четвъртък, 25 ноември 2010 г.

HAPPY THANKSGIVING

As Thanksgiving once again approaches, may the joy and love the holidays bring remind us of the love of our friends and family.
May your Thanksgiving be filled with God's love and blessings.Although we celebrate Thanksgiving day once a year, let every Christian’s life be full of thanksgiving days.
Rv.Dr.Stefan Bankov
Bulgaria

ЧЕСТИТ БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН!

Благодарственият ден още веднъж се приближава до нас.
Нека радостта и любовта, които празникът носи със себе си, да ни напомнят за любовта на нашите приятели и семейство!
Вашият Благодарствен ден да бъде изпълнен с Божията любов и благословение!
Независимо от това, че Благодарственият ден се празнува само веднъж в годината (за всеки народ - на различни дати), нека животът на всички Християни по лицето на земята да представлява поредица от благодарствени дни!

сряда, 24 ноември 2010 г.

ОЛТАРЪТ НА БЛАГОДАРНОСТТА

Колосяни 3:15 -17 –“И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.”
Благодарността на човека, везната на неговата духовност
I. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ ПРИРОДА
Римляни 8:22-23 –“Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.”
Псалми 19:1-6 –“Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето, Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището. То излиза от единия край на небето, И обикаля до другия му край; От топлината му нищо не се укрива.”
Природата, като всеки жив организъм, има различни удове:
1. Природата диша
2. Природата слуша
3. Природата гледа
4. Природата говори
Битие 4:10 –“рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”
Матей 8:26 –“А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина.”
Матей 21:19 –“ И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.”
Направило ми е впечатление, че цветята не във всеки дом виреят еднакво. Те като че ли са зависими от духа на човека. Едни и същи цветя в някой дом умират бързо, а в друг се развиват прекрасно.
II. БЛАГОДАРЯЩИЯТ НА БОГ ЧОВЕК
1. Историята на Благодарствения ден
Левит 23:9-14 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2. Характерът на благодарността
А. Благодарни чрез какво
1). Духовната благодарност не се изразява само чрез плодовете на природата
Принесени пред олтара житни и царевични снопи, плодове, зеленчуци и пр.
2). Духовната благодарност не се изразява чрез жертване на някое животно в името на Бога
1 Летописи 29:14б –“... защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.”
3). Духовната благодарност, Божествен атрибут в човека
Новороденият човек трябва да притежава:
- Благодарно сърце
- Благодарни чувства
- Благодарен ум
- Благодарна душа
Б. Благодарни на кого
1). Благодарни на Бога
Благодарни на Бога не само за природните блага
- за земята
- за небесата
- за слънцето
- за дъжда
- за вятъра и пр.
Но благодарни на Бога, преди всичко за Неговата любов, изявена чрез многоразличната Негова благодат
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
2). Благодарни на човека

Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит (благодарност).”
Благодарното сърце е уважителното сърце.
2. Благодарственият ден е ден за възпоменание на многоразличната Божия благодат
А. Благодарни на Бога за Христа, Божият Единороден Син
Б. Благодарни на Бога за Кръста на Христа
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
В. Благодарни на Бога за пролятата кръв на Голгота
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
Г. Благодарни на Бога за Словото (Библията)
Д. Благодарни на Бога за Святия Дух
Е. Благодарни на Бога за Неговите ангели (Божиите служебни духове)
Псалми 91:11 –“Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе. Да те пазят във всичките ти пътища.”
Ж. Благодарни на Бога за Неговите ежедневни грижи
Псалми 23:1-3 –“Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.”
- Благодарни за хляба, който ядем
- Благодарни за водата, която пием и ползваме
- Благодарни за дрехите, с които се обличаме и завиваме
- Благодарни за покрива над главите ни и пр.
З. Благодарни на Бога за осиновлението
1 Йоаново 3:1-2 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.”
4. Благодарността, белегът на Новородения човек
Матей 25:23 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”
5. Олтарът на благодарността
Левит 6:12а –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
А. Олтарът на благодарността не е жертвеният олтар
Б. Вечно благодарящото сърце е вечно горящият благодарствен олтар
Не може да има Благодарствен ден без благодарен човек
6. Липсващият олтар на благодарност в човек, причината за неговото проклятие
Римляни 1:21, 24, 28-32 –“Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи… Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях... И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, бого-ненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.”
7. Търсеното от Бог благодарение
А. Благодарността към Бога не е църковна или национална традиция
Б. Благодарността към Бога не е случайно хрумване или нечия измишльотица
В. Благодарността е жертвата, която Бог очаква от теб и мен
Лука 17:17-18 –“А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?”
Г. Благодарни на Бога, независимо от обстоятелствата
III. БЛАГОДАРЯЩОТО НА БОГ СЕМЕЙСТВО
Йов 1:20-22 –“Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.”
Има много неща, за които съвременното семейство трябва да бъде благодарно на Бога
1. Благодарни на Бога за хляба, който днес получаваме наготово от магазина
Съвременното семейство, за да има хляб на трапезата, не се налага да оре, да сее, да вършее, да мели, да меси, да носи тестото на фурната.
2. Благодарни на Бога за водата, която пием и ползваме
За да се снабди с вода съвременното семейство не трябва да ходи на далечна чешма или извор, защото водата ни е вкъщи
3. Благодарни на Бога за напредналата съвременна медицина- за добрите лекари- за добрите болници- за многообразните лекарства
4. Благодарни на Бога за Библията, която днес всяко българско семейство може свободно да притежава
Нека не забравяме, че имаше време, когато Библията беше забранена книга в България!
А. Библията не е само хартия
Б. Библията е отвесът на татко, на майка, на децата
Ако го няма този отвес, няма как да очакваме здрава, устойчива на житейските бури постройка.
5. Благодарящи на Бога чрез семейната молитваЗа съжаление семейната молитва се превръща във все по-рядко срещано явление в съвременното семейство
6. Благодарящи, не само на Бог за благословенията Му, но и взаимна благодарност един към друг
Битие 2:18 –“И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.”
Ефесяни 5:22 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;”
Ефесяни 5:25 –“Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,”
Ефесяни 6:1 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;”
Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”
А. Татко да благодари на мама
Б. Мама да благодари на татко
В. Родителите да благодарят на децата
Г. Децата да благодарят на родителите
- Колко прекрасно е да живееш с благодарен човек!
- Колко депресиращо е да живееш с роптаещ и вечно хленчещ човек!
Матея 12:25 –“А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.”
7. Благодарението трябва да бъде вечно горящият огън на семейния олтар
Левит 6:12-13 –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато; не бива да угасва; всяка заран свещеникът да тури дърва на него да горят, и да нарежда всеизгарянето на него, и да изгаря на него тлъстината на примирителните приноси. Да се направи огънят да гори непрекъснато на олтара; не бива да угасва.”
IV. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ ЦЪРКВА
Левит 6:12а –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
1. Вечно горящият огън на благодарността в Христовата Църква, символ на вечно горящия Старозаветен огън на олтара
Благодарността на Христовата Църква за многоразличната Божия благодат
А. Благодарни за спасението
Б. Благодарни за церението
В. Благодарни за ежедневната грижа
Г. Благодарни за закрилата
Ж. Благодарни за многоразличните благословения
2. Благодарността на Християнина към Бога е благодарност и към човека
1 Йоаново 4:20 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.”
Ако някой каже, че е благодарен на Бога, а е неблагодарен на човека, то той лъже самия себе си.
Помнете!
Бог няма на земята други удове, чрез които да изявява любовта Си към човечеството, освен нашите (удовете на благодарния човек)
- Бог обича чрез сърцето на благодарния човек
- Очите на благодарния човек виждат нуждаещите си
- Ушите на благодарния човек чуват воплите на страдащите
- Чрез устата на благодарния човек Бог утешава наскърбения
- Чрез ръцете на благодарния човек Бог привдига падналия и превързва наранения
- Чрез благодарния човек делото на благовестието се разпространява по цялата вселена
3. Благодарността на Християнина към Бога е благодарност не само на думи, но и на дело
А. Благотворителността на Църквата, изявление на благодарността към Бога
Благодарното на Бога сърце е милосърдно сърце
Д.А.4:3-35 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.
Максимата на Християнина не трябва да бъде:"Давам, за да получа", а – "Давам, защото вече съм получил!" – т.е. в знак на благодарност.
1 Летописи 29:14б –“...защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.”
Б. Делата на благодарността, утроба на Божието благословение
Евреи 6: 10 –“Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.”
4. Отговорността на Църквата пред обществото за поддържане огъня на благодарността
- Чрез Християнските добродетели (не само на думи но и чрез дела)
Църквата поддържа огъня на благодарността в обществото
- Благодарността и жертвата на Християнина стават вдъхновение за мнозина
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света...”
V. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ НАЦИЯ
Левит 6:12-13 –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
1. Изявата на благодарността
- Благодарността от човек преминава в неговото семейство
- Благодарността от семейството преминава в Църквата
- Благодарността от Църквата преминава в обществото
Не може да имаме благодарен народ, ако тази връзка е нарушена.
2. Различните изявления на благодарността
А. Обществената благодарност към Бога е благодарност и към добродетелния човек в обществото
Б. Обществената благодарност се изразява чрез доизграждане на доброто, а не чрез разрушаването му
1 Коринтяни 3:6 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.”
- Благодарният Аполос не изкорени, а напои
В. Обществената благодарност се изразява чрез подкрепа на добрите дела (независимо от “цвета им”), а не чрез съботирането им
- Подкрепа чрез дела
Изход 17:12 –“А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето.”
- Подкрепа чрез молитва
Филимон 1: 4-5 –“Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си, като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.”
Г. Обществената благодарност се изразява чрез духовното послушание на Божията повеля
Йон 3:5 –“И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния;”
(Това не беше нищо друго, а благодарение на Бог, че ги обича и ги предупреждава.)
3. Повелята на Словото Божие за неугасващия олтар на благодарението в съвременното общество
1 Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
4. Благодарящото сърце прилича на чашата, за която четем в Псалми 23:5б -“...чашата ми се прелива.”
Нека “чашата” на Християнска България да се прелива от благодарение, а не от роптание, защото благодарността е отражение на духовния интелект на даден народ и утроба на Божието благословение!
Затова Благодарственият ден не трябва да бъде веднъж в годината, а всеки ден!

сряда, 10 ноември 2010 г.

НЕБЕСНОТО ДОСИЕ

Откровение 20:12 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”
- Неизбежното отваряне на личните досиета в Съдния ден
- Ден и нощ всеки от нас пише своето лично досие
- От личното досие, което ще бъде разсекретено в Съдния ден, нищо не може да се изгуби (добро или зло)
І. ХАРАКТЕРЪТ НА НЕБЕСНОТО ДОСИЕ
(ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ ТАЙНИ)
1. Личната секретна секция на човека, съдържаща неговите тайни
Американската преса не много отдавна писа за едно неразкрито убийство в Колорадо. Един човек от мексикански произход обичал често да ходи на реката за риба. Но веднъж, във време, когато риболовът не е бил разрешен, защото рибата си хвърляла хайвера, попаднал на охраната. Рибарят и пазачът се спречкали. За да избегне глобата или ареста, рибарят извадил пистолета си, застрелял пазача и избягал. Повече от тридесет и осем години убийството на пазача останало неразкрито. Убиецът пазел в пълна тайна случилото се.
Но грехът му го преследвал през целия му живот. Измъчвал го и на смъртния одър и удължавал предсмъртната му агония. Едва когато убиецът изповядал греха си, намерил покой и починал.
Всеки от нас има в сърцето си секретна (т.е. тайна) секция. Някои тайни се научават приживе. Други се изповядват в последната изповед на смъртния одър. Трети тайни никога не се научават от хората. Човек умира с тях. Но нека да не се успокояваме, че никой нищо не знае за нашите грехове!
Помни Небесното досие! В него всичко е записано!
2. Семейното досие
Всяко семейство си има в къщи секретна секция
3. Държавното досие
Днес се вдига голям шум дали трябва да бъдат отворени досиетата, които държавата пази. Поради страха от разкриване на позорни тайни се правят различни манипулации (засекретяване, унищожаване и пр.)
Помнете! Небесно досие е това, от което трябва да се страхуваме! Всички останали досиета, колкото и да са позорни и страшни, не могат да бъдат по-страшни от него, защото са преходни!
ІІ. БАЩАТА НА ЛЪЖАТА, ИЗМАМАТА И НАСИЛИЕТО, ПРИЧИНАТА ЗА НЕБЕСНОТО ДОСИЕ
1. Досието на Иов
2. Досието на Анания и Сапфира
Д.А.5:9 –“ А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе.”
3. Досието на Христовия предател, Юда Искариотски
Йоан 13:2 –“И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде),”
4. Досието на сеяча на плевелите (лъжите)
Матей 13:37-39 –“А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия; неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.”
ІІІ. ОТВАРЯНЕТО НА ДОСИЕТАТА В ПОСЛЕДНИЯ СЪД
Откровение 20:12 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”
Откровение 21:8 –“А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.”
1. Досието на страхливите
2. Досието на невярващите
3. Досието на мръсните
4. Досието на убийците
5. Досието на блудниците
6. Досието на чародейците
7. Досието на идолопоклонниците
8. Досието на лъжците
9. Пазените небесни досиета от Всезнаещия Бог
Псалми 139:7-8 –“Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствие- то Ти къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.”
Битие 4:10 –“И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”
Битие 18:20 –“И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък,”
Йоан 1:48 –“Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.”
ПОМНЕТЕ НЕБЕСНОТО ДОСИЕ!