четвъртък, 22 март 2018 г.

ТРАПЕЗАТА НА ИЗБАВЛЕНИЕТО


1 Коринтяни 11:24-24 -Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.
Д.А.27:1, 9-11, 21-37„И когато бе решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и няколко други затворници на един стотник на име Юлий, от Августовия полк...
Павел ги съветваше, казвайки им: Господа, виждам, че плуването ще бъде придружено с повреда и голяма пагуба, не само на товара и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи...
А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът; защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано. Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана четиринадесетата нощ, и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото море, около среднощ, корабниците усетиха, че се приближават до някоя суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е двадесет разтега; и отивайки малко по-нататък пак измериха, и намериха, че е петнадесет разтега. Затова, боейки се да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха четири котви от задницата, и ожидаха да съмне. И понеже корабниците възнамеряваха да избягат от кораба, и бяха свалили ладията в морето под предлог, че щели да спуснат котви откъм предницата, Павел рече на стотника и на войниците: Ако тия не останат в кораба, вие не можете да се избавите. Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и оставиха я да се носи от морето. А на съмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетият ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо. Затуй ви моля да похапнете, защото това ще помогне за вашето избавление; понеже никому от вас ни косъм от главата няма да загине. И като рече това, взе хляб, благодари Богу пред всички, та разчупи и почна да яде. От това всички се ободриха, та ядоха и те. И в кораба бяхме всичко двеста седемдесет и шест души.“
I. Заблудените пътешественици
Д.А.27:27 -А когато настана четиринадесетата нощ, и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото Море, около среднещ корабниците усетиха, че се приближават до някоя суша.
Д.А.27:20 -И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени.
1. Заблудата, поради морската буря
Стих 20б -"
...и силната буря напираше..."
2. Заблудата, поради тъмнината в морето
Стих 20а -И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди...
3. Заблудата, поради объркаността
Стих 20а -...то изчезна вече всяка надежда да бъдем  спасени.
Пример с играта на малките деца:
Правилото е да се завъртят в кръг по десет пъти, изведнъж да спрат и да намерят посоката си.
Бурята точно това прави с пътешественика. Завърти го в житейското море няколко пъти и той не може вече да си намери посоката.
II. пътешественикът в опасност
1. Опасност от присъдата
(Те всички бяха затворници осъдени.)
2. Опасност от бурята
3. Опасност от глад
Стих 33 -А на съмнуване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетия ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо.
Те носеха много храна и накрая гладни щяха да умрат. Така става с всеки, който разчита на земно богатство и човешка сила, а не на Бога.
III. благовестието в бурята
1. Благовестието на Божието Обещание
Стих 25 -
За това, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано.
2. Благовестието на Божията Трапеза
Стих 33 -
А на съмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетия ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо.
3. Целта на Божията Трапеза
Стих 34 -За туй ви моля да похапнете, защото това ще помогне за вашето ИЗБАВЛЕНИЕ; понеже косъм от главата няма да загине.
4. Благословението на Божията трапеза
Стих 35 -И като рече това, зе хляб, благодари Богу пред всички та разчупи, и почна да яде.
5. Резултатът от участието на Божията Трапеза
Стих 36 -
От това всички се ободриха, та ядоха и те.
6. Участвуващите на Божията Трапеза:
А. Апостолът
Б. Капитанът на кораба
В. Собственикът на кораба
Г. Войниците и офицерите
Д. Най-важните - затворниците, осъдени на смърт
Стих 44 –„И така стана та всички излязоха на сушата.“
1 Коринтяни 11:24-25 -Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.
1 Коринтяни 1:18Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

1993 г.

събота, 17 март 2018 г.

СЪС СВЯТА ПРЕМЯНА


Псалми 29:2 -"Отдайте Господу, дължимата на името Му слава;
Поклонете се Господу със свята премяна."
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРЕМЯНАТА
1.     На тази земя ние имаме два вида премяна:
Ø Естествена и духовна
А според техния характер на проявление:
Ø Външна и вътрешна премяна
2.     Външната промяна
Нейният положителен и отрицателен характе
3.     За външната промяна, поговорката казва: 
"Човек по дрехите се приема, а по ума (акъла) се изпраща"
4.     Имитацията чрез естествената премяна
Ø Имитация на външна парадност
Ø Имитация на външна набожност
Ø Имитация на незаслужена важност
5.     Вътрешната или духовната премяна на човека
1Петрово 3:3-5 -"Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, но скришният в сърцето живот (*човек) с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си."
А. Премяната на човешката душа
Б. Премяната на човешкото сърце
В. Премяната на човешките чувства
Г. Премяната на човешкия ум
Римляни 12:2 -"И недейте се съобразява с тоя век (*свят), но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля -това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено."
Д. Не, премяната на дявола
2Коринтяни 11:14-15 -"И не е чудно; защото сам си Сатана се преправя на светъл ангел; тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им"
6). Не, премяната на лицемерието
Матей 23:27 -"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота."
II. НУЖДАТА ОТ ПРЕМЯНАТА
Псалми 29:2 -"Отдайте Господу, дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу със свята премяна."
1. Пред кого, или за кого, човек се пременя?
Ø За пред хората?
Ø За пред Бога?
2. С какво и с коя част на себе си човек се пременява
А. Човек, според неговото духовно състояние, се пременява външно или вътрешно
Б. Външно се пременява с тоалетите на днескашния свят
В. Вътрешно се пременява с тоалетите, с облеклото на Святия Дух
3. С какви тоалети човек се пременява?
1). Човек се пременява с тоалета, наречен "хваление"
2). Човек се пременява с тоалета, наречен "благодарение"
3). Човек се пременява с тоалета, наречен "славословие"
4). Човек се пременява с тоалета, наречен "пеене"
5). Човек се пременява с тоалета, наречен "молитва"
6). Човек се пременява с тоалета, наречен "вяра"
7). Човек се пременява с тоалета, наречен "надежда"
8). Човек се пременява с тоалета, наречен "любов"
9). Човек се пременява с тоалета, наречен "смирение
Псалми 29:2 -"Отдайте Господу, дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу със свята премяна."
III. УСЛОВИЕТО ЗА ПРЕМЯНАТА НА ЧОВЕКА
1. Човек, за да се премени естествено, трябва да съблече стария си тоалет
2. Човек, за да се премени духовно, трябва да постъпи по примера на естествения човек
Първо трябва да се съблече стария тоалет!
Ефесяни 4:22 -"Да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,"
Колосяни 2:11 -"В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло;"
Колосяни 3:9 -"Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли вече стария човек с делата му,"
3. Човек, за да се премени духовно, ще трябва да дойде при Бога
Примерът с блудния син
Лука 15:22 -"Но бащата рече на слугите си: СКОРО ИЗНЕСЕТЕ НАЙ-ХУБАВАТА ПРЕМЯНА и облечете го,и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;"
А. Той бе съблечен от старите му дрипи, облечен в новата премяна
Б. Той бе запечатан със Святия Дух, чрез пръстена, който му бе сложен на ръката
В. Той бе обут с новите обувки, символ на обувките на благовестието
4. Божият апел за новата премяна
Римляни 13:12, 14 -"Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие... Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта."
Галатяни 3:27 -"Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли."
Ефесяни 4:24 -"и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда, и святост на истината."
Колосяни 3:9-10 -"Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал."
Колосяни 3:12, 14 -"И тъй, като Божии избрани свети и възлюблени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение... А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството."
1Солунци 5:8 -"а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени, и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов, и да турим за шлем надеждата за спасение."