петък, 28 декември 2018 г.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО СЪКРОВИЩЕ


Матей 6:19-21 –„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяждат, и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Сърцето - при съкровището
І. ХАРАКТЕРЪТ НА СЪКРОВИЩЕТО, ПРИЧИНАТА ЗА
БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ИЛИ ПРОКЛЯТИЕТО НА ЧОВЕКА
1.     На тази земя няма родени лоши хора - има зле избрано съкровище, което преобразява човека негативно - от добър в лош
Битие 1:27 –„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     На тази земя няма лоши или добри младежи - има погрешен избор на съкровище, което прави младежите да бъдат лоши или добри
3.     На тази земя няма лоши или добри Християни, има лошо или добро съкровище, което определя Християните да бъдат лоши или добри
4.     На тази земя няма лоши или добри Пастири, изборът на съкровище е, което прави Пастирът да бъде лош или добър
5.     Характерът на съкровището може да бъде:
А. Светско или духовно
Б. Временно или вечно
В. Дяволско или Божествено
·        Дяволът, иманярът*- крадец на доброто съкровище
·        Мисията на иманяра – положителна или отрицателна
*Иманяр - Човек, който се занимава с търсене на имане.
Често иманярите разравят и увреждат археологически паметници.
(Из Речник.инфо - Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник)
ІІ. СИЛАТА НА СЪКРОВИЩЕТО, ПРИБЕЖИЩЕТО НА СЪРЦЕТО
Матей 6:19-20 –„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяждат, и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
Притчи 23:26 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си; Защото от него са изворите на живота.
1. Магнетизмът на съкровището
2. Отрицателната сила на съкровището
Притчи 16:9 –“Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.
3. Положителната сила на съкровището
2Коринтяни 2:3 –“И това писах нарочно, да не би кога дойда да бъда наскърбен от ония, които би трябвало да ме зарадват, като имам уверение във всички ви, че моята радост е радост на всички ви.
А. Святият Дух, съкровището на човека
·        Дарбите на Святия Дух
·        Плодовете на Святия Дух
Б. Вярата
В. Молитвата

Г. Любовта
ІІІ. ИЗБОРЪТ НА СЪКРОВИЩЕТО
Второзаконие 30:19-20 –“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.
Изборът на съкровището означава - решаване на дилемата:
1. Доброто или злото
2. Вечното или временното
3. Светлината или тъмнината
4. Истината или лъжата
5. Бога или мамона
6. Църквата или света
7. Душата или плътта
8. Рая или ада

„ГДЕТО Е СЪКРОВИЩЕТО ТИ,
ТАМ ЩЕ БЪДЕ И СЪРЦЕТО ТИ.“

Из „50 Библейски проповеди“ - том 17 – П-р Д-р Ст.Банков

неделя, 23 декември 2018 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! НАЙ-СТАРИЯТ НОВОЗАВЕТЕН ПОЗДРАВ


Лука 2:16-17„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“
ОТКРОВЕНИЕТО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО

І. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО – ЗА ТЪРСЕНИЯ ОТ БОГА СПАСИТЕЛ
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО – ЗА ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА ДЕВИЦА
Девицата, чрез която трябваше да се роди Божият Единороден Син
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Лука 1:26-28 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.“
Лука 1:35-42 –„И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!“
ІІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА НЕБЕСНОТО ЗНАМЕНИЕ за търсения Юдейски цар
Матей 2:2 –„И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
ІV. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ БЛАГОВЕСТИЕТО НА ВИТЛЕЕМСКИТЕ ОВЧАРИ
Лука 2:8-17 –„И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.“
V. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –В ХРАМА ГОСПОДЕН
Лука 2:23-40 –„ (както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"), и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета". И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона, той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: - Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде; Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил. А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него. И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори; да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим. И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.“
VІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ИОАН КРЪСТИТЕЛ
Марк 1:7-11 –„И (Иоан) като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
VІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –ЧРЕЗ АНДРЕЙ
( Андрей – ученикът на Иоан Кръстител )
Йоан 1:35-42 –„На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса. И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш? Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос). Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър).“
VІІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ИЗПОВЕДТА НА БЛУДНИЯ СИН
Лука 15:18 –„Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;“
Човешкото сърце – одушевената Витлеемска ясла
ІХ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ТЪРСЕНОТО ЦЕРЕНИЕ ОТ БОЛНАТА ЖЕНА
Матей 9:20-22 –„И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.“
Х. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ РОЖДЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗА
Какво би представлявало Рождество Христово без Христовата Трапеза?
Йоан 6:35 –„Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“
ХІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ РОЖДЕСТВЕНАТА ЧАША
Какво би представлявало Рождество Христово без Живата Вода на трапезата?
Йоан 4:10 –„Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
Х. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ЖИВАТА СВЕТЛИНА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
ХІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧРЕЗ ВЕЧНО ЖИВИЯ ПЪТ ХРИСТОС, НОВОЗАВЕТНИЯТ ПЪТ – ПЪТЯТ НА НАДЕЖДАТА
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Днес, единствено Християните можем с увереност да кажем:
·        Честито Рождество Христово!
·        Честито Възкресение Христово!
·        Честито Възнесение Христово!
·        Честито Пришествие Христово!
Всичко това може да се каже единствено за Христос и за никой друг!
– Нито за Конфуций, нито за Буда, нито за Мохамед, нито за Мойсей; или за който е друг езически бог или светец! Само за Христос!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! - ПЪРВИЯТ НОВОЗАВЕТЕН ПОЗДРАВ!
Днес, на Рождество Христово човечеството празнува:
1.     Рождението на Божия Единороден Син (Божието превъплъщение в човешка плът)
На Рождество Христово човечеството празнува, не само Христовото Рождение!
2.     Днес, на Рождество Христово, чрез Христос, се роди – ВЯРАТА
на човечеството
3.     Днес, чрез Христос, се роди – НАДЕЖДАТА на човечеството
4.     Днес, чрез Христос, се роди – ЛЮБОВТА АГАПЕ
5.     Днес, чрез Христос се роди Христовият мир
„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“ (Лука 2:13-14)

Вече повече от 2000 години, само Христовите последователи празнуваме на този ден - Рождението на Божия Единороден Син.
Ø Днес, чрез Христовото Рождение, ние празнуваме, не само Рождението на Христос (във Витлеемската ясла), но и Рождението на Христос в нас (Новорождението).
Ø Днес ние празнуваме, чрез Христовото Рождение, Рождението на Христовата Вяра, Надежда, Любов, Мир, Рождествена Радост и Благодат.

Същността на празника не се изразява в материалните неща и традициите,
чрез които символизираме празника.
Ø Рождествената елха би била лишена от смисъл, ако ние самите не сме преобразени чрез Рождествения Дух в нас - на живи елхи, украсени с духовни Плодове и Подаръци.
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...“
(Галатяни 5:22-23)
„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.“
(1 Петрово 4:10)

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТОС В НАС!