четвъртък, 15 декември 2011 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО С БОНУС

Лука 2:6-7, 13-14 –“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата... И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”

Бог чрез Христос ( Божият Единороден Син ) дойде на тази земя, за да промени човека
- Пълна промяна на стария човек чрез Рождество Христово
- Промяната чрез Рождество Христово – промяна с вечна стойност
I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПАСИТЕЛЯТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”- Чрез Рождество Христово ние приемаме Христа, като Спасител
- Чрез Спасителя ( Христос в нас ) ние приемаме, като бонус още много други неща, изразени чрез промяната на стария човек
II. ПРОМЯНА НА НАШАТА ВЯРА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Вяра, която ни води в деня на творението
Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”
Евреи 11:3 –“С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”
2. Местонахождението на Божието Слово чрез Рождество Христово
Йоан 1:1, 9-13 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог... Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”
3. Оазисът на спасителната Вяра
Римляни 10:17-18 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. Но казвам: те не са ли чули? Наистина, чули са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената".”
III. ПРОМЯНА НА НАШАТА НАДЕЖДА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Евреи 6:18 –“така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда;”
IV. ПРОМЯНА НА НАШАТА ЛЮБОВ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби вета, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоан 3:1-2 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.”
V. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ГРЕХОВЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Исая 1:18 –“Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.”
Йоан 1:8-9 –“ Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.”
Ефесяни 2:4-5 –“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),”
VI. ПРОМЯНА НА НАШЕТО СЪРЦЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Еремия 24:7 –“Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат люде и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.”
Езекиил 36:26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.”
Притчи 4:23 –“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.”
VII. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ МИСЛИ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Римляни 12:2, 16 –“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено... Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.”
VIII. ПРОМЯНА НА НАШЕТО ЗРЕНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
IX. ПРОМЯНА НА НАШИЯ СЛУХ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
X. ПРОМЯНА НА НАШИЯ ВЪРВЕЖ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XI. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ДЕЛА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XII. ПРОМЯНА НА НАШИЯ ГОВОР ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XIII. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ЧУВСТВА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XIV. ПРОМЯНА НА НАШАТА СОЦИАЛНА СРЕДА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Промяната чрез Рождество Христово е изразена в стара евангелска песен:
“Радвайте се, братя, пейте вий сестри!
Славен ден настана – Бог ни посети!
Нявга бяхме чужди, ближни сме сега -
чрез Кръвта Христова – братя във Христа”

петък, 25 ноември 2011 г.

БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН - КАКВО Е ТОВА

Левит 7:11-12 –“Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу: ако я принесе някой за благодарение, то с благодар-ствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.”
2Солунци 5:16-26 –“ Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчествата не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава , и ще извърши това. Братя, молете се за нас. Поздравете всичките братя със свята целувка.”
І. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
ХАРАКТЕРЪТ НА БЛАГОДАРЕНИЕТО
1. Благодарението не е само изискване от Бога, а е Божий атрибут (т.е. характерна черта на Бога)Бог ни благодари по многоразлични начини на тази земя и във вечността
А. Бог ни благодари на тази земя
Деяние на апостолите 10:1-4 –“Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.”
Матей 25:28-29 –“Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.”
Б. Бог ще ни благодари във вечността
Матей 25:31-36 –“А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.”
2. Лицемерното благодарение
А. Характерът на лицемерното благодарение
( Показно благодарение – за пред хората )
Лука 18:11-12 –“Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм, като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия.”
Б. Утробата на лицемерното благодарение:
- себелюбието на човека
- гордостта на човека
- егоизмът на човека
- омразата на човека
- лицемерието на човека
3. Коренът на благодарението в Стария и в Новия Завет
Думата “благодарение” е съставена от две думи – думата “благо” и думата “дар”. Т.е. - дарът на човека ще трябва да бъде благ.
( Кой каквото прави, на себе си го прави! )
Думата ”благо” се среща, като представка в различни думи
- Благо
Битие 45:18 –“И като вземете баща си и челядите си,елате при Мене и аз ще ви дам благата на Египетската земя, и ще се храните с тлъстината на земята.”
Битие 33:11 –“Приеми, моля, подаръка ми (*благословението ми), който ти е принесен; защото Бог е постъпил благо към мене, та имам всичко. И като настояваше, той го прие.”
- Благ
Псалми 34:8 –“Вкусете и вижте, че Господ е благ.”
- Благовестие
Матей 24:14 –“И това благовестие на царството (небесно) ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”
- Благовестител
Деяние на апостолите 21:8 –“ А на утрешния ден тръгнахме и стигнахме в Кесария; и влязохме в в къщата на благовестителя Филип, който бе един от седмината дякони и останахме у него.”
- Благовремие
Ефесяни 5:16 –“като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.”
- Благоволение
Битие 33:10 –“Но Яков отвърна:Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице…”
- Благосклонен
Битие 33:10б –“ … тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже беше благосклонен към мене”
- Благоволявам
1 Царе 12:22 –“ Защото Господ няма да остави людете Си, заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свои люде.”
- Благовоние
Песен на песните 7:8–“…И благовонието на дъха ти, като ябълки.”- Благозвучие
Псалми 81:2 –“… Благозвучна арфа и псалтир.”- Благоденствие
Псалми 118:25 –“О Господи! Молим се изпрати благоденствие!”- Благодеяние
Псалми 103:2 –“Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния!”
- Благословен
Псалми 118:26 –“Благословен да бъде оня, който иде в името Господне.”
- Благодарствена
Левит 22:29 –“И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.”
Левит 7:12 -“ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.”
- Благодарение
Неемия 12:46 –“ Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарения Богу.”
Филипяни 4:6 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо,с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;”
Еремия 30:19 –“И от тях ще изхожда благодарение…”
- Благодарен
Колосяни 3:15 –“И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.”
- Благодарете!!!
1Солунци 5:18 –“За всичко благодарете; защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
ІІ. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
БЛАГОДАРЕНИЕТО, КАТО ДОКТРИНА В СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
1. Благодарението в Стария Завет
Левит 7:12-15 –“Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу:ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, смесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, смесени с масло.А,освен питите,с благодарствената си примирителна жертва да принесе и квасен хляб. И от приноса си да принесе по едно от всичките тия неща, принос за издигане пред Господа; това да бъде на свещеника, който ръси от кръвта си примирителния принос. И месото на благодарствената му примирителна жертва да се яде същия ден, в който се принася; да не оставя той от него до утринта.”
1Летописи 16:4 –“И определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменуват, да благодарят и да хвалят Господа Израилевият Бог.”
2. Благодарението в Новия Завет
1Солунци 5:18 –“ За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
3. Търсеното от Бога благодарение
Лука 17:17 –“А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?”
ІІІ. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН – КАКВО Е ТОВА
ВРЕМЕТО НА БЛАГОДАРЕНИЕТО
Благодарение в миналото, в настоящето и в бъдещето
1. Благодарственият ден не е веднъж в годината
2. Благодарственият ден не е семеен празник
3. Благодарственият ден е повече от благодарение само на думи
Благодарението се изразява във всекидневния живот на човека чрез делата на благодарността.
Лука 6:31 –“И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.”
4. Благодарението е за всички и за всичко!
5. Благодарността е начин на живот - белег за възпитанието на човека
6. Благодарността - дълг на Християнина
1Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”

събота, 19 ноември 2011 г.

СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?

Матей 12:46-50 -“Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка ми? И кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той ми е брат , и сестра, и майка.”
І. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1. Създаденото от Бога семейство
Битие 1:27-28 –“И Бог създаде човека по своя образ ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”
2. Служението на създаденото от Бога семейство
Битие 2:15 –“И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.”
( Едемската градина, преобраз на света )
3. Предназначението на Ноевото семейство
Битие 6:17-18, 7:5 –“И, ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко що се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе…И Ной извърши всичко,според както му заповяда Господ.”
( Ноевият ковчег, преобраз на Христовата църква )
4. Предназначението на Аврамовото семейство
(Аврамовото семейство, преобраз на Християнското семейство)
Битие 12:1-5 –“Тогава Господ каза на Аврама: излез из отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена. И тъй, Аврам тръгна, според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години , когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя.”
(“...излез из отечеството си...”- Вавилон, преобраз на земните империи )
5. Божието обещание до Неговото семейство
Битие 28:15-17 –“Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих. А като се събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм го знаел. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго, освен Божий дом, това е врата небесна.”
ІІ. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
ХАРАКТЕРЪТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Ефесяни 5:22, 25 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа… Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,”
Ефесяни 6:1-2 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е право. Почитай баща си и майка си, (което е първата заповед с приложено обещание,)”
Изход 20:12 –“Почитай баща си и майка си,(което е първата заповед с приложено обещание,)”
1. Семейството, според Старозаветното битие
Битие 1:27-28 –“И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”
2. Семейството, според Христа (Новозаветното семейство)
Матей 12:46-50 –“Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка ми? И кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той ми е брат , и сестра, и майка.”
[Христос не казва:”Ето моя баща”
Матей 23:9 –“И никого на земята недейте наричайте свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.”]
А. Бащата на Християнското семейство
Б. Майката на Християнското семейство
В. Децата на Християнското семейство
ІІІ. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
ЖИВОТЪТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Домът на Християнското семейство
Откровение 3:20 –“ Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене”
2. Библията на Християнското семейство
3. Молитвата на Християнското семейство
4. Песента на Християнското семейство
5. Трапезата на Християнското семейство
6. Леглото на Християнското семейство
7. Богатството на Християнското семейство
8. Здравето на Християнското семейство
9. Примерът на Християнското семейство
Деяния на апостолите 2:46-47 –“И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”
ІV. СЕМЕЙСТВО - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА НА СВЕТА ОТ ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Нуждата на света от духовно здравото семейство
Без духовно здравото семейство няма да има на земята:
- морално здраво село
- морално здрав град
- морално здраво училище
- морално здрава Църква
- морално здрава икономика
- морално здрава държава
А. Личната нужда на човека от Християнското семейство
Б. Обществената нужда на човека от Християнското семейство
В. Нуждата на Църквата от Християнското семейство
2. Нуждата на семейството от ваксина против духовните болести
А. Днес имаме ваксини против повечето физически болести
- има ваксина против туберколоза
- има ваксина против хепатит
- има ваксина против тетанус
- има ваксина против шарка
- има ваксина против детски паралич
- има ваксина против грип и пр.
Има вече дори и ваксини против някои злокачествени тумори.
В диспенсацията на ваксините, неизбежен е въпросът: Има ли ваксина против болестите, разяждащи семейството?
Б. Липсващите духовни ваксини в света:
- липсващата ваксина против лъжата
- липсващата ваксина против омразата
- липсващата ваксина против ревността (недоверието, подозрението)
- липсващата ваксина против изневярата (предателството)
- липсващата ваксина против клеветата
- липсващата ваксина против гордостта
- липсващата ваксина против кражбата
- липсващата ваксина против насилието
- липсващата ваксина против страха
- липсващата ваксина против егоизма
- липсващата ваксина против мързела
- липсващата ваксина против притеснението, безпокойството и пр.
В. Застрашеното здраве на семейството, поради липсващите духовни ваксини
Както физическите болести се предават от човек на човек, така се предава и духовната зараза, която неусетно се превръща в смъртоносна епидемия.
Яков 1:14-15 –“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, агрехът, като се развие напълно ражда смърт.”

Духовната зараза в семейството се предава от татко и майка - на децата, на внуците и пр.
3. Духовната ваксина на Християнското семейство чрез Библията
А. Библията предлага ваксина против абсолютно всички духовни болести
Б. Единствено чрез Библията може да бъде изградена здравата имунна защита на Християнското семейство
Псалми 119:11 –“В сърцето си опазих Твоето слово, за да не Ти съгрешавам.”
Псалми 119:50 –“Това е моята утеха в скръбта ми, че словото Ти ме съживи.”
В. Духовната ваксина не е еднократна ваксина (“Веднъж спасен-вечно спасен”)
Г. Духовната ваксина изисква постоянна духовна диета ( Живот, живян в светлината на Божието слово –Библията )
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.”
Псалми 1:1 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова, нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните; Защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел.”

вторник, 1 ноември 2011 г.

ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ

БУДИТЕЛ, КАКВО Е ТОВА?
Ефесяни 5:14-“Затова казва: Стани, ти, който спиш! И възкресни от мъртвите! И ще те осветли Христос.”
Думата “будител” произхожда от думата “будилник” (часовник), чието предназначение е да събуди някой, който спи.
В тази проповед няма да размишляваме за националните будители, нито за световните такива. Няма да размишляваме и за политическите будители, нито за социалните...
В тази проповед ще говорим единствено и само за духовните будители - будителите, от чието събуждане (духовното пробуждане) зависят всички останали будители.І. СТАРОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ
БУДИТЕЛИТЕ В ЛИЦЕТО НА БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ
1. Божието предупреждение (Божията аларма) чрез будителите
Йон 3:1-5, 10 "И Господното слово дойде втори път към Иона и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй, Иона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни за да се обходи. И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана. И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния; ...И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи."
2. Божията покана чрез будителя
Исая 1:1-8, 18 –“Видението на Амосовия син Исая, което видя за Юда и Ерусалим в дните на Юдовия цар Озия, Иотам, Ахаз и Езекия:- Чуйте , небеса, и дай ухо, земльо. Защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене. Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ви не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие. Роде на злодейци, чада които постъпвате разтленно! Оставиха Господа, презряха Светия Израилев. Отделиха се и се върнаха назад. защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпие и посинения и гноясали рани. Които не са изтискани , нито превързани, нито омекчени с масло... Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.”
2. Божието откровение чрез будителя
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
3. Божият будилник в пустинята
Марк 1:1-8 –“ Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исая:-"Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него." Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста, и хранеше се с акридип и див мед. И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а той ще ви кръсти със Святия Дух.”
ІІ. БУДИТЕЛЯТ В ЛИЦЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН ИСУС ХРИСТОС

1. Изпратеният от Бога Небесен Будител

Йоан 1:1-4, 9-14 –“ В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
2. Христос, Будителят на спасителната вяра

Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

3. Христос, будителят на заспалата душа

Матей 6:40 –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра; Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене?”
ІІІ. ЦЪРКВАТА, НОВОЗАВЕТНИЯТ БУДИТЕЛ

1. Църквата, Новозаветният будител чрез кръвта на Агнеца Господен
Матей 5:13 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.”
2. Църквата, Новозаветният будител чрез Небесната светлина

Матей 5:14-16 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
3. Църквата, Новозаветният будител чрез Святия Божий Дух

- Дарбите на Святия Божий Дух
- Плодовете на Святия Божий Дух

Йоан 16:12-15 –“Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.”
Дали Христовата Църква днес все още изпълнява ролята на Божий будител?!

неделя, 23 октомври 2011 г.

КВАСЪТ НА ИСТИНАТА

Матей 6:11 –“ Дай ни днес ежедневния хляб;”
Лука 12:1
–“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
- Положителният и отрицателният духовен квас, преобраз на истината и на заблуждението в света

I. ФИЗИЧЕСКИЯТ КВАС И НЕГОВИЯТ ПРЕОБРАЗ

Квасът е едно от най-широко употребяваните неща от човека.
Без квас съществуването на хранително-вкусова промишленост е немислимо.
1. Без истински квас (мая) не може да има хляб
2. Без квас не може да има млечни произведения (кисело мляко, сирене, кашкавал и пр.)
3. Без квас не може да има сладкарска индустрия, заемаща видно място в живота на човека

След всяко ядене неизбежно следва въпросът: Къде е десертът?
На него се удоволстват всички:
- малки и големи
- бедни и богати
- учени и прости
- бели и черни
Хлябът, млечните продукти, тестените сладкарски произведения играят значима роля в живота на човека, затова се радват на световна популярност и масова употреба. Във всички тях присъства, като задължителна съставка - квасът (маята, подквасата).
Нека чрез ролята на физическия квас, да погледнем на един друг квас, който определя не само настоящето на човека, но и бъдещия живот – на тази земя и във вечността.
Матей 16:11-12 –“Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.”

II. ФАКТОРИТЕ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛОЖИТЕЛНИЯ И ОТРИЦАТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ДУХОВНИЯ КВАС- ПРИЧИНАТА ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО В СВЕТА

Лука 12:1-3 –“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.”
1. Факторът, наречен - мислене

Този фактор определя характера на кваса – положителен или отрицателен - в зависимост от нашето мислене
2. Факторът, наречен - гледане

Този фактор е изцяло зависим от личния избор на човека – избор на филм, телевизионна програма и пр.

В живота си човек неволно и неизбежно става свидетел на всякакви картини. Затова казваме, че първият поглед е естествен и безопасен. Но вторият вече се превръща в отрицателен квас и оказва влияние на цялото ни “тесто”.
3. Факторът, наречен – четене

Този фактор се свежда до въпроса: Какво четем?
4. Факторът, наречен - слушане

Този фактор също може да влияе, както в положителна, така и в отрицателна посока на духовния квас. Отрицателно въздействие на фактора слушане върху качествата на духовния ни квас, обикновено не идва чрез радиото, а чрез човеците, които са се превърнали в телеграфни агенции за разпространение на безполезни новини или “жълтини”.

Всеки от нас може да прибави още фактори, които по един или друг начин променят качествата на духовния ни квас.

III. ОТРИЦАТЕЛНИЯТ КВАС В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
В списъка с примерите за духовните подкваси, които имат отрицателно въздействие върху живота на човека поставям на първо място кваса, за чийто смъртоносно въздействие алармира тревожно сам Господ Исус Христос (Лука 12:1б)
”Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
1. Квасът наречен лицемерие ( фарисейският квас )

А. Лицемерната вяра

Б. Лицемерната любов
В. Лицемерната набожност
2. Квасът, наречен лъжа

Квасът на лъжата произвежда само фалшиво тесто (“менте”)
3. Квасът, наречен клюкарство

1 Петрово 4:15 -“Никой от вас да не страда като... такъв, който се бърка в чужди работи.”
4. Квасът, наречен суета

(Държа да отбележа, че духът на суетата и чувството за естетика са две напълно различни в същността си понятия.)
5. Квасът, наречен алчност
Лука 12:15 -“И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.”
6. Квасът, наречен ревност
Квасът на ревността става причина да “шупнат” (негативно заквасени) всички органи на човека
7. Квасът, наречен суеверие и пр.

8. Продавачите на сатанинския квас
Продавачите на сатанинския квас са майстори. Те знаят как да съблазнят, да подмамят и да заквасят с отровния квас човека.
Резултатът е - отровена и съборена душа, семейство, Църква и пр.

IV. ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ КВАС – КВАСЪТ НА ИСТИНАТА

Псалми 119:160 –“Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.”
( Положителният квас, квасът на истината – е квас без гаранционен срок )
1 Коринтяни 5:8 –“ Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.”
1. Вярата в Бог
2. Надеждата, произвеждана и поддържана от Святия Дух
3. Любовта, Плодът на Святия Божий Дух
4. Божието Слово
5. Библейското благовестие

Матей 13:33 –“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна (в смисъл – втаса, а – не! прокисне) всичкото.”

V. ХАРАКТЕРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ НОЩОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДУХОВНИЯ КВАС – НА БОГ И НА ДЯВОЛА

В размишленията, които следват, ще гледаме на човешкото тяло, като на нощова, в която се смесва маята с брашното и се приготвя тестото, от което се получава хляба, с който се храним всички.
- Всеки от отделните удове на човешкото тяло представлява сама по себе си една нощова, в която се поставя духовния квас, за да се омеси тестото за хляба на човешкия живот.
- От качеството на кваса, който ще бъде поставен в нощовата, зависи и качеството на хляба
1. Умът на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Ефесяни 4:23 –“да се обновите в духа на своя ум,”
2. Сърцето на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Притчи 4:23 -“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си...”
3. Устата на човека, нощова в която се изсипва кваса на Бога или на дявола
Яков 3:5, 10 –“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!... От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.”
VI. РОЛЯТА НА ДУХОВНИЯ КВАС
1. Значението на духовния квас, аналогично със значението на естествения квас
Както кваса задвижда тестото и увеличава няколкократно обема му, така и духовният квас задвижва удовете на човека (ръзе, нозе, сърце и пр.) и увеличава човешката активност - за творене на добро или зло
2. Предупреждението на Словото Божие за различната роля на двата вида духовен квас
Лука 12:1 –“Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”
А. Ролята на истинския квас

Матей 13:33 –“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.”
- Христос в нас, като добрия квас

- Словото Божие в нас, като добрия квас
- Святият Божий Дух в нас, като добрия квас
1 Коринтяни 5:8 –“ Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.”
Б. Ролята на фарисейския квас - квасът на духовната заблуда (лицемерието):
- да заблуди
- да излъже
- да обезсърчи
- да отклони от пътя на истината
Матей 10:28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.”
VII. УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КВАСА
1. Гаранционният срок на естествения квас

Гаранционният срок на естествения квас е ограничен

След изтичане на срока, последиците са следните:

- изгубване на силата

- прокисване

И в двата случаи резултатът е един и същ – некачествен хляб
2. Гаранционният срок на духовния квас

Гаранционният срок на духовният квас е вечен, но нека никой да не се заблуждава, че може да разчита на неподновявана с години закваска в своя духовен живот.
За яснота ще си послужа с пример от моето детство:
Когато бях малък във всяко семейство жените сами месеха хляба си. Това, което е останало в съзнанието ми от спомена за хлебната закваска, която баба ми осторожно бранеше, е следното: Баба непрекъснато, по някакъв свой начин – или “захранваше” закваската, или я подновяваше.
Не съм наясно с точната й технология, но това, което си спомням ми е предостатъчно за аналогията, която желая да направя.
Никой не трябва да не се заблуждава, че – “заквасен” преди двадесет години с кваса на истината (Христос, Словото Божие, Святия Дух) – и днес може да разчита на силата и на въздействието на тази подквас!Ако не подновяваме непрекъснато чрез добрия квас на истината закваската в нас, нямаме основание да очакваме качествен духовен живот.
2 Петрово 1:5 –“то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.”
Нека непрекъснато да прибавяме в “нощовите” си от добрия квас на истината, за да подновяваме силата на закваската в нас!
От тази закваска зависи доброто тесто на семейството ни, на Църквата, на града, на Отечеството ни!
Защото Словото Божие казва:“Малко квас заквасва цялото тесто.” (Галатяни 5:9)

четвъртък, 15 септември 2011 г.

ТРЪСТИКАТА В ПУСТИНЯТА

ПРЕОБРАЗ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

Лука 7:24-27 –“А когато си отидоха изпратени от Иоана, Исус почна да говори на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”
Йоан Кръстител - образец за подражание
Примерът на Йоан Кръстител, проблем на много съвременни пастири - при избора на приортетите в живота им:
- Какво ще ядем?
- Какво ще пием?
- Какво ще облечем?
- Къде ще живеем?
- Каква кола ще караме?
- Кой от нас е по-голям?
Матей 18:1 –“В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?”

І. ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ, ДАДЕНА ОТ ХРИСТА ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА ТРЪСТИКА

1. Елементите на тръстиката:

- Стъблото на тръстиката, от което се произвежда захарта

- Семето на тръстиката, от което се произвеждат различни видове масла

- “Косата” (върха) на тръстиката, от която се правят метли

2. Предназначението на тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

А. Захарта, произведена от тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

Захарта (сладостта), символ на доброто, а горчивото, преобраз на злото

Исая 5:20 –“Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!”

Псалми 119:103 –“Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.”
- Иоан Кръстител, Божият благовестител

(Думата "благовестие" е съставена от две думи: "благо" (сладко) и "вест" -
т.е. "благовестие" означава “сладка вест”)
Б. Масльонката, заредена с произведеното от семената на тръстиката масло - преобраз на Иоан Кръстител
Вековната популярност на маслото и символичното му значение

1). Употребата на маслото във физическия живот на човека

- за храна и за смазване

4 Царе 4:2-7

2). Употребата на маслото в духовния живот

1 Царе 16:1

Яков 5:14 –“Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.”

Иоан Кръстител, Божията “масльонка”

В. Метлата, произведена от върха на тръстиката - преобраз на Иоан Кръстител

1). Вековната популярност на метлата

Във всеки дом има няколко важни неща и те са:

- източник на вода (чешма, кладенец и др.) - огнище - огледало - сапун - трапеза - метла и пр.

2). Предназначението на метлата във физическия живот на човека

С метлата се измита боклука навън

3). Символичното значение на метлата

- Иоан Кръстител, духовната метла, чрез която се измита боклука, наречен грях

Матей 3:7-8 –“А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;”
Моята молитва е: Нека всеки от нас да бъде, като метла в Божията ръка, чрез която “метла” Бог да почиства духовния боклук в нас, в нашите домове, в нашия град , в Отечеството ни и в света.

ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИОАН КРЪСТИТЕЛ, НОВОЗАВЕТНАТА ТРЪСТИКА

1. Пустинята - мястото на тръстиката, преобраз на Иоан Кръстител

(Пустинята, преобраз на греховния свят)

2. Иоан Кръстител, преобраз на пречупената тръстика

Лука 7:19-20 –“И Иоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? И като дойдоха при Него човеците рекоха: Иоан Кръстител ни прати до Тебе да кажем: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?”

Исая 42:3 –“Смазана тръстика няма да пречупи; И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие, според истината.”

Матей 12:20 –“Смазана тръстика няма да пречупи; И замъждял фитил няма да угаси; Докато изведе правосъдието към победа.”

3. Развяваната самотна тръстика, преобраз на Иоан Кръстител

Лука 7:24б –“Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана?”

Йоан 3:8 –“Вятърът духа , гдето ще, и чуваш шума му. Но не знаеш отгде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от Духа.”

Иоан Кръстител бе развяван в житейската пустиня на греха от Святия Божий Дух

ІІІ. БОЖИЯТА ТРИЛОГИЯ ЗА ИОАН КРЪСТИТЕЛ -ТРИЛОГИЯТА ЗА НОВОЗАВЕТНИЯ БЛАГОВЕСТИТЕЛ

1. Христовото обръщение към народа

Лука 7:24-27 –“А когато си отидоха изпратени от Иоана, Исус почна да говори на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от ветровете, разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.» ”

2. Иоан Кръстител, Божият еталон за Новозаветния благовестител

А. Какво излязохте да видите в пустинята?

- Тръстика ли от ветровете, разлюлявана?

- Подсладител или огорчител?
- Масльонка за смазване на частите на Христовото тяло или триене, скърцане и разцепления, поради липса на масло?

- Духовна метла или производител на буклук?

Б. Какво излязохте да видите? -

Човек ли в меки дрехи облечен?

“Ето великолепно облечените и ония, които живеят разкошно, са в царските дворци. ” (Лука 7:25б)

- Пустинята (мисионерското поле) не е подходящо място за «великолепно облечените и ония, които живеят разкошно»

- Предпочетената от Иоан Кръстител Божия одежда на благовестието, вместо човешка слава и разкош

Марк 1:6 –“А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.”

В. Но какво излязохте да видите? - Пророк ли?

Лука 7:26б-27 –“Но какво излязохте да видите? Пророк ли?Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”

3. Словото на Новозаветния благовестител по примера на Иоан Кръстител

А. Иоан Кръстител – за себе си

Д.А. 13:24 –“след като Иоан, преди Неговото идване, беше проповядвал кръщението на покаяние на целия Израилски народ. И като свършваше попрището си, Иоан казваше: Според както мислите, кой съм аз? Не съм Оня, Когото очаквате; но, ето, подир мене иде Един, Комуто не съм достоен да развържа обувката на нозете.”

Б. Иоан Кръстител - за Агнеца Господен

Йоан 1:29 –“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!”

В. Иоан Кръстител - за другия Кръстител

Марк 1:8 –“Аз ви кръщавам с вода; а той ще ви кръсти със Святия Дух.”

4. Изявлението на Исус Христос за Иоан Кръстител, ( и за Новозаветния благовестител)

Лука 7:27 –“Това е оня, за когото е писано:- «Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ми пред Тебе.»”
Матей 16: 13-16 –“А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците. Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”

Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”

Новозаветната диспенсация започна с най-важният въпрос:

Какво излязохте да видите? -

Този въпрос стои пред хората и днес!

събота, 20 август 2011 г.

ПОМАЗАНИЕ

НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА
ОТ ПАСТИРСКО СЛУЖЕНИЕ ЧРЕЗ ПОМАЗАНИЕ
Псалми 23:5 –“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.”
Псалми 28: 8 –“Господ е сила на людете Си; Той е крепост за избавление на помазаника Си.”
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
I. ДОКТРИНАТА ЗА ПОМАЗАНИЕТО
Доктрината за помазанието води началото си от Стария Завет и като совалката на тъкача преминава в Новия Завет, а от Новия Завет помазанието преминава в живота на Църквата Христова.
1. Разликата помежду помазанието и кръщението в Святия Дух
- Всички трябва да бъдат кръстени със Святия Дух
- Но не всички са помазани за вършене на едни и същи дела
1 Коринтяни 12:4-11 –“Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.”
2. Елементите на помазанието
А. Помазание на скинята Господня
Изход 30:26 –“И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството,”
Левити 8:10-13 –“След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети. Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети. После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.”
Б. Помазанието на предметите в скинята Господня
Изход 40:11-“И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.”
В. Помазанието на личности за свято служение
Левити 8:12 –“Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.”
1Царе 16:1 –“Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз съм го отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро та иди; Аз те изпращам при витлеемеца Есей; защото Си промислих цар измежду неговите синове.”
3. Доктрината за помазанието в Новия Завет
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърце-съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
Матей 16:16 –“Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”
Д.А.2:36 –“И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.”
II. НУЖДАТА ОТ ПОМАЗАНИЕТО
В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Д.А.10:38 –“именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.”
- Помазанието не е кръщението в Святия Дух - Помазанието е специална власт и сила, с която Бог обрича даден човек за дадено служение( Това може да бъде свещеник, обикновен човек или Църква )
1. Помазаният Христос
Матей 2:4 –“Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.”
Лука 2:26 –“Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.”
Матей 16:16 –“Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.”
2. Помазаният Христос, за да помазва
Д.А.2:26 –“И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.”
3. Помазаната от Христос Църква
Марк 16:15-18 –“Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
4. Помазаният от Бога проповедник
Д.А. 19:11-12 –“ При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павла; дотолкоз щото, когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха.”
Марка 16: 15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
5. Помазаният от Бога молител
Д.А.4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
6. Помазаното от Бога хваление
Нека да търсим във всичко Божието помазание!
- Помазание да проповядваме - Помазание да свидетелстваме за Бога и Божията любов
- Помазание на молитвената служба - Помазание на хвалението - Помазание на служението
Божието помазание е ключът за благословение на цялостния ни живот – физически, материален и духовен
Захарий 4:6б –“Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;”

събота, 13 август 2011 г.

БРАКЪТ, ОСНОВАН НА БОЖИЯТА КАНАРА

[ БИБЛЕЙСКИЯТ МОДЕЛ ЗА БРАКА, ОСНОВАН НА КАНАРА ] 
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
Семейният брак, основан на Божията канара ( Божието Слово )

I. СЪЗДАДЕНОТО ОТ БОГА СЕМЕЙСТВО  
Псалом 8:3-4 –“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил, Казвам си: Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?” 1. Създаденият от Бога човек
Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.” 
 2. Божията татуировка, свидетелство за помнения от Бога човек
Исая 49:16 –“Ето, на дланите Си съм те врязал; Твоите стени са винаги пред Мене.” 
Гравирането върху паметните плочи днес, по примера на десетте Божии заповеди, написани на каменните плочи. 
Изход 31:18 –„И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.“ 
3. Благословеният от Бога човек
Битие 12:2-3 – Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.“
Псалом 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.”
4. Бракът, първата институция, създадена и благословена от Бога
Битие 1:27-28, 2:24 –“И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. ... Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.” 

 II. ИЗБОРЪТ, ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА БРАКА   
Брачният избор – причината за благословението или падението
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.” 
1. Предбрачният избор, правото на всички млади

А. Изборът на брачния партньор
Б. Изборът на Църквата, в която се извършва венчавката
В. Изборът на Пастира
Г. Изборът на музиката
В. Изборът на кръстниците
Г. Изборът на фотографа
Д. Изборът на гостите
Е. Изборът на ресторанта
Ж. Изборът на мястото на медения месец
2. Семейният строеж
А. Изборът на основата на семейния дом – канара или пясък
Матея 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
 Б. Изборът на строителните материали за брачния строеж
1 Коринтяни 3:10-17 –“ Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.” 
3. Времетраенето за изграждане на семейния дом
Този строеж за някой може да бъде 40-50 год. всекидневен бавен процес – строеж на канара.
Качеството и времетраенето на този строеж зависи еднакво, както от мъжа, така и от жената (двуполюсен модел).

4. Изпитанието на брачния строеж
Матея 7:25-27 –“–“И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.”
А. Дъждът – наводнението (от клюки, от лъжи, от интриги и пр.)
Б. Прииждащите реки на дявола (реки от многоразлични проблеми)
В. Ураганите на дявола
Г. Изпитанието на семейния дом чрез огън
1 Коринтяни 3:13 –“всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива;и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.”

III. УЧЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ЗА ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Семейството (бракът) не трябва да се гради на светския принцип “50 на 50”, а според Божието правило, записано в Матея 7:12 –“И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.”
1. Ролята на семейството в обществото
А. Семейството е клиника
Б. Семейството е Църква
В. Семейството е оазис
2. Характерът на Християнското (Новороденото) семейство
Библейският модел на семейството е описано в Посланието на апостол Павел до Римляните (12:9-21) 
Този текст от Божието слово, всяка брачна двойка трябва да приеме, като подарък с вечна стойност, който не трябва да бъде прибран за спомен, а да намери ежедневно приложение в семейния им живот. 
Всички изброени по-долу черти от характера на Новороденото семейство трябва да бъдат подкрепени с дела!
1). Любовта на Новороденото семейство
Ст.9а –“Любовта да бъде нелицемерна;”
2). Моралът на Новороденото семейство
(Духовните ценностите)
Ст.9б- –“отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.”
3). Уважението в Новороденото семейство
Ст.10б –“изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”
4). Усърдието на новороденото семейство
Ст.11а –“В усърдието бивайте нелениви,”
5). Пламенността на Новороденото семейство
Ст.11б –“пламенни по дух,”
Не дяволският пламък (огън), а Божият пламък да гори в сърцата
- пламенни в молитвата
- пламенни в песента
- пламенни в хвалението
- пламенни в благовестието
- пламенни в служението
6). Служението на Новороденото семейство
Ст.11в –“като служите на Господа.”
7). Радостта на Новороденото семейство
Пълноценната радост не е радостта в земните богатства и в парите, защото те идват и си отиват, а с тях си отива и радостта.
Пълноценната радост е радостта в Божествената надежда
Ст.12а –“Радвайте се в надеждата,”  
Псалом 146:5 -“Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, Чиято надежда е на Господа неговия Бог.”
8). Силата на Новороденото семейство
(Скръбта, некакената гостенка във всяко семейство)
Ст.12б -“в скръб бивайте твърди, “
 9). Молитвата на Новороденото семейство
Ст.12в –“в молитва постоянни.”
10). Дарбата на Новороденото семейство
Ст.13а –“Помагайте на светиите в нуждите им;” 
Помагането – дарба на Святия Дух 
1 Коринтяни 12:28 – И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания…“
11). Гостоприемството на Новороденото семейство
Ст.13б –“предавайте се на гостолюбие.” 
12). Благородството на Новороденото семейство 
Божията повеля към новороденото семейство
 Ст.14 –Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете. 
Ст.17 –“Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци; “
12). Духът на благословение в Новороденото семейство
Ст.14 –“Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.” 
 13). Психологията на Новороденото семейство
Ст.15 –“Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат. “
14). Единомислието на Новороденото семейство
Ст.16 –“Бъдете единомислени един към друг; “ (Орел, рак, щука)
15). Смирението и скромността на Новороденото семейство
Ст.16 -“Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри. “
16). Търсеният мир от Новороденото семейство
Ст.18 -“Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. “
17). Борбата против духа на отмъщението в Новороденото семейство
Ст.19а –“Не си отмъстявайте, възлюбени, “
18). Пророчеството, адресирано до семейството
Ст.19б –“но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ". “
Помнете! В този живот има възмездие!
“Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.” (Авдий 1:15б
19). Съветът на Словото Божие към Новороденото семейство
Разковничето на благословения живот
Ст.21 –“Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.”