неделя, 31 май 2009 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА – ПРАЗНИКЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ

Д.А.1:8; 2:1-3; 2:14-19а –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно мяс-то. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях…А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им прого-вори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня; но това е казаното чрез пророк Иоила: И в последните дни, казва Бог, ще излея Духа Си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу - кръв и огън, и пара от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Гос-поден. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси.”
І. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДУХОВЕ - ПРОБЛЕМЪТ НА ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Святият Дух (Божият Дух)
Псалми 104:30 –“– Изпращаш ли Духът Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.”
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”
2. Служебни духове
Евреи 1:14 –“Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?”
3. Човешки духове
Йов 32:8 –“ Но има дух в човека; Вдъхновението на Всемогъщия го вразумява.”
Матей 26:41 –“Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.”
4. Животински духове
Еклесиаст 3:21 –“Кой знае духът на човешките чада, че възлиза горе; И духът на животното, че слиза долу на земята?”
Езекиил 1:21 –“Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му.”
5. Нечестиви духове
Марк 5:13 –“Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.”
1Коринтяни 12:10 –“на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.”
ІІ. МНОГОСТРАННОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ (БОЖИЯ ДУХ) В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1. Вечното присъствие на Божия Дух на нашата земя
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”
2. Създаденият човек чрез Божия Дух
Битие 2:7 –“ И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.”
Йов 33:4 –“Духът Божий ме е направил; И дишането на Всемогъщия ме оживотворява.”
3. Притежателите на Божия Дух
Битие 41:38 –“И Фараон каза на слугите си: Можем ли да намерим човек, като тоя, в когото има Божия Дух?”
4. Вдъхновяваният човек чрез Божия Дух
Йов 26:4 –“Към кого си отправил думи? И чий дух те е дъхновявал (*е излязал от тебе)?”
5. Воденият чрез Божия Дух човек
Псалми 143:10 –“ Научи ме да правя волятя Ти, защото Ти Си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.”
6. Освобождавани чрез Божия Дух
Псалми 51:12; 76:12 –“ Повърни ми радостта на спасението Си; И освобождаващият Дух нека ме подкрепи… Той снишава гордостта на князете; Страшен е за земните царе.”
7. Подпираният човек чрез Божия Дух
Притчи 18:14 –“Духът на човека ще го подпира в немощта му; Но унилият дух кой може да подига?”
8. Осветени чрез Божия Дух
Притчи 20:27 –“Духът на човека е светилото Господне, което изпитва най-вътрешните части на тялото.”
ІІІ. ПЕТДЕСЯТНИЦА, ПРАЗНИКЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ
1. Петдесятница, празникът на многоразличната Божия благодат чрез дарбите на Святия Дух
1Коринтяни 12:4-11, 28 –“ Дарбите са различини; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, като му е угодно.”
2. Петдесятница, празникът на многоразличната Божия благодат чрез плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-25 –“ А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със стрстите и похотите й. Ако по Духът живеем, по Духът и да ходим.”
3. Петдесятница, празникът на многоразличната Божия благодат чрез силата на Святия Дух
Д.А.1:8 –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята”
А. Сила да се обичаме
Б. Сила да се борим
В. Сила да служим
Г. Сила да се жертваме
Д. Сила да се молим
Е. Сила да пеем

събота, 23 май 2009 г.

КАТО ГИ ВИДЯХА, ПОЗНАХА, ЧЕ СА БИЛИ С ИСУСА

Д.А.4:13 –“А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.”
Марк 14:66-71 –“И когато Петър беше долу на двора, дохожда една от слугините на първосвещеника; и като видя Петра, че се грее, вря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса. А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам що говориш. И излезе вън на предверието и петелът пропя. Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях. А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си Галилеянин, [и говорът ти съответствува]. А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам този човек, за когото говорите.”
(Каква промяна!)
І. ЗНАМЕНИЕТО, ПРЕДИ СРЕЩАТА СЪС СИНЕДРИОНА
1. Нуждата от знамения
Йоан 20:30-31 –“А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
Марк 16:17-18 –“И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
2. Обещаните от Христа знамения
Йоан 14:12 –“Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.”
3. Първото знамение след Петдесятница
Д.А.3:1-7 –“Един ден,когато Петър и Иоан отиваха в храма в деветия час, часът на молитвата, някои носеха един човек куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените Красни врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ме. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянинът, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила.”
ІІ. СТРАХЪТ НА СИНЕДРИОНА, ПРИЧИНАТА ЗА СРЕЩАТА СЪС АПОСТОЛИТЕ
1. Страхът от знамението, причината за преследването на Църквата
Д.А.4:1-7 –“И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на храмовата стража, и садукеите надойдоха върху тях, възмутени, загдето те поучаваха людете и проповядваха, в името на Исуса, възкресението на мъртвите. И тъй, туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за следния ден, защото беше вече привечер. А мнозина от тия, които чуха словото повярваха; и числото на повярвалите мъже стигна до пет хиляди. И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините и книжниците; и първосвещеникът Анна, и Каиафа, Иоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. И като поставиха Петра и Иоана насред, питаха ги: С каква сила, или с кое име, извършихте това?”
2. Свидетелството, причината за страха на Израилевите управници
Д.А.4:8-12 –“Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече: Началници народни и старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всички Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянинът, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между (*открито) човеците, чрез което трябва да се спасим.”
3. Знамението, причината за дръзновението и страха
А. Дръзновението на Апостолите
Д.А.4:19-20 –“А Петър и Иоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете; защото ние не можем да не говорим това, що сме видяли и чули.”
Б. Страхът на Антихриста от Божията сила
Д.А.4:16-17 –“Какво да сторим на тия човеци, защото на всичките ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях; и не можем да го опровергаем. Но за да се не разнася повече между людете, нека ги заплашим, та да не говорят никому в това име. ”
ІІІ. ХРИСТОС, БЕЛЕГЪТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ
Д.А.4:13 –“А те, като гледаха дързостта на Петра и Иоана и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.”
Като ги видяха, познаха, че са били с Исуса:
1. Като видяха интелекта им
2. Като видяха любовта им
3. Като видяха тяхното дръзновение
4. Като видяха тяхната вяра
5. Като видяха тяхната молитва
6. Като видяха тяхното хваление
7. Като видяха тяхното служение
8. Като видяха тяхната взаимна грижа
ІV. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДЕНИЯ ТОГАВА И ДНЕС
1. Видението на стотника
Матей 27:54 –“А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко, що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина Тоя беше Син на Бога.”
2. Видението на Тома
Йоан 20:25, 29 –“Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам… Исус Му казва: Понеже Ме видя [Томо], ти повярва. Блаженни са ония, които без да видят са повярвали.”
3. Видението на Павел
Д.А.26:13, 15-16, 19 –“По пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия с мене и тия, които пътуваха с мене…И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си; понеже за туй ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял и на онова, което ще ти открия… За това, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение"
4. Моето и твоето видение:
- Какво виждаме в живота си?
- Покорни ли сме на небесното видение?
- Какво очакваме да видим на прага на смъртта?
Моето лично желание е когато умирам да видя Исуса
Д.А.7:54-56 –“А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога; и рече: Ето, виждам небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога. ”
5. Видението на Всевиждащия Бог
А. Бог, Който вижда миналото, настоящето и бъдещето ни
Псалми 139:7-16 –“Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна Ако възляза на небесата, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, И там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, и светлината около мене ще стане нощ; То и самата тъмнина не укрива от тебе. А нощта свети, като деня. За Тебе тъмнината и светлината са безразлични. Защото Ти си образувал чреслата ми; Обвил Си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудесни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от Тебе, когато в тайна се работех; И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато не съществуваше ни един от тях.”
Б. Бог, Който вижда покорството ни на небесното видение и възнаграждава усилията ни
В. Бог, Който дава виделина на хората, за да познаят, чрез нас Исуса
Галатяни 2:20а –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене…”
- Да познаят чрез обходата ни -
- Да познаят чрез молитвите ни -
- Да познаят чрез хвалението ни -
- Да познаят чрез словото ни -
И най-вече:
- Да познаят чрез любовта ни -ЧЕ СМЕ С ИСУСА
Йоан 17:23 –“Аз в тях, и ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че ти си Ме пратил…”
Г. Бог, който увенчава живота ни с думите:“Ела добри и верни рабе! На малкото си бил верен, над много ще те поставя! Влез в радостта на Господаря си.”

сряда, 6 май 2009 г.

ПОБЕДАТА НА ЕДИН - ПОБЕДА НА ВСИЧКИ

ПОБЕДОНОСЦИ ЧРЕЗ ХРИСТА
1Царе 17:45-47 -“А Давид каза на Филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски,върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на Филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целия свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.”
I. ПОБЕДАТА НА ДАВИД БЕ ПОБЕДА НА ВСИЧКИ
1. Изпитът, преди победата
1Царе 17:1-13 –“След това, като свикаха филистимците войските си за война, събраха се в Сокхот Юдин, и разположиха стан в Ефес-дамим, между Сокхот и Азика. А Саул и Израилевите мъже се събраха та разположиха стан в долината Ила, и се опълчиха за бой против филистимците. Филистимците стояха на хълма от едната страна, а Израил стоеше на хълма от другата страна, и долината беше помежду им. И от филистимския стан излезе юнак на име Голиат, от Гет, шест лакътя и една педя висок. Той имаше меден шлем на главата си, и бе облечен с люспеста броня, тежината на бронята беше пет хиляди сикли мед, и с медни ногавки на пищялите си и медно щитче между рамената си. Дръжката на копието му беше като кросно на тъкач; и острието на копието му тежеше шестстотин сикли желязо; и щитоносецът му вървеше пред него. И той застана та извика към Израилевите редове, като им каза: Защо излязохте да се опълчите за бой? Не съм ли аз филистимец, и вие Саулови слуги? Изберете си един мъж, па нека слезе при мене. Ако може да се бие с мене и да ме убие, тогава ние ще ви бъдем слуги; но ако му надвия аз и го убия, тогава вие ще ни бъдете слуги и ще ни се подчинявате. Филистимецът рече още: Аз хвърлям презрение днес върху Израилевите редове; дайте ми мъж да се бием двама. А Саул и целият Израил, когато чуха тия думи на филистимеца, смаяха се и се уплашиха твърде много. А Давид беше син на оня ефратянин от Витлеем Юдов, който се именуваше Есей, и имаше осем сина; и в Сауловите дни тоя човек имаше старейшински чин между хората. И тримата по-големи сина на Есея бяха отишли подир Саула във войната; и имената на тримата му сина, които отидоха на войната, бяха - на първородния Елиав, на другия след него, Авинадав и на третия Сама.”
2. Свързочникът в неравната война
1Царе 17:14-29 –“ Давид беше най-младият; а тримата по-големи следваха Саула. А Давид отиваше от Саула, за да пасе овците на баща си във Витлеем и се връщаше. И филистимецът се приближаваше заран и вечер и се представяше четиридесет дена. В това време Есей каза на сина си Давида: Вземи сега за братята си една ефа пържено жито и тия десет хляба та ги занеси бърже на братята си в стана; а тия десет пити сирене занеси на хилядника им; и виж, здрави ли са братята ти, и вземи ми белег от тях. Саул и те и всичките Израилеви мъже са в долината Ила, дето се бият с филистимците. Прочее, на сутринта Давид стана рано, остави овците на пазач, и взе нещата та отиде както Иесей му бе заповядал; и той отиде при оградата от коли когато войската, при излизането си да се опълчи, извикваше гръмогласно за битката. И Израил и филистимците се опълчиха войска срещу войска. А Давид остави товара си под грижата на товаропазача, и като се завтече към войската, дойде та попита братята си за здравето им. И като се разговаряше с тях, ето юнакът, филистимецът от Гет, на име Голиат, излизаше от филистимските редове та говореше според същите думи; и Давид го чу. А всичките Израилеви мъже, като видяха тоя мъж, побягнаха от него и много се уплашиха. И Израилевите мъже думаха: Видяхте ли тоя мъж, който възлиза? Наистина той възлезе да хвърли презрение върху Израиля; обаче, който го убие, него царят ще обогати с голямо богатство, и ще му даде дъщеря си и ще направи бащиния му дом свободен в Израиля. И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? И людете му отговориха според казаните думи, като рекоха: така ще се направи на мъжа, който би го поразил. А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката. И Давид каза: Що съм сторил сега? няма ли причина?”
3. Вдъхновението на победителя, чиято победа стана победа на всички
1Царе 17:46-54 -“Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на Филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целия свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка. И като стана филистимецът та идваше и се приближаваше да посрещне Давида, Давид побърза и се завтече към редовете да посрещне филистимеца. И Давид тури ръката си в торбата си та взе от там камък, и като го хвърли с прашката, удари филистимеца в челото му, така щото камъкът се заби в челото му; и той падна по лицето си на земята. Така Давид надви филистимеца с прашка и с камък, и удари филистимеца и го уби. Но нямаше меч в ръката на Давида; затова Давид се завтече та застана над филистимеца, и хвана меча му и го изтръгна из ножницата му и като го уби отсече главата му с него. А филистимците, като видяха, че юнакът им умря, побягнаха. Тогава Израилевите и Юдовите мъже станаха, извикаха и подгониха филистимците до прохода на Гая и до портите на Акарон. И ранените филистимци паднаха из пътя за Саараим до Гет и до Акарон. А израилтяните, като се върнаха от преследването на филистимците, разграбиха стана им. И Давид взе главата на филистимеца та я занесе в Ерусалим, а оръжията му тури в шатъра си. ”
II. ПОБЕДАТА НА ХРИСТОС - ПОБЕДА НА ВСИЧКИ
1. Воюващите в духовната война
Исая 53:6 -“Всички ние се заблудихме както овци. Отбихме се всеки в своя си път...”
Римляни 3:10-18 -“Както е писано:- Няма праведен ни един; Няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им. Техните уста са пълни с клевета и горест. Нозете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им. И те знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. ”
Римляни 7:23-24 -“Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек!Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?”
2. Свързочникът в неравната духовна война
(Победата на Давид, която стана победа на всички - преобраз на победата в духовната война)
А. Голиат, преобраз на Сатана
Б. Израиляните, преобраз на света без Бога
В. Давид, преобраз на Христос
Исая 6:8 –“После чух глас на Господа, който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
Йоан 3:16 -“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
3. Победата на Христос, победа на всички
Матей 28:18 -“Тогава Исус се приближи при тях та им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.”
А. Победата на Христа стана победа на победения Закхей
Лука 19:1-10 -“След това Исус влезе в Ерихон, и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”
Б. Победата на Христос стана победа на пропадналата в блудодеяние жена
Йоан 8:3-11 -“И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея? И това казаха да Го изпитват, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе на долу, и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред. И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.”
В. Победата на Христа стана победа на победения от болестите човек.
Марк 5:25-34 -“И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене? Но Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това. А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.”
III. ПОБЕДАТА НА ЧОВЕКА - ПОБЕДА НА ВСИЧКИ
Великанът, който беше застанал пред Давид се казваше Голиат
Какво е името на днескашния Голиат, който е застанал пред теб?
За някои днескашният Голиат се казва Страх, за други Срам, за трети Страст (страст към алкохол, страст към удоволствие на плътта, страст към кражба, страст към насилие и пр.)
Имената на съвременния Гулиат са многоразлични - Материализъм, Сребролюбие, Кариеризъм, Суета и пр.
1. Победата над срама - победа на всички
Марк 8:36-38 -“Понеже какво се ползува човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си?Защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкия Син ще се срамува от него когато дойде в славата на Отца си с светите ангели. ”
Днес човек не се срамува да влезе в кръчмата, да влезе в дискотеката, да чете порнографна литература и пр..
Но, когато стане въпрос да отиде на Църква, да чете Библията, да изповяда, че е Християнин, в него момент, дълбок срам го обладава и е готов да се откаже от Вечността. Срамът от вярата в Бога е чувство, което се причинява от присъствието на падналите духове, живеещи в човека.
Днес ти срамуваш ли се да се наречеш Християнин, поради страха от Голиат?
2. Победата над страха - победа на всички
2Тимотей 1:7 -“Защото Бог ни е дал дух не на боязън, а на сила, любов, и себевладение.”
Лука 12:8-9 -“И казвам ви, Всекиму, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкия Син пред Божиите ангели; но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели.”
3. Победата над греха - победа на всички
А. Грехът е като стена, която разделя човека от Бога и от останалите хора
Исая 59:2 -“Но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви. И вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чуе.”
Б. Слънчевото затъмнение, преобраз на Божието затъмнение
«Слънчевото затъмнение е астрономическо явление, при което Слънцето застава изцяло или частично невидимо за земния налюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята, и трите небесни тела се намират в една линия.»
Така е и грехът. Той застава помежду Бога и човека, и не позволява на Божията Слава да огрее грешника
В. Грехът е, като олово, което тежи върху човека
Битие 18:20-21 -“И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен, и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная.”
Г. Днес ти чувстваш ли се поробен от стария Голиат, наречен Грях?
Страхът от Голиат управлява ли твоя живот?
Победата на Християнина чрез Христос, е победа на всеки - победа на татко, победа на майка, победа на децата, победа на обществото, победа на държавата, победа на света.Великанът, който беше застанал пред Давид се казваше Голият.
Великанът, който днес е застанал пред всеки от нас има други многоразлични имена - Материализъм, Сребролюбие, Вещолюбие, Кариеризъм и пр.
Въпросът днес не е:
Какво е името на великана, който е застанал пред теб?
Въпросът днес е:
Вярваш ли в думите на Словото Божие, че всеки един простосмъртен човек може да бъдеш Победоносец чрез Христа?
“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.” (Филипяни 34:13)
“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.” (Откровениие 2:7)

петък, 1 май 2009 г.

ДЕН НА ТРУДА

Йоан 5:17 –“А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.”
1Коринтяни 4:20 –“Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.”
Д.А.22:10б –“И Господ ми рече: Стани, иди в Дамаск, и там ще ти се каже за всичко, що ти е определено да сториш.”
І. ХАРАКТЕРЪТ НА НАШИЯ ТРУД
Йоан 6:27 –“ Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата си.”
Матей 6:19-21 –“ Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.”
ІІ. ПРИЗИВЪТ ЗА НАШАТА РАБОТА
Йоан 9:4 –“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”
1Коринтяни 3:6, 9 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте… Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божията нива, Божие сдание.”
ІІІ. ВРЕМЕТО НА НАШАТА РАБОТА
Йоан 9:4б -”… докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”
ІV. КАЧЕСТВОТО НА НАШАТА РАБОТА
Ефесяни 6:5-6 –“Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като длъжност пред Христа. Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;”
V. ОТЧЕТНОСТТА НА БОЖИЯ РАБОТНИК
Матей 25:14-15, 20-21 –“ Защото е, както когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна... И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”