понеделник, 24 февруари 2014 г.

ТРИЛОГИЯТА НА ЛЮБОВТА АГАПЕМатей 22:34-40 –“А фарисеите, като чуха, че смълчал Садукеите, събраха се заедно, И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, като себе си". На тия две заповеди висят целият закон и пророците.
( Библейските цитати са от Рев.изд.-1924)
Установените от Бог правила за вечен живот

I. ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ЗАКОНИ
1. Природни закони
2. Човешки закони
3. Божествени правила и закони
А. Божиите правила и закони на тази земя
Б. Божиите правила и закони във Вечността

 II. УСТАНОВЕНИТЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
1. Правилата във всяко едно семейство
- Правило - кога да си лягаме
- Правило - кога да ставаме
- Правило - кога да се храним
- Правило - кога да се преобличаме и пр...
2. Правилата в учебните заведения
- Правило – кога започват учебните занятия
- Правила - за облеклото и поведението на учениците и пр.
3. Правилата на улицата
Можем ли да си представим какъв ще бъде животът ни без правилник за движение по пътищата?

III. БОЖИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА ЖИВОТ НА ТАЗИ ЗЕМЯ И ВЪВ ВЕЧНОСТТА
Първата Божия заповед:
Изход 20:3 –„Да нямаш други богове освен Мене.“
Второзаконие 6:4-5 –“Слушай, Израилю; Еова нашия Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичката си сила.
1. Привличане вниманието върху слуха на човека
Второзаконие 6:4 –“Слушай, Израилю; Еова нашия Бог...”
2. Привличане вниманието на човека, че Бог е Един Бог
Второзаконие 6:4 –“
Слушай, Израилю; Еова нашия Бог е един Господ;
3. Привличане вниманието на човека върху любовта му към Бог
Второзаконие 6:5 –“
и да възлюбиш Господа твоя Бог...”
4. Привличане вниманието върху сърцето на човека
Второзаконие 6:5 –“
и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце...”
5. Привличане вниманието върху душата на човека
Второзаконие 6:5 –“и да възлюбиш Господа твоя Бог... от всичката си душа...
6. Привличане вниманието върху силата на човека
Второзаконие 6:5 –“
и да възлюбиш Господа твоя Бог... от всичката си сила.
- духовна сила
- икономическа сила
- финансова сила
- интелектуална сила
7. Привличане вниманието на човека върху съкровищницата на Божието Слово
Второзаконие 6:6 –“
Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;
8. Напомняне за нашия свещен дълг към Словото
Второзаконие 6:7 –“
и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
9. Благовестието на Божието Слово – дълг на Християнина
Второзаконие 6:7 –“...и за тях да говориш, когато седиш в дома
си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.
10. Силата на Божието Слово
Второзаконие 6:6, 9 –“ ия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;… И да ги написваш на вратните стълбове на къщата си и на портите си.
Изход 12:7, 13 –„После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат… И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.“
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;…“
Откровение 19:13 –„и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

IV. БРАТОЛЮБИЕТО, ПО ПРИМЕРА НА ЛЮБОВТА АГАПЕ - БРАТОЛЮБИЕТО РАВНОЗНАЧНО СЪС СЕБЕБЕЛЮБИЕТО
Матей 22:39 –“А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".
1 Йоана 4:10-11 –„В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.“
·        Положителното себелюбие (себеуважение) – правило за хармоничен живот на тази земя.
·        Личната положителна любов се предава и става семейна любов, наречена “филио”.
·        Когато човек е гладен, посяга към храната и се храни.
Човек, който обича себе си, се грижи за прехраната си, без да очаква някой да го подсети.
·        Когато човек е жаден, не чака друг да го пои, а сам търси водата и пие, за да утоли жаждата си.
·        Когато на човек му е студено, не чака някой да го завие или облече, или да му напомни, че е студено - но той сам се завива и облича, за да се стопли.
·        Правим ли същото за гладните, жадните, голите и измръзналите, които нямат възможност сами да удовлетворят нуждите си?! Или винаги чакаме да ни се напомня?!
Матей 25 глава
Евреи 13:1 –„Постоянствувайте в братолюбието.“

V. НОВОЗАВЕТНАТА ЗАПОВЕД - БОЖИЕТО ПРАВИЛО ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ
Матей 22:34-40 –“А фарисеите, като чуха, че смълчал Садукеите, събраха се заедно, И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, като себе си". На тия две заповеди висят целият закон и пророците.
1. Мисията на Добрия самарянин
Лука 10:29-37
Моите лични размишления върху тази Библейска картина:
·        Добрият самарянин не попита пострадалия човек от коя деноминация е или каква религия изповядва.
·        Добрият самарянин не се интересуваше от народноста или от етническата принадлежност на изпадналия в беда човек
·        Добрият самарянин не попита от коя партия е пострадалия.
·        Добрият самарянин подходи напълно безкористно и пое риска върху себе си и върху бизнеса си.
2. Поуката от примера за Добрия самарянин
·        Добрият самарянин е Христос.
Чрез този пример Бог чрез Словото Си ни изявява Христовата пожертвователна грижа и любов към нас – вчера, днес и во веки.
·        Примерът за Добрия самарянин е Христовият модел за поведение на Християнина към нуждаещите се
3. Любовта Агапе между хората – най-дефицитната стока в съвременния свят
Днес ние всички сме бити (ударени или повалени) по многоразлични начини от многоразлични убийци
·        Бити от убиеца, наречен алкохол
·        Бити от многоразличните болести
·        Бити от бога на суетата
·        Бити от бога на суеверието
·        Бити от бога на сребролюбието
·        Бити от бога на материализма
·        Бити от бога на криминалността
·        Бити от бога на разврата
4. Многоразличните видове любов
·        Любовта ерос
·        Любовта филио
·        Любовта филантропио
·        Любовта филалгурион
·        Любовта Агапе
С каква любов обичаш ближния си?
От отговора на този въпрос зависи дали сме включени в Трилогията на Спасителната любов – любовта Агапе.

VI. ИЛЮСТРИРАНЕ ТРИЛОГИЯТА НА ЛЮБОВТА АГАПЕ ЧРЕЗ ВЕЗНАТА
Везната, емблемата на светското правосъдие, трябва да бъде емблема на Християнството!
1. В едното блюдо на везната е - любовта на човека към самия себе си.
2. Във второто блюдо е - любовта на човека към ближния
3. Тези две блюда са свързани чрез Божията любов Агапе
1 Йоана 4:10-11 –„В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.“
Матей 22:36-40 –„Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, като себе си". На тия две заповеди висят целият закон и пророците.“
Конструкцията на везната не случайно наподобява на кръст. Без Кръста на Господа Исуса Христа Трилогията на Любовта Агапе е невъзможна.
Ефесяни 2:13-18–„А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо; защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.“
Йоан 3:14-16 –„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

                                            ЛЮБОВТА АГАПЕ
                                                    Йоан 3:16


                                                                          
СЕБЕЛЮБИЕТО               БРАТОЛЮБИЕТО


 Матей 22:36-40