, на които задър-жите, задържани са." А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. За това другите ученици му казаха: "Видяхме Господа!" А той им рече:"Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. ”
I. ОБЪРКВАНЕТО СЛЕД ВЕЛИКДЕН
1. Обърканите жени след Великден
Йоан 20:13-16 –“И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна. Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!”
2. Обърканите ученици след Великден
Лука 24:21-24 –“А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба, и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели. ”
3. Обърканият Тома след Великден
Йоан 20:25 –“За това другите ученици му казаха: "Видяхме Господа!" А той им рече:"Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. ”
4. Обърканите Християни - тогава и днес
Матей 12:39-40 -“А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.”
II. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЪРКВАНЕТО СЛЕД ВЕЛИКДЕН

1. Обърканите чувства
2. Обърканата любов
3. Обърканата вяра
4. Обърканата Църква
5. Изпуснатата среща
Йоан 20:24 – “ А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. ”
6. Изпуснатото благословение
Йоан 20:25а - “Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. ”
7. Фаталното свидетелство за съмнението на объркания Тома
Йоан 20:25б –“А той им рече: Ако не видя ръцете Му, раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. ”
8. Пръснатото стадо след Великден
Матей 26:31 -“Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ; защото е писано: Ще поразя прастирът; и овците на стадото ще се разпръснат. ”
III. АПОСТОЛ ТОМА - ЕДИН ОТ НАС
1. Тома не беше по-различен от останалите Христови ученици
А. Тома беше един от избраните Христови апостоли
Лука 6:13-16 -“И като се съмна, повика учениците си, и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли; Симона, когото и нарече Петър, и брата му Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеева и Симона, наречен Зилот, Юда, Якововият брат, и Юда Искариотски, който и стана предател. ”
Б. Тома беше дръзновен и посветен апостол
Йоан 11:7-8, 16 -“А подир това казва на учениците: Да отидем пак в Юдея! Казват Му учениците: Учителю, сега Юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш?... Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него! ”
В. Вярата на Тома не беше по-слаба от вярата на останалите Христови апостоли
1). Тома не повярва свидетелството на останалите апостоли, но и апостолите нe повярваха свидетелството на жените
Йоан 20:25 - “Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя ръцете Му, раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
Лука 24:9-11 –“И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха.»
Марк 16:9-11 –“И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.”
2). Тома повярва във Възкресението, едва когато се срещна с Христос
- Останалите апостоли също повярваха във Възкресението, когато видяха Христовите рани
Йоана 20:19-20а -“А вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, когато вратата на стаята, дето бяха учениците беше заключена, поради страха от Юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им:"Мир вам!" И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. ”
- Двама от апостолите дори се срещнаха с Христос след Възкресението и разговаряха с Него, но не Го познаха, докато Той не им се откри
Лука 24:15 –“И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удържаха да Го не познаят. И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.”
2. Разликата между Тома и останалите апостоли
Тома прие по различен начин разочарованието, поради Христовото разпятие и се усамоти в болката си
(Тома се отдели от «стадото»)
Йоан 20:24-27 -“А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. ”
IV. ТОМИНА НЕДЕЛЯ – ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ
1. Томина неделя е празник за всички, повярвали във Възкръсналия Христос
Йоан 20:26-29
–“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже ме видя, [Томо], ти повярва. Блажени ония, които без да видят, са повярвали. ”
2. Празникът «Томина неделя» не е Ден за възпоменаване на Томовото съмнение
А. Апостол Тома не трябва да бъде превръщан в преобраз на съмнението!
Напълно погрешен е изразът: «Тома неверни»!
Б. Моментната слабост на Тома е само част от същността на Томина неделя
3. Томина неделя трябва да бъде, преди всичко Ден за размисъл
А. Няма човек по лицето на земята, който да не е изпадал в ситуацията на Тома:
- наранен
- обезсърчен
- разколебан във вярата си
- объркан в чувствата си
- моментно охладнял и пр.
Въздържам се да правя анализ на причините за усамотението на Тома, защото това е много съкровен въпрос, заключен в «скришната стаичка» на всеки човек.
При определени ситуации се усамотяваха и по-силни от него духовни мъже:
Мойсей, пророк Илия, и самият Христос
Б. Усамотението може да има, както положителен, така и отрицателен характер
Характерът на усамотението зависи от това с кого и за какво се усамотяваш
4. Празникът «Томина неделя» е Ден за възпоменаване на Добрия Пастир, по примера на Възкръсналия Христос
1). Търсената от Христос загубена овца в лицето на Тома, след Великден
Йоан 20:26-28 –“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!”
2). Тома се отклони от общото «стадо», но Христос го потърси и му подаде ръка
3). Добрият Пастир днес, по примера на Христос
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
Лука 15:4-6 –“Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.”
Томина неделя – Неделята на обърканите Християни и Ден за възпоменаване на Добрия Пастир

неделя, 4 април 2010 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

Нека Духът на Възкресение Христово, Дух на победа на доброто над злото, да владее сърцата ни и да управлява живота ни!

четвъртък, 1 април 2010 г.

СПОМЕНЪТ ЗА ПЪРВИЯ ВЕЛИКДЕН

Матей 28:1-8 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”
I. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН, ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАВАНЕ НА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Матей 28:1 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.”
Чрез това Слово желая да ви пренеса в Ерусалимската градина, където бе погребан Христос, за да проследим събитията
1. Великден, Денят на спомените
А. На този Ден си спомняме, не само за Христовото възкресение, но и за силата, която Възкръсналият Христос ни подари
Б. На този Ден си спомняме, не само за Христовото Възкресение, но и за нашето спасение чрез Възкръсналия Христос
В. Този ден ни напомня за вярата ни в Божията възкресителна сила
Г. Този ден ни напомня за славната Надежда на Възкресението
Д. Този ден ни напомня за великата Божия любов към нас, изявена на Великден
Е. Този Велик ден ни припомня Възкресенския призив за нашето служение
Д. Този ден не само ни връща чрез спомените “към първия ден от седмицата”, денят на Христовото възкресение; но още ни напомня за първия ден на Вечния живот
II. ДНЕС Е ВЕЛИК ДЕН, ПОРАДИ ЗНАМЕНИЯТА, КОИТО СЕ СЛУЧИХА ПРЕДИ ДВЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ НА ТОЗИ ДЕН ( ПЪРВИЯТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА )
Матей 28:1-2а –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето… ”
На първия ден от седмицата, ден наречен Велик Ден, бе издигната “стълбата”, която свърза небето със земята и Божият ангел (Небесният мисионер) слезе по нея
Битие 28:12 –“И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.”
III. ДНЕС Е ВЕЛИК ДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН СТАНА ГОЛЯМ ТРУС,
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА БОЖИЕТО ВСЕМОГЪЩЕСТВО
Матей 28:2 –“А, ето, стана голям трус...”
IV. ДНЕС Е ВЕЛИК ДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН БЕ ИЗЯВЕН ХАРАКТЕРА НА БОЖИЯ НЕБЕСЕН МИСИОНЕР
Матей 28:2–“...ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.”
1. Днес е Великден, защото на този ден бе демонстрирана смелостта на Божия мисионер
Матей 28:2–“...защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи...”
Ангелът пристъпи към гроба, независимо от това, че беше запечатан и свирепо охраняван.
2. Днес е Великден, защото на този ден бе демонстрирана силата на Божия мисионер
Матей 28:2–“...защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка...”
На Великден беше демонстрирана Божията сила чрез Небесния дует
А. Божията сила, изявена чрез ангела Господен ( Божият мисионер ), който отвали камъка
На Великден, в ръцете на Божия ангел, огромният надгробен камък заприлича на морска песъчинка
Б. Божията сила чрез Христовото възкресение
Сила, която разтърси вселената
Затова не се притеснявай (както жените, които бяха на гроба) - кой ще отвали камъка, който те е притиснал! Защото Великденската възкресенска сила е в нас и то не само на Великден!
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
3. Днес е Великден, защото на този ден Бог ни запозна с “креслото” на Божия мисионер
Матей 28:2–“...ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.”
Божият мисионер седна, не на някой мерцедес или джип, а на грубия надгробен камък.
Силата на служението не е в мекото кресло, а в смирението.
Великден е ден на смирението!
4. Днес е Великден, защото чрез този ден Бог ни запозна с изгледът и облеклото на Божия мисионер
Матей 28:3 –“Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.”
VIII.ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН БОГ НИ ЗАПОЗНА СЪС СЛАВНОТО БЛАГОВЕСТИЕ НА БОЖИЯ НЕБЕСЕН МИСИОНЕР
Матей 28:5-6 –“А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.”
1. Благовестието за Божия мир чрез Словото на Божия мисионер
Ст.5а –“А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте...”
2. Благовестието за Възкръсналия Христос чрез доказателствата за Възкресенската сила
Ст.6 –“Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.”
Празният гроб, преобраз на делата чрез Възкресенската сила на Бога!
- Дойдете и вижте празното болнично легло на изцерения!
- Дойдете и вижте празната количка на проходилия инвалид
- Дойдете и вижте празния гроб на затиснатия с камъка на депресията!
- Дойдете и вижте празния гроб на възкресения грешник!
Лука 7:22 –“Тогава в отговор (Господ Исус Христос) им каза: Идете, и разкажете на Иоана това, което видяхте, и чухте, че слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват; мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва благовестието.”
Марка 16:17а –“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име...”
3. Благовестие чрез Божието откровение и водителство
Ст.5 -“...защото зная, че търсите разпнатия Исус.”
4. Благовестие с вяра и с увереност
Ст.6 -“...защото възкръсна, както и рече:”
IX. ДНЕС Е ВЕЛИК ДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН БОГ НИ ЗАПОЗНА С ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ЗАПОВЕДИ
Матей 28:6-7 –“Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.”
1. Заповедта: Дойдете!
2. Заповедта: Вижте!
3. Заповедта: Идете!
4. Заповедта: Кажете!
X. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН БОГ НИ ЗАПОЗНА С БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЖЕНИТЕ
Матей 28:8 –“И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”
1. Благовестието за Възкръсналия Христос измества страха
2. Благовестието за Възкръсналия Христос носи радост
3. Благовестието за Възкръсналия Христос влива в човека Възкресенска сила за живот и служение
Захария 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”
XI. ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН, ЗАЩОТО НА ТОЗИ ДЕН БОГ НИ ЗАПОЗНА СЪС СЛАВНАТА СРЕЩА НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС С ЧОВЕКА ГРЕШНИК
Матей 28:9-10 -“И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.”
1. Великденският поздрав: “Здравейте!”
Има ли по-добро пожелание за човека от това – да бъде здрав, духовно и физически?!
2. Великденското послание за мир: “Не бойте се!”
3. Великденският призив за благовестие:“Идете кажете на братята Ми!”
4. Великденското обещание за среща с Възкръсналия Господ
“Да идат в Галилея, и там ще Ме видят!”
Такава е и нашата среща днес – среща на Възкръсналия Господ с човека грешник.
Защото Великденското послание е послание, адресирано и до нас.
Великденското служение на Божия мисионер е пример и за нашия живот, и служение!
Затова, нека да не се обезсърчаваме, че сме слаби, немощни, грешни, отпаднали и недостойни!
Такива бяха и апостолите. Но чрез вяра, в силата на Възкръсналия Христос, отместваха надгробните камъни, с които бяха притиснати умрелите в греховете си човеци, за да възкръснат за нов живот в Христа Исуса.
Ефесяни 2:1, 5-7 –“И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,...Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.”
Затова нека да дерзаем и смело с дръзновение да разнасяме Великденската вест:
ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!