събота, 27 септември 2008 г.

ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ

1Йн.1:6-7 –“Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.Но, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.”

І. ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1. Божието слово за животодаряващата кръв в Стария завет
Второзаконие 12:23 –“Само строго да се вардиш да не ядеш кръвта; защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота с месото.”

2. Гласът на животодаряващата кръв в Стария завет
Битие 4:9-10 –“И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?- И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”

3. Закрилата чрез животодаряващата кръв в Стария завет
Изход 12:13 –“И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.”

ІІ. ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В НОВИЯ ЗАВЕТ

1. Христовото слово за животодаряващата кръв в Новия завет
Йоана 6:53-54 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот в себе си.”

2. Гласът на Новозаветната животодаряващата кръв
Евреи 12:24 –“ при Исуса Посредника на Новия завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.”
Лука 23:34 –“ А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят що правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.”

3. Вечният завет чрез животодаряващата кръв на Новия завет
Евреи 13:20 –“А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус,”
Откровение 19:11, 13 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно… и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”

ІІІ. ЗНАЧЕНИЕТО НА ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В НОВИЯ ЗАВЕТ

1. Спасението на всеки човек чрез животодаряващата кръв
Ефесяни 1:7 –“В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат;”
Това е кръв:
- за всяка кръвна група
- за малки и големи
- за бели и черни
-за бедни и богати

2. Магнетизмът на животодаряващата кръв
Ефесяни 2:13 –“ А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.”

3. Мирът на животодаряващата кръв
Колосяни 1:20 –“и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.”

4. Общението на вярващите чрез животодаряващата кръв
1Коринтяни 10:16 –“ Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?”

5. Освещението на вярващите чрез животодаряващата кръв
Евреи 13:12 –“За това, и Исус, за да освети людете чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. ”

четвъртък, 18 септември 2008 г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

С ПОСТОЯННАТА БОЛКА И НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

Ер.15:18-20 -"Защо е постоянна болката ми; и раната ми, тъй тежка, щото не приема изцеление? Ще ми станеш ли, като измамлив поток, като непостоянни води? За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред Мене. И, ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш, като моите уста. Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях. И ще те направя срещу тия люде яка медна стена. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ."

I. ВИКЪТ НА БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК

1. Човекът с постоянната болка
Ст.18а -"Защо е постоянна болката ми?"

2. Човекът с тежката рана
Ст.18б -"Защо е постоянна болката ми и раната ми, тъй тежка?...

3. Човекът с неизцеримата рана
Ст.18в -"Защо е постоянна болката ми; и раната ми, тъй тежка, щото не приема изцеление?"

II. ОТГОВОРЪТ НА БОГА ДО ПОСТОЯННО БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК С НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

Ст.19а -"За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум..."

1. Умът на човека - причината за постоянната болка
2. Умът на човека - причината за тежката рана на човека
3. Умът на човека - причината за неизцеримата рана на човека

III. ПРЕДЛАГАНОТО ОТ БОГА ЦЕРЕНИЕ ДО ПОСТОЯННО БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК С НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

1. Освобождаването на човека от стария ум - условието за неговото възстановяване Ст.19а-"За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, тогава пак ще те възстановя."
А. Ще възстановя здравето ти
Б. Ще възстановя силите ти
В. Ще възстановя развалините ти

2. Отделяне на скъпоценното от нищожното - условието за церението на раната, която не приема церението
Ст.19б -"Ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш, като моите уста." (като Мене здрав)

3. Ако ти не се обръщаш към злото, когато се обръща към тебе - условието за церението на неизцеримата рана
Ст.19в -"Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях."

4. Обещанието на Бога до боледуващия човек с неизцеримата му болест
Ст.20 -"И ще те направя срещу тия люде яка медна стена. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото Аз съм с тебе, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ."
А. Ще те направя срещу тия люде яка медна стена
Б. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият
В. Защото Аз съм с тебе, за да ти помагам