четвъртък, 15 септември 2011 г.

ТРЪСТИКАТА В ПУСТИНЯТА

ПРЕОБРАЗ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

Лука 7:24-27 –“А когато си отидоха изпратени от Иоана, Исус почна да говори на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”
Йоан Кръстител - образец за подражание
Примерът на Йоан Кръстител, проблем на много съвременни пастири - при избора на приортетите в живота им:
- Какво ще ядем?
- Какво ще пием?
- Какво ще облечем?
- Къде ще живеем?
- Каква кола ще караме?
- Кой от нас е по-голям?
Матей 18:1 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?”

І. ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ, ДАДЕНА ОТ ХРИСТА ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА ТРЪСТИКА

1. Елементите на тръстиката:

- Стъблото на тръстиката, от което се произвежда захарта

- Семето на тръстиката, от което се произвеждат различни видове масла

- “Косата” (върха) на тръстиката, от която се правят метли

2. Предназначението на тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

А. Захарта, произведена от тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

Захарта (сладостта), символ на доброто, а горчивото, преобраз на злото

Исая 5:20 –“Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!”

Псалми 119:103 –“Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.”
- Иоан Кръстител, Божият благовестител

(Думата "благовестие" е съставена от две думи: "благо" (сладко) и "вест" -
т.е. "благовестие" означава “сладка вест”)
Б. Масльонката, заредена с произведеното от семената на тръстиката масло - преобраз на Иоан Кръстител
Вековната популярност на маслото и символичното му значение

1). Употребата на маслото във физическия живот на човека

- за храна и за смазване

4 Царе 4:2-7

2). Употребата на маслото в духовния живот

1 Царе 16:1

Яков 5:14 –“Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.”

Иоан Кръстител, Божията “масльонка”

В. Метлата, произведена от върха на тръстиката - преобраз на Иоан Кръстител

1). Вековната популярност на метлата

Във всеки дом има няколко важни неща и те са:

- източник на вода (чешма, кладенец и др.) - огнище - огледало - сапун - трапеза - метла и пр.

2). Предназначението на метлата във физическия живот на човека

С метлата се измита боклука навън

3). Символичното значение на метлата

- Иоан Кръстител, духовната метла, чрез която се измита боклука, наречен грях

Матей 3:7-8 –“А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;”
Моята молитва е: Нека всеки от нас да бъде, като метла в Божията ръка, чрез която “метла” Бог да почиства духовния боклук в нас, в нашите домове, в нашия град , в Отечеството ни и в света.

ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИОАН КРЪСТИТЕЛ, НОВОЗАВЕТНАТА ТРЪСТИКА

1. Пустинята - мястото на тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

(Пустинята, преобраз на греховния свят)

2. Иоан Кръстител, преобраз на пречупената тръстика

Лука 7:19-20 –“И Иоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? И като дойдоха при Него човеците рекоха: Иоан Кръстител ни прати до Тебе да кажем: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?”

Исая 42:3 –“Смазана тръстика няма да пречупи; И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие, според истината.”

Матей 12:20 –“Смазана тръстика няма да пречупи; И замъждял фитил няма да угаси; Докато изведе правосъдието към победа.”

3. Развяваната самотна тръстика, преобраз на Иоан Кръстител

Лука 7:24б –“Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана?”

Йоан 3:8 –“Вятърът духа , гдето ще, и чуваш шума му. Но не знаеш отгде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от Духа.”

Иоан Кръстител бе развяван в житейската пустиня на греха от Святия Божий Дух

ІІІ. БОЖИЯТА ТРИЛОГИЯ ЗА ИОАН КРЪСТИТЕЛ -ТРИЛОГИЯТА ЗА НОВОЗАВЕТНИЯ БЛАГОВЕСТИТЕЛ

1. Христовото обръщение към народа

Лука 7:24-27 –“А когато си отидоха изпратени от Иоана, Исус почна да говори на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.» ”

2. Иоан Кръстител, Божият еталон за Новозаветния благовестител

А. Какво излязохте да видите в пустинята?

- Тръстика ли от ветровете, разлюлявана?

- Подсладител или огорчител?
- Масльонка за смазване на частите на Христовото тяло или триене, скърцане и разцепления, поради липса на масло?

- Духовна метла или производител на буклук?

Б. Какво излязохте да видите? -

Човек ли в меки дрехи облечен?

“Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. ” (Лука 7:25б)

- Пустинята (мисионерското поле) не е подходящо място за «великолепно облечените и ония, които живеят разкошно»

- Предпочетената от Иоан Кръстител Божия одежда на благовестието, вместо човешка слава и разкош

Марк 1:6 –“А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.”

В. Но какво излязохте да видите? - Пророк ли?

Лука 7:26б-27 –“Но какво излязохте да видите? Пророк ли?Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”

3. Словото на Новозаветния благовестител по примера на Иоан Кръстител

А. Иоан Кръстител – за себе си

Д.А. 13:24 –“след като Иоан, преди Неговото идване, беше проповядвал кръщението на покаяние на целия Израилски народ. И като свършваше попрището си, Иоан казваше: Според както мислите, кой съм аз? Не съм Оня, Когото очаквате; но, ето, подир мене иде Един, Комуто не съм достоен да развържа обувката на нозете.”

Б. Иоан Кръстител - за Агнеца Господен

Йоан 1:29 –“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!”

В. Иоан Кръстител - за другия Кръстител

Марк 1:8 –“Аз ви кръщавам с вода; а той ще ви кръсти със Святия Дух.”

4. Изявлението на Исус Христос за Иоан Кръстител, ( и за Новозаветния благовестител)

Лука 7:27 –“Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”
Матей 16: 13-16 –“А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците. Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”

Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”

Новозаветната диспенсация започна с най-важният въпрос:

Какво излязохте да видите? -

Този въпрос стои пред хората и днес!