четвъртък, 21 април 2011 г.

ВЕЛИКДЕН - ОЖИВОТВОРЕНАТА НАДЕЖДА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава във вас.“
Филипяни 3:10 –“за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,“

I. ДУХОВНАТА СМЪРТ, БЕЛЕГЪТ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1Тимотей 4:1 -“А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения.“
2Тимотей 3:1-5 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребро-любиви,надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, не-благодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, не-въздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не Боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива се отвращавай.“
1. Смъртта на Християнската вяра
2. Смъртта на Християнската надежда
3. Смъртта на Християнската любов
4. Смъртта на уважението
5. Смъртта на пожертвователността
6. Смъртта на духовната песен
7. Смъртта на молитвата
8. Смъртта на радостта
9. Смъртта на Божия страх
10. Смъртта на духовната ревност или още наречена духовна страст
Страстната седмица без страстни Християни
II. ДУХОВНАТА ОПАСНОСТ ПРЕД ЦЪРКВАТА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Марк 14:34-41 -“И казва им: Душата Ми е прескъръбна до смърт; постойте тука и бдете. И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се, ако е възможно, да Го отмине тоя час, казвайки: Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както аз искам, но както Ти искаш. И идва, намира ги заспали; и казва на Петра: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а тялото немощно. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали; и не знаеха що да Му отговорят. И третия път дохожда и им казва: Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците.“
1. Духовната опасност за Църквата на последното време, поради духовния сън
2. Духовната опасност за Църквата на последното време, поради духовната апатия
3. Увеличаващата се духовна опасност, белегът на последното време
Лука 22:31 -“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито;“
Откровение 12:12 –“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.”
4. Нуждата на човечеството от животворна надежда
А. Лична надежда
Б. Семейна надежда
В. Църковна надежда
Г. Международна надежда
Евреи 6:18б-19а –“да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва,”
III. ПОСЛЕДНАТА НАДЕЖДА НА ЧОВЕКА ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
1. Божието условие за възкресението на човека
Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава във вас.“
«Ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите»
А. Това не означава кръщение със Святия Дух

Б. Това не означава моментно изпълнение със Святия Дух

В. Това означава всекидневен живот - Преображение Господне чрез живеещия в нас Бог Дух Святий

Галатяни 2:20 -“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
Филипяни 3:10 –“за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,”
1Коринтяни 3:16 -“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“
3. Възкресени чрез Духа на Възкресение Христово
Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава във вас. “
1. Възкресение на Християнската вяра

2. Възкресение на Християнската надежда

3. Възкресение на Християнската любов

4. Възкресение на уважението

5. Възкресение на пожертвователността

6. Възкресение на духовната песен

7. Възкресение на молитвата

8. Възкресение на радостта

9. Възкресение на Божия страх

Притчи 1:7 –“Страх от Господа е начало на мъдростта...”

10. Възкресение на духовната ревност или още наречена духовна страст

Страстната седмица със страстните (възкресените) Християни

Възкресение Христово – одухотворената Надежда за човечествата
1 Петрово 1:3 –“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,“

сряда, 20 април 2011 г.

ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ХРИСТА

Лука 21:33 -“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”

I. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХРИСТОВИЯ ПРЕДАТЕЛ

Йоан 6: 70-71 –“Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол? А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.”
Псалми 55:13 -“Но ти, човек равен на мене, Другар мой, и мой близък приятел.”

Псалми 41: 9 -“Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие, Който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене. ”
II. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ЦЕНАТА НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО
Матей 26:14-15 -“Тогава един от Дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.”

III. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА СРЕБЪРНИЦИТЕ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Захарий 11:11-13 -“И в същия ден когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе Господнето слово. Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, хубавата цена с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.”
Матей 27:3-10 -“Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци. Затова оная нива се нарече кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ".”

IV. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА КРЪСТНАТА СМЪРТ НА ХРИСТА

Числа 21:8 -“И Господ рече на Мойсея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.”

Йоан 3:14 - “И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия Син.”

Лука 23:33- “И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единият отдясно Нему, а другият отляво.”
V. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХРИСТОВИТЕ ДРЕХИ

Псалми 22:18 -“Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.”

Йоан 19:23-24 -“А войниците, като разпнаха Исуса, зеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; зеха и ризата. А ризата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу; за това те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:"Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми прочее хвърлиха жребе." Войниците прочее сториха това.”

VI. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА НЕСЧУПЕНИТЕ КОСТИ НА ХРИСТА

Псалми 34:20 -“Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.”

Изход 12:46-“В едната къща да се изяде; от месото да не изнасяте от къщи, и кост от нея да не строшите.”

Числа 9:12 -“Да не оставят от нея до утрото, нито да строшат кост от нея; да я направят според всичките повеления за пасхата.”

Йоан 19:31-33 -“Понеже беше Приготовителния Ден, то за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден,) Юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищелите, и да ги дигнат от там. За това дойдоха войниците и пребиха пищелите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха умрял, не Му пребиха пищелите.”
VII. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХАРАКТЕРА НА ХРИСТОВАТА СМЪРТ

Исая 53:12 -“Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.”

Лука 22:37 -“Защото ви казвам, че трябва да се изпълни в Мене това писание:"И към беззаконници биде причислен"; защото писаното за Мене наближава към своето изпълнение.”
VIII. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХРИСТОВОТО ПОГРЕБЕНИЕ
Исая 53:9 -“И определиха гробът Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.”

Матей 27:57-60 -“И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница, и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.”

IХ. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ГОЛГОТСКОТО ПИТИЕ, ПОДНЕСЕНО НА ХРИСТА

Псалми 69:21 -“И дадоха Ми жлъчка за ядене, И в жаждата Ми Ме напоиха с оцет.”

Йоан 19:27-30 -“След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм. А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му. А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.”
Х. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХРИСТОВИТЕ СТРАДАНИЯ НА ГОЛГОТА

Исая 53:5 -“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
Марк 8:31 -“И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит...”
Йоан 19:34 -“Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.”
ХI. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА СЛОВОТО, ИЗГОВОРЕНО ОТ ХРИСТА НА КРЪСТА
Псалми 22:1 -“Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, Нито внимаваш на думите на охкането ми?”

Матей 27:46 -“А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?”
ХII. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, НАЛОЖЕНИ НА ХРИСТА

Исая 53:6 -“Всички ние се заблудихме както овци, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни.”

Йоан 19:17 -“И така, взеха Исуса; и той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота,”

ХIII. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА БОЖИЯ АГНЕЦ
Исая 53:7 -“Той бе угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.”

Софония 1:7 -“Мълчи пред присъствието на Господа Иеова, Защото е близо денят Господен; Защото Господ приготви жертва, Освети поканените Си.”

Йоан 1:29 -“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”

Откровение 5:6 -“И видяха между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове разпратени по цялата земя.”

ХIII. ИЗПЪЛНЕНОТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ТРЕТИЯ ДЕН - ВЕЛИКДЕН

Лука 24:46- -“И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, ”
Марк 9:31 -“Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне. ”
В ОЧАКВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА
Римляни 8:11 -“И ако живее във вас Духът на Тогова, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава във вас.”

четвъртък, 14 април 2011 г.

ЦВЕТНИЦА В ЧОВЕШКАТА ДУША

Матей 21:1-13 –“И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: - "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица". И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус; докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините! И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя? А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.”

- Цветница не е обикновен празник на цветята, а Денят на Божията цветна градина.

- Господ Исус Христос дойде, като Слънце на Правдата да обяви истинската пролет на човечеството.

- Под лъчите на това Слънце човешката душа се зарежда с Божествена радост, процъфтява и ражда духовни плодове.

Малахия 4:2 –“А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.”

I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В ЕРУСАЛИМ

Захарий 9:9 -"Радвай се много, Сионова дъщерьо; Възклицавай Ерусалимска дъщерьо! Ето, твоят Цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да! На осле, рожба на ослица."

1. Христос трябваше да влезе в Ерусалим - не възседнал на арабски кон, като европейските и азиатските царе

2. Христос трябваше да влезе в Ерусалим - не носен на ръце, като египетските фараони

3. Христос трябваше да влезе в Ерусалим - не возен в луксозна кола, като съвременните светски и духовни величия

4. Христос трябваше де влезе в Ерусалим, възседнал на осле - най-висшата форма на смирение

А. Този, който проповядваше смирението - трябваше да го демонстрира на дело

Б. Този, който проповядваше братолюбието, трябваше да го покаже на практика

В. Този, който проповядваше жертвоприношението, трябваше да пожертва Самия Себе Си И Господ Исус Христос го направи!

4. Примерът на Христос чрез смиреното Му влизане, като Цар в Ерусалим - пример за всички нас днес

Можеш ли да влезеш в Бургас, в София или където и да е - не с луксозна кола, или в колона от черни лимузини, а смирено, като Христос - и в същото време да си силен, авторитетен и обичан?

Това е същността на Цветница!

1Петрово 5:6 –“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;”

II. ТЪРЖЕСТВЕНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В ЕРУСАЛИМ

Матей 21:8-11 -“А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха, казвайки: Осанна на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господнето име! Осанна във висините! И, когато влезе в Ерусалим, целият град се раздвижи; и казваха: Кой е тоя? А народът казваше: Той е пророкът Исус, който е от Назарет Галилейски. ”

1. Молитвата на Христовите посрещачи на Цветница – тогава

Матей 21:8-11 Псалми 118:22-29 -“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него. О, Господи! Избави! Молим се; О, Господи! Молим се, изпрати благоденствие! Благословен в името Господне да бъде оня, Който иде; Благославям ви от дома Господен. Господ е Бог, който ни показа светлина. Приведете до роговете на олтаря вързаната с въжета жертва. Ти Си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще те възвишавам. Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост трае до века.”

"Осанна!" - молитвата на Христовите посрещачи

През вековете думата "Осанна!" е придобила хвалебствен характер. С нея Църквата е искала повече да хвали и прославя Бога, но в същност думата "Осанна"(Хосанна) е Еврейска дума, чийто точен превод е: - Умоляваме те! Спаси ни! (Вик за помощ - равностойно на SOS)

2. Молитвата на Христовите посрещачи на Цветница – днес

А. Думата "Осанна"(Хосанна):"Молим Те! Спаси ни!"

Б. Думата:"Алилуя!", чрез която прославяме Бога за промисленото спасение чрез Исуса Христа

Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:” III. БОЖИЕТО ПОСЛАНИЕ НА ЦВЕТНИЦА

Матей 21:10-13 –“И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя? А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.”

Йоан 2:13-22 –“И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия. Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде". По повод на това, юдеите проговаряйки, Му рекоха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна. Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си. И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил.”

1. Божието послание на Цветница чрез почистването на храма При влизането си в храма Господен Исус Христос направи три важни неща:

А. Христос обърна масите на среброменителите, преобраз на опасността за Църквата от бога на сребролюбието (Мамон)

1 Тимотей 6:9 –“А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,” Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.”

Б. Христос изгони от храма животните, предназначени за жертва, преобраз на ненужните животински жертвоприношения след Голгота

Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Псалми 51:16-17 –“Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.”

В. Христос изчисти храма Господен от хвъркатите птици, символ на гордостта, която днес заема важно място в Църквата

Матей 18:1-4 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.”

Матей 23:8-14 –“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният. Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос. А по-големият между вас нека ви бъде служител. Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси. Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане.”

Христовото почистването на храма в неделята, преди Страстната седмица (Цветница) - преобраз на почистване на нашите души, които са храм на Бога

2. Божието предупреждение на Цветница

Йоан 2:17 –“Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде".”

1Коринтяни 3:16-17 -“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.”

2Коринтяни 6:16 -“И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на Живия Бог, както рече Бог:"Ще се заселя между тях, и между тях ще ходя, и ще им бъда Бог и те ще Ми бъдат люде."”

сряда, 13 април 2011 г.

ПО ПЪТЯ КЪМ ГОЛГОТА

ЦВЕТНИЦА или КРЪСТОВДЕН

Марк 11:1-10 -"И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте. И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва;и веднага ще го прати тук. И тъй, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и отвързват го. И някои от стоящите там им казаха: Какво правите та отвързвате ослето? А те им казаха, както бе заръчал Исус; и оставиха ги. И докарват ослето при Исуса и намятат на него дрехите си; и Той го възседна. И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други - клони, като ги сечеха от нивите. И тия, които вървяха отпред и тия, които ядяха изподире, викаха: Осанна! благословен, Който иде в Господното име! Благословено градущето царство на баща ни Давида [което иде в Господното име]; Осанна във висините."

I. ЗНАМЕНИЯТА В ЕРИХОН ПО ПЪТЯ КЪМ ГОЛГОТА

1. Физическото церение на слепия Вартимей

Марк 10:45-52 -"Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си за откуп на мнозина. Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дързай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя."

2. Духовното церение на слепия Закхей

Лука 19:1-8 -"Слез това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исус кой е, но не можеше, поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, та се покачи на една черница, за да го види; понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно."

3. Възкресението на Лазар

Йоан 12:9-13 -"А голямо множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само, поради Исуса, но за да видят и Лазаря, когото възкресил от мъртвите А главните свещеници се наговориха да убият и Лазаря, защото, поради него мнозина от юдеите отиваха към страната на Исуса и вярваха в Него. На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим, взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осанна! Благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар! А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано: - " Не бой се, дъщерьо Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал на осле."

II. ЗНАМЕНИЕТО ПРЕД ВИТФАГИЯ И ВИТАНИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ГОЛГОТА Марк 11:1-3 -"И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте. И ако някой ви рече: Защо правите това? Кажете: На Господа трябва; и веднага ще го прати тук."

1. Прочеството за определеното от Бога осле

Захарий 9:9 -"Радвай се много, Сионова дъщерьо; Възклицавай Ерусалимска дъщерьо! Ето, твоят Цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и възседнал на осел; Да! на осле, рожба на ослица."

2. Цветница, погрешната религия по пътя към Голгота

Марк 11:9-10 -"И тия, които вървяха отпред и тия, които ядяха изподире, викаха: Осанна! благословен, Който иде в Господното име! Благословено градущето царство на баща ни Давида [което иде в Господното име]; Осанна във висините."

3. Предупреждението против роптателите по пътя към Голгота

Лука 19:39-40 -"А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си. И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат."

III. ГРЕШКАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ГОЛГОТА

1. Замяната на кръста с палмовите (върбовите) клонки по пътя към Голгота, символ на погрешното очакване

Марк 11:8-10 -"И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други - клони, като ги сечеха от нивите. И тия, които вървяха отпред и тия, които идеха изподире, викаха: Осанна! Благословен, Който иде в Господното име! Благословено градущето царство на баща ни Давида [което иде в Господното име]; Осанна във висините."

2. Значението на палмовата (върбовата) клонка - тогава и днес Палмовата клонка (отделена от Голгота) олицетворява евангелието на просперитета

3. Значението на кръста - тогава и днес

Кръстът символизира Евангелието на спасението

1Коринтяни 1:18 -"Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме,то е Божия сила."

А. Истинската (Божествената) радост не е под палмовата (върбовата) клонка, а под Кръста на Христа

Б. Спасението не е под палмовата (върбовата) клонка, а под Кръста на Христа

В. Мирът не е под палмовата (върбовата) клонка, а под Кръста на Христа

4. Цветница - ден за избор и равносметка

Кръстовден или Палмова (Върбова) неделя?!

- Няма нищо грешно в палмовата (върбовата) клонка

- Погрешно е егоистичното съдържание, което влагаме в този символ на Победа

Марк 8:29-36 –“Тогава ги попита: Но според както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос. И заръча им никому да не казват за Него. И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне. И явно говореше тая дума. А Петър Го взе настрана и почна да Го мъмри. А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща. И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?”

На Цветница (неделята, преди Страстната седмица) Христос чрез Словото Божие ни пита: Към коя от двете групи ще се присъединиш?

- Към тълпата, която на Цветница развява палмовите (върбовите) клонки и вика:«Осанна», а по пътя към Голгота крещи: «Разпни го!»?или:

- Към групата, която придружава Господа Исуса Христа и по пътя към Голгота?

Но помнете: Без кръст, няма корона!