събота, 14 юни 2008 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА

1Коринтяни 12:28-31 –“И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.”

ПЪЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА

I. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ ПРОМЯНА
(Причината за необходимостта от промяна)
Битие 3:17-19 –“А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.”

1. Появата на тръните и бодлите
2. Появата на трудностите (потта)
3. Появата на насилието (т.е. на греха)
4. Появата на неразораната целина
(Ние ще говорим за неразораната целина в духовен смисъл)
Остави едно дете да расте без Бога и то ще се превърне в неразорана целина
5. Нуждата на човек от промяна
А. Търсената от човека външна промяна
1). Промяна на косата
Присаждане на коса, удължаване на косата, промяна на цвета, на прическата
2). Промяна на лицето
(С цел корегиране на недостътъци или с цел подмладяване)
3). Промяна на ръста на човека
Вече рекламират удължаване на ръста до 5 см. - чрез счупване на костта под или над коляното
Б. Нуждата на човек от вътрешна промяна
1). Промяна на сърцето
2). Промяна на душата
3). Промяна на мисленето
4). Промяна на говора
5). Промяна на обходата
Днес ние чувстваме нужда не само от индивидуална промяна (промяна на детето, на младежа, на възрастния); но чувстваме нужда от положителна промяна най-вече на семейството ни
6. Промяната в семейството на човека
А. Промяна в отношенията между членовете в семейството
1). Промяна в отношенията между съпруг и съпруга
2). Промяна в отношенията между братя и сестри
3). Промяна в отношенията между родители и деца
Б. Промяна на семейната трапеза
В. Промяна на семейното богатство
Опасността от превръщането на човек в “Мъртво море”, ако само поглъща (т.е.егоистично заграбва)
7. Промяна в Църквата
1Коринтяни 2:26-29 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.”
А. Промяна на вярата ни
Б. Промяна на надеждата ни
В. Промяна на любовта ни
Г. Промяна на молитвата ни
Д. Промяна на хвалението ни
Е. Промяна на свидетелството
Ж. Промяна на проповядването
8. Промяна в обществото
9. Промяна на нашата природа
Римляни 8:22-26 –“Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.

II. ТЪРСЕНАТА ОТ ЧОВЕКА ПРОМЯНА
1. Търсена промяна, но от кого:
А. От Бога?
Б. От дявола
2. Търсена промяна, но за какво:
А. За добро?
Б. За лошо?
3. Какво е естеството на търсената от нас промяна
А. Промяна чрез пластична операция?
Б. Промяна чрез фитнес центрове и пр.
Исая 55:1-3 –“Слушайте Мене, вие, които следвате правдата, Които търсите Господа; Погледнете на канарата, от която сте отсечени, И в дупката на ямата, из която сте изкопани. Погледнете на баща си Авраама, И на Сара, която ви е родила; Защото, когато беше само един го повиках, Благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сиона Той ще утеши всичките му запустели места, И ще направи пустотата му като Едем, И запустялостта му като Господната градина; Веселие и радост ще се намери в него, Славословие и глас на хваление.”
В. Стремежът на човек за суетна промяна, а не за духовна

III. НЕРАЗОРАНАТА ДУХОВНА ЦЕЛИНА, ПРИЧИНА ЗА НУЖДАТА ОТ ПЪЛНА ПРОМЯНА НА ЧОВЕКА
Матея 13:3-9 –“И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който има уши [да слуша], нека слуша.”

1. Пълната (външна и вътрешна) промяна на човека чрез Петдесятница
- Промяна от Бога, а не от дявола
- Промяна за доброто на човечеството

2. Пълната промяна на човек чрез Святия Дух
А. Промяна, изявена чрез Плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Б. Промяна, изявена чрез Дарбите на Святия Дух
1Кор.12:28 –“И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици”
3. Петдесятница на всички езици означава “Пълна промяна ”
(Петдесятница, недискриминиращото училище по чужди езици)
1Коринтяни 12:7-12 –“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.”
Петдесятница, пълна промяна за всички:
А. Промяна за малки и големи
Б. Промяна за слаби и силни
В. Промяна за бедни и богати
Г. Промяна за бели и черни

4. Мразеният човек, поради пълната промяна чрез Петдесятница
Промяната чрез Петдесятница, която отличава човек от неговите братя, причина за омраза
Йоана 17:14 –“Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.”
А. Мразеният Йосиф, поради пълната промяна
Битие 37:3-4 –“А Израил обичаше Иосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му; и му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно.”
(Шарената дрешка, преобраз на Святия Дух)
Б. Мразеният Мойсей, поради пълната промяна
В. Мразеният Христос, поради пълната промяна
Матея 13:54 –“ И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така щото те се чудеха и думаха: От къде са на Тогова тая мъдрост и тия велики дела? Не е ли Тоя син на дърводелеца? Майка Му не казва ли се Мария, и братята Му Яков и Иосиф, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички при нас? От къде е, прочее, на този всичко това? И съблазняваха се в Него.”

5. Святият Дух, ралото за разораване на неразораната духовна целина
А. Резултатът зависи не от този, който оре
Б. Резултатът зависи не от този, който сее
В. Резултатът зависи не от този, който пои
Г. Резултатът зависи от този, който оживотворява и прави да расте
1Коринтяни 3:7-9 –“И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда; защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.”

6. Петдесятница означава глобална промяна
А. Търсената чрез пари промяна - при продажбата на Йосиф
Б. Търсената чрез пари промяна - при продажбата на Христос
В. Търсената чрез пари промяна от Симон (Магьосника)
Деянията на апостолите 8:18 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух. А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.”
Г. Търсената промяна в Църквата днес чрез пари, а не чрез силата на Петдесятница
1). Търсената промяна в Църква чрез голямата сграда
2). Търсената промяна в Църква чрез голямата заплата
3). Търсената промяна в Църква чрез светското влияние
Днес е Петдесятница!
Глобалната промяна чрез Петдесятница се съдържа в текст от Словото Божие, записан от Пророк Захария (4:6)
“Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, (казва Господ на Силите), Но чрез Духа ми” - Духът на Петдесятница!

петък, 6 юни 2008 г.

АЗ БЯХ ЗАБРАВИЛ

НЕОПРАВДАНОТО ИЗВИНЕНИЕ

Ис.1:3-4 –“Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев, Отделиха се и се върнаха назад.”

Човекът по природа (без изключение кой е той), лесно забравя добрите неща, а в замяна на това дълго помни лошите неща.
I. ПРИЧИНАТА ЗА ЗАБРАВАТА НА ЧОВЕКА

Болестта, чийто симптом е проблем с паметта, се нарича атеросклероза. Болният от тази болест забравя лесно.
Духовната забрава се дължи на една друга болест, наречена «грях».

1. Грижите, причината за забравата на човека
Мт.13:22 –“А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, той става безплоден.”

2. Липсата на любов, причината за забравата
Любовта е, която стимулира паметта на човека
Има оправдание, ако не сме съвършени
1Йн.1:10 -“Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.”
Но няма оправдание, ако не сме любвеобилни
Липсата на любов, причината съпругът да забрави:
- съпругата си
- децата си
- задълженията си в семейството
- родителите си

3. Необходимостта от проверка паметта на шофьорите
Човек лесно забравя какво означава даден знак или правило. А колата се движи много бързо и това може да стане причина за катастрофа.

4. Неоправданото извинение:"Ох! Аз бях забравил."

II. ЗАБРАВЕНИЯТ ДЪЛГ

1. Забравената благодат
А. Забравеният Създател
Б. Забравената любов
В. Забравеното трапеза
Г. Забравената кошара - Църквата
Д. Забравената неделя

2. Забравеният дълг към Бога
А. Забравеното хваление
Б. Забравеното благодарение
В. Забравеното жертвоприношение
Г. Забравената почивка
- Когато забравиш Господа, забравяш всичко добро
- Когато възпоменеш Господа, възпоменаваш себе си

3. Забравеният дълг към ближния
Лк.6:31 -“И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.”

5. Неоправданото извинение:"Ох!Аз бях забравил."

III. ЗАБРАВЕНАТА ВЕЧНОСТ
Ис.1:3-4 –“Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев, Отделиха се и се върнаха назад.”

1. Забравената поканата за вечността
Пример със забравената покана за сватбата
2. Забравеното време за отлитането във вечността
Пример със забравеното разписание за самолета, причина за изпускане на полета.

IV. СЪВЕТЪТ ДО ЗАБРАВЛИВИТЕ
Пример: Връзването на конец на пръста или на ръката на човек, за да помни дадено нещо.

Пример: След пристигането ми в непознат далечен град, където трябваше да търся един познат, установих, че съм забравил адреса му. Помнех само името му. По името чрез телефонната книга успях да намеря адреса на човека. За нас тази "телефонна книга" е Библията.
Трябва да помним само Името на Този, който казва:"Нежна майка може да забрави чадото си. Аз обаче,тебе не!"

V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ДО ЗАБРАВЛИВИТЕ

Вт.4:23-24 -“но да умра в тая земя; аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете и ще завладеете оная добра земя. Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил;”