събота, 21 септември 2013 г.

ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМЙоан 1:4-5 –„В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.“
1 Коринтяни 1:18 –„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
I. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ НА ПЛАНИНАТА МОРИЯ, НА КОЙТО БОГ ИЗПИТА АВРААМ
( ПОЗНАТ ДНЕС ПОД ИМЕТО - ГОЛГОТА )
Битие 22:1-2 –„След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.“
Историята на планината Мория:
1. Изпитанието на Авраам на планината Мория
2. Преименуваната от евреите планина – от Мория в Сион
3. На планината Мория бе построен Ерусалим
4. На планината Мория (Сионската планина) бе построен Божия храм
5. На планината Мория (Сионската планина) бе построена мюсолманската джамия
( на мястото на Божия храм )
6. На едно от възвишенията на планината Мория, наречено от евреите Голгота, бе разпнат Христос
II. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ ЗА МОЙСЕЙ – МЯСТОТО НА СРЕЩАТА МУ С БОГ ВСРЕД ГОРЯЩАТА, НО НЕИЗГАРЯЩА КЪПИНА
Изход 3:2 –„И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.“
Енергийният хълм за всеки от нас е мястото на срещата ни с Бог.
III. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ НА СИНАЙСКАТА ПЛАНИНА – УТРОБАТА НА ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕД
Изход 34:29-30 –„И като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше понеже бе говорил с Бога. Но Аарон и всичките израилтяни, като видяха Моисея, че, ето, кожата на лицето му блестеше, бояха се да се приближат при него.“
IV. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ ЗА ПРОРОК ИЛИЯ
1. Енергийният хълм на планината Кармил - Битката помежду пророк Илия и Вааловите пророци
3 Царе 18 гл.
2. Победата на Божия Енергиен хълм
4 Царе 1:9-10-„Тогава царят прати при него един петдесетник с петдесетте му войници. И той се възкачи при него; и, ето, Илия седеше на върха на хълма. И рече му: Божий човече, царят каза: Слез. А Илия в отговор рече на петдесетника: Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето та нека изгори тебе и петдесетте ти войници. И слезе огън от небето та изгори него и петдесетте му войници“
3. Енергийният хълм на безимената планина – срещата на Бог с пророк Илия
3 Царе 19:11-13 –„И словото му каза: Излез та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса; И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към него, който рече: Що правиш тук, Илие?“
V. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ, НАРЕЧЕН БОЖИЕТО СЛОВО
Този Хълм дава енергия на всички, които се докосват до него.
Псалми 119:105 –„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Йоан 1:1-5 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.“
VI. ЕНЕРГИЙНИЯТ ХЪЛМ Е ХЪЛМЪТ, НАРЕЧЕН ГОЛГОТА
(Хълмът, на който Христос бе прикован на кръста за нашите грехове)
Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
1 Коринтяни 1:18 –„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
Само този Енергиен хълм, наречен Голгота, повече от две хиляди е предавал, предава и днес енергията си на всеки, който с вяра търси Бог в подножието на Кръста.
VIII. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВОЗАВЕТНИЯ ЕНЕРГИЕН ХЪЛМ, НАРЕЧЕН ГОЛГОТА
1. Пророчеството за Голготския енергиен хълм, на който бе разпнат Господ Исус Христос
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Матей 3:11 –„Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.“
2. Енергийният хълм, преобраз на Енергийната Новозаветна Петдесятница - на планината Мория (Сионската планина )
Д.А. 2:2-4 –„И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
3. Енергийният хълм чрез Енергийния Бог, Който е обещал всекидневно да ни зарежда с Божествена енергия
А. Обещаната Божествена енергия на тази земя
Б. Обещаната Божествена енергия във Вечността
Матей 28:20 б –„… и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
Йоан 14:1-3 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Откровение 1:12-14 –„И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника; и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;“
4. Енергийният хълм е хълмът, който, излъчва енергията на Витлеемската звезда
- Звездата, която показа пътя до Младенеца на Рождество Христово
- Звездата, която и днес осветява пътя към Бога на всички, които Го търсят
Матей 2:3-4 –„Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.“
5. Откровението за Новозаветния Енергиен хълм Христос Исус
Новозаветната Витлеемска звезда – Звезда, която чрез Словото Божие е между нас
- Да ни води
- Да ни пази
- Да ни зарежда с енергия и сила
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

събота, 14 септември 2013 г.

КРЪСТЪТ НА ХРИСТАГОЛГОТА -
ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
Матей 27:32-44 –“А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му. И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място), дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие. И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие. И седяха да Го пазят там. - И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар. Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво. А минаващите от там Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха: Ти, Който разоряваш храма и за три дни го съграждаш, спаси Себе Си; ако си Божий Син, слез от кръста. Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините Го ругаеха, казвайки: Друг е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевия Цар! Нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него. Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм. Със същия укор Му се присми-ваха и разпнатите с Него разбойници.
1Коринтяни 1:18-19, 23-24 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме,то е Божия сила. Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, и разумът на разумните ще отхвърля… Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
- Кръстът – причината за разделението
- Кръстът – причината за Новозаветната Пасха
- Кръстът – Силата на Христовата Църква
І. ГОЛГОТА, ТОГАВА И ДНЕС
1. Голгота, мястото на разпятието
Матей 27:33, 35, 38 –“И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място),… И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие… Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво.
2. Голгота, мястото на разделението на народите
1Коринтяни 1:22 –“Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
1 Коринтяни 1:18 –„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
А. Евреите - знамения
Б. Гърците - мъдрост
В. Езичници – глупост (безумие)
Г. Вярващите – спасение и сила
3. По пътя към Голгота, носейки кръста Му
Матей 27:32 –“А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.
Къде е днес нашият кръст?
А. За едни той е захвърлен
Б. За други той е даден на друг да го носи
Галатяни 2:20 –„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
Колосяни 1:24 –„Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;“
В. Третите са истински кръстоносци
Матей 10:38 –“И който не вземе кръста си, и не върви след Мене, не е достоен за Мене.
Да носиш кръста си означава да носиш Христос в себе си!
1). Да обичаш, като Христа
Римляни 12:20 –“Но, «Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.
2). Да жертваш, като Христа
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
3). Да не се оплакваш – по примера на Христа
Филипяни 4:12 –“Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
ІІ. КРЪСТЪТ, ТРАПЕЗАТА В ПУСТИНЯТА
(Трапезата “Агапе”)
1.Трапезата на Израилтяните в пустинята
Псалми 78:24 –“Та им наваля манна да ядат; И даде им небесно жито.
Изход 16:35 –“И израилтяните ядоха манната четиридесет години, докато дойдоха в обитаемата земя, ядоха манната, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя.
2.Трапезата в скинията Господна
Изход 25:23, 28, 30 –“Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока… Върлините ща направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях… И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.”
3. Кръстът на Христа, трапезата на Църквата в житейската пустиня
Йоан 6:48-54 –“Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; Да! И хлябът, който аз ще дам, е моята плът [която аз ще дам] за живота на света. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот в себе си.
А. Кръстът на Христа - Сила за спасение
1Коринтяни 1:12 –“С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.
Б. Кръстът на Христа - Сила за служение
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
В. Кръстът на Христа - Сила за плодоносен живот
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благоуспява.
ІІІ. НУЖДАТА ОТ КРЪСТА НА ХРИСТА
(Трапезата “Агапе”)
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
1.Изпълнението на пророчеството чрез кръстната смърт на Христа
Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите  рани ние се изцелихме.
2.Без кръстната смърт на Христа, нямаше да бъде написана Библията
Йоан 1:1-4, 10-13 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците… Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
3.Без кръстната смърт на Христа, нямаше да има Великден!
Йоан .3:14-15 –“И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине,но] да има вечен живот.
Матей 28:6а –„Няма Го тук; защото възкръсна…“
4.Без кръстната смърт на Христа, нямаше да има спасение за човечеството
1Коринтяни 1:18-19, 23-24 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме,то е Божия сила. Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, и разумът на разумните ще отхвърля… Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;

петък, 6 септември 2013 г.

СПОМАГАТЕЛНАТА РЪКА НА БОГАПсалми 37:24 –“Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му.”
Иов 6:14 –“На оскърбения трябва да се покаже съжаление от приятеля му; Даже ако той е оставил страха от Всемогъщия.”
І. НУЖДАТА ОТ СПОМАГАТЕЛНАТА РЪКА
1. Търсената от човека спомагателна ръка
Битие 2:20 –„Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.“
2. Създадената от Бога спомагателна ръка
Битие 2:18 –„И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.“
Днес всеки човек по лицето на земята се нуждае от спомагателна ръка:
- Ръка, която да подарява, да жертва, а не да граби и ощетява
- Ръка, която да превързва, а не да наранява
- Ръка, която да носи, а не да натоварва
- Ръка, която да работи, а не да краде
- Ръка, която да гради, а не да събаря
- Ръка, която да освобождава, а не да потиска
3. Зависимата от човека спомагателна ръка на Бога
Ние сме Божиите ръце на тази земя!
Пример:
Преди много години, в реч след изборите, американски президент се обърна към народа с думите: “Ако искаме Америка да просперира, трябва да престанем да се оплакваме, че държавата нищо не прави за нас; а всеки американец трябва да се запита: Какво аз бих могъл да направя за държавата си? И да запретнем ръкави! - Само по този начин можем да постигнем желания успех!“
4. Нуждата на света днес
Днес светът не се нуждае от много религии, а от спомагателната ръка на Бога.
Лука 10:30-35 –„В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.“
Каква е нашата ръка - спомагателна или потискаща?!
ІІ. ПРОБЛЕМЪТ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В СВЕТА Е - ЛИПСВАЩАТА СПОМАГАТЕЛНА РЪКА
Лука 5:17-26 –“И през един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява. И ето мъже, които носеха на постелка един болен човек, който беше паралетик; и опитаха се да го внесат вътре и да го слогжат пред Него. Но понеже не намериха през где да го внесат вътре, поради народа, качиха се на покрива, и през керемидите го спуснаха с постелката насред, пред Исуса. И той като видя вярата им рече: Човече, прощават ти се греховете. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: Кой е Тоя, Който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Но исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: Защо разисквате в сърцата си? Кое е по лесно да река: Прощават ти се греховете; или да река: Стани и ходи? Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралетика): Казвам ти: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си! И на часа той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. И те всички се очудиха и славеха Бога, и, изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме пречудни неща.
1. Човекът с изсъхналата ръка, преобраз на човека с духовно изсъхналата ръка
Лука 6:6 –„И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала.“
2. Библейското откровение чрез характера на изсъхналата ръка
А. Изсъхналата ръка беше дясната ръка
Библейският преобраз на дясната ръка:
Матей 25:33 –„и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.“
Ефесяни 1:19-20 –„и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,“
Деяния на апостолите 3:6-7 –„Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила.“
Б. Изсъхналите ръце, с различни степени на увреждане:
- На един са отрязани само пръстите.
- На друг е отрязана ръката до китката.
- На трети ръката до лакътя или до рамото.
- На четвърти ръката е безвъзвратно изсъхнала.
В. Сърцето на човека с физически изсъхналата ръка
Той имаше вяра в Бога и желание да бъде изцерен.
Лука 6:10 –„ И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя.“
3. Мястото на човека с липсващата или изсъхналата ръка
А. В семейството
Б. В обществото
В. В Църква (Храма)
Г. В света
4. Причините за липсващата ръка
А. Причините за физически увредената ръка:
- Болест
- Злополука
- Грях
( В някои страни има закони за рязане ръцете на крадците )
Б. Причините за липсващата спомагателна ръка
(духовно изсъхналата ръка)
- Депресията
- Отчаянието
- Мързелът
- Егоизмът
- Безразличието (апатията)
- Грехът
ІІІ. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СПОМАГАТЕЛНАТА РЪКА В НАШИЯ ЖИВОТ
1. Създаденият човек чрез добрата ръка на Бога
Битие 2:7 –“И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.
Псалми 119:73 –“Твоите ръце ме направиха и утвърдиха. Вразуми ме, за да науча Твоите заповеди.
2. Подкрепяните ръце на човека чрез Божиите ръце
Псалми 37:24 –“Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му.
Неемия 2:8б –„… И царят ми разреши всичко, понеже добрата ръка на моя Бог беше над мене.“
3. Спасявани чрез добрата ръка на Бога
Матей 14:30 –„Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?“
Лука 15:4-5 –„Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен.“
4. Водени чрез ръката на Бога
А. Воденият слепец чрез Божията ръка
Б. Воденият Израил чрез Божията ръка
Неемия 9:12 –“При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат.”
В. Водените мъдреци чрез Божията ръка
Матей 2:1-2 –“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.
Псалми 139:8 –“Твоите ръце ме направиха и утвърдиха. Вразуми ме, за да науча Твоите заповеди.
5. Зависимата победа от спомагателната ръка
Изход 17:11-12 –„И когато Моисей издигаше ръката си, Израил надвиваше; а когато спущаше ръката си, Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето.“
Някога Бог попита Мойсей, днес пита тебе със същия въпрос:
- Молиш ли се за знамения?
- Очакваш ли знамения?
- Искаш ли да бъдеш употребен за знамения?
Условието е: Бъди спомагателна ръка в служба на Бога!
Изход 4:2-4 –“Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти?А той рече: Жезъл. И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята, и стана змия; и Моисей побягна от нея. Но Господ каза на Моисея: Простри ръката си и хвани я за опашката; (и той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му);”
Римляни 12:1 –“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.”