събота, 28 юни 2014 г.

ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

СИМВОЛ НА БОЖИЯ МИР

Йоан 14:27 - „Мир ви оставям; Моят мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Ако търсим символа на Христовото тяло и пролятата Му кръв, то този символ е Божият Мир, подарен на човечеството.
I. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ МИР НА ТАЗИ ЗЕМЯ
1. Това е нуждата на малки и големи
2. Това е нуждата на бедни и богати
3. Това е нуждата на слаби и силни
4. Това е нуждата на всеки и на всичко
Нуждаещата се природа от Божия мир
( Исая 11 глава )
II. БЛАГОВЕСТЕНИЯТ МИР НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
1. Пророчеството за Христовия Мир
Исая 9:6 -„Защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.“
2. Благовестеният Мир чрез Ангелите на Рождество Христово
Лука 2:13-14 -„И внезапно, заедно с ангела се намери множество
небесно воинство, които хвалеха Бога, казвайки: Слава на Бога във висините; И на земята мир между човеците,в които е Неговото благоволение.“
3. Предлаганият Мир от Христа след Неговото Възкресение
Йоан 20:21а, 26 -„И Исус пак им рече: Мир вам!... И подир осем дни учениците му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!“
4. Благовестеният Мир на плачещия Йоан чрез жертвоприношението на Агнеца Господен
Откровение 5:5-6 -„Но един от старците ми каза: "Недей плака; ето, Лъвът, който е от Давидовият корен превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове, разпратени по цялата земя.“
Днес, към плачещия човек (като апостол Йоан) Божият Ангел се обръща с думите: «Недей плака! Мир вам
III. ПРЕБЪДВАЩИЯТ МИР С НАС
1. Христос обеща, преди да бъде разпнат, че ще бъде с нас
Матей 18:20 -„Защото, дето двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях.“
2. Христос, след като възкръсна, обеща да бъде с нас
Матей 28:20б -„И, ето, аз съм с вас през всичките дни до свършването на века.“ 
Йоан 14:16 –„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“ 
- Гълъбът – символ на Святия Дух 
- Гълъбът – символ на мира 
3. Христос, нашият Мир, е с нас чрез Господната вечеря (чрез хляба и виното)
Лука 22:18-20 –„защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоминание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“
Откровение 19:9 –„И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.“
Йоан 14: 27 –„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“

четвъртък, 26 юни 2014 г.

МИСИЯТА НА ЛЮБОВТАСПАСИТЕЛНАТА МИСИЯ
Йоан 15:12 –„Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. “
Йоан 3:16-17 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“
I. РАЗЛИЧНАТА ЛЮБОВ В МНОГОРАЗЛИЧНИЯ СВЯТ
1. Любовта, наречена "ЕРОС"- любовта на страстта (светската любов)
2. Любовта, наречена "ФИЛИО"- семейната любов
Думата "филио" изказва нежните чувства помежду родители и деца.
Йоан 3:35 -„Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.“
Йоан 5:20 -„Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.“
3. Любовта, наречена "ФИЛАНТРОПИЯ"- обич към човека
Думата "филантропия" е съставена от две думи:
- "филио", което означава "обич"
- "антропос", което означава "човек"
Д.А.28:2 -„А туземците ни показаха необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас, и, понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън.“
Тита 3:2 -„да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци.“
4. Любовта, наречена "ФИЛАДЕЛФИЯ"- братска любов
Думата "филаделфия" е съставена от думите:
- "филио", което означава "обич".
- "аделфос",което означава "брат"
Римляни 12:10 -„В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.“
1Солунци 4:9 -„Изпратих с него и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.“
1Петрово 1:22 -„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,“
2Петрово 1:5,7-„… положете всяко старание и прибавете… на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.“
5. Любовта, наречена "ФИЛАРГУРИЯ"- любов към парите (сребролюбие)
Думата "филалгурия" е съставена от думите:
- "филио", което означава "обич"
- "алгурион",което означава "пари"
1Тимотей 6:10 -„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,“
6. Любовта,наречена "АГАПЕ" или "АГАПИО"- Божията любов
Йоан 3:16-17 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“ -"Златният стих" в Библията
Думата "Агапе"или "Агапио" се използва в Новия Завет, за да се обясни Божията любов.
А. Божията любов към Неговия Единороден Син
Йоан 17:26 -„явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.“
Б. Божията любов към човека
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Римляни 5:8 –„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“
Йоан 4:9-10 –„Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
В. Господнята вечеря- символ на любовта Агапе
В Ранната църква се е казвала Агапе вечеря.
2Коринтяни 11:20-21-„прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря; защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другиго; и така един остава гладен, а друг се напива.“
Юда 12 -„Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;“
2Петрово 2:13 -„ наближаващи да получат заплатата на неправдата - люде, които считат за удоволствие да разкошествуват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас;“
II. ТРИЕДИННАТА МИСИЯ НА ЛЮБОВТА
1. Любовта на Бога Отца.
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Битие 22:1-3 -„След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака; и, като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отиде на мястото, за което Бог му беше казал.“
Евреи 10:1 -„Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.“
2. Любовта на Божия Единороден Син.
Йоан 10:17-18 -„Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.“ 
Исая 6:8 -„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
III. МОТИВЪТ ЗА БОЖИЯ ДАР, ПОДНЕСЕН ЧРЕЗ ЛЮБОВТА "АГАПЕ"
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
1. Различните мотиви, които стоят зад подаръците в света
А. Благодарствен подарък
Б. Роднински подарък
В. Приятелски подарък
Г. Подкупващ подарък
2. Безусловният подарък на Бога - Безусловната Любов Агапе
1Йоан 4:9-10 -„Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Ние наричаме Божията любов - безусловна Любов, защото чрез нея се подари на човечеството най-скъпоценния подарък - без да бъдат поставяни предварителни условия; не по заслуги; не, защото човек обичаше Бога, благодареше на Бога или служеше на Бога.
Според Словото "за да не погине нито един, но да има вечен живот." ние разбираме, че човек е бил вече погинал, сърцето му е било мъртво; което ще рече: човек без чувства, без обич, без съвест.
IV. СКЪПОЦЕННОСТТА НА БОЖИЯ ДАР
Великата любов винаги се изразява чрез великия дар.
1. Този дар не бе от земните дарове:
- сребро или злато
- овце или говеда
- материални подаръци
2. Този дар не бе взет от ангелския свят:
- от Ангелите
- от Арахангелите
- от Серафимите
3. Този подарък бе Божият Единороден Син
1Петрово 1:18-19 -„като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“         ( 1992г.)

МИСИЯТА НА ЛЮБОВТА
  АУДИОПРОПОВЕД