събота, 24 август 2013 г.

ЖИВАТА НОСИЛКАРимляни 15:1-2 –“Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
Живата носилка е носилката, която носи немощните.
I. XАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ СИЛИ, КОИТО
ИГРАЯТ РОЛЯТА НА ЖИВИ НОСИЛКИ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
1. Характерът на многоразличните природни сили, които играят ролята на истински носилки в живота на човека:
А. Носилката, наречена слънце
(Този вид носилка или привлича или прогонва хората)
Б. Носилката, наречена вода
(Този вид носилка или привлича или прогонва хората)
В. Носилката, наречена въздух
Г. Носилката, наречена храна
Д. Носилката, наречена облекло и пр.
2. Характерът на светските сили, които играят ролята на истинска носилка и носят човека от едно място на друго:
А. Носилката, наречена политически сили
Б. Носилката, наречена богатство
В. Носилката, наречена сребролюбие
Г. Носилката, наречена суета
Д. Носилката, наречена болести
Е. Носилката, наречена информации
(Вестници, списания, телевизия, интернет, телефони, клюкарски дернеци и пр.)
3. Характерът на положителните и отрицателни духовни сили, играещи ролята на носилка в живота на човека
А. Носилките на дявола:
- носилката, наречена насилие
- носилката, наречена алкохол
- носилката, наречена война
(различните войни - политически, икономически, семейни и пр.)
- носилката, наречена разврат
- носилката, наречена суета
- носилката, наречена алчност и пр.
Б. Божиите Носилки:
1). Носилката на Божието триединство
- Носилката, наречена Бог Отец
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
- Носилката, наречена Божият Единороден Син
Матей 11:28 –“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
Лука 15:3-5 –„И той им изговори тая притча, като каза: Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери?И като я намери, вдига я на рамената си радостен.“
- Носилката, наречена Бог Дух Святи
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
2). Носилката, наречена Словото Божие
3). Носилката, наречена Църквата Христова
Римляни 15:1-2 –“Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
Яков 2:15-16 –„Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?“
II. XАРАКТЕРЪТ НА БОЖИИТЕ НОСИЛКИ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
Носилката, за която размишляваме днес, не е носилката, която носи ранените при акциите на Бърза помощ; не е и тази, която разнася контузените спортисти по стадионите
1. Божията носилка е носилка, която има очи да гледа
2. Божията носилка е носилка, която има крака да ходи
3. Божията носилка е носилка, която има ръце да помага
4. Божията носилка е носилка, която има уста да утешава
5. Божията носилка е носилка, която има сърце да обича
Ние (аз и ти) сме Живите носилки на Бога!
Римляни 15:1-2 –“Прочее, ние силните сме длъжни да носим
немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от
нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро
з
а назиданието му.
III. НУЖДАТА ОТ ЖИВАТА НОСИЛКА
Марк 2:1-5 –“След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото. Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха; И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.
Това е един прекрасен пример, чрез който можем да погледнем на Християните, изпълняващи мисията – Живата носилка на Бога.
1. Християнинът – Живата носилка на Бога
- Тези хора не само чуха за Исуса
- Тези хора не само взеха със себе си паралетика (чрез Живата носилка, за която говорим)
- Тези хора не само разкриха покрива на къщата
- Тези хора спуснаха носилката, с която носеха паралетика на точно определеното място – пред нозете на Христа
2. Нуждата на всички (обществото, Църквата, семейството и пр.)
от Живата носилка на Бога - която да носи и помага, вместо да прегазва, потъпква и наранява...
3. Нуждата от Живата носилка по примера на Христа
Лука 10:30-35 –“В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и       каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.
Матей 20:28 –“също както и Човешкият Син не дойде да Му       служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.
IV. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ДАРБАТА, НАРЕЧЕНА ЖИВА НОСИЛКА
Йов 31:16-40
1. Недискриминиращата Жива носилка на Бога
Яков 2:2-3 –„Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,“
2. Божието благословение за носещите (изпълняващи мисията – Живата носилка на Бога)
Матей 25: 34-40 –„Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“
3. Служението на Християнина чрез дарбата, наречена Жива носилка
Галатяни 6:6-10 –“А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
Матей 10:8 –“Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
Римляни 15:1-2 –“Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
В унисон със словото за Живата носилка на Бога, са думите на една евангелска песен:
“Сила дай! Сила дай на Своята Църква, Исусе!
Сила дай! И любов ни дай!”
Пример:
Двама братя имали общ бизнес – лъскане на обувки. Техен клиент им благовествал за Божията любов и те предали сърцата си на Бога. Малко след това единият брат прибрал четките и боите, и заявил на брат си, че повече не може да продължава да работи подобна непочтена работа - цял ден да гледа женски крака и мръсни обувки. Неговото решение било да отиде в манастир, за да избегне трудностите и изкушенията.
Брат му бил на точно противоположното мнение. Той решил да остане на мястото си и да използва всеки удобен случай, за да споделя и с другите силата на Христовата любов.
Той завършил с думите:
„Когато лъскам мръсните обувки, имам прекрасен повод да кажа на клиентите си, че аз самият бях тази кална, мръсна обувка, преди да бъда изчистен и излъскан чрез Божията любов!“
Какво е Църквата Христова?
- Клубът на силните чрез Христовата любов (Живите носилки)?!
- Или клубът на индиферентните ?!

неделя, 18 август 2013 г.

БЕЛЕЗИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ- Промяната в природата
- Промяната в климата
- Промяната на човека
2Тимотей 3:1-7 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, над-менни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не Боголюбиви; имащи вид на благочестиви, но отре-чени от силата Му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познанието на истината.
Духовните негативни белези на последното време:
І. ИЗЧЕЗНАЛАТА ВЯРА
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.
Лука 18:8 –“Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро, Обаче когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?
Евреи 11:6 –“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Моето желание е - с последния въздух, който имам в дробовете си на тази земя, да мога да кажа именно тези думи, записани в Евангелието на Йоана (3:16).
ІІ. ИЗЧЕЗНАЛАТА ЛЮБОВ
1Солунци 4:9 –“А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг
Откровение 2:4 –“Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Йоан 13:35 –„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“
1 Йоан 3:1-2 –„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.“
ІІІ. ИЗЧЕЗНАЛОТО УВАЖЕНИЕ
1Тимотей 5:1 –“Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща; по-младите като братя.”
1Петрово 5:5 –“Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да! Всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
Изход 20:12 –“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.
Примерът с гаванката:
„Синът не искал да се храни вече на обща трапеза с възрастния си баща. Отделил го на отделна маса и започнал да му дава храната в дървена гаванка, защото ръцете на стареца вече треперели и често чупел съдове.
Един ден бащата видял малкия си син да дялка нещо от дърво и го попитал какво прави. Синът отговорил: „Гаванка, татко! Ще ти направя най-красивата гаванка, в която ще ти сипвам храната, когато остарееш!"
Нека да помним, че „гаванката“ чака всеки!
Авдий 15 –„Защото денят Господен е близо против всичките народи; Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.“
ІV. ИЗЧЕЗНАЛИЯТ СРАМ
Римляни 1:21, 24, 26-27 –“Като се представяха за мъдри, те глупееха… За щото да се обезчестяват телата им между сами тях… Затова Бог ги предаде на срамотни страсти като и жените им измениха естественото потребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
Битие 3 гл.
V. ИЗЧЕЗНАЛИЯТ СТРАХ БОЖИЙ
Неемия 7:2 –“предадоха Ерусалим под грижата на брата си Анания и на началника на крепостта Анания; защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина.”
VІ. ИЗЧЕЗНАЛОТО ГОСТОПРИЕМСТВО
Римляни 12:13 –“Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбието.
1Петрово 4:9 –“Бъдете гостолюбиви едни към други, без роптание.
Д.А.2:43-47 –„И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.“
VІІ.ИЗЧЕЗНАЛОТО СМИРЕНИЕ
Притчи 3:34 –“Наистина Той се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат.”
Филипяни 2:3 –“Не правете нищо от партизанство или от щестлавие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
VІІІ.ИЗГУБЕНАТА ВЕЧНОСТ С ХРИСТА, ПОРАДИ ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
Матей 7:20-23 –“И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство; но който върши волята на Отца ми, Който е на небесата. В оня ден мнозина ще ми рекат: Господи! Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.