събота, 23 март 2013 г.

ДЕН НА ЧИСТОТАТА


Псалми 51:7 –„Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.“
Плачът на Еремия 4:6-7 Защото наказанието за беззаконието на дъщерята на людете ми стана по-голямо от наказанието за греха на Содом, Който биде съсипан в един миг, без да са го барали човешки ръце. Благородните й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко, Снагата им по-червена от рубини, блестяха като сапфир;
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йоан 1:29 – На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
1 Петрово 1:18-19 – като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“
Чиста душа – чистотата, от която зависи всяка друга чистота
Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ЧИСТОТАТА
1.     Природна чистота:
А. Чиста храна
Б. Чиста вода
В. Чист въздух
2.     Физическа чистота
А. Чисти ръце
За тази чистота има сапуни, антибактериални препарати.
Б. Чиста уста
За тази чистота има четки и пасти.
В. Чиста коса и тяло
За тази чистота има сапуни, шампоани.
Г. Чисти дрехи
За тази чистота има перални и перилни препарати.
Д. Чисто жилище
За поддържане чистотата на дома има прахосмукачки,четки,метли...
Пример за необходимостта от изработване на хигиенни навици (стремежът към чистотата):
Професорка в семинарията сподели с нас следното: Когато й предстояло да назначи някой на работа, канела го на обяд и настоявала да ползват колата на кандидата, за да провери хигиената. Нейният начин на мислене беше, че както един човек поддържа колата си, така ще поддържа работата си и работното си място
3.     Духовната чистота, от която зависи всяка друга чистота
А. Чистият човек (чистата душа)
Б. Чистото семейство
В. Чистата Църква (чистото Християнство)
Г. Чистото общество
Д. Интернационална чистота (чистите хора по лицето на земята)
II. НУЖДАТА ОТ ДУХОВНА ЧИСТОТА, ОТ КОЯТО ЗАВИСИ ВСЯКА ДРУГА ЧИСТОТА
1.     Нуждата от чисти ръце
За чистите физически ръце има сапун, а за духовните?
2.     Нуждата от чиста уста 
- За хигиената на естествената уста има четки, пасти, дезинфектанти. 
-  Има ли почистващо средство за лошия език? 
Яков 3:2, 7-12 –„Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло… Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.  С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие! От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.“
3.     Чиста душа  
1 Петрово 1:18-19 –„ като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“
4.     Чисто сърце
Притчи 4:23 –„ Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
Притчи 23:26 –„ Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища,“
5.     Чисти мисли (чист ум) и пр.
Римляни 12:2 –„И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“
6.     Чист човек
Числа 19:18 –„Тогава чист човек да вземе исоп, и, като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там и онзи, който се допрял до кост, или до убит човек, или до умрял, или до гроб.“
III. УЧАСТВАЩИТЕ В ДУХОВНАТА ЧИСТОТА (ХИГИЕНА), ОТ КОЯТО ЗАВИСИ ВСЯКА ДРУГА ЧИСТОТА
1.     Божието участие в духовното почистване на неновородения човека,
от което зависи всяка друга чистота

Второзаконие 30:19-20 –„Днес викам небето и земята за свидетели против вас,че положих пред вас живота и смъртта,благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.“
Матей 11:28-30 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“
Йоан 3:16 –"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: “
А. Участващият Бог Отец
Б. Участващият Бог Син
В. Участващият Бог Дух Святи
Г. Участващото Слово (Библията)
Д. Участващите ангели
2.     Търсената от новородения човек духовна чистота
Псалми 51:10 –„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,“
3.     Невъзможната външна чистота без вътрешната
Почистване на България е възможно единствено, когато хигиената се поддържа от духовно чисти хора. В противен случай почистването ще стане за един ден, а замърсяването за половин.
Притчи 4:23 –„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
Напразните безплодни надежди на безбожника да изпълни добрите си намерения само с физически усилия:
Яков 4: 13-15 –„Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.“
4.     Невъзможната духовна чистота, без ежедневната поддръжка
Матей 12: 43-45 -„Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото…“
IV. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ДУХОВНО ЧИСТИТЕ 
Псалми 18:26 –„Към чистия, чист ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.“
Псалми 51:5-10 –„ Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,“ 
1 Петрово 1:18:19 –„като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“
Откровение 7:9-10 –„След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!“
Откровение 16:15 –„ (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му).“
Какъв значим национален проект ще бъде: Всички да извикаме единодушно към Бог - да бъде духовно изчистена България за един ден!
Единствено по този начин България може да бъде чиста!

неделя, 17 март 2013 г.

БЕЗ ПОКАЯНИЕ - НЯМА ПРОЩЕНИЕ!

Лука 15:17-20 –„А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;  не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.“

Лука 23:40-44 -„И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение?  И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая. А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час,“

петък, 15 март 2013 г.

ТЪРСЕНАТА ОТ ЧОВЕКА ПОМОЩ


Псалми 42:5 -Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му.
Псалми 103:1-5 –Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.
Днес всички ние търсим помощ - от някого или от нещо.
Въпросът е: Коя е истинската помощ за човека?
I. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ ВЪНШНА (ФИЗИЧЕСКА) ПОМОЩ
1.     Личната охрана на човека (бодигардове)
2.     Личният (частният) шофьор
3.     Личният (частният) готвач
4.     Личният (частният) учител
5.     Личният прислужник (иконом) и пр.
         Изброено до тук е само външна помощ!
II. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ ВЪТРЕШНА (ДУХОВНА) ПОМОЩ
Псалми 42:5 –Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му.
1.     Духовно отпадналият човек
А. Отпадналото сърце
Б. Отпадналата душа
В. Отпадналият дух
Г. Отпадналите чувства
Духовната отпадналост на човека много лесно се превръща в страх (от всичко и от всички), в болест (духовна или физическа).
2.     Смущаващият се човек
Смущението пречи на добрия сън, на добрата почивка, на доброто хранене, на пълноценния живот.
3.     Надяващият се човек
Надеждата на човека се определя от неговата вяра
А. Надяващият се човек на Бога и на Неговите обещания
Б. Надяващият се човек на природата (така наречения “светски” човек т.е. атеист)
III. ОБЕЩАНАТА ОТ БОГА ПОМОЩ НА ЧОВЕКА
Псалми 103:1-5 –Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.
1.     Обещаната от Бога помощ на преследвания от греха човек
1Йоаново 1: 10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.
Псалми 103:2-3 –Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония,
А. Преследван, когато се храни
Б. Преследван, когато си почива
В. Преследван, когато спи
Г. Преследвана, когато работи  и пр.
2.     Обещаната от Бога помощ на преследвания от болестта човек
Псалми 103:2-3 –Благославяй, душе моя, Господа... Той е, Който... Изцелява всичките ти болести;
3.     Обещаната от Бога помощ на преследвания от страха човек
Псалми 91:5, 7 –Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем... Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи.
Псалми 23:4 –Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
4.     Обещаната от Бога помощ на преследвания човек от духа на съмнението
Матей 6:31-32 –И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
Псалми 103:2-4 –Благославяй, душе моя, Господа... Той е, Който... Венчава те с милосърдие и благи милости;...”
5.     Обещаната от Бога помощ на преследвания от бедността човек
Филипяни 4:19 –А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Псалми 103:2-5 -Благославяй, душе моя, Господа... Той е... Който насища с блага душата ти
6.     Обещаната от Бога помощ на преследвания човек от духа на промяната
Псалми 103:2-5 –Благославяй, душе моя, Господа... Той е... Който насища с блага душата ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.
7.     Обещаната от Бога помощ на преследвания чрез страха от смъртта човек
Псалми 103:2-4 –Благославяй, душе моя, Господа... Той е, Който... Който изкупва от рова живота ти.”
1 Солунци 4: 13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.
8.     Обещаната от Бога помощ на отчаяния човек
Псалми 50: 15 -И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш. 
Псалми 42:5 -Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му.