неделя, 27 януари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН МИР

Гал.5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

І. МИРЪТ Е ДУХОВНИЯТ БАРОМЕТЪР НА УПОВАВАЩИЯ ЧОВЕК В БОЖИИТЕ АТРИБУТИ

1. Уповаващият човек в Божието Всезнание
2. Уповаващият човек в Божието Всеможие
3. Уповаващият човек в Божията Весдесъщност
4. Уповаващият човек в Божието Всесилие
5. Уповаващият човек в Божието Вселюбие
6. Уповаващият човек в Божието Всеопрощение
Упованието на човек в Божиите атрибути, превърнато във вяра е утробата на мира (Плодът на Святия Дух)
Ако днес човек изпитва остра нужда от нещо, то това е нуждата от Божия мир.

ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЦАРЯ И ЦАРСТВОТО НА МИРА

Ис.9:6 –“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.”
Лк.2:14 –“Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”

ІІІ. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ МИР, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Ис.40:1 –“Утешавайте, утешавайте людете Ми, Казва вашият Бог.”
Рим.5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;”

ІV. ПОДАРЕНИЯТ ОТ БОГА МИР, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Йн.14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
Йн.16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Д.А.2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
Д.А.2:39 –“Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.”

V. ХАРАКТЕРЪТ НА МИРА , ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Мир чрез вяра в Бога
2. Мир чрез надеждата ни в Бога
3. Мир чрез любовта ни в Бога
4. Мир чрез Словото Божие
5. Мир чрез Христовия кръст
6. Мир чрез Христовата кръв
7. Мир чрез Христовите рани
8. Мир чрез Святия Дух

VІ. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ МИРА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Фил.4:11-12 –“Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.”
Фил.4:6:7 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.”

събота, 26 януари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН РАДОСТ

Гал.5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

Радостта, плодът на Духа, е силата на Христовата Църква
Божият апел към нас е: ”Винаги се радвайте!”(1Сол.5: 16)
Стремежът на Сатана е напълно противоположен - винаги да скърбим.
На тези, които твърдят, че Христос никога не се е радвал на тази земя, желая да отговоря следното: Факт е, че Христос много малко се е радвал, докато изпълняваше мисията си на тази земя. Но на какво трябваше да се радва?
1). Да се радва на насилието?
2). Да се радва на греха ?
3). Да се радва на криминалността?
4). Да се радва на експлоатацията ?
5). Да се радва на лъжата?
6). Да се радва на лицемерието (фарисейщината)?
Разбира се, че всичко изброено до тук не може да бъде причина за радост.
Христос не се е радвал, защото Той дойде да понесе нашите скърби, за да можем ние днес да се радваме.
Ис.53:4 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”

Плодът на Духа, наречен Радост, е поставен на второ място по важност в списъка на плодовете на Святия Дух
Този плод не се проявява само вътрешно в човека, но и външно. Радостта се предава на нашите очи, на нашето лице, на нашата уста, на нашето поведение и чрез нас се предава на хората около нас.

І. ХАРАКТЕРЪТ ИЛИ ОАЗИСЪТ НА РАДОСТТА

1. Природна радост, за която Йов казва:
“Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?” (Йов 20:5)
2. Суетна радост
3. Демонска или сатанинска радост
(Това е заблудителна радост)
4. Божествена радост
Това е вечна радост
Тя започва от тази земя и преминава във вечността

ІІ. ОБЕЩАНАТА ОТ БОГА РАДОСТ , ПЛОДЪТ НА ДУХА

Йн.15:11 –“Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.”
Йн.16:20 –“Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.”

1. Пророчеството за радостта, като плод на Божия Дух
Ис.60:15 –“Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен, Тъй щото никой не минаваше през тебе, Аз ще те направя вечно величие, Радост за много поколения.”

Ис.61:3 –“Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”

Ис.61:10 –“Ще се развеселя премного в Господа, Душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение, Загърна ме с мантия на правда Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, И като невеста накитена с украшенията си.”

2. Изпълненото пророчество за радостта, плодът на Духа
Лк.2:10 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.”

ІІІ. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ РАДОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

1. Радостният език на Божия служител
Пс.63:5 –“Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми; И с радостни устни ще Те славословят устата ми.”

2. Радостната песен на Божия служител
Пс.81:1 –“За първия певец, на гетския инструмент. Асафов псалом. Пейте радостно на Бога наша сила; Възкликнете към Якововия Бог.”
Eр.31:7 –“Защото така казва Господ: Пейте с радост за Якова, И възкликнете за главния от народите; Прогласете, похвалете и кажете: Спаси, Господи, людете Си, останалите от Израиля.”

3. Радостното въклицание на Божия служител
Езд.3:12 –“Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас като се основаваше тоя дом пред очите им; а мнозина възкликнаха гръмогласно от радост”

4. Радостният вик на Божия служител
Пс.98:6 –“С тръби и с глас на рог Радостно викайте пред Царя Господа.”

5. Радостната надежда на Християнина чрез радостта, плодът на Духа
Пр.10:28 –“Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно.”

6. Радостната вяра на Християнина чрез Радостта, плодът на Духа
Рим.15:13 –“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.”

Фил.1:25 –“И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;”

7. Радостната молитва на Християнина чрез Радостта, плодът на Духа
Фил.1:3-4 –“Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,”

8. Радостният мир на праведния чрез Радостта, плодът на Духа
Евр.1:9 –“Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя”

ІV. СИЛАТА НА ЦЪРКВАТА ЧРЕЗ РАДОСТТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА

Д.А.2:46 –“И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,”

Д.А.8:34-40 –“И скопецът продума и рече на Филипа: Кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът, - за себе си ли, или за някой друг? А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? [И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий]. Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го. А когато излязоха из водата, Господният Дух грабна Филипа; и скопецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария.”
Евр.10:34 –“Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.”

Ще завърша с думите на апостола:
“Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.” (Фил.4:4 )

петък, 25 януари 2008 г.

ПЛОДЪТ НА ДУХА, НАРЕЧЕН ЛЮБОВ

Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

За любовта може да се говори много
За любовта може да се пише много
Една проповед не може по никакъв начин да изчерпи необхватната тема за Любовта.
Тя може само да отвори вратата и да насочи размишленията ни върху предмета: Любов.

І. МНОГОРАЗЛИЧНАТА ЛЮБОВ В СВЕТА

1. Любовта “Ерос”
- Това е животинската или сатанинската любов.
Любов към жертвата. Любовта на животното, което убива, за да се нахрани; любовта на изнасилвача; любовта на убиеца от ревност и пр.

2. Любовта “Филантропия”
- В съвременния свят тази любов се изявява под формата на благотворителност
- Това е така наречената “социална любов” -любов към бедните, към болните, към изпадналите в бедствено положение.
- Хора, които са движени в живота си само от тази любов, никога няма да окажат помощ на някого за своя сметка (“да си бръкнат в джоба”).
- При този вид любов е в сила поговорката:”С чужда пита, майчин помин”
- За любовта “Филантропия” важи строгото счетоводство:”Ще дам, единствено при условие, че преди това успея да взема” – от данъци, от глоби, от индулгенции, от грабежи и пр.; или поради някакъв интерес (очаквани облаги )
- Претеглена (бюджетна) любов

3. Любовта “Филио”
Това е семейната любов
Любов между членовете на семейството – родители, деца, братя сестри, баби, дядовци и внуци и пр.

4. Любовта “Филалгурион”
Тази любов е наречена в Словото Божие: Сребролюбие

5. Любовта “Филаделфия”
Тази любов е позната, като: Братска любов
Нейните параметри също са ограничени

6. Любовта “Агапе”
Матея 22:37 –“А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".”
Йоана 3:16 -“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Римлани 5:8 –“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.”
Любовта Агапе е Божията любов.
- Това е любовта, изляна в сърцата на Божиите чада
- Това е Любовта, плод на Святия Дух, темата на размишленията ни
- Ако приемем, че Любовта Агапе е плод на Святия Дух, то трябва да признаем факта, че зад всяка от останалите видове любов стои друг различен дух.
- Днес в света няма дефицит от останалите видове любов
- Единствената нужда на човечеството е от Любовта Агапе, която замества всички останали видове любов

ІІ. ЛЮБОВТА АГАПЕ, ПЛОДЪТ НА ДУХА, ПО ПРИМЕРА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

1Йоана 4:19 –“Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.”

1. Създадени чрез силата на Божията любов
Битие 1:26 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.”

2. Покривалото чрез Божията любов
1Петрово 4: 8 –“Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.”

3. Спасени чрез силата на Божията любов
Йоана 3:16 -“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Йоана 10:17 –“Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.”

4. Помазани чрез силата на Божията любов
Йоана 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”

5. Възкресени чрез силата на Божията любов
Йоана 17:24 –“Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.”

ІІІ. ЛЮБОВТА, ПЛОДЪТ НА ДУХА, БЕЛЕГЪТ НА ХРИСТИЯНИНА


Святият Дух се явява коритото на Реката, по което се движи Божията любов – от Бог до нас и обратно към Бога, и към ближните ни

1. Любовта Агапе, плодът на Духа, е любовта към Великото Божество
Матея 22:35-40 –“И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си". На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.”

2. Любовта Агапе, плодът на Духа, е любовта към Божието творение
1Коринтяни 13:3-8, 13 –“И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати… И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта. ”

3. Любовта Агапе, плодът на Духа, е пожертвователната любов към ближния

Любов, способна на саможертва
1Йоана 3:16 –“От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,”

Римляни 12:1-2 –“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”

4. Нуждата от любовта Агапе, плодът на Духа
Свързани в едно чрез любовта Агапе
Йоана 17:20-21 –“И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.”

вторник, 22 януари 2008 г.

АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН

Мт.28:20б –“…Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. [Амин].”
Лк.23:34 –“А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая.”

Благословен е не този човек, който може да каже: “Аз имам много пари в банката.”
Благословен е не този човек, който може да каже: “Аз имам много имоти - ниви, гори, къщи.
Благословен е и не този, който може да каже: “Аз имам няколко дипломи от елитни университети.”
Истински благословен и блажен е този човек, който може да каже:”Аз съм с Него и Той е с мен.”

Пример с анимационен клип:
На екрана на фона на кошара се появява кръвожаден свиреп вълк, който е препречил входа й. Към вратата на кошарата се е запътила овца, която желае да влезе вътре, но вълкът й прегражда пътя. Зад овцата се появява Христос. Овцата (овенът) казва:”Аз съм с Него!” Христос казва на вълка:”Той е с мен!” И вълкът побягва.”

І. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
ОТ ПРЕДИ СЪЗДАНИЕТО НА СВЕТА

Бит.1:26а –“ И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…”
Еф.1:4 –“Както ни е избрал в Него преди създанието на света, да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;”

ІІ. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
ОТ УТРОБАТА НА МАЙКА МИ

Пс.22:10 –“На Тебе бях оставен от рождението си; от утробата на майка ми Ти си мой Бог.”
Пс.139:16 –“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях. ”

ІІІ. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
ПРЕЗ ДЕТСТВОТО МИ

Мт.19:14 –“А Исус рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.”

Пример с популярна всред Християнските среди картина.
На картината са изобразени две малки дечица (момиченце и момченце), които вървят по едно тясно дървено мостче, поставено над буйна река. Реалната опасност е ясно отразена от художника. Зад децата върви ангел, бранител, който е разперил над тях крилата си и ги пази. Свързвам тази картина с обещания, залегнали в Словото Божие.
Псалом 91:4 –“С перата си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата верност е щит и закрила.”

ІV.АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
ПРЕЗ ЮНОШЕСТВОТО МИ

Екл.11:9-10 –“Весели се, младежо, в младостта си; И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти; И ходи по пътищата на сърцето си; и според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе до съд. Затова отмахни от сърцето си досадата; И отдалечи от плътта си всичко, що докарва неволя; защото младостта и юношеството са суета.”

1Йн.2:12-14 –“Пиша вам дечица, защото ви се простиха греховете, заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша вам младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.”

V. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
В КЛАСНАТА СТАЯ

Пс.1:1-3 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благо-успява.”

VІ. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
В ДОЛИНАТА НА МРАЧНАТА СЯНКА

Пс.23:4 –“Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене.; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават”

VІІ.АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
НА ТРАПЕЗАТА, ПРИГОТВЕНА ОТ НЕГО ЗА МЕН

Пс.23:5 –“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми; Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.”

VІІІ.АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
ПРЕЗ РАЗВЪЛНУВАНОТО МОРЕ

Мт.14:28 –“И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди! И Петър слезе от ладията и ходеше при водата да иде при Исуса.”

ІХ. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
НА БОЛНИЧНОТО ЛЕГЛО

Ис.53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.”

Х. АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ Е С МЕН
В ПРЕКЛОННАТА МИ ВЪЗРАСТ

1Йн.2:14 –14 –“Писах вам бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.”

ХІІ.АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ ЩЕ Е С МЕН
В СМЪРТТА

Лк.16:19-22 –“Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото на трапезата на богаташа; а и кучетата идваха, та лижеха раните му. И сиромахът умря; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът, и бе погребан.”

ХІІІ.АЗ СЪМ С НЕГО И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ С МЕН
И ВЪВ ВЕЧНОСТТА

Д.А.1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях; които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.”

Помни и в най-трудните моменти на живота си, че Той е твой и ти си Негов.
“Аз съм с Него и Той е с мен.” – Това е единствената инвестиция, която ще премине заедно с нас във вечността.

четвъртък, 17 януари 2008 г.

АПОСТОЛСКАТА ПОРЪКА

1Сол.4:9-12 –“А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг; понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече, и усърдно да се стараете да живете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме; за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.”
Апостолската поръка за всекидневния живот на Християнина

І. АПОСТОЛСКАТА ПОРЪКА ЗА БРАТОЛЮБИЕТО НА БАЛКАНИТЕ

1Сол.4:9-10 –“А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг; понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече.”
1. Братолюбието, което не се гордее
2. Братолюбието, което не се превъзнася
3. Братолюбието, което не държи сметка за зло
1Кор.13:1-8а –“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам,а любов нямам,нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада…”

ІІ. АПОСТОЛСКАТА ПОРЪКА ЗА ВСЕКИДНЕВНОТО УСЪРДИЕ НА ХРИСТИЯНИНА

1Сол.4:11 –“и усърдно да се стараете да живете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;”
1. Усърдието на Християнина да живее тихо на тази земя
Ст.11а–“...и усърдно да се стараете да живете тихо...”
Рим.12:18 -“Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.”
2Тим.2:23 –“А отричай се от глупавите и просташки разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.”
2. Желанието на Християнина всекидневно да върши своята работа
Еф.4:11б -“...да вършите своите работи... ”
3. Апостолската поръка за ръцете на Християнина
1Сол.4:11в –“…и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;”
Рим.12:1 –“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”


ІІІ. АПОСТОЛСКАТА ПОРЪКА ЗА ДУХОВНАТА ОБХОДА НА ХРИСТИЯНИНА

1Сол.4:12 –“...за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.”
Човек, когато обича, когато е трудолюбив, той и достойно се обхожда пред другите 1. Той не взема, а дава
2. Той не мрази, а обича
3. Той не се оплаква, а благодари

понеделник, 14 януари 2008 г.

ЧОВЕКЪТ В КОМА

Пс.115:1-8 –“Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си. Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог? Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце. Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат; Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат; Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.”

І. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,
КОЙТО ИМА ОЧИ, НО НЕ ВИЖДА

ІІ. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,
КОЙТО ИМА УШИ, НО НЕ ЧУВА

ІІІ. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,
КОЙТО ИМА РЪЦЕ, НО НЕ ПРАВИ НИЩО ДОБРО

ІV. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,

КОЙТО ИМА НОЗЕ, НО НЕ ХОДИ

V. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,

КОЙТО ИМА СЪРЦЕ, НО НЕ ОБИЧА

VІ. ЧОВЕКЪТ В КОМА Е ЧОВЕКЪТ,

КОЙТО ИМА УМ, НО НЕ РАЗСЪЖДАВА

VІІ. СВЕТСКИЯТ ЧОВЕК Е ЧОВЕКЪТ,

ЧИЙТО ЖИВОТ СЕ ПОДДЪРЖА ПО ИЗКУСТВЕН НАЧИН (ЧРЕЗ ФАЛШИВИТЕ СИСТЕМИ)

Пс.115:8 –“Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.”

Живеещият човек чрез фалшиви системи е:
1. Живеещият човек с фалшива вяра
2. Живеещият човек с фалшива надежда
3. Живеещият човек с фалшива любов
4. Живеещият човек с фалшивата система, наречена алкохол
5. Живеещият човек с фалшивата система, наречена богатство
6. Живеещият човек с фалшивата система, наречена земна слава
7. Живеещият човек с фалшивата система, наречена суеверие
(леене на куршум, весене, врачуване, бабуване, хвърляне на боб, гледане на карти и пр.)
Днес не само отделния човек живее чрез фалшиви системи
8. Живеещата Църква чрез фалшиви системи
9. Живеещото семейство с фалшиви системи
10. Живеещата държава с фалшиви системи
11. Живеещия съвременен свят (за съжаление) чрез фалшиви системи

VІІІ. ДУХОВНАТА ГЕНЕТИЧНА ВРЪЗКА
ПОМЕЖДУ ДЕТЕТО И ИСТИНСКИЯ МУ БАЩА

1. Генетичната връзка помежду човека и дявола
2. Генетичната връзка помежду човека и Бог

четвъртък, 10 януари 2008 г.

КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ

Йн.2:5 –“Майка Му (на Исус) казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.”
( Послушанието, по-добро от жертва )

І. КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ
ХРИСТОС КАЗВА: "НАПЪЛНЕТЕ ДЕЛВИТЕ С ВОДА"


Йн.2:5-7–“Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на Юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.”

Шестте каменни делви, преобраз на шестте чувства на човека
1. Зрение 4. Вкус
2. Слух 5. Чувство
3. Мирис 6. Вяра
( Вярата я разглеждаме, като шестото чувство на човека )

ІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ
ХРИСТОС КАЗВА: "ДОЙДЕТЕ ПРИ МЕНЕ ВСИЧКИ "

Мт.11:28 –“Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя”

ІІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ
ХРИСТОС КАЗВА: "ХВЪРЛЕТЕ МРЕЖАТА ОТДЯСНО"

Лк.5:4-5 –“И като престана да говори, рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите в ловитба.А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.”

ІV. КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ
ХРИСТОС КАЗВА: "ЧАКАЙТЕ В ЕРУСАЛИМ,

ДОКАТО СЕ ОБЛЕЧЕТЕ СЪС СИЛА "

Лк.24:49 –“ И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.”

V. КАКВОТО ВИ КАЖЕ СТОРЕТЕ
ХРИСТОС КАЗВА: “ИДЕТЕ ПРОЧЕЕ, НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ”


Мт.28:19-20 –“ Идете прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух; като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и, ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века.[Амин].”

четвъртък, 3 януари 2008 г.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА

ПРЕНЕБРЕГНАТАТА КАТЕДРАЛА НА БОГА
И НЕЙНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ

Псалом 19:1-4 –“Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето,” 
Лука 19:40 –“И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.”
Битие 1:14-19 –“И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.”
Отличителните белези на Божията катедралата и на нейните проповедници благовестители:
1). Това е най-древната катедрала
2). Това е неостаряваща катедрала
3). Това е неденоминационна катедрала
За тази древна катедрала на Бога и за нейните неостаряващи неденоминационни проповедници благовестители в Сибирския затвор е написана песен, която не е изгубила своята сила и въздействие и до днес.
“Велики Боже, гледам световете,
създадени от Твоята ръка.
Когато се взирам в Твоите творения,
що с мъдрост управляваш всякога;
Тогава с възторг извиквам: Боже мой,
велик си Ти! Велик си Ти!
Щом вдигна поглед към простора звезден
с безбройните светящи светила,
и денем видя слънчев лъч небесен,
разливащ вредом чудна светлина;
Тогава с възторг извиквам: Боже мой,
велик си Ти! Велик си Ти!”

I. БОЖИЯТА КАТЕДРАЛА И НЕЙНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
В СТАРИЯ ЗАВЕТ1. Възпятата катедрала на Бога в Стария завет
Псалом 11:4 –“Господ е в светия Си храм, Господ, Чийто престол е на небето; Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.”
 А. Свидетелството за Божията катедрала и за нейните проповедници благовестители в Стария Завет
Исая 6:1-3 –“В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя.”
Йсая 66:6 –“Шумен глас се чува от града, Глас от храма, Глас на Господа, Който въздава на враговете Си.”
Б. Местонахождението на Божията катедрала и на нейните проповедници благовестител
Битие 1:16-17 –“Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята”
Псалом 19:4а –“Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.”
В. Изгледът (архитектурата) на Божията катедрала и на нейните проповедници благовестители
Псалом 96:6 –“Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.”
Г. Времетраенето на Божията катедрала и на нейните проповедници благовестители
Псалом 45:6 –“Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”
Д. Застраховката на Божията катедрала
Псалом 111:7-8 –“Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими; Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.”
2. Пренебрегнатите символи на Божията катедрала, преобраз на пренебрегнатия Христос, Светлината на света
А. Пренебрегнатата трапеза с присъствените хлябове, преобраз на пренебрегнатото Слово Божие
Йоана 6:41 –“Тогава юдеите роптаеха против Него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.”
Б. Пренебрегнатата неогасваща светлина на Бога в Старозаветната катедрала, преобраз на пренебрегнатия Христос
Йоана 8:12 –“ Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”
В. Пренебрегнатият олтар, на който непрестанно гореше темян, символ на Святия Дух, преобраз ва пренебрегнатата молитва
Лука 3:16 –“Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.”
Д.А. 2:3 –“И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.”
Д.А. 4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
Лука 24:31-32 –“И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?”

3. Пренебрегнатата катедрала на Бога и на неговите проповедници благовестители чрез пренебрегнатото посвещение
И.Н.22:16 –“Така говори цялото Господно общество: Какво е това престъпление, което извършихте против Израилевия Бог, та се отвърнахте днес от да следвате Господа, като сте си издигнали олтар, за да отстъпите днес от Господа?”А. Заключените врати на църковните сгради (катедрали)
Б. Пренебрегнатите молитвени Богослужения
В. Изопаченото тълкуване на Словото Божие
(Прекроеното благовестие, обслужващо лични или деноминационални интереси)
2Тим.4:3 –“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти.”
 
II. НЕБЕСНАТА КАТЕДРАЛА НА БОГА И НЕЙНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ 
Псалом 19:1-4 –“За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето,” 
Битие 1:14-19 –“И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.”
Пс.148:3 –“Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.”
1. Проповедникът благовестител на Божията катедрала в образа на слънцето
Пс.84:11а –“Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава...”
 2. Проповедникът благовестител на Божията катедрала в образа на луната
Пс.89:36-37 –“Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене, Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето.”
3. Проповедникът благовестител на Божията катедрала в образа на звездите
Пс.148:3 –“Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.”
2Пет.1:19 –“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.”

4. Проповедникът благовестител на Божията катедрала в образа на небесните явления (дъжд, сняг, градушка, буря, дъждовна дъга, светкавици, гръмотевици и пр.)
Псалом 19:1б –“... Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.
III. ЗЕМНАТА ПРИРОДНА КАТЕДРАЛА НА БОГА И НЕЙНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ 
Лука 19:40 –“И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.”
1. Земята, Божията катедрала
2. Животинското царство, природната катедрала на Бога
3. Морското царство, природната катедрала на Бога
4. За нас Христос е Божията катедрала, а Святият Дух, Божият Благовестител
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”

Обобщение:Нека да помним, че ако ние затворим нашите земни катедрали, Бог има Своите вечни и винаги отворени Катедрали.
Ако ние престанем да благовестваме, Бог има своите вечни неостаряващи и неподлежащи на пенсиониране проповедници благовестители.
В крайна сметка единствените ощетени ще се окажем самите ние
Лука 19:40 -“И Той (Исус) в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.”