понеделник, 25 декември 2017 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ

Лука 2:9-14 –„И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
В настоящата Рождествена проповед няма да говорим за подаръците, които получаваме на този ден, от роднини и приятели. Колкото и да ни ощастливят на момента тези подаръци, в последствие забравяме за тях, защото са с кратковременна стойност – цветята увяхват, дрехата се износва, лакомствата се изяждат, вазата се счупва, чантата се скъсва и пр.
Нека да посветим този Ден - на Подаръка с вечна стойност и значимост!
І. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Този подарък не е дъждовната (Ноева) дъга, а новата Небесна Витлеемска дъга, белегът за Божията любов към човечеството.
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
ІІ. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА СПАСЕНИЕТО
Йоан 1:29 –“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света
ІІІ. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН СЛОВОТО БОЖИЕ
Йоан 1:1-2, 10-13 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога… Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
ІV. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
Йоан 8:12 –“Тогава Исус пак им говори казвайки: Аз съм светлината на света; който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
V. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТ МИР
Йоан 14:1, 27 –“Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене! В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място… Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Ефесяни 2:14 –“ Защото Той е нашият мир…
Филипяни 4:7 –“и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
VI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО  СЪДЪРЖА  В  СЕБЕ  СИ  ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА РАДОСТ
Лука 2:10 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките люде.
VІI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ
Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.  
Яков 5:14-14 –“Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.”
VІІI.ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА ГРИЖА
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
ІX. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Йоан 15:5-6 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много  плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка; и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.
Яков 4:13-17 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”
Х. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЕТО СЛУЖЕНИЕ ЧРЕЗ СВЯТИЯ БОЖИЙ ДУХ
Деяние на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
1 Петрово 2:9-10 –“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте.”
XI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ВЕЧНО НЕОБХОДИМ ПОДАРЪК
1. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, е подарък с вечна стойност и значимост
(Неподвластен на земни закони, финансови кризи, инфлация и пр.)
2. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, е подарък, предназначен за всички, без изключение:
Ø Подарък за малки и големи
Ø Подарък за учени и прости
Ø Подарък за бедни и богати
Ø Подарък за бели и черни
3. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, носи послание към цялото човечество (Рождествена картичка)
Матей 11:28-30 –“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.”
Приеми с радост Божия подарък, по примера на децата!
Има ли дете по лицето на земята, което би се отказало от Рождествения  си подарък? Не се отказвай и ти!
Матей 18:2-3 –“А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете, като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
Приеми Божия подарък и не се огорчавай, ако той е единственият ти подарък за Рождество Христово; защото той съдържа в себе си всички
подаръци!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

четвъртък, 21 декември 2017 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН


Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 
Лука 2:6-11 –“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.

Рождество Христово - Утробата на всички Християнски празници
I. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН В ЧОВЕШКА ПЛЪТ
Грехът, причината за въплощението на Бог в човешка плът
1.     Адам и Ева, откровението на Словото Божие за падението на човешкия род
Битие 3 глава
2.     Ноевият ковчег, откровението на Словото Божие за падението на човешкия род
Битие 6 -7 глава
3.     Вавилонската кула, откровението на Словото Божие за падението на човешкия род
Битие 11 глава
4.     Содом и Гомор, откровението на Словото Божие за падението на човешкия род
Битие 18 глава
Нека да разгледаме по-обстоятелствено последствията от първото падение на човешкия род!
Битие 3 глава
1). Появата на страха
( Адам и Ева се скриха )
2). Появата на лицемерието
( Адам и Ева покриха срамните си части с листа )
3). Появата на проклятието
- Проклятието върху змията и чрез нея на цялото животинско царство
- Проклятието върху Ева и чрез нея на всички жени
- Проклятието върху природата
( Появата на тръните, бодилите и плевелите )
4). Появата на мъката върху човека
5). Появата на умората (потта)
6). Появата на смъртта
7). Появата на раздялата помежду Бог и човека
Грехът и последствията от него, причината за Рождество Христово -
Въплощението на Божия Единороден Син, Който дойде с послание към изпотените от умора, вследствие греха
Битие 3:17-19 –“А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.
Матей 11:28 –“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
II. СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН
Битие 3:14-15 –“Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
1.     Обещанието на Бог за въплощението на Божия Единороден Син чрез жената (чрез Дева Мария)
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
2.     Обещанието на Бог чрез пророчеството на пророк Исая
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил* (Бог с нас).
Матей 1:21-23 –„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).“
3.     Обещанието на Бог за мястото, където трябваше да се роди Божият Единороден Син
Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.
III. МИСИЯТА НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН ЧРЕЗ ВЪПЛОЩЕНИЕТО, ОСЪЩЕСТВЕНО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лука 2:10-14 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
Ефесяни 4:8-13 –“Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
1.     Мирът - въплощенската мисия на Божия Единороден Син
Лука 2:14 –“Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;
Йоан 14:27 –“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
А. Външен мир
Б. Вътрешен мир
В. Небесен мир
Господ Исус Христос дойде, за да донесе мир помежду небето и земята
2.     Божията слава (както на небето, така и на земята) - Мисията на Христос, въплотен в човешка плът
Йоан 17:4-5 –“Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
Матей 6:9 –“А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!
3.     Пролятата Христова кръв, Божията мисия на тази земя, чрез въплощението на Христа в човешка плът
Йоан 3:14-15 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.
4.     Откровението за Мисията на Божието въплощение, до свършека на века (Христовото пришествие)
Матей 28:20 –“като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
5. Бог, чрез Господ Исус Христос е сред нас и днес
Ø Да спасява грешниците
Ø Да изцерява болните
Ø Да се грижи за нуждаещите се
Ø Да преобразява грешниците
1 Коринтяни 1:26-30 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

Честито Рождество Христово! – Бог с нас, в нас и чрез нас!
Марк 16:15-18 -„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – БОГ ВЪПЛОТЕН В ЧОВЕШКА ПЛЪТ!