събота, 26 март 2011 г.

КНИГА -"ЗВУКЪТ НА СТАРАТА КАМБАНА"

http://dox.bg/files/dw?a=99e5d43739

НЕБЕСНИЯТ КЛЮЧАР

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволение-то Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той.”
І. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ КЛЮЧАР
1. Ключарят на затворническата килия
2. Ключарят на човешкото сърце
3. Ключарят на затвореното семейство
4. Ключарят на затворената Църква
5. Ключарят на заключеното съкровище
ІІ. ПРИГОТОВЛЕНИЕТО, ПРЕДИ ОТВАРЯНЕТО НА ЗАТВОРЕНАТА ВРАТА
Езекиил 36:26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.”
1. Бравата, символ на човешкото сърце
Бравата, която никога не е отключвана, преобраз на атеистичното сърце
2. Бравата може да е ръждясала
3. Бравата може да е клеясала
4. Бравата може да е разядена
5. Бравата може да е счупена
ІІІ. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ЗАТВОРНИЧЕСКИ КИЛИИ
Исая 61:1б –“Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. “
1. Килията, наречена порок
2. Килията, наречена болест
3. Килията, наречена суеверие
4. Килията, наречена гордост
5. Килията, наречена съмнение
6. Килията, наречена неверие
7. Килията, наречена омраза
8. Килията, наречена лицемерие
9. Килията, наречена суета и пр.
VІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯ КЛЮЧАР
1. Този ключар могат да бъдат Божиите ангели
Д.А.5:18-19 –“туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе...”
Откровение 20:1 –“И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.”
2. Този ключар може да бъде Христос
Исая 22:22 –“И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;”
Йоан 20:19 –“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
Йоан 8:36 –“Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”
Лука 4:33-35 –“ И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак."
2. Този ключар може да бъде Словото Божие
Йоан 8:32-“И ще познаете истината, и истината ще ви освободи.”
3. Този ключар може да бъде Святия Дух
Д.А.2:37 -“А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух.”
4. Този ключар може да бъде молитвата
Матей 6:9а-13 –“А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата... избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]."
Матей 17:21 –“А тоя род не излиза, освен с молитва и пост.”
Д.А. 16:25-26 –“Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.”

5. Този ключар може да бъде Божията любов
2Петрово 1:5а, 7 –“…положете всяко старание и прибавете… на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.”
Д.А. 12:5-7 –“И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.”
1 Йоан 3:1 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме.”
6. Ключарят, наречен Служението на Християнина
Марк 16:15-17а–“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име.”
Матей 10:1 –“И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт (Небесен ключ) над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.”
НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ НИКОГА! ПОТЪРСИ НЕБЕСНИЯ КЛЮЧАР!
Свободата не е човешки дар, а Божествен дар, даден на човека.
Откровение1:17-18 –“И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.”
Матей 16:18-19 -“Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

неделя, 20 март 2011 г.

ХЪЛМЪТ НА ОЖИВОТВОРЕНАТА ЕНЕРГИЯ


Псалми 121:1 –“Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми.”
 I. ТЪРСЕНАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА – ИЗМАМЛИВАТА НАДЕЖДА НА ЧОВЕКА
Търсената енергия чрез боговете на суеверието
1. Търсената енергия от планините, погрешната надежда на човека
Йоан 4:21-22а –“Казва й Исус: Жено вярвай Ме, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем...”
2. Търсената надежда във водните извори, погрешната надежда на човека
Йоан 4:12-14а –“Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века;?”
3. Търсената енергия в в неодушевените камъни, погрешната надежда на човек
Исая 37:19 –“и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха.”
II. ХАРАКТЕРЪТ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ХЪЛМ, ХЪЛМЪТ НА ПОМОЩТА 
Псалми 121:1 –“Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми.”
1. Търсената духовна помощ от хълма на надеждата
Матей 7:24-25 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.”
 2. Търсената физическа помощ от хълма на надеждата
Йоан 11: 21-22 –“Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде."
Ефесяни 3:20 -"А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин."
 3. Търсената икономическа помощ от хълма на надеждата
Псалми 121:1 –“Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми.”
Псалми 37:25 –“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.”
 Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”
 Матей 6:25, 33 –“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?... Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”
 III. СИЛАТА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ХЪЛМ, ХЪЛМЪТ НА ПОМОЩТА
1. Хълмът, наречен Синайска планина
2. Хълмът, наречен Планината на преображението
3. Хълмът, наречен Голгота
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
 4. Където е Живият Бог, там е живата енергия
Изход 3 1-5 –“А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме. И рече: Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя.”
5.Христос, енергийният източник на Християнина
Йоан 8:12 –“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”

четвъртък, 3 март 2011 г.

ПОД ИГОТО НА ГРЕХА

Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ДУХОВНОТО ИГО
1. Човекът под игото на страха
2. Човекът под игото на суеверието
3. Човекът под игото на страстта
4. Човекът под игото на суетата
5. Човекът под игото на криминалността
6. Човекът под игото на сребролюбието
7. Човекът под игото на материализма
8. Човекът под игото на гордостта
9. Човекът под игото на апатията
10.Човекът под игото на депресията
II. ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕК ПОД ИГОТО НА ДУХОВНОТО РОБСТВО
Изход 1:13-14, 16 –“Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят; огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки… ”
1. Игото на Израил в Египет, основа на нашите размишления
А. Животът под вечен страх
Б. Животът без радост
В. Животът без песен в калта
Г. Живот, пълен с траур, за избитите мъжки деца
Д. Живот, пълен с проклятие и унижение
Е. Животът, живян под игото на греха, е живот, живян под властта на многоразлични духове
( Зад всеки порок стои нечист дух )
2. Животът на човек под игото на греха
3. Животът на семейството под игото на греха
4. Животът на царството, живеещо под игото на греха
III. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ ПОД ИГОТО НА ГРЕХА
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”
1 Йоана 4:9-10 –“В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.”
1. Освобождението чрез Исуса Христа (изпратеният Освободител)
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
2. Освобождението на поробения човек, живеещ под игото на греха, по свое лично желание
Римляни 10:8-13 –“Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами". Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".”
3. Вечните последствия за човека, живеещ под игото на греха
2 Петрово 3:7 –“Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.”